KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/202 BOMPENGEFINANSIERING AV ATLANTERHAVSTUNNELEN - NY LOKALPOLITISK BEHANDLING PÅ GRUNN AV ENDREDE FORUTSETNINGER REFERANSE Q12 PS 04/203 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS, INNLEMMELSE AV HEMNE KOMMUNE - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 026

2 2 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/1254/11939/04 Q12 Eivind Raanes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /202 BOMPENGEFINANSIERING AV ATLANTERHAVSTUNNELEN - NY LOKALPOLITISK BEHANDLING PÅ GRUNN AV ENDREDE FORUTSETNINGER Bakgrunn. Kristiansund bystyre vedtok enstemmig i møte , sak PS 02/66, å anbefale godkjenning av Atlanterhavstunnelen som bompengeprosjekt og der følgende finansieringsplan er lagt til grunn: I) Investeringskostnad: 550 mill. kr. (2002-kr) II) Inntekter: a) Forskuddsbompenger og etterskuddsbompenger i 15 år 371 mill.kr.(2002-kr) b) Kommunalt rentefritt lån/tilskudd 103 mill.kr.(2002-kr) c) Alternativ bruk av ferjesubsidier med 7,8 mill kr. pr. år i 15 år 76 mill.kr.(2002-kr) Til sammen 550 mill.kr.(2002-kr) Bystyret vedtok i samme sak å gå inn for en etappevis utbygging av prosjektet der en prioriterte tunnelen som nr. 1, ny vei på Averøysida som nr 2 etter fire år og ny vei i Kristiansund som nr 3 sju år etter åpning av tunnelen. Kommunestyret godkjente videre at hvis kostnadsoverslaget på 550 mill kroner ikke holdt skulle en kunne utsette byggingen av tilførselsveier, øke takstene med inntil 20 % og øke bompengeperioden med inntil 5 år til 20 års innkrevingstid. Forutsetningene i finansieringsplanen viste seg i ettertid ikke å kunne legges til grunn. I hovedsak skyldes dette Stortingets vedtak høsten 2002 om hvordan sparte fergesubsidier kan legges inn i finansieringa av fergeavløsningsprosjekt. Dette medfører at denne posten i finansieringsplanen må reduseres fra opprinnelig 76 mill. kroner til 18 mill. kroner. I Vegvesenets brev av redegjøres det om prosjektets utvikling. Endringene fremkommer som resultat av konklusjonene fra en arbeidsgruppe som har bestått av deltakere fra bompengeselskapet, Vegdirektoratet, regionvegkontoret og distriktsvegkontoret. De viktigste elementene er her: - Endring av tunnelpåhugg og tilførselsvei på Averøysiden etter at Ormen Langeanlegget er faset ut - Forenklinger av tilførselsveiene med bl.a. enklere kryssløsninger - Reduksjon i årlige bompengeinntekter som følge av at beregnet momentanvekst (engangsvekst i nærmeste tid etter åpning) i trafikken er redusert fra 70 til 60 prosent - Årlig trafikkvekst er satt til 1 % - Det legges til grunn en bompengeperiode på 20 år med mulighet for en forlengelse på ytterligere 5 år

3 3 Det er videre viktig å merke seg at den nye finansieringsplanen med økt bompengeperiode ikke legger opp til at noen del av prosjektet skal utgå som følge av kostnadsendringer. Dette er i sin helhet planlagt finansiert med økte bompengeinntekter/lengre innkrevingsperiode. Den nye finansieringsplanen legger heller ikke opp til etappevis utbygging der tilførselsveien på Averøysiden skal realiseres i etterkant av tunnelen. Det er kun i Kristiansund at en utsettelse på noen få år kan være aktuelt. Dette samt passasjerbetaling er presisert i en e-post fra Vegvesenet. Det legges nå til grunn en samlet investeringskostnad på 590 mill kroner. Økonomi: I forbindelse med at prosjektet blir forelagt Stortinget til godkjenning vil ytterligere kvalitetssikring av kostnader og inntekter bli gjort. Ved anbudsinnhenting kan det vise seg at deler av prosjektet blir dyrere eller rimeligere enn hva som er lagt til grunn i finansieringsplanen. Etter vegvesenets vurdering er prosjektet nå robust og kan med bakgrunn i dette fremmes for Stortinget som bompengeprosjekt. Ved å legge en bompengeperiode på opp til 25 år til grunn er det tatt ytterligere høyde for : - en kostnadsvekst på 10 % - Rentefot lån på 7,5 % - Årlig trafikkvekst på 0,5 %. Etter de foretatte beregninger er det kun ved redusert engangsvekst i trafikken fra 60 til 30 prosent at det vil være aktuelt å legge inn ytterligere takstøkninger. Lånerenta er fortsatt satt til 6,5 % i nedbetalingsperioden. I dagens rentemarked er det mulig å oppnå langsiktig rentebinding på minimum ett prosentpoeng under dette nivået. Det vil derfor være av stor økonomisk betydning for prosjektet at eventuell igangsetting blir hurtig avklart. Spesielt gjelder dette i forhold til mulighetene for å få en kortest mulig bompengeperiode og at deler av det kommunale tilskuddet eventuelt kan bli tilbakeført de berørte kommunene. I den endrede finansieringsplanen er den kommunale aksjekapitalen tatt med som del av kommunalt rentefritt lån/tilskudd. Dette er nærmere kommentert i vegvesenets brev (sitat): I søknaden fra bompengeselskapet er det lagt til grunn et kommunalt tilskudd på 103 millioner 2002-kroner, i tillegg ville kommunene stille med 19 millioner kroner i aksjekapital. Det er nå regnet med hele det kommunale tilskuddet er rent tilskudd. Det at kommunene stiller med en så stor sum viser hvor viktig lokalsamfunnet mener dette prosjektet er. Dersom det viser seg at økonomien i prosjektet skulle bli bedre enn forutsatt, det vil si en nedbetalingstid på under 20 år, mener vi at noe av dette må komme kommunene til gode ved at tilskuddet fra kommunene sees på som et betinget tilskudd. Dette kan gjøres på en slik måte at innsparingene deles likt mellom kommunene og trafikantene slik at kommunene får noe av tilskuddet tilbake og trafikantene får redusert bompengeperiode. Vi må også se tilskuddet i sammenheng med aksjekapitalen som næringslivet i området forutsettes å skyte inn. Dersom dette beløpet blir mindre enn 20 millioner kroner, vil økonomien i prosjektet svekkes noe og det må kompenseres ved for eksempel et økt tilskudd. Størrelsen på aksjekapitalen vil først være kjent etter Stortingets vedtak, det som nå er viktig er at vi har et slingringsmonn i finansieringen slik at ikke prosjektet stopper opp på grunn av mindre avvik som ikke har noen betydning for prosjektets robusthet. Vi ser det slik at det mest fornuftige er å komme tilbake til saka når vi ser hvordan prosjektets økonomi utvikler seg, men at vi allerede nå legger føringer for at en slik deling av innsparingene skal vurderes nærmere. Rådmannen minner om at kommunen ved den lokale behandlingen i 2002 forutsatte at hvis det viser seg at lån og aksjekapital er tilbakebetalt før det er gått 15 år av perioden med etterskudds-bompenger, kunne en del av det rentefrie lånet/tilskuddet betales tilbake. Denne

4 forutsetning må søkes opprettholdt selv om perioden med etterskuddsbompenger nå økes til 20 år. 4 Kristiansund kommune har ved særskilt disponering i driftsfond satt av vel 85 mill. kr. til prosjektet. Dette skal sammen med tidligere bevilgete midler dekke finansiering av kommunens forholdsmessige andel av 122 mill. kr. i finansieringsplanen til Atlanterhavstunnelen. Den siste endringen av finansieringsplanen for prosjektet anses således dekket opp av disse disponeringer. Anbefaling. For at Atlanterhavstunnelen skal være et robust og gjennomførlig tiltak som kan tilrås fremmet for Stortinget som bompengeprosjekt, har Statens vegvesen fremlagt en revidert finansieringsplan i brev datert Rådmannen mener at primært burde kommunens samlede rentefrie lån/tilskudd fortsatt ikke vært mer enn 103 mill. kr. Etter en helhetsvurdering finner likevel rådmannen å kunne anbefale vegvesenets endrede forslag til finansiering av Atlanterhavstunnelen som bompengeprosjekt. Vegvesenets har i tillegg til sitt brev av pr. e-post bedt om en presisering i vedtektsforslagets punkt 4 og som er tatt inn i rådmannens innstilling. Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Kristiansund kommune viser til søknaden fra Atlanterhavstunnelen AS av 16. juli Kristiansund kommune anbefaler at søknaden med de endringer som Statens vegvesen Region midt har lagt til grunn i brev av 9. november 2004, blir godkjent. 2. Kristiansund kommune legger til grunn følgende finansieringsplan: Investeringskostnad: 590 mill kroner Inntekter: Bompenger 450 mill kr Kommunale rentefrie lån/tilskudd 122 mill kr Alternativ bruk av fergesubsidier 18 mill kr 3. Det er mulig å endre postene i finansieringsplanen. Dette kan skje etter nærmere avtaler mellom Statens vegvesen, kommunene og Atlanterhavstunnelen AS. 4. Takstnivået på forskuddsinnkrevinga av bompenger skal settes som et tillegg til den til enhver tid gjeldende takst i riksregulativet for fergesambandet Kristiansund-Bremsnes på 3 soner. På det faste sambandet skal takstnivået settes slik at kjøretøy og personer i gjennomsnitt får et påslag i taksten på 30 prosent sammenlignet med fergetaksten. Alle trafikantene skal betale bompenger etter de til enhver tid gjeldende reglene for takst- og rabattsystem i bompengeprosjekt, det er en forutsetning at passasjerer i kjøretøy og kollekttransport i rute skal betale. Kristiansund kommune aksepterer at det legges opp til en periode på 20 år med etterskuddsbompenger. Takstene skal videre økes og/eller bompengeperioden forlenges i samsvar med regelverket om økonomien i prosjektet skulle svikte. Endelig takstfastsettelse vil bli behandlet som egen sak. 5. Dersom økonomien i prosjektet skulle bli bedre enn forutsatt, skal innsparingen fordeles mellom trafikantene som får kortere bompengeperiode og kommunene som får deler av det kommunale tilskuddet tilbake. 6. Møre og Romsdal fylke blir oppfordret til å gi simpel garanti for de lån som Atlanterhavstunnelen AS tar opp.

5 Rådmannen i Kristiansund 5 Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

6 6 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2282/11676/ Eivind Raanes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /203 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS, INNLEMMELSE AV HEMNE KOMMUNE - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Hemne kommune søkte den om medlemskap i Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Søknaden er behandlet i Havnerådet den , og innvilget. Samtidig er det fremmet forslag om endringer i selskapsavtalen, som også ble anbefalt av rådet. Endring av selskapsavtalen er nødvendig for at Hemne kommune skal få eierforhold og deltakeransvar i det interkommunale selskapet. Det foreslås at Hemne kommune får en andel/ansvar tilsvarende 5 % i Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Dette betyr at flere kommuner får redusert sin andel, og det er foreslått at kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa og Kristiansund og Averøy reduseres med 1 % hver. Hemne kommunes medlemskap og endringene i selskapsavtalen må godkjennes av hver enkelt av de eksisterende medlemskommunene, og det skal fattes likelydende vedtak i disse kommuner. Kristiansund og de 10 andre kommunene som er medlem av Kristiansund og Nordmøre havn, er blitt bedt om å behandle denne saken innen ca Bakgrunnen for saken er at den planlagte Taftøy havn og eksisterende kai på Kyrksæterøra kan sees som en naturlig utvidelse av det interkommunale havneselskapet på Nordmøre. Aure kommune i Møre og Romsdal og Hemne kommune i Sør-Trøndelag samarbeider om regulering for utbygging av et større industriområde, Taftøy næringspark, som ligger på begge sider av fylkesgrensen. Taftøy havn med allmenningskai er en viktig del av næringsparken, og skal betjene firmaer som der etablerer seg, men skal i tillegg være åpen for andre brukere. Innenfor næringsparken tas det sikte på etablering av industri med blant annet gass som innsatsfaktor/råstoff. Dette vil omfatte bedrifter med antatt stort behov for skipstransport. Rådmannen ser positivt på at havnesamarbeidet på Nordmøre kan utvikle seg videre og at Hemne kommune blir medlem. Den planlagte allmenningskaia til Taftøy havn med tilhørende næringsområde anses som viktig for å øke aktiviteten og for å skape arbeidsplasser knyttet til utnyttelse av gassressursene. At Kristiansund kommunes andel i det interkommunale selskapet samtidig blir litt mindre (dvs. 1 % reduksjon) når Hemne kommune blir medlem, vurderes i dette tilfelle som vanskelig å unngå. Rådmannen vil med dette anbefale at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med likelydende ordlyd som er aktuelt i de øvrige kommuner og med følgende forslag til

7 VEDTAK: 7 1. Kristiansund kommune godkjenner Hemne kommune som nytt medlem i Kristiansund og Nordmøre havn IKS. 2. Kristiansund bystyre slutter seg til gjeldende selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre havn IKS, med følgende endringer: 1.1 Stiftelse og rettslig status: tilføyes: Hemne kommune 1.3 Eierforhold og deltakeransvar endres som følger: Ny Tidligere Aure kommune 6 % 7 % Averøy kommune 8 % 9 % Frei kommune 4 % 4 % Gjemnes kommune 6 % 7 % Halsa kommune 4 % 5 % Kristiansund kommune 37 % 38 % Smøla kommune 5 % 5 % Sunndal kommune 9 % 9 % Surnadal kommune 8 % 8 % Tingvoll kommune 4 % 4 % Tustna kommune 4 % 4 % Hemne kommune 5 % Valg og sammensetning: tilføyes: Kommunestyret i Hemne velger selv en representant med vararepresentant Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer