: : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /09 LYSE ENERGI AS - ENDRET AVDRAGSTID PÅ ANSVARLIG LÅN 1. SAKEN GJELDER I skriv fra Lyse mottatt den er eierkommunene i selskapet tilskrevet med likelydende brev om forslag til endret avdragstid på det ansvarlige lånet. Forslaget gjelder resultatene fra arbeidsgruppen som eiermøtet nedsatte den Arbeidet er sluttført ved at det er utformet en likelydende sak som nå er oversendt til kommunene for behandling. Her tilrås eierkommunene å godkjenne endringsavtalen for det ansvarlige lånet om 30 års avdragstid, samt å godkjenne den fremlagte tilleggsavtalen til aksjonæravtalen som følger av endringen. Sandnes kommune har vært deltaker i arbeidsgruppen og rådmannen fremmer således innstilling i samsvar med innstillingen fra arbeidsgruppen og styret i Lyse Energi AS. 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Bakgrunn for saken knytter seg til brev av 29. november 2007 fra Lyse Energi AS til kommunene og eiermøte den avholdt 13. desember På eiermøtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra eierne og Lyse Energi AS. Arbeidsgruppens medlemmer er: Rådmann Karl Johan Olsen, Eigersund kommune Økonomidirektør Kristine C. Hernes, Stavanger kommune Økonomisjef Aud Steinsland, Time kommune Senior rådgiver Sidsel Haugen, Sandnes kommune Økonomidirektør Leiv Ingve Ørke, Lyse Energi AS Administrasjonen i Lyse Energi AS har fungert som sekretariat for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ble nedsatt fordi eierne ønsket en vurdering av lånevilkårene for den ansvarlige lånekapitalen mellom eierne og selskapet. Eierne ga på møtet uttrykk for at man særlig ønsket en vurdering av avdragstiden på det ansvarlige lånet på totalt 3 milliarder kroner. 3. KORT OM DET ANSVARLIGE LÅN Ved etableringen av Lyse-konsernet ble det vektlagt å sikre langsiktige og forutsigbare utbetalinger til eierkommunene, samtidig som det var viktig å ivareta selskapets finansielle styrke og vekstmuligheter. Det sentrale virkemiddelet for å få dette til, var etableringen av et ansvarlig lån fra eierkommunene på 3 milliarder kroner. Det ansvarlige lånet ble etablert ved en nedsettelse av konsernets egenkapital og låneavtalene ble endelig inngått i februar I lånevilkårene ble det gitt 10 års avdragsfrihet og rentevilkårene ble satt til 3 måneder NIBOR + 2% poeng. Lånet har en løpetid på 60 år. Den avdragsfrie perioden på 10 år må sees i sammenheng med den usikkerhet som forelå med hensyn til om konsernet ville bli i stand til å betjene sine forpliktelser. Den økonomiske utviklingen var imidlertid positiv og det ble derfor i 2002 etablert et nytt ansvarlig lån på 700 millioner kroner ved nedsettelse av overkursfondet. Dette lånet er nå tilbakebetalt, i det siste avdrag forfalt til betaling i Side 1 av 3

2 4. ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING Arbeidsgruppen har vurdert ulike muligheter og begrensninger i forhold til å endre lånevilkårene for det ansvarlige lån på totalt 3 milliarder kroner. Ved eventuelle endringer i lånevilkårene har bl.a. følgende vært vektlagt: - Konsernets finansielle styrke skal ikke svekkes - Eierkommunene skal sikres en langsiktig og forutsigbar avkastning - Endringer må baseres på markedsmessige prinsipper - Skatterisikoen må så langt som mulig elimineres Arbeidsgruppen har lagt dette til grunn for sine vurderinger og har konkludert med å fremme forslag om at lånevilkårene endres slik at avdragstiden halveres, fra 60 til 30 år. Det foreslås ingen andre endringer i lånevilkårene og endringen innebærer ikke at det ytes vederlag fra noen av partene. Styret i Lyse Energi AS har i sak 27/09 for sin del gitt sin tilslutning til innstillingen fra arbeidsgruppen og fattet følgende vedtak: Styret gir sin tilslutning til at avdragstiden for det ansvarlige lån på 3 milliarder kroner reduseres til 30 år. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå nødvendige endringsavtaler med eierkommunene. En halvering av avdragstiden vil rent avtaleteknisk kunne gjennomføres som en kort endrings/tilleggsavtale til de inngåtte låneavtaler hvor altså kun avdragstiden endres. I og med at Lyse Energi AS har en låneavtale mot hver enkelt eierkommune, må en slik endringsavtale inngås med hver enkelt eierkommune. Vedlagt følger forslag til slik endringsavtale, Vedlegg 1: forslag til endringsavtale. Av hensyn til en effektiv saksbehandling og en hensiktsmessig fremdrift, er avtalen allerede signert av Lyse Energi AS. Lånevilkårene eer også inntatt i sin helhet i aksjonæravtalens pkt. 5. (Aksjonæravtalen datert 17. juni 1998). Dersom lånevilkårene endres bør også aksjonæravtalen endres tilsvarende. Dette er et forhold mellom aksjonærene, i det Lyse Energi AS ikke er part i aksjonæravtalen. Det er imidlertid hensiktsmessig at Lyse også bistår med en ren praktisk gjennomføring av dette. Derfor følger vedlagt forslag til korresponderende endringsavtale til aksjonæravtalen. Det gjøres oppmerksom på at endringer i aksjonæravtalen forutsetter tilslutning fra samtlige eiere. Vedlegg 2: forslag til endringsavtale/aksjonæravtale Arbeidsgruppen vil etter en helhetsvurdering ikke foreslå at det i tillegg etableres et nytt ansvarlig lån nå, men vil vurdere dette senere. Arbeidsgruppen og Lyse har lagt til grunn at endringene i lånevilkår skal gjøres gjeldende senest fra 30. juni d.å., slik at det bes om at de nødvendige vedtak i kommunen fattes innen denne tid. 4. OPPSUMMERING På bakgrunn av den eieroppnevnte arbeidsgruppens innstilling og styrets behandling av saken tilrås at kommunen fatter følgende vedtak: 1. Sandnes kommune godkjenner endringsavatlen til den ansvarlige låneavtalen med Lyse Energi AS om 30 års avdragstid med virkning fra 30. juni Sandnes kommune godkjenner den fremlagt tilleggsavtale til aksjonæravtale mellom eierkommunene i Lyse Energi AS Dersom kommunen gir sin tilslutning til avtalene ber vi om at ett eksemplar av signerte avtaler sendes i retur til Lyse Energi AS. Kommunen beholder ett signert eksemplar selv. Side 2 av 3

3 5. RÅDMANNENS ANBEFALING Det foreliggende forslaget betyr at selskapet nedbetaler den ansvarlige lånet med renter og avdrag over 30 år og ikke som nå over 60 år. Sandnes kommune sin andel av det ansvarlige lånet utgjør nå kr. 585,9 millioner. I gjeldende økonomiplan har rådmannen lagt til grunn arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner om nedkorting av avdragstiden (blått hefte side 55) og det følgelig innarbeidet samlede inntekter bestående av renter (drift) og avdrag (investeringer) på totalt kr. 252,3 millioner i perioden Saken skal behandles av bystyret som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt VEDTAK: 1. Sandnes kommune godkjenner endringsavatlen til den ansvarlige låneavtalen med Lyse Energi AS om 30 års avdragstid med virkning fra 30. juni Sandnes kommune godkjenner den fremlagt tilleggsavtale til aksjonæravtale mellom eierkommunene i Lyse Energi AS RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Vedlegg nr. 1 : Endringsavtale mellom Sandnes kommune og Lyse Energi AS Vedlegg nr. 2 : Tilleggsavtale/aksjonæravtale mellom eierkommunene Side 3 av 3

4

5

6

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Ark.: Lnr.: 4077/11 Arkivsaksnr.: 11/769-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Vedlegg: 1. Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : 200803844 : E: 145 M80 : 200802197 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.06.2008 75/08 BRANNVESENET

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Saksframlegg Arkivsak: 11/923 5 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP TIL KOMMUNALT FORETAK (KF) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200500220 : E: U03 : Sidsel Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 49/08 PRINSIPPAVKLARINGER OMDANNING AV SANDNES TOMTESELSKAP

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer