LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/ Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens innstilling: :::... Saken gjelder: Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen B: Utrykte vedlegg: Saksutredning: Fylkesrådet har behandlet saken i møte 22. februar 1, sak 37/11. I saksfremlegget skriver fylkesråd for samferdsel: Bakgrunn Prosjektet omfatter fv. 863 Langsundtunnelen (undersjøisk) 2,8 km, utbedring og ny veg på Ringvassøya og Reinøya til sammen 16 km, samt nytt fergeleie i Sætervika nord på Reinøya. Ca 5,5 km av strekningen bygges som ny veg ovenfor bebyggelsen i Stakkvik, mens resterende veg utbedres med fast dekke. Fergeleiet i Sætervika skal betjene innkortet fergesamband Reinøy - Vannøy - Karlsøy, og omfatter også moloarbeider. Ferjesambandet Reinøy Ringvassøy vil bli nedlagt når tunnelen åpnes for trafikk. Kommunedelplan Kommunedelplan Rv 863 Langsundforbindelsen ble godkjent av Karlsøy kommunestyre Reguleringsplan Reguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn fra og ble vedtatt i Karlsøy kommunestyre 16. desember 0.

2 Handlingsprogram for 0 9 I handlingsprogrammet for 0 3 er det foreslått følgende midler til fv. 863 Langsundforbindelsen: mill 0 kr Sum Investeringsmidler Låneopptak Sum Midler planlagt tildelt i 1 er til planlegging. Kostnadene for prosjektet er beregnet av Statens vegvesen til 530 mill. 0-kr inkl. etablering av en bomstasjon. Kostnadsoverslaget er basert på vedtatt reguleringsplan men det er av kostnadsmessige hensyn lagt til grunn en redusert vegstandard mellom Rakkenes og fergeleiet i Sætervika. Denne standarden er omforent mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune. Prosjektkostnadene er ca 40 mill. 0-kr høyere enn angitt i fylkets handlingsprogram. Fylkestinget har i sitt vedtak i sak 44/07, foretatt et prinsippvedtak om utredning av bompengefinansiering av Langsundforbindelsen. Og i sak 70/10 Fylkesvegplan for Troms, Handlingsprogram 0-13, prioritert oppstart av Langsundforbindelsen. Finansiering Som det framgår av notatet fra Statens vegvesen (vedlegg 1) har kostnadsanslaget for prosjektet økt med 40 mill kr i forhold til det som var lagt til grunn ved behandling av Fylkesvegplan for Troms 0-9, fra 490 til 530 mill kr. Kostnadsøkningen dekkes inn ved økt bidrag fra investeringsrammen for fylkesveg i Troms med 4 mill kr og økt bidrag fra fergeavløsningsmidler/bompenger med 36 mill kr. Denne inndekningen forutsetter en godkjenning av, og at det faktisk frigjøres ca 4 mill kr per år i innsparte fergedrifskostnader for nytt fergesamband Reinøy-Vannøy-Karlsøy. Investeringsmidler 254 låneopptak 276 SUM kroner Finansieringsplanen legger opp til en 2-deling av finansieringen: 254 mill kr fra ordinære investeringsmidler 276 mill kr låneopptak foretatt av bompengeselskapet Lånet nedbetales med innsparte fergedriftsmidler,bompenger og kommunalt tilskudd Total prosjektkostnad når rentekostnader og administrasjon av bompengeinnkreving regnes inn, blir på 852 mill kr. Prosjekt Renter Administrasjon SUM Investeringsmidler Fergeavløsningsmidler Kommunal andel Bompenger I mill 0-kroner

3 Låneopptaket på til sammen 276 mill kr vil bli delt i to deler. Et lån på 190 mill kr som skal nedbetales med fergeavløsningsmidler og kommunalt tilskudd over en periode på 30 år. Og et lån på 86 mill kr som skal nedbetales av bompengeinnkrevingen over en periode på 20 år (som kan utvides dersom det blir mindreinntekter fra bompenger). I finansieringsforslaget er det lagt opp til at bompengeselskapet, med kommunal og fylkeskommunal garantistillelse, skal ta opp lånene i byggeperioden, og forestå betjening av lånene i en periode på 30 år etter ferdigstillelse. Låneopptak i et bompengeselskap som AS, forutsetter at det stilles en fylkeskommunal garanti for lånebeløpet, eventuelt også inkludert påløpte renter. Dersom låneopptak og betjening av lån skal skje på denne måten må fylkeskommunen stille en garanti på inntil 316 mill kr (ekskl garanti for evt påløpte renter). Garantitiden settes til 35 år og reduseres i takt med nedbetaling av lån. En eventuell garantistillelse må godkjennes av KRD. En uforholdsmessig stor andel av innkrevde bompenger går til administrasjon av bompengeselskapene. Dette er midler som kunne vært brukt til raskere nedbetaling av prosjekter, og dermed innkortet innkrevingsperiode, eller eventuelt til å redusere bompengesatsene. I henhold til Fylkestingets vedtak i sak 90/09, vil Fylkesråden derfor etablere et fylkesovergripende bompengeselskap som kan betjene alle framtidige bompengefinansierte prosjekter på riks- og fylkesveg i Troms. Dersom et slikt bompengeselskap etableres som et fylkeskommunalt foretak (FKF) vil det ikke være nødvendig å stille en garanti, da økonomi til et FKF er en del av fylkeskommunens økonomi. Etableringen av dette selskapet og de praktiske forhodene rundt dette vil man komme tilbake til i egen sak til Fylkestinget i juni. Det fylkeskommunale bompengeselskapet må etableres og organiseres på en slik måte at man garanterer at det ikke forekommer kryssubsidiering mellom prosjekter, eller at midler tildelt til ett prosjekt blir brukt til andre oppgaver. Gjennom en slik etablering vil man sikre at eventuelle merinntekter fra bompenger og/eller mindrekostnader til rentebetaling, går til raskere nedbetaling av lånegjeld. Innstilling: Fylkesrådet fremmer følgende forslag til vedtak: Under forutsetning av at Karlsøy kommune bidrar til finansiering av Langsundforbindelsen med 1 mill kr pr år i en periode på 15 år fra og med 2 (som priskorrigeres med 2,5% per år), fatter Fylkestinget følgende vedtak: 1. Fylkestinget samtykker i at Langsundforbindelsen bygges og finansieres delvis med bompenger. De totale kostnadene er anslått til 530 mill 0-kroner inkl etablering av bomstasjon. Følgende finansieringsplan er lagt til grunn i prosjektet: mill. 0 kr År Anleggs kostnad Fylkeskommunale midler Ferje tilskudd 30 3 Kommunalt¹ tilskudd 90 15

4 Sum ¹) 1 mill kr som utbetales hvert år i perioden 2 tom 2031 Sum fylkeskommunale midler 429 mill kr (81%) Sum bompenger 86 mill kr (16 %) Sum kommunale midler 15 mill kr (3%) 2a) Fylkestinget samtykker i at det gis tillatelse til innkreving av bompenger i en periode på 20 år. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20% og innkrevingsperioden med inntil 5 år. 2b) Nedbetalingsperioden for låneopptak som skal dekkes av bompenger settes til 20 år, men kan justeres jfr pkt 2. a) 2c) Nedbetalingstiden for låneopptak som dekkes av innsparte fergdriftsmidler og kommunalt tilskudd settes til 30 år. 3. Takstene og nivå fastsettes i tråd med forslaget fra Statens vegvesen: Taksten for tur/retur passering settes til kr 180 (0-kr) for personbil og kr 540 (0-kr) for tunge kjøretøy (over 3500 kg). Det legges til grunn 20 % rabatt ved forskuddsbetaling. 4. Låneopptak i byggeperioden og senere betjening av disse lånene med innsparte fergedriftsmidler, bompenger og kommunalt tilskudd foretas av et bompengeselskap etablert av fylkeskommunen. 5. Eventuelle merinntekter fra bompenger og/eller mindrekostnader på grunn av lavere rentekostnader, skal benyttes til raskere nedbetaling av lån og derigjennom innkorting av innkrevingsperioden. 6. Kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen +10% finansieres med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som styringsrammen (jfr tabell i pkt 1). Kostnadsøkninger ut over dette dekkes i sin helhet av fylkeskommunale midler. 7. Kostnadsbesparelser inntil kostnadsrammen -10% fordeles mellom fylkeskommunen og bompengeselskapet etter samme prosentvise fordeling som styringsrammen (jfr tabell i pkt 1). Kostnadsbesparelser ut over 10% tilfaller i sin helhet fylkeskommunen. 8. Ved ferdigstillelse av prosjektet skal inntil 4 mill kr i årlig innsparte fergetilskudd til dagens samband Hansnes Vannøy Karlsøy, som følge av redusert seilingsdistanse, tilføres det fylkeskommunale bompengeselskapet til betjening av lån. 9a) Det stilles proratisk simpel kausjon på inntil 316 mill kr til bompengeselskapets låneopptak til prosjektet. Garantitiden settes til 35 år og garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene.

5 5 9b) Dersom fylkestinget, jfr vedtak i sak 90/09, etablerer et fylkeskommunalt bompengeselskap som et fylkeskommunalt foretak, faller garantistillelsen i pkt 9. a) bort. Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Fylkesordføreren i Troms, den Terje Olsen Fylkesordfører...

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer