Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene nye plasser på Brasen fra PS 09/25 Uttalelse til søknad fra Gjemnes kommune - Delvis bompengefinansiering av ny parsell E39 mellom Astad og Knutset PS 09/26 Sammenslåing av NorPro AS, Freiprodukter AS og Tollåsenga Produkter AS - Akjser PS 09/27 Tiltaksdel til fiskeriutvalgets Fiskeriplan PS 09/28 Endring av oppnevnte medlemmer til representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS PS 09/29 Søknad om fritak fra politiske verv pga. flytting - Britt Valderhaug Tyrholm PS 09/30 Forslag til plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming 2008/ / / / / / /2536

2 PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene nye plasser på Brasen fra /560 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av På vegne av Høyre fremmet Anton Monge følgende tillegg til rådmannens innstilling: Utredningen utvides til også å vurdere tiltak for styrking av de medisinskfaglige og pleierelaterte tilbud på det enkelte sykehjem slik at innleggelser på sykehus kan reduseres. Ordføreren foreslo at Anton Monges forslag kunne oversendes rådmannen i stedet for å votere over forslaget. Det ble akseptert. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige Bystyret slutter seg til at samarbeid med Helse Nordmøre og Romsdal HF om utredning av intermediære plasser i Kristiansund gjennomføres som skissert av rådmannen. Når forslag til drift og avtale med Helseforetaket foreligger, legges saken fram for endelig politisk behandling. Følgende forslag oversendes rådmannen: Utredningen utvidestil også å vurdere tiltak for styrking av de medisinskfaglige og pleierelaterte tilbud på det enkelte sykehjem slik at innleggelser på sykehus kan reduseres. Saken oversendes til Bjarne Sandvik/Stein Kulø

3 PS 09/25 Uttalelse til søknad fra Gjemnes kommune - Delvis bompengefinansiering av ny parsell E39 mellom Astad og Knutset 2009/623 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Ordføreren foreslo å innføre taletid med 5 minutter til gruppelederne og 3 minutter til de øvrige bystyremedlemmene. Dette ble enstemmig vedtatt. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Bjarne S. Elde forslag til ny formulering av pkt. 4 (endring i kursiv): Dersom det blir etablert et bompengeprosjekt vil Kristiansund kommune forutsette at gammel vei blir fritt for bompenger som en alternativ kjørevei På vegne av Høyre fremmet Gerhard Sæther følgende forslag: Kristiansund bystyre slutter seg til Statens vegvesens forslag til slik det fremkommer i vegvesenets brev til kommunen, datert 8. april 2009, side 4 i 4 punkter. Samtidig ber bystyret berørte kommuner, Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen vurdere om ikke en kort forlengelse av Krifast på 6 måneder er et bedre alternativ for trafikkantene enn en ny 15 år lang bompengeperiode med bompengesats på kr 20,-. En slik vurdering må ikke forsinke gjennomføringen av ovenstående primære forslag hvis en forlengelse av Krifast ikke lar seg gjennomføre. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Åge Austheim følgende alternative forslag til : Kristiansund kommune avviser bompengeprosjektet E39 Astad Knutset og ber om at det ikke realiseres. VOTERING Gerhard Sæthers forslag fikk 6 stemmer og falt. Åge Austheims forslag fikk 10 stemmer og falt. Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 34 mot 10 stemmer Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 34 mot 10 stemmer Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt med 34 mot 10 stemmer Innstillingens pkt. 4 ble enstemmig forkastet Bjarne S. Eldes forslag til endret pkt. 4 ble vedtatt med 28 mot 16 stemmer Bystyret har da fattet følgende

4 1. Kristiansund kommune støtter et vegprosjekt på E39 med bygging av ny veg mellom Astad og Knutset. 2. Kristiansund kommune er enig i at innsparte midler fra prosjektet Knutset Høgset og eventuelle avsatte midler til gang- og sykkelveg mellom Astad og Knutset kan inngå i finansieringen. 3. Kristiansund kommune er innforstått med at realisering av prosjektet vil medføre om lag ett års utsettelse av ny veg mellom Knutset og Høgset. 4. Dersom det blir etablert et bompengeprosjekt vil Kristiansund kommune forutsette at gammel vei blir fritt for bompenger som en alternativ kjørevei. Saken oversendes til Terje Fugelsnes

5 PS 09/26 Sammenslåing av NorPro AS, Freiprodukter AS og Tollåsenga Produkter AS - Akjser 2008/3245 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Følgende bystyrerepresentanter fratrådte mens spørsmål om habilitet ble tatt opp: Knut Garshol, styreleder i NorPro AS Kirsti Dyrnes, møtende varamedlem i NorPro AS Andreas Sandvik, fylkets representant i styret i NorPro AS Nora Korsnes Wårle, styreleder i Tollåsenga AS og as Freiprodukter Et enstemmig bystyre erklærte alle inhabile. Ingen vararepresentanter. 40 voterende tilstede. Anton Monge fremmet følgende endring nytt pkt. 1 (forskyve øvrige punkter): Kristiansund kommune tegner seg for 2000 nye aksjer i NorPro AS til pålydende kr 250,- pr aksje. Innstillingen, med Anton Monges tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende Kristiansund kommune tegner seg for 2000 nye aksjer i NorPro AS til pålydende kr 250,- pr aksje. Kristiansund kommune går inn i Nor-Pro AS med sine aksjer i Tollåsenga Produkter AS og Freiprodukter AS til pålydende, samlet kr ,- som tingsinnskudd.

6 Kristiansund kommune kjøper inntil 169 aksjer i Nor-Pro AS til pålydende kr. 250,- fra private aksjonærer. Total kostnad inntil kr ,- finansieres ved bruk av investeringsfond. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

7 PS 09/27 Tiltaksdel til fiskeriutvalgets Fiskeriplan /185 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Fiskeriutvalgets leder Kjell T. Fevåg orienterte om planen og fremmet følgende tillegg til Tiltak 3; Merkevarebygging av Klippfisk og Kristiansund som ledende Sjømatby. Nytt strekpunkt 3 skal være: Trykke nye opplag av klippfiskbrosjyren. Innstillingen, med Kjell T. Fevågs tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende Tiltaksplan for til Fiskeriutvalgets Fiskeriplan vedtas. Finansiering av vedtatte tiltak dekkes over Fiskeriutvalgets eget budsjett. Tiltak 3; Merkevarebygging av Klippfisk og Kristiansund som ledende Sjømatby. Nytt strekpunkt 3 skal være: Trykke nye opplag av klippfiskbrosjyren. Saken oversendes til Linda Kristin Offenberg

8 PS 09/28 Endring av oppnevnte medlemmer til representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 2008/55 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av Ordføreren foreslo Kristin Landbakk som nytt medlem og Kristian Lian som nytt varamedlem. Det ble ikke fremmet andre forslag, og begge ble enstemmig valgt. Bystyret har da fattet følgende Bystyret i Kristiansund oppnevner følgende personer til representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS for resten av valgperioden : Medlem: Kristin Landbakk Varamedlem: Kristian Lian Saken oversendes til Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Gjenpart til Kristin Landbakk Kristian Lian

9 PS 09/29 Søknad om fritak fra politiske verv pga. flytting - Britt Valderhaug Tyrholm 2008/55 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige I forbindelse med at Britt Valderhaug Tyrholm flytter fra kommunen gjøres følgende endringer. Valget gjelder for resten av valgperioden : Britt Valderhaug Tyrholm fritas for vervet som varamedlem for Senterpartiet i bystyret. Rekkefølgen på varamedlemmer i bystyret for Senterpartiet forskyves slik at Ole Kristian Gundersen blir 1. vara, og de øvrige forskyves oppover. Saken oversendes til politiske sekretariat Gjenpart til Ole Kristian Gundersen Britt Valderhaug Tyrholm

10 PS 09/30 Forslag til plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming 2008/2536 Andreas Sandvik fremmet forslag om at saken skulle utsettes. Bystyret fattet følgende enstemmige Saken utsettes.

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer