KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: :00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf ). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/19 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

2 Side 2 av 9 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2223/829/04 611/Q52 Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /14 Bystyret /15 Bystyret UTSATT SAK Saksfremstilling fra forrige behandling 24. februar. VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. Innledning. Kristiansund Parkering As ble vedtatt opprettet i b.sak 20/02. Selskapet kom i drift senhøstes 2002 og har vært fullt operativt siden januar I formålsparagrafen heter det at selskapet skal utøve kommunens parkeringspolitikk, drive offentlig parkeringsvirksomhet, bidra til gjennomføring av miljøtiltak i Kristiansund og annet som naturlig hører under parkeringsselskapet. Ordføreren er selskapets generalforsamling. Knut Garshol er styreformann og Kåre Grønning er ansatt som daglig leder. Tidligere var parkering en del av byingeniørens virksomhet. Økonomi. I forbindelse med opprettelse av selskapet ble det bestemt at skulle betale et årlig vederlag til kommunen med bakgrunn i parkeringsvirksomheten opp gjennom årene hadde gitt et netto bidrag til drift av kommunen. Opprinnelig budsjett for 2003 var saldert med ett netto bidrag på 4 mill. kroner til kommunekassa. Utover vinteren ble det klart at parkeringsselskapet ikke hadde muligheter til å betale kommunen et slikt beløp i leie for retten til å kreve inn og ilegge parkeringsgebyr. I forbindelse med 2. tertial 2003 vedtok derfor bystyret å redusere godtgjørelsen til kr I budsjettet for 2004 ble leiebeløpet fastsatt kr samtidig som parkeringsgebyret ble økt med kr 1 pr time, og innført avgiftsparkering på flere plasser. 2

3 Side 3 av 9 Rådmannen fikk samtidig fullmakt til å inngå leieavtale med selskapet i tråd med utkastet til leieavtale selskapet hadde utarbeidet. Rådmannen har justert utkastet litt forhold til det opprinnelige utkastet når det gjelder %-sats og rentesats. Utkast til avtale følger vedlagt. Selskapet ser seg ikke i stand til umiddelbart å betale disse beløpene og har derfor på styremøte 21. januar 2004 vedtatt følgende: A Kristiansund Parkering AS, godkjenner leie for 2003 til Kristiansund kommune med kr ,- (eks. mva) under følgende forutsetning: 1. Leiebeløpet for 2003 medfører at aksjekapitalen er tapt pr Akkumulert underskudd vil være om lag kr ,- For å oppfylle kravet til forsvarlig egenkapital, yter eier (Kristiansund kommune) et ansvarlig lån på kr ,-. Lånet gis med en løpetid på 10 år. Renten settes til den til enhver tid gjeldende styringsrente fra Norges Bank. 2. Ved beregning av leie til Kristiansund kommune i perioden , skal den avtalefestede leien som overskyter budsjettert leie, behandles som ekstraordinært avdrag på ansvarlig lån inntil lånet er tilbakebetalt. B Med bakgrunn gjennomførte tiltak (utvidelse av tidsrommet for avgiftsparkering fra , og avgiftsøkning fra ), samt planlagte tiltak (utvidelse av areal for innkreving av avgift vedtatt av bystyret), anser styret at forutsetningene til fortsatt drift er til stede. De tidligere nevnte tiltak setter selskapet i stand til å betjene løpende økonomiske forpliktelser, herunder nedbetaling av ansvarlig lån til eier som nevnt i pkt. A. Styret er av den oppfatning at selskapet vil ha positiv egenkapital i løpet av Vedtaket ble fattet med 4 mot 2 stemmer. Rådmannens kommentar. Rådmannen foreslår at kommunen i hovedsak aksepterer forslaget fra selskapet, men vil foreslå at leiebeløpet opprettholdes på kr ,- slik det ble vedtatt i 1. tertial. Dette henger sammen med at det er vanskelig å endre budsjettet for 2003 i etterkant. I stedet forelås å inngå en nedbetalingsavtale for restgjelden i den grad det er nødvendig.. Når det gjelder rentesatsen på det ansvarlige lånet bør denne settes til en mer normal rentesats. Rådmannen foreslår 3 måneders NIBOR som for tiden tilsvarer rundt 2,25 % Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter foreslår rådmannen at driftsutvalget overfor bystyret av gir følgende 3

4 Side 4 av 9 Tillegg til sak 04/14 I bystyrets møte ble ovenstående sak, sak 04/15, utsatt. Av utsettelsesdebatten kom det frem at ønsket om ny behandling var begrunnet i at selskapet mente at leiebeløpet for 2003 var satt for høyt i forhold til parkeringsselskapets bæreevne. Dette ble støttet av selskapets revisor (Distriktsrevisjon Nordmøre). Det kom også frem at selskapets advokat og revisor hadde påpekt at selskapets styre kunne komme i ansvar om de inngikk en avtale om vederlag i tråd med innstillingen. Så lenge en slik avtale skal godkjennes av generalforsamlingen vil neppe styret på det grunnlag komme i ansvar. I bystyremøtet refererte rådmannen tall for parkeringskapitlets nettobidrag til regnskapet for perioden Nedenfor er tabellen gjengitt i løpende priser og prisjustert med statsbudsjettets deflator for kommunesektoren. Parkeringskapitlets nettobidrag (1.000 kr) Løpende År priser Prisjustert Bud RevBud I tillegg refererte revisor til et notat av utarbeidet av rådmannen som viste hvilke utgifter som ikke er ført på parkeringskapitlet, men som naturlig hører hjemme der. Dette gjelder husleie, en del administrasjon, innfordring, regnskapsføring og vedlikehold. Disse tall inngikk i revisors beregninger i vurdering parkeringskapitlets bidrag til kommunens drift før Netto utgjorde disse utgifter 0,5 mill. kroner. Når bidraget i tabellen ovenfor justeres med disse utgifter har parkeringens bidrag til kommunens drift ligget på vel 3 mill. kroner i perioden eller tilsvarende det som er budsjettvedtaket for vederlag i Møte med parkeringsselskapet Med bakgrunn i utsettelsen og det som fremkom i debatten, ble det avholdt et møte fredag 27. februar mellom kommunens administrasjon ved økonomisjefen og parkeringsselskapet ved styreleder, daglig leder, advokat, regnskapsfører og revisor (identisk med kommunens revisor). En kom frem til følgende konklusjon og som skulle være forslag til bystyret og parkeringsselskapet.: 4

5 Side 5 av 9 Kristiansund Parkering AS betaler 3 mill. kroner i vederlag for Aksjekapitalen i selskapet utvides med kr ,-. Emisjonen rettes mot kommunen. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter vil rådmannen foreslå at bystyret fatter følgende v e d t a k Vederlaget for retten til å kreve inn parkeringsgebyr i 2003 fastsettes til kr ,-. Kommunen deltar i en emisjon i selskapet med inntil kr ,-. Aksjekjøpet finansieres ved bruk av fond. (NEAS-midler). Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef 5

6 Side 6 av 9 Utkast til avtale for 2003: Vedlegg Mellom Kristiansund kommune ( heretter benevnt Kommunen ) og Kristiansund Parkering AS ( heretter benevnt KP ) er det inngått slik AVTALE 1. Bakgrunn. KP eies 100% av Kommunen. KP ble etablert i samsvar med Bystyrets vedtak av sak 20/02. I følge samme vedtak skal Kommunen leie ut sin rett til å drive avgiftsparkering til KP mot en godtgjørelse. Godtgjørelsen for denne retten skal fastsettes av bystyret under budsjettbehandlingen hvert andre år. 2. Godtgjørelse. For perioden fra den til den er det i samsvar med bystyrets vedtak fastsatt en godtgjørelse på kr ,-. 3. Aksjeloven 3-8. I følge Aksjelovens 3-8 skal avtale om erverv av ytelser fra en aksjeeier mot vederlag fra selskapet som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet godkjennes av generalforsamlingen. Gyldigheten av denne avtale er betinget av generalforsamlingens godkjennelse. 4. Denne avtale. Denne avtale er utstedt i 2 to likelydende eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt eksemplar. Kristiansund, den. Kristiansund kommune Kristiansund Parkering AS 6

7 Side 7 av 9 Utkast til avtale for Mellom Kristiansund kommune ( heretter benevnt Kommunen ) og Kristiansund Parkering AS ( heretter benevnt KP ) er det inngått slik AVTALE 1. Bakgrunn. KP eies 100% av Kommunen. KP ble etablert i samsvar med Bystyrets vedtak av sak 20/02. I følge samme vedtak skal Kommunen leie ut sin rett til å drive avgiftsparkering til KP mot en godtgjørelse. Godtgjørelsen for denne retten skal fastsettes av bystyret under budsjettbehandlingen hvert andre år. 2. Godtgjørelse. For perioden fra den til den er det i samsvar med bystyrets vedtak fastsatt en godtgjørelse som følger: - Årlig godtgjørelse fastsettes til 46% av KP s samlede netto omsetning eksklusiv merverdiavgift med unntak av: - inntekter generert fra parkeringsplasser leid fra andre enn Kommunen. - inntekter tilknyttet fjerning, forvaring og tvangssalg av motorvogner. - Godtgjørelsen betales etterskuddsvis pr. kvartal, første gang den for 1. kvartal og deretter den , og Den kvartalsvise godtgjørelse er basert på KP s omsetningsbudsjett for år For 2004 er det vedtatt et budsjettert godtgjørelse til Kommunen på kr ,-. - Endelig avregning av godtgjørelsen skal skje ved års slutt, basert på revisorbekreftet omsetningsoppgave. - Ved for sent betalt godtgjørelse svares rente tilsvarende bestemmelsene i lov om forsinkelsesrente 3. Aksjeloven 3-8. I følge Aksjelovens 3-8 skal avtale om erverv av ytelser fra en aksjeeier mot vederlag fra selskapet som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet godkjennes av generalforsamlingen. Gyldigheten av denne avtale er betinget av generalforsamlingens godkjennelse. 4. Denne avtale. Denne avtale er utstedt i 2 to likelydende eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt eksemplar. Kristiansund, den. Kristiansund kommune Kristiansund Parkering AS 7

8 Side 8 av 9 DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/14 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/2223- Møtedato: Arkivkode: 611 Q52 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Jan Grip gav uttrykk for at Arbeiderpartiet ønsket punktvis votering. Voteringen gav slik resultat: Avsnitt 1: Enstemmig vedtatt Avsnitt 2 og 3: Vedtatt med 6 mot 5 stemmer. I samsvar med innstillingen vedtok driftsutvalget, med 6 mot 5 stemmer, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Vederlaget for retten til å kreve inn parkeringsgebyr i 2003 opprettholdes med kr ,-. Kommunen skyter inn kr 1 mill. kroner i ansvarlig lån i selskapet. Lånet nedbetales over 10 år og forrentes med 3 måneders NIBOR. Utlånet finansieres ved bruk av fond. (NEAS-midler). BYSTYRET Saknr: PS 04/15 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/2223- Møtedato: Arkivkode: 611 Q52 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Ordfører Dagfinn Ripnes signaliserte at han ville fremme utsettelsesforslag i saken, men gav først ordet til daglig leder ved Kristiansund parkering AS, Kåre Grønning, som orienterte om parkeringsselskapets første driftsår. Ordføreren viste til orientering fra revisjonssjefen og foreslo at saken skulle utsettes ettersom det var kommet nye opplysninger i saken. Jan Erik Larsen gav uttrykk for at han ville støtte utsettelsesforslaget, men viste samtidig til budsjettbehandlingen der følgende ble vedtatt om parkering: Bystyret ber ordføreren, i egenskap av generalforsamling i Kristiansund parkering AS, legge fram en samlet redegjørelse for hvilken politikk og hvilke retningslinjer som skal gjelde for parkering i Kristiansund, herunder: Prispolitikk Servicegrad Trafikale forhold Hensynet til ulike brukergrupper Omfanget av avgiftsbelagte parkeringsarealer 8

9 Side 9 av 9 Ordføreren gav uttrykk for at han ville gi sin redegjørelse. I samsvar med ordførerens utsettelsesforslag gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Saken utsettes. 9

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Sted: Utdanningsetatens møtelokaler, Strømsveien 102 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer