KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: :00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/8 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE PS 06/9 KOMPETANSEPLAN - MODELL FOR DET VIDERE ARBEIDET MED PLANEN. 430 PS 06/10 SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2005 PS 06/11 PS 06/12 KRISTIANSUND KOMMUNE SOM PARTNERBEDRIFT I NETTVERKSPROGRAMMET KOM TRAINEE SKRIV OG MELDINGER 430

2 Side 2 av 11 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/69/1781/ Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /8 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til VEDTAK Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte Nils T. Walseth -personalsjef- Harald Worren -spesialkonsulent-

3 Side 3 av 11 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/469/1729/ Arne Fjellstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Arbeidsmiljøutvalget /9 Administrasjonsutvalget /9 KOMPETANSEPLAN - MODELL FOR DET VIDERE ARBEIDET MED PLANEN. Sak vedrørende en første generasjon av kompetanseplan for Kristiansund kommune ble drøftet i utvalget under møte i januar. Ut fra det vedtak som ble fattet den gang legges med dette fram en modell for kompetanseplanarbeidet. Modellen er utviklet i samarbeid med tillitsvalgte, slik det var forutsatt i ovennevnte vedtak. Modell og arbeidsmåte. Hver virksomhet/seksjon skal innen utløpet av mai ha utarbeidet en kompetanseplan for perioden Arbeidet gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte ved den enkelte virksomhet/seksjon. Planen/skjemaet skal inneholde følgende informasjon: - Tiltak (i prioritert rekkefølge) - Antall ansatte som skal delta - Anslag over kostnad for gjennomføring - Ekstern/intern gjennomføring - Ansvar for gjennomføringen - Tidsrom/dato - En kort beskrivelse av tiltaket i tillegg til det tabellariske. I de tilfelle der kompetansehevende tiltak kan få lønnsmessige konsekvenser EVUberettigede tiltak er det ønskelig at virksomhet-/seksjonsledersleder beregner merutgifter av slike tillegg (kriteriene her er pr i dag under drøfting). Personal- og organisasjonsseksjonen utarbeider kompetanseplanen for felles, sektorovergripende tiltak ut fra samme tidshorisont og med bruk av samme skjematikk. Det er ønskelig med innspill fra virksomhetene/seksjonene på nødvendige sektorovergripende tiltak. Finansiering/budsjettering.

4 Side 4 av 11 Bystyret har gjennom vedtak av lønns- og personalpolitisk plan lagt inn at det skal avsettes 1% av brutto lønnsbudsjett til kompetansehevende tiltak. Vi har tolket brutto lønnsbudsjett som SUM LØNN i budsjettet (Agresso), d.v.s. inkl. vikarer og sosiale utgifter. Finansieringsgrunnlaget for tiltakene lokalt beregnes til 0,9% av virksomhetens eget brutto lønnsbudsjett. Til sektorovergripende fellestiltak avsettes 0,1% av brutto lønnsbudsjett. Det er viktig at kompetanseplanene og tilhørende tiltak vurderes og føres opp i planen ut fra en bevisst og streng prioritering, slik at det blir lettere å arbeide med eventuelle endringer/reduksjoner i etterkant. Dersom bystyret under behandlingen av budsjettet skulle fravike sitt vedtak om å avsette 1% av brutto lønn til opplæringstiltak må opplæringsplanen justeres og tilpasses det nye finansieringsgrunnlaget. Ansvar. Virksomheten har ansvar for å innarbeide budsjettmidlene, utarbeide planen og gjennomføre tiltakene slik de er prioritert. Virksomheten har også ansvar for å justere planen dersom finansieringsgrunnlaget endres i forhold til det budsjetterte. For fellestiltakene tilligger samme ansvar Personal- og organisasjonsseksjonen. Arbeidsmiljøutvalget vil få fremlagt en egen sak vedrørende opplæringstiltak knyttet til arbeidsmiljø og HMS. Forslag til VEDTAK Administrasjonsutvalget tar den framlagte skisse til modell for kompetanseplanarbeidet til orientering. Nils T Walseth Personalsjef OPPLÆRINGSPLAN FOR: Pri. nr. 1 Tiltak (evt. tilleggsbeskrivelse) Målgruppe Antall delt. Ekst./int. ÅR: Tidspunkt/ periode Arne Fjellstad Ansvarlig Kostnad 2

5 Side 5 av

6 Side 6 av 11 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/141/371/06 Kjersti Blomsø Olsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Arbeidsmiljøutvalget /7 Administrasjonsutvalget /10 SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2005 Viser til vedlagte sykefraværstall for 4.kvartal Sykefraværet har gått opp sammenlignet med 4. kvartal 2004, fra 8,9% i 2004 til 10,2% i Fraværet totalt for 2005 har endret seg lite fra 2004, fra 9,5% til 9,3% Langtidssykmeldte over ett år 13 personer: 11 kvinner og 2 menn, fikk melding om stopp av lønn i løpet av 4. kvartal 2005 grunnet opphør av sykepenger etter ett års sykefravær: 2 lærere, 3 renholdere, 1 assistent, 1 hjemmehjelp, 1 sekretær, 1 konsulent, 3 sykepleiere. Av disse 13 er 4 friskmeldt, 2 delvis friskmeldt, 1 innvilget uførepensjon fra Folketrygden mens 6 fortsatt er fullt sykmeldt. Forslag til VEDTAK Utvalget tar sykefraværstall for 4. kvartal 2005 til orientering Nils T Walseth Personalsjef Kjersti Blomsø Olsen attføringskonsulent

7 Side 7 av 11

8 Side 8 av 11 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/485/1779/ Nils T. Walseth Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /11 KRISTIANSUND KOMMUNE SOM PARTNERBEDRIFT I NETTVERKSPROGRAMMET KOM TRAINEE Kristiansund kommune har fått invitasjon til å delta i ovennevnte program sammen med en rekka andre firma og kommuner. Fra brev datert fra styringsgruppen for KOM Trainee siteres: Om traineeprosjektet Etter initiativ fra næringslivsrepresentanter i Kristiansundsregionen har KOM Vekst as satt sammen en gruppe som arbeider for etablering av en traineeordning i regionen. En trainee kjennetegnes som en ung, nyutdannet person med potensial til å fylle sentrale funksjoner i en bedrift/organisasjon. I kraft av sin kompetanse skal traineen bidra til endring og utvikling av bedriften. Initiativet er mellom annet basert på bedriftenes behov for høyt utdannet arbeidskraft med riktig kompetanse. Slik arbeidskraft kan bekle sentrale stillinger og bidra til en positiv utvikling av bedriftene. Regionen har svært beskjedne muligheter for å gi ungdom høyere utdanning. En stor andel av ungdom som reiser ut og tar 4 års høyere utdannelse eller mer, bosetter seg utenfor regionen etter endt studietid. Gjennom et traineeprogram håper initiativtakerne å gjøre regionen mer attraktiv for unge og ressurssterke mennesker med høy utdanning. Styringsgruppen har ikke vedtatt den endelige organisering av programmet ennå. Per i dag er blant annet følgende skissert: Traineeperioden varer i 2 år. I løpet av denne perioden skal hver trainee normalt hospitere hos to til tre forskjellige bedrifter, med like lange intervaller hos hver. Hvert år opptas 6 nye traineer i programmet, første gang i august I tillegg til arbeidet i bedriftene, har programmet et faglig opplegg som traineene også skal følge. Traineene tilbys konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser. Programmet finansieres først og fremst gjennom deltakende bedrifters bidrag. I tillegg legges det opp til en offentlig finansieringsandel før programmet er oppe på egne ben. Årlige driftskostnader i programmet vil etter nåværende beregninger utgjøre omlag kr. I tillegg vil bedriftene som deltar i ordningen få lønns- og personalkostnader på omlag kr per år hvis de til en hver tid har en trainee i bedriften.

9 Side 9 av 11 KOM Trainee i samarbeid med Kristiansund kommune? Næringssjef Ellen Engdahl har vært en av seks representanter i Kom Trainee sin styringsgrupper. Hun har vært delaktig i planleggingen og utformingen av strategier og gjeldende rammer for programmet. Vi nå ber om at Kristiansund kommune vurderer deltakelse i traineeprogrammet som medlem i nettverket. Vi har tro på at et slikt samarbeid vil tilføre kommunen positiv omtale og gi spennende muligheter. Gjennom programmet får dere videre tilgang til attraktiv arbeidskraft som kan bidra inn i ulike deler av organisasjonen. Mandag den 5. desember vil det bli avholdt et møte hvor aktuelle deltakere i nettverket skal delta. Jeg viser i den anledning til vedlagte invitasjon. Næringssjef Ellen Engdahl og personalsjef Nils T. Walseth deltok i nevnte møte den 5. desember d.å. Når det gjelder Hvorfor traineeprogram og målsettinger viser en i sin helhet til div. materiell som er vedlagt saksdokumentene. Her nevnes følgende punkter om hvorfor traineeprogram: Trekker høyt utdannede til regionen Positiv fokus Forenkler rekruttering Gir kompetanseutvikling Tilgang på verdifull og ny kompetanse Synliggjøring av jobbmuligheter i regionen Verdifullt samarbeid mellom partnerne skaper nye prosjekt Jobbskaping Høyner utdanningsnivået i regionen Økonomiske forutsetninger for å delta i programmet/partnernettverket: Programmet er forutsatt å vare i perioden , d.v.s. i 5 år. Årlige driftskostnader i programmet vil etter nåværende beregninger utgjøre omlag kr. I tillegg vil bedriftene som deltar i ordningen få lønns- og personalkostnader på omlag kr pr. år hvis de til en hver tid har en trainee i bedriften. Partnerbidraget fra Kristiansund kommune er forutsatt til kr ,- pr år i 2006 og 2007 og deretter kr ,- i For resten av perioden kr. 0 i partnerbidrag. Se for øvrig vedlegg til saken over kostnader i programmet og forslag til finansiering. Selskapsform: Kom Trainee vil bli registrert i Brønnøysundregisteret under kategorien lag/foreninger. Betegnelsen medlemsorganisasjon vil bli benyttet. Denne selskapsformen er ikke regulert av egne lover, men er likevel underlagt spesielle vilkår som: o dokumentasjon på opprettelse og eksistens o egne vedttekter o eget styre o drift

10 Side 10 av 11 Stiftelsestidspunktet er satt til onsdag den 8. mars. Medlemsorganisasjonens eiere må møte personlig eller utstede skriftlig fullmakt til stiftelse. Innkalling, fullmaktskjema og stiftelsesdokument sendes ut den 22. februar. Rådmannens tilrådning: Rådmannen ser positivt på tiltaket og støtter intensjonen og målsettinger med prosjektet KOM Trainee. Når det gjelder kommunes deltagelse vil den i første omgang måtte begrense seg til følgende partnerbidrag: 2006: kr : kr : kr Det foreslås at midlene dekkes over budsjettpost (opplæringsmidler fellesutgifter). Hvorvidt kommunen finner midler til å rekruttere en eller flere traineer i perioden gjenstår å se. Det vil være ønskelig å få dette til, men rådmannen finner ikke på nåværende tidspunkt å kunne binde lønns-/vikarmidler, evt. andre driftsmidler til formålet. Rådmannen tilrår at personalsjefen representerer Kristiansund kommune i medlemsorganisasjonen og utstedes med fullmakt til stiftelsesmøtet. Saken legges fram for administrasjonsutvalget med følgende forslag til Forslag til VEDTAK Administrasjonsutvalget vedtar at Kristiansund kommune deltar som partnerbedrift i nettverks-programmet KOM- Trainee slik det går fram av sakspremissene. Partnerbidraget for 2006 (kr ,-), 2007 (kr ,-) og 2008 (kr ,-) dekkes over budsjettpost (opplæringsmidler fellesutgifter). Inntak av traineer i Kristiansund kommunen vurderes fra høsten 2007, ut fra budsjettmessige forhold, behov og andre organisatorisk forhold. Rådmannen tar vurderingen/beslutningen. Personalsjefen representerer Kristiansund kommune i medlemsorganisasjonen og utstedes med fullmakt til stiftelsesmøtet den 8. mars. Nils T. Walseth personalsjef

11 Side 11 av 11 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/79/1780/06 Harald Worren Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /12 SKRIV OG MELDINGER 1. Muntlig orientering vedrørende prosjektet mot uønsket deltid. 2. Orientering vedrørende opprettelse av ny stilling som overingeniør / avdelingsingeniør ved byingeniørens kontor, jfr. vedlagte notat av fra Byingeniøren. 3. Orientering vedrørende opprettelse av ny stilling som driftskontrollør ved vannverket. Jfr. vedlagte notat av fra Byingeniøren Nils T. Walseth -personalsjef- Harald Worren -spesialkonsulent-

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer