KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE PS 05/24 PS 05/25 EGEN KOMMUNEADVOKAT I KRISTIANSUND KOMMUNE/ FORTSATT KJØP AV JURIDISKE TJENESTER. EVALUERING AV LOKAL LØNNSREGULERING OG LOKALE FORHANDLINGER HØSTEN PS 05/26 SKRIV OG MELDINGER 033

2 Side 2 av 7 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1259/6602/ Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til VEDTAK: Protokoll fra møte godkjennes. Nils T. Walseth -personalsjef- Harald Worren -spesialkonsulent-

3 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1257/6593/05 Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /24 Driftsutvalget Bystyret EGEN KOMMUNEADVOKAT I KRISTIANSUND KOMMUNE/ FORTSATT KJØP AV JURIDISKE TJENESTER. TIDLIGERE POLITISK BEHANDLING. Det vises til politisk behandling av Budsjett- og økonomiplan , samt politisk sak 05/52 Økonomirapport 1. kvartal 2005 behandlet av Bystyret hvor det i status verbalforslag pkt. 4 framkommer følgende: Rådmannen bes utrede om det foreligger et realistisk innsparingspotensiale ved tilsetting av egen kommuneadvokat. Utredningen bes m.a. avklare: de utgifter som benyttes til ulike advokattjenester i virksomhetene de erfaringer som foreligger med egen kommuneadvokat i et utvalg av kommuner de rekrutteringsmuligheter som foreligger. BRUK AV JURIDISKE TJENESTER SENTRALADMINISTRASJONEN. Sentraladministrasjonens bruk av juridiske tjenester har stort sett vært knyttet til vurdering av habilitet/ inhabilitet, vurderinger i forhold til innkjøp, konkurranseutsetting, investeringsprosjekt og juridiske tjenester knyttet til vurdering av kjøp og salg av eiendom og tomter. I 2004 ble det i alt brukt ca ,- til innkjøp av juridiske tjenester, hvorav kr ,- var knyttet til ekstraordinær juridisk bistand i forbindelse med Atlantenområdet erverv av friareal og areal til ny ungdomsskole. JURIDISKE TJENESTER PERSONALSPØRSMÅL. Når det gjelder personalmessige forhold, bruker Kristiansund kommune juridiske tjenester fra Kommunenes Sentralforbund (KS- advokatene). I forhold til kontingenten kommunen betaler til KS, er løpende rådgiving/ vurdering av juridiske spørsmål knyttet til personalområdet gratis. I konkrete personalsaker som føres for rettssystemet, har man de siste årene kjøpt juridiske tjenester fra KS- advokatene for i gjennomsnitt ca. kr ,- i året. Største enkeltsak har de siste årene vært på om lag kr ,-. ANDRE VIRKSOMHETERS KJØP AV JURIDISKE TJENESTER. Ved gjennomgang av kommuneregnskapet viser det seg at det kun er Sosialkontoret/ Barnevernstjenesten av virksomhetene som har hatt eksternt kjøp av juridiske tjenester. Dette gjelder spesielt barnevernsaker som føres for fylkesnemda og i rettssystemet, men også rådgiving i forhold til saker om erstatning i forhold til tapt skolegang / manglende barneverns-

4 tiltak, krav om rettigheter for funksjonshemmede m.v. Gjennomgang av regnskapet for barnevernet viser: ÅR SAKER/BARN KR. TOTALT MERKNADER , , ,- Advokatutgifter pr. dato ,- Konkrete saker som skal til fylkesnemnda/øvrig rettsapparat i løpet av høsten ,- Sannsynlige nye saker høst 2005 I Balanseringsprosjektet ble det bl.a. foreslått som tiltak 116: Samordnet og strukturert benyttelse av advokattjenester. Forslaget har sin bakgrunn i at barneverntjenesten har betydelige utgifter til kjøp av advokattjenester. Utviklingen fremover tilsier at dette ikke vil bli redusert. Det foreslås derfor en ansettelse av advokat i full stilling for virksomheten Sosialkontoret som kan overta alle sentrale advokatoppgaver både for barneverntjenesten og sosialtjenesten. Flere kommuner har etablert en slik ordning. Tiltaket er vurdert å ha en rekke positive konsekvenser som større tilgjengelighet, bedre forberedelse av saker for fylkesnemnd og domstoler, bedre kvalitetssikring av tjenesteytingen/ beslutninger m.v. ANDRE KOMMUNER. Ålesund kommune har fra januar kommuneadvokater som yter intern juridisk bistand. 2 av disse arbeider med generelle juridiske spørsmål, mens en av kommuneadvokatene arbeider spesielt med barnevernsrett. Stillingen knyttet til barnevernsrett er en interkommunal stilling knyttet til kommunene Ålesundsregionens utviklingsselskap (ÅRU). I og med at Ålesund kommune har en bestiller/ utfører-modell, er mange av de juridiske tjenestene knyttet til dette saksområdet i forhold til kvalitetsskring av anbudsgrunnlag og prosess. I Molde kommune er kommuneadvokatens oppgaver bl.a. prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemda, rådgiver for administrasjon, folkevalgte organ og kommunens virksomheter, og intern opplæring av ansatte i juridiske emner. Molde har 2 stillinger som kommuneadvokat. REKRUTTERINGSMULIGHETER KOMMUNEADVOKAT. I utgangspunktet er markedet begrenset for jurister med advokatbevilling og solid praksis fra kommunesektoren. Kommunesektoren har tradisjonelt ikke hatt de samme konkurransefortrinn som det private marked. Imidlertid har både Molde og Ålesund kommuner stillingene besatt. Det er vanskelig å forutsi om det vil være mulig å rekruttere advokat med ønskede kvalifikasjoner i vår kommune. Kun konkret utlysning og etterfølgende vurdering av søkerne vil kunne gi svar på dette. I utgangspunktet tror en det ville ha vært lettere å rekruttere egen kommuneadvokat hvis det hadde vært opprettet flere stillinger, slik at kommuneadvokatene kunne vært en del av et faglig fellesskap.

5 SAMARBEID OM BARNEVERNTJENESTER KRISTIANSUND, AVERØY OG FREI (KAF- SAMARBEIDET). Dersom KAF- samarbeidet blir realisert fullt ut, vil det bli større behov for felles advokatbistand med juridisk spisskompetanse innenfor sosial-, barne- og familierett. Gode barnevernadvokater etterspørres i markedet også fra de andre Nordmørskommunene. ØKONOMISKE FORHOLD - BARNEVERNTJENESTEN. Utgifter knyttet til engasjement av advokat er for 2005 budsjettert med kr ,-. Som det framgår i tabellen på side 2 i denne saksutredning, vil antatt forbruk av advokat-tjenester for barnevernet beløpe seg til ca ,- for Ved gjennomgang av antatte utgifter knyttet til engasjement/ ansettelse av egen kommuneadvokat, viser det seg at budsjettforutsetningen om netto kostnader på kr ,- sannsynligvis er for optimistisk budsjettert. Selv om de eksakte kostnadene ved egen kommuneadvokat først blir kjent når lønnsforlangende blir avklart i forbindelse med eventuell ansettelse, er det grunn til å anta at totalkostnadene (lønn, sosiale utgifter, kontorhold, reiser og opphold i forbindelse med behandling av saker i fylkesnemnda o.s.v.) vil ligge i størrelsesorden kr ,- årlig. En vesentlig usikkerhet vil derfor være om nabokommunene (både i KAF- samarbeidet og nordmørskommunene for øvrig) vil kjøpe tjenester fra vår kommune i en størrelsesorden som kan finansiere merkostnadene ved å engasjere/ ansette egen kommuneadvokat innenfor dette fagfeltet. RÅDMANNENS VURDERINGER. Rådmannen vurderer at det vil være vanskelig å rekruttere en kommuneadvokat som har kompetanse til å dekke hele spekteret av kommunens behov for juridiske tjenester. Konkret vurdert i forhold til forbruk av juridiske tjenester i sentraladministrasjonen, vil det være mest hensiktsmessig og økonomisk mest gunstig at disse spesialiserte tjenestene fremdeles kjøpes (Vurdering av habilitet/ inhabilitet, konkurranseutsetting, investeringsprosjekt, kjøp/salg m.v.). Også innenfor personalområdet/ arbeidsrett vurderer rådmannen at man allerede har en billig, spesialisert og effektiv ordning ved bruk av advokater fra Kommunenes Sentralforbund (KSadvokatene) Sosial, barne- og familierett er en spesialisert tjeneste, med stadig større innslag av juridisk karakter. Kommunen bruker relativt store summer til innkjøp av juridiske tjenester på dette fagområdet. En evt. ansettelse av kommuneadvokat innenfor dette fagfeltet ville i utgangspunktet også vært viktig i forhold til å øke den juridiske kompetanse hos øvrige ansatte ved sosialkontoret/ barnevernet, og derved virke kvalitetshevende for hele sosial- og barneverntjenesten. I en totalvurdering har rådmannen imidlertid spesielt vektlagt den budsjettmessige usikkerhet engasjement/ ansettelse av kommuneadvokat vil ha i forhold til mulig salg av juridiske tjenester til øvrige nordmørskommuner innenfor dette saksområdet i et omfang som kan finansiere de økte merkostnadene. Ut fra en totalvurdering vil derfor rådmannen anbefale at man nå ikke engasjerer/ ansetter egen kommuneadvokat. Hvis behovet for advokat-tjenester økes vesentlig i årene som kommer, bør saken vurderes på nytt.

6 På bakgrunn av ovenstående anmoder rådmannen om at Driftsutvalget legger saken fram for Bystyret med følgende forslag til: VEDTAK: Bystyret slutter seg til rådmannens vurderinger, og vedtar at det nå ikke opprettes egen stilling som kommuneadvokat. Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef O 05/1 EVALUERING AV LOKAL LØNNSREGULERING OG LOKALE FORHANDLINGER HØSTEN 2004

7 Side 7 av 7 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1265/6637/ Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /25 SKRIV OG MELDINGER Forslag til VEDTAK: 1. Orientering vedrørende kommunens lærlingeordning, notat datert fra personal- og organisasjonsseksjonen. 2. Orientering vedrørende kommunens storkundeavtale med TIMEkspressen, notat datert fra personal- og organisasjonsseksjonen.

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: 22.02.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/9 TID: 01.06.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/08 07/3573 ETABLERING AV DESTINASJON VARANGER Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer