KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: :00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf ). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52 PS 04/16 PS 04/17 IMARSUNDPROSJEKT - SØKNAD OM DELTAKELSE I TOPPFINANSIERINGSGARANTI NORDMØRE ISLAGER - SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN KR ,- Q PS 04/18 NY TITTEL FOR FORMANNSKAPSSEKRETÆREN 033 FO 04/1 FO 04/2 INTERPELLASJON - BER OM REDEGJØRELSE, KRISTIANSUND HISTORIE INTERPELLASJON, VEDR. SENTERET MOT INCEST MØRE OG ROMSDAL - FRIST 033 & &29

2 Side 2 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2223/829/04 611/Q52 Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /14 Bystyret /15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INN- KREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. Innledning. Kristiansund Parkering As ble vedtatt opprettet i b.sak 20/02. Selskapet kom i drift senhøstes 2002 og har vært fullt operativt siden januar I formålsparagrafen heter det at selskapet skal utøve kommunens parkeringspolitikk, drive offentlig parkeringsvirksomhet, bidra til gjennomføring av miljøtiltak i Kristiansund og annet som naturlig hører under parkeringsselskapet. Ordføreren er selskapets generalforsamling. Knut Garshol er styreformann og Kåre Grønning er ansatt som daglig leder. Tidligere var parkering en del av byingeniørens virksomhet. Økonomi. I forbindelse med opprettelse av selskapet ble det bestemt at skulle betale et årlig vederlag til kommunen med bakgrunn i parkeringsvirksomheten opp gjennom årene hadde gitt et netto bidrag til drift av kommunen. Opprinnelig budsjett for 2003 var saldert med ett netto bidrag på 4 mill. kroner til kommunekassa. Utover vinteren ble det klart at parkeringsselskapet ikke hadde muligheter til å betale kommunen et slikt beløp i leie for retten til å kreve inn og ilegge parkeringsgebyr. I forbindelse med 2. tertial 2003 vedtok derfor bystyret å redusere godtgjørelsen til kr I budsjettet for 2004 ble leiebeløpet fastsatt kr samtidig som parkeringsgebyret ble økt med kr 1 pr time, og innført avgiftsparkering på flere plasser. Rådmannen fikk samtidig fullmakt til å inngå leieavtale med selskapet i tråd med utkastet til leieavtale selskapet hadde utarbeidet. Rådmannen har justert utkastet litt forhold til det opprinnelige utkastet når det gjelder %-sats og rentesats. Utkast til avtale følger vedlagt. 2

3 Side 3 av 14 Selskapet ser seg ikke i stand til umiddelbart å betale disse beløpene og har derfor på styremøte 21. januar 2004 vedtatt følgende: A Kristiansund Parkering AS, godkjenner leie for 2003 til Kristiansund kommune med kr ,- (eks. mva) under følgende forutsetning: 1. Leiebeløpet for 2003 medfører at aksjekapitalen er tapt pr Akkumulert underskudd vil være om lag kr ,- For å oppfylle kravet til forsvarlig egenkapital, yter eier (Kristiansund kommune) et ansvarlig lån på kr ,-. Lånet gis med en løpetid på 10 år. Renten settes til den til enhver tid gjeldende styringsrente fra Norges Bank. 2. Ved beregning av leie til Kristiansund kommune i perioden , skal den avtalefestede leien som overskyter budsjettert leie, behandles som ekstraordinært avdrag på ansvarlig lån inntil lånet er tilbakebetalt. B Med bakgrunn gjennomførte tiltak (utvidelse av tidsrommet for avgiftsparkering fra , og avgiftsøkning fra ), samt planlagte tiltak (utvidelse av areal for innkreving av avgift vedtatt av bystyret), anser styret at forutsetningene til fortsatt drift er til stede. De tidligere nevnte tiltak setter selskapet i stand til å betjene løpende økonomiske forpliktelser, herunder nedbetaling av ansvarlig lån til eier som nevnt i pkt. A. Styret er av den oppfatning at selskapet vil ha positiv egenkapital i løpet av Vedtaket ble fattet med 4 mot 2 stemmer. Rådmannens kommentar. Rådmannen foreslår at kommunen i hovedsak aksepterer forslaget fra selskapet, men vil foreslå at leiebeløpet opprettholdes på kr ,- slik det ble vedtatt i 1. tertial. Dette henger sammen med at det er vanskelig å endre budsjettet for 2003 i etterkant. I stedet forelås å inngå en nedbetalingsavtale for restgjelden i den grad det er nødvendig.. Når det gjelder rentesatsen på det ansvarlige lånet bør denne settes til en mer normal rentesats. Rådmannen foreslår 3 måneders NIBOR som for tiden tilsvarer rundt 2,25 % Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter foreslår rådmannen at driftsutvalget overfor bystyret av gir følgende i n n s t i l l i n g Vederlaget for retten til å kreve inn parkeringsgebyr i 2003 opprettholdes med kr ,-. Kommunen skyter inn kr 1 mill. kroner i ansvarlig lån i selskapet. Lånet nedbetales over 10 år og forrentes med 3 måneders NIBOR. Utlånet finansieres ved bruk av fond. (NEAS-midler). 3

4 Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/14 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/2223- Møtedato: Arkivkode: 611 Q52 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Jan Grip gav uttrykk for at Arbeiderpartiet ønsket punktvis votering. Voteringen gav slik resultat: Avsnitt 1: Enstemmig vedtatt Avsnitt 2 og 3: Vedtatt med 6 mot 5 stemmer. I samsvar med innstillingen vedtok driftsutvalget, med 6 mot 5 stemmer, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Vederlaget for retten til å kreve inn parkeringsgebyr i 2003 opprettholdes med kr ,-. Kommunen skyter inn kr 1 mill. kroner i ansvarlig lån i selskapet. Lånet nedbetales over 10 år og forrentes med 3 måneders NIBOR. Utlånet finansieres ved bruk av fond. (NEAS-midler). 4

5 Side 5 av 14 Utkast til leieavtale Vedlegg 1. Bakgrunn. KP eies 100% av Kommunen. KP ble etablert i samsvar med Bystyrets vedtak av sak 20/02. I følge samme vedtak skal Kommunen leie ut sin rett til å drive avgiftsparkering til KP mot en godtgjørelse. Godtgjørelsen for denne retten skal fastsettes av bystyret under budsjettbehandlingen hvert andre år. Antall plasser for avgiftsparkering som omfattes av retten utgjør pr er 554. Plassene er avmerket på eget kart. Se vedlegg 1 til denne avtale. 2. Vederlag. For perioden fra den til den er det i samsvar med bystyrets vedtak fastsatt: - Årlig vederlag fastsettes til 46 % av samlede netto omsetning eksklusiv merverdiavgift med unntak av: - inntekter generert fra parkeringsplasser leid fra andre enn Kristiansund kommune. - inntekter tilknyttet fjerning, forvaring og tvangssalg av motorvogner. For 2004 skal vederlaget minimum utgjøre kr ,- i henhold til budsjettvedtak. Vederlaget forfaller i 4 terminer med forfall 15. april, 15. juli,15. oktober og 4. termin 15. januar påfølgende år. Vederlaget forfaller i 4 terminer med forfall 15. april, 15. juli,15. oktober og 4. termin 15. januar påfølgende år. - Endelig avregning av godtgjørelsen skal skje ved års slutt, basert på revisorbekreftet omsetningsoppgave. - Ved for sen betaling svares rente etter lov om forsinkelsesrente. 3. Aksjeloven 3-8. I følge Aksjelovens 3-8 skal avtale om erverv av ytelser fra en aksjeeier mot vederlag fra selskapet som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet godkjennes av generalforsamlingen. Gyldigheten av denne avtale er betinget av generalforsamlingens godkjennelse.

6 Side 6 av Tvister. For tvister vedrørende forståelse av denne avtale, eller forhold som utspringer av avtalen, vedtar partene Nordmøre tingrett som verneting. Enhver tvist om forståelse av denne avtale skal søkes løst i minnelighet. 5. Denne avtale. Denne avtale er utstedt i 2 to likelydende eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt eksemplar. Kristiansund, den. Kristiansund kommune Kristiansund Parkering AS v/ ordføreren v/ signaturberettiget

7 Side 7 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 01/2590/1120/04 Q30 Eivind Raanes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret /16 IMARSUNDPROSJEKT - SØKNAD OM DELTAKELSE I TOPPFINANSIERINGSGARANTI Innledning Statens vegvesen Region Midt og Vegdirektoratet fremla i januar 2004 et revidert kostnadsoverslag bygd på en ny gjennomgang av tekniske løsninger og økonomiske beregninger for Imarsundprosjektet, som omfatter vei- opg bruprosjektet over Imarsundet, Sandvika fergekai med tilførselsvei og 4 mill i engangstilskudd til kabelferge til Solskjelsøya. Kostnadsoverslaget er på 250 mill kr. med en usikkerhet på +/- 10 %. Dette beløpet ligger innenfor investerings-rammer som Imarfinans kan klare med den finansiering som ligger til grunn i bompengesøknaden. Imarfinans as må imidlertid overfor Samferdselsdepartmentet og Storting dokumentere inndekning av en +10 % overskridelse, altså +25 mill. kroner utover 250 mill.kroner. Avhengig av endelig rentebetingelser for prosjektet kan det bli behov for å realisere hele eller deler av omsøkt toppfinansieringsgaranti. Imarfinans as ber derfor nå om at kommunene realitetsbehandler søknaden om deltagelse i toppfinansieringsgarantien. Sakens bredde Imarfinans as vedtok i styresak 2/ å søke Kommunal- og regionaldepartementet, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Aure, Tustna, Smøla og Kristiansund om å stille seg bak en toppfinansieringsgaranti for Imarsundprosjektet på til sammen 15 mill. Garantien fordeler seg i søknaden med 5 mill. på KRD, 5 mill. på fylkeskommunen og 5 mill. til sammen på nevnte kommuner, altså kr ,- pr. kommune. Møre og Romsdal fylkesting har allerede gitt sin tilslutning med en ramme på 5 millioner kroner. Styret vedtok i styremøte den 29. januar 2004 følgende vedrørende progresjon for toppfinansieringssøknaden: Styret arbeider videre med å få på plass snarlige vedtak hos Kommunal- og regionaldepartementet og kommunene Aure, Tustna, Smøla og Kristiansund vedrørende deltagelse i toppfinansieringsgarantien, samt anmode Fylkesutvalget i Møre og Romsdal fylke om å utvide fylkets deltagelse i garantien med 3 mill. kroner i tråd med fylkestingets vedtak pkt. 3. Styret anmoder om at vedtak hos den enkelte part foreligger innen ca. 25. februar. I styremøtet den 29. januar var samtlige ordførere fra de 4 omsøkte kommuner tilstede, på møtet ble det understreket viktigheten av at søknadene om kommunenes deltagelse i toppfinansieringsgarantien nå ble behandlet

8 Side 8 av 14 Vurdering: Statens vegvesen Region midt supplert med deltakere fra firma Dr. ing A.Aas- Jakobsen og Bruteknisk Seksjon i Vegdirektoratet har i januar 2004 gjennomført en revisjon og kvalitetssikring av kostnadsoverslaget for Imarsundprosjektet. Det reviderte overslaget er på 246. mill 2004 kr, (betongalternativet for Imarsundbrua). I tillegg kommer 4 mill. kroner som et engangstilskudd til kabelfergeprosjektet til Solskjelsøya, til sammen 250 mill. kroner. Anslaget er på reguleringsplannivå med +/- 10 prosent usikkerhet. Totale prosjektkostnader vil mao. ligge mellom 225 mill. og 275 mill. kroner. Vegdirektoratet anslo i oktober 2003 kostnadene til 280 mill kroner (dvs. 286 mill kroner), også i dette anslaget var der en usikkerhetsmargin. Vegdirektoratet krever at Imarfinans as (bompengeselskapet) må kunne dokumentere en inndekking av en kostnadsoverskridelse på + 10 %, dvs. 25 mill. kroner. Mao. må Imarfinans as vise at de er istand til å finansiere opp mot 275 mill. kroner. Finansieringsplanen som ligger til grunn i bompengesøknaden dekker med 6,5 % kalkulasjons-rente prosjektets basis kostnadsoverslag (250 mill. kr.) med god margin (+ 4 mill. kr.). I tillegg må altså Imarfinans as dokumentere inndekking av en evt. overskridelse på inntil 25 mill. kr. En inndekking av en evt. kostnadsoverskridelse på 25 mill. kroner kan skje etter tre alternativer: a) Operere med en kuttliste i prosjektet. b) Forhandle fram en så lav rente at foreliggende finansiering iht. bompengesøknaden dekker også evt. kostnadsoverskridelse innenfor + 10 %. c) Sikre prosjektet rentebetingelser slik at evt. kostnadsoverskridelse på inntil 10 % dekkes inn ved delvis gunstig rente og hel eller delvis bruk av omsøkt toppfinansieringsgaranti. Vedr. kuttliste: I følge kostnadsgruppa har det ikke vært mulig å redusere elementer i prosjektet uten at det har gitt vesentlige konsekvenser for usikkerheten i anslaget. Gruppa kom derfor fram til at det eneste teknisk og økonomisk reelle kutt som var mulig å gjennomføre var å ta Sandvika fergekai ut av prosjektet ved eventuelle kostnadsoverskridelser inntil 10 %. Sandvika fergekai utgjør ca 35 mill. kr eller 14 % av kostnadsoverslaget. Etter styret i Imarfinans as sin vurdering vil en eventuell reduksjon av prosjektet med Sandvika fergekai innebære et brudd på tidligere politiske vedtak, både i kommunene og fylkeskommunen, som går på tvers av bompengesøknadens forutsetninger. Sandvika fergekai inngår som en likeverdig del av tre delprosjekt som bompengesøknaden av oktober 2002 er basert på. Imarfinans as vedtok derfor i styremøte den 29.januar 2004, sak 3, pkt.3, Finansieringsutfordringer følgende: Styret aksepterer ikke kutt i noen av delprosjektene ved Imarsundprosjektet. Håndtering av kostnadsoverskridelser inntil 265 mill. kr betinger 5,8 % lånerente. I vedlegg er sammenhengen mellom rentenivå og investeringsomfang som prosjektet kan finansierer. Et utdrag av tabellen er tatt med her:

9 Side 9 av 14 Renteforutsetning 5% 5,5% 5,8% 6,5% Maksimale investeringskostnader bompengesøknaden ca. 280 mill.kr. 270 mill.kr. 265 mill.kr. 254 mill.kr. En lånerente på 5,8 % finansierer ca. 265 mill kr. Beregningene er utført av SV Region midt og baserer seg på tidligere forutsetninger for prosjektet, inkl. oppdatert kostnadsoverslag. Ut fra vurderinger foretatt av Imarfinans, i samråd med finansrådgiver, mener styret at det ut i fra dagens lånemarked er svært realistisk å kunne å oppnå en lånerente under 5,8 %, med en bindingstid mellom 10 og 15 år. Med dagens historiske lave rentenivå i Norge er det ikke urimelig å anta at Imarfinans as kan få langsiktige renteavtaler ned mot 5 %. Med en kalkulasjonsrente på 5,8 % og realisering av 10 mill. kroner av toppfinansieringsgarantien er prosjektet fullfinansiert med inntil 275 mill. kroner. Imarfinans as vil arbeide overfor Samferdselsdepartementet for å få gjennomslag for at prosjektet blir kalkulert med rente på 5,80 %. Imarfinans as har overfor kommunene understreket følgende : Ut fra dagens rentenivå ligger det svært godt til rette for at Imarfinans AS vil oppnå en betydelig lavere rente enn den kalkulerte 5,8 %. Oppnår en endelig rente på 5,5 % vil kun 5 millioner av toppfinansieringsgarantien realiseres, enda bedre rentebetingelse vil ytterlige redusere, eventuelt fjerne, behovet for å bruke garantien. Imarfinans as kan allikevel ikke sterkt nok understreke viktigheten av at også toppfinansieringsgarantien kommer på plass som omsøkt. Prosjektet ble som følge av de føringer som samferdselsdepartement påla i oktober 2003 utsatt minst 4 måneder. Relatert til betingelser knyttet til folkeavstemningen om kommunesammenslåing, for tiden gunstig rentenivå og den prioritet prosjektet har hatt de siste månedene vil det være utålelig at prosjektet på nytt blir stoppet opp. Imarfinans as ser det som helt avgjørende at selskapet kan dokumentere, gjennom nødvendige vedtak, at prosjektet er finansiert 100% i forhold til de krav som veimyndighetene krever. Prosjektet tåler ikke flere utsettelser. Imarsundprosjektet har vært på agendaen siden 1995, og det er den andre bompengesøknaden som nå er under behandling. Det har vært gjennomført mange grep for å posisjonere prosjektet i forhold til realisering. Prosjektet har aldri tidligere stått så nær realisering som nå. Prosjektet er revidert og gått gjennom av noe av den beste ekspertise på vei- og bruprosjekter som finnes og arbeidet som er gjort virker bunnsolid, og de tekniske løsninger og kostnadene er i samsvar med de utredninger som ble lagt fram i For prosjektet er det viktig at Imarfinans as nå i innspurten gir Samferdselsdepartementet og Stortinget den nødvendige trygghet for at finansieringen er på plass i forhold til også å dekke en maksimal kostnad på 275 mill. kroner. Toppfinansieringsgarantien blir i denne sammenheng et svært viktig instrument å få på plass. Kristiansund kommunes har engasjert seg mye i dette viktige prosjektet for å binde ytre Nordmøre bedre sammen. Rådmannen påpeker betydningen av at prosjektet kan få en snarlig realisering. Som ledd i dette anses det nødvendig at kommunen gir sin tilslutning til å delta i toppfinansieringsgarantien som omsøkt av Imarfinans as. Det tas sikte på at Samferdselsdepartementet allerede i slutten av mars 2004 skal legge frem en proposisjon om prosjektet for behandling i Stortinget. Avklaring av spørsmålet om garanti for toppfinansieringen haster derfor. Kommunens garanti skal for øvrig godkjennes av

10 Side 10 av 14 fylkesmannen. Rådmannen vil på denne bakgrunn legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Kristiansund kommune garanterer overfor Imarfinans as for et beløp på kr ,- som Kristiansunds andel av toppfinansieringsgarantien for Imarsundprosjektet med delprosjekter. Garantien gjelder inntil prosjektet er ferdigstilt og prosjektregnskap er godkjent. Anleggene planlegges ferdigstilt innen 2006, og sluttregnskap forutsettes å foreligge senest innen Fylkesmannen skal for øvrig godkjenne at kommunen forplikter seg med hensyn til overnevnte garanti. 2. Det er en forutsetning for garantien at det blir oppnådd en total toppfinansieringsgaranti på 15 mill. kr. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

11 Side 11 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/466/1857/ Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret /17 NORDMØRE ISLAGER - SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN KR ,- I brev av søker Nordmøre Islager AS om et likviditetslån på kr ,- som skal tilbakebetales innen årets utgang. I søknaden skriver bedriften: Nordmøre Islager as er i en meget prekær likviditetssituasjon, ettersom det har vært nødvendig å foreta utbedringer på anlegget for at Nordmøre Islager as i det hele tatt skulle være i stand til å levere is av tilstrekkelig hygienisk kvalitet. Nordmøre Islager sitt anlegg ble bygget i 1985, og nå var en av veggene i issiloen i så dårlig forfatning at den ikke lenger kunne repareres og måtte skiftes. Saken ble behandlet i styremøte i Nordmøre Islager as den 16. desember 2003, hvor det var kun 2 mulige alternativer som forelå, enten å stoppe isproduksjonen eller å foreta de nødvendige reparasjoner slik at Nordmøre Islager as kunne være leveringsdyktig. Isproduksjonen er helt nødvendig for å betjene fiskeflåten og fiskeindustrien i Kristiansund. I tillit til at finansiering av utbedringsarbeidet kunne finansieres, ble arbeidet vedtatt gjennomført. Totale kostnader er beregnet til ca kr Nordmøre Fiskarlag har bidratt med et tilskudd på kr , og styret besluttet å søke Kristiansund Kommune om et rente- og avdragsfritt lån på kr , som skal tilbakebetales Ettersom Nordmøre Islager as over tid har hatt en vanskelig økonomi har Hydrotech- Gruppen as ytt en rentefri kreditt på ca kr , og det vil derfor være naturlig at de andre store aksjonærene trer støttende til denne gangen. Tilskuddet fra Nordmøre Fiskarlag er allerede innbetalt. Regnskapet for 2003 er enda ikke revidert, men det ureviderte regnskapet viser et overskudd på ca kr

12 Side 12 av 14 Nordmøre Islager as søker med dette Kristiansund Kommune om et rente- og avdragsfritt lån på kr , med løpetid fram til Nordmøre Islager as ser fram til en velvillig behandling av søknaden, og at den kan imøtekommes. Rådmannen har oppfattet at saken haster så mye at det ikke er tid for behandling i driftsutvalget før den legges frem for bystyret. Selskapet ble stiftet i 1984 med en aksjekapital på kr ,- fordelt på 235 aksjer à kr 5.000,- hvorav kommunen eier 40 aksjer. Omsetteligheten av aksjen vurderes som vanskelig. Søknaden reiser noen prinsipielle spørsmål i forhold til kommunens engasjement i næringsvirksomhet og hvem kommunen skal yte lån til. Rådmannen finner ikke å ville ta opp disse sider i forbindelse med behandling av denne saken Rådmannen vil foreslå at bystyret innvilger det omsøkte likviditetslånet, men at det gjøres rentebærende, og at det finansieres med bruk av kapitalfond. Forslag til VEDTAK: Bystyret innvilger et likviditetslån på kr ,- til Nordmøre Islager AS. Lånet forrentes med 3 mndr NIBOR og tilbakebetales i sin helhet innen Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

13 Side 13 av 14

14 Side 14 av 14

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer