REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER"

Transkript

1 Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet Denne redegjørelsen er utarbeidet av styret i Vegfinans AS ( Selskapet ). Styret i Selskapet har foreslått at det ved generalforsamling i Selskapet besluttes en kapitalforhøyelse. Aksjekapitalen økes fra kr 0 med kr til kr ved at det utstedes 6 nye aksjer hver pålydende NOK , til en tegningskurs av kr Aksjetegnernes forpliktelser til å innbetale aksjeinnskudd gjøres opp ved at fylkeskommunene Vestfold, Oppland, Hedmark, Akershus og Telemark samt Buskerud Fylkeskommune Holding AS (heretter fylkeskommunene) skyter inn som tingsinnskudd aksjer i følgende selskaper ( Bompengeselskapene ): - E18 Vestfold AS - E6 Oppland AS - E6 Gardermoen Moelv AS - E134 og RV36 Telemark AS - Gausdalsvegen AS - Hallingporten Vegfinans AS - Oppland Bompengeselskap AS - Oslofjordtunellen AS - RV2 Kongsvingervegen AS - RV 3 og RV25 Hamar Elverum AS - Tønsberg Hovedvegfinans AS - E18 Telemark AS - E16 Sollihøgda AS - FV34 Oppland AS Aksjeinnskuddene gjøres som ledd i en transaksjon der Selskapet skal overta samtlige av fylkeskommunenes aksjer i Bompengeselskapene. Hver av fylkeskommunene skal innbetale ved tingsinnskudd aksjer til en samlet verdi av kr Resterende aksjer som fylkeskommunene eier i Bompengeselskapene skal overdras til Selskapet som beskrevet i det følgende. Den del av aksjene som ikke skytes inn i Selskapet som tingsinnskudd, skal erhverves av Selskapet. Oppgjør skjer ved at fylkeskommunene yter et ansvarlig lån til Selskapet på til sammen NOK , som beskrevet nedenfor.

2 En oversikt over fordeling mellom ny aksjekapital og ansvarlig lån er inntatt i tabellen nedenfor. Planlagt eierandel Innbetalt Ansvarlig Aksjekapital lån Vestfold fylkeskommune 16,67 % Oppland fylkeskommune 16,67 % Hedemark fylkeskommune 16,67 % Akershus fylkeskommune 16,67 % Telemark fylkeskommune 16,67 % Buskerud fylkeskommune Holding AS 16,67 % Antall aksjer Aksjekapitalforhøyelsen finner sted ved at det utstedes 6 nye aksjer med pålydende NOK per aksje, hvorav hver av fylkeskommunene tegner seg for 1 aksje. Det skal betales NOK per aksje, totalt NOK Aksjekapitalen vil således forhøyes med NOK Det skal ikke være overkurs på aksjene. Prinsipper for fastsettelse av verdien på aksjene som benyttes som tingsinnskudd Verdien av aksjene som benyttes som tingsinnskudd i forbindelse med aksjekapitalforhøyelsen er satt til deres pålydende, med tillegg av påløpt indeksregulering som fastsatt i Hovedavtalen mellom Statens vegvesen og det enkelte Bompengeselskap. Etter Bompengeselskapenes vedtekter er det kun aksjekapitalen som kan tilbakebetales til aksjonærene, med tillegg for indeksjusteringen, og det er derfor samsvar mellom verdien av de mottatte aksjene og selskapets vederlag. Enkelte av selskapene har per dato negativ opptjent egenkapital. Selskapene verdsettes like fullt til nominell aksjekapital med tillegg av påløpt indeksjustering. Dette skyldes at disse selskapene er i oppstartsfasen, og ikke ennå har kommet i innkrevingsfase, som er det tidspunkt Bompengeselskapene begynner å få inntekter. Verdsettelsen begrunnes nærmere i det følgende. Følgende selskaper har negativ opptjent egenkapital pr E6 Oppland AS - Hallingporten Vegfinans AS - Fv34 Oppland AS - E16 Sollihøgda AS - E18 Telemark AS - E134 og Rv36 Telemark AS - Rv 3 og Rv 25 Hamar Elverum AS Generelt om alle selskapene med negativ opptjent egenkapital Bompengeselskapene står for prosjektering og utbygging av vegstrekninger. Status på de forskjellige vegprosjektene varierer etter hvor langt de er kommet i plan-/utbyggingsfasen. Flere av prosjektene er Stortingsbehandlet og under utbygging, mens andre er i planfase og i prosess for behandling i Stortinget. For de prosjektene som er i planfasen har Statens vegvesen tatt ut betydelige midler for gjennomføring av planprosessene og er godt i gang med dette. Så snart selskapene er i drift, det vil si har startet innkrevingen, vil selskapene begynne å generere overskudd. Dette gjelder alle selskapene. De prosjektene som ikke har vært Stortingsbehandlet er forankret i Nasjonal transportplan (NTP) og behandlet i fylkestingene. Videre har fylkeskommunene garantert for lån til utbyggingen. Finansiering av planprosessene gjennomføres ved låneopptak, der fylkeskommunen påtegner en villighetserklæring (Letter of Comfort) overfor långiveren. Bankene har akseptert denne garantimetoden. Fylkeskommunen inngår

3 også avtale med Staten vegvesen om arbeidet forbundet med planprosessen. Bompengeselskapene jobber derfor ut fra en forutsetning om at vegprosjektene skal ferdigstilles, likevel slik at de må forholde seg til de politiske beslutningene som til en hver tid fattes. Status for hvert enkelt bompengeselskap E6 Oppland AS Til grunn for utbyggingsprosjektet ligger St. prp nr 59 ( ), som ble behandlet og godkjent av Stortinget i april Fremdriften er i henhold til plan og frist for ferdigstillelse av parsellen er satt til 12. desember Innkrevingen av bompenger forventes igangsatt på dette tidspunkt. Hallingporten Vegfinans AS Til grunn for utbyggingsprosjektet ligger Prp. 157 S ( ). Fremdriften er i henhold til plan og forventet ferdigstillelse av parsellen er satt til 1. juli Innkrevingen av bompenger forventes igangsatt på dette tidspunkt. Fv34 Oppland AS Til grunn for dette utbyggingsprosjektet ligger Prp. 103 S ( ) som ble behandlet og godkjent av Stortinget 6. juni Utbyggingen ble startet 12. oktober 2011og det forventes at den nye vegen skal stå ferdig sommeren E16 Sollihøgda AS Prosjektet omfatter utbygging av E16 på strekningen fra Bjørum i Akershus fylke til Skaret i Buskerud fylke. Arbeidet med reguleringsplanen er i sluttfasen og den forventes ferdigbehandlet i Forventet oppstart for anleggsarbeidene er i E18 Telemark AS Prosjektet omfatter utbygging av E18 på strekningen fra Langangen til Dørdal i Telemark fylke. E18 Rugtvedt - Dørdal Parsellen ligger i Bamble kommune. Reguleringsplan for strekningen forventes godkjent høsten Frem til sommeren 2014 vil det gjennomføres eiendomserverv samtidig med utarbeidelse av byggeplaner og anbudsdokumenter. Proposisjonen for denne parsellen forventes å kunne legges frem for godkjenning i Stortinget i Forventet byggeperiode er Statens vegvesen har som målsetning å kunne starte byggearbeidene annet halvår E18 Langangen - Rugtvedt Parsellen ligger i Porsgrunn kommune. Statens vegvesen forutsetter at planarbeidet kommer i gang våren På grunn av kompleksiteten i prosjektet forventes en godkjent proposisjon i Stortinget først i 2020, med oppstart utbygging samme år. E134 og Rv36 Telemark AS Prosjektet omfatter utbygging av ulike delstrekninger på E134 og rv. 36 i Telemark fylke.

4 E134 Seljord - Åmot For E134 Seljord Åmot foreligger det nå godkjente planer for fire av de fem aktuelle parsellene. Utbyggingsplanen for Åmot sentrum er lagt ut til høring. Det forventes at utbyggingsplanene for strekningen er klar for en videre behandling sommeren Statens vegvesen har som siktemål å få frem en egen bompengeproposisjon som kan legges frem for Stortinget våren Forventet byggeperiode er Statens vegvesen har som målsetning å kunne starte byggearbeidene i begynnelsen av Rv. 36 Gvarv Slåttekås og langs Seljordvatnet Utbyggingen av de to første prosjektene på rv. 36 omfatter strekningen Gvarv Slåttekås og strekningen langs Seljordvatnet. Planarbeidet på de to parsellene på rv. 36 er godt i gang. Det er parsellen Slåttekås Gvarv man er kommet lengst med, men begge parsellene vil i løpet av 2012 bli lagt frem for offentlig ettersyn og forventet godkjent i løpet av året. Statens vegvesen håper å kunne legge frem en egen bompengeproposisjon for Stortinget for disse prosjektene i Forventet byggeperiode er Rv 3 og Rv 25 Hamar Elverum AS Prosjektet omfatter en delvis bompengefinansiert utbygging av ny rv. 3 og rv. 25 mellom Hamar og Elverum. Prosjektet er omtalt i NTP (National Transportplan) Rv. 3 er definert som stamveg. I Løten kommune planlegges nytt vegsystem i henhold til alternativ 2B i kommunedelplan Ommangsvollen Ånestad, vedtatt og alternativ sør i kommunedelplan Ånestad Elverum grense, vedtatt I Elverum kommune planlegges nytt vegsystem i henhold til gjeldende kommuneplan, tilsvarende alternativ 1 i Statens vegvesens konsekvensutredning for ny rv. 3/ rv. 25 Midtskogen Grundset. Forhold av betydning for vurdering av avtalen Styret er ikke kjent med andre forhold av betydning for vurderingen av kjøpsavtalen. Låneavtalene med fylkeskommunenene Styret har foreslått å ta opp lån hos fylkeskommunene for å erhverve de aksjene i Bompengeselskapene som ikke anvendes som tingsinnskudd. Lånet er et ansvarlig lån, som skal tilbakebetales senest når långiver opphører å være aksjonær i Vegfinans AS. Lånet har ingen fast rente, men skal ved tilbakebetaling indeksjusteres med basis i 80 % av endringen i konsumprisindeksen. Grunnlagene for justering er fylkeskommunenes opprinnelige innbetalte aksjekapital i Bompengeselskapene. Oversikt over beløpene for justering: Vestfold NOK Akershus NOK Hedmark NOK Buskerud NOK Telemark NOK Oppland NOK

5 Det er styrets oppfatning at å skaffe tilsvarende finansiering i låne- eller obligasjonsmarkedet ville medført vesentlig høyere kostnader. Det antas derfor at verdien av lånene minst tilsvarer Vegfinans AS ytelse (indeksjusteringen). Erklæring fra styret Etter Styrets vurdering har aksjene en verdi som minst tilsvarer verdien av aksjekapitalforhøyelsen, låneavtalene er inngått på markedsmessige vilkår og godtgjørelsen som skal svares for lånene tilsvarer verdiene Vegfinans AS skal yte. Drammen, 16. mars Sigmund Aasly Daglig leder

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Fylkeskommunale/regionale bompengeselskap

Fylkeskommunale/regionale bompengeselskap Fylkeskommunale/regionale bompengeselskap Rapport fra arbeidsgruppe bestående av Statens vegvesen Buskerud fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Oslo, april 2010 1 Sammendrag

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale

Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan aksjonæravtale refusjonsavtale utbyggingsavtale Til: Styret Dato: 2.5.2012 Ansvarlig saksbehandler: E-postadresse: Telefonnummer: Erik Tjemsland erik.tjemsland@sandnes.kommune.no +47 977 03 515 Sak 19 2012 Etablering av infrastrukturselskap. Forretningsplan

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september 2009. Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet.

Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS. fredag 18. september 2009. Møtet blir holdt på Smøla, jfr. vedlagte tidsskjema for møtet. S SPLEIS AS Til: Styret i Samspleis AS Molde, 7. september 2009 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR SAMSPLEIS AS Det innkalles med dette til møte i styret for Samspleis AS fredag 18. september 2009. Møtet

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 10.09.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer