Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/125 PS 12/126 PS 12/127 PS 12/128 PS 12/129 PS 12/130 PS 12/131 Supplering av "Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte" - vedr. administrasjon- og likestillingsutvalget Forslag om endret trafikkregulering - snu kjøreretning i Freiveien Fylkesveg 420 i Kristiansund Omklassifisering av strekningen Sørsundbrua - Sundbåtkaia Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 og 215 Industriområde og dypvannskai på Husøya Privat reguleringsplan- utredning av alternative adkomstløsninger Søknad om Herredsdalselva kraft - uttalelse fra Kristiansund kommune Rullering av partnerskapsavtale God Helse / / / / / / /187 PS 12/132 Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen /1587 PS 12/133 Søknad om støtte til Eldres dag, /251 PS 12/134 PS 12/135 Søknad om kr ,- i opplevelsesattraksjon på Atlanterhavsveien Referatsaker Liste over referatsaker / /22

2 PS 12/125 Supplering av "Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte" - vedr. administrasjon- og likestillingsutvalget 2011/999 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Bystyret supplerer og ajourfører Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte med følgende tillegg: Møtende arbeidstakerrepresentanter får en godtgjørelse pr møte på 2 av s godtgjørelse når de er innkalt til møter der formannskapet opptrer som administrasjons- og likestillingsutvalg. Satsen utgjør kr og gjøres gjeldende fra

3 PS 12/126 Forslag om endret trafikkregulering - snu kjøreretning i Freiveien 2008/1241 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av , og samferdselsutvalget behandlet saken i møte På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Åge Austheim følgende alternative forslag: Kristiansund formannskap tilrår å snu kjøreretningen i Freiveien mellom kl og Administrasjonen bes gå i dialog med vegvesen og politi for å få endret skiltingen. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Åge Austheims forslag, ble det avgitt 8 stemmer for innstillingen, mens 3 stemte for Åge Austheims forslag. I samsvar med rådmannens innstilling og samferdselsutvalgets tilrådning, gjorde formannskapet følgende Formannskapet i Kristiansund frarår å snu kjøreretningen i Freiveien ut fra hensyn til trafikksikkerheten, spesielt for gående og syklende langs strekningen. Saken oversendes til Eivind Raanes

4 PS 12/127 Fylkesveg 420 i Kristiansund Omklassifisering av strekningen Sørsundbrua - Sundbåtkaia 2012/1576 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune mener at den aktuelle parsellen på fylkesveg 420 fra Sørsundbrua til sundbåtkaia på Innlandet inngår som en naturlig del av fylkesvegnettet i byen og fremdeles må klassifiseres som fylkesveg. Saken oversendes til Tor Håkon Taraldsen

5 PS 12/128 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 og /1609 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Samferdselsutvalgets leder, Harald M. Stokke, som var til stede i møtet fikk ordet for å gi en orientering. Han meddelte at Fræna og Eide ikke var interessert i etableringen av nevnte selskap. Ordføreren foreslo å utsette saken for å undersøke nærmere hva Eide og Fræna mener i denne saken. I samsvar med ens utsettelsesforslag, gjorde formannskapet følgende enstemmige Saken utsettes for å undersøke nærmere hva kommunene Eide og Fræna mener i denne saken.

6 PS 12/129 Industriområde og dypvannskai på Husøya Privat reguleringsplan- utredning av alternative adkomstløsninger 2008/39 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund formannskap tar rapporten om tilleggsutredninger for alternative adkomstløsninger til orientering. Rapporten gir nyttig informasjon om blant annet landskapsinngrep, andre inngrep samt kostnader til de undersøkte veialternativer. Rapporten oversendes plan- og bygningsrådet for det videre arbeid med privat reguleringsplan for industriområde og dypvannskai på Husøya. Saken oversendes til plan- og bygningsrådet

7 PS 12/130 Søknad om Herredsdalselva kraft - uttalelse fra Kristiansund kommune 2009/1508 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester behandlet saken i møte I samsvar med rådmannens innstilling og hovedutvalgets tilrådning, gjorde formannskapet følgende enstemmige 1. Storvatnet er eneste godkjente drikkevannskilde for Kristiansunds vel innbyggere, og vurderes som svært viktig i regional sammenheng. 2. Kristiansund kommune forutsetter at det utvises stor forsiktighet når det gjelder enhver aktivitet i kildens nedbørsfelt som kan tenkes å påvirke vannet. 3. Kristiansund kommune er som drikkevannseier ansvarlig for beskyttelse av drikkevannskilden med tilhørende nedbørsfelt i henhold til drikkevannsforskriftens 4 og 14. Med bakgrunn i de foretatte utredninger fra NIVA og SINTEF vil Kristiansund kommune akseptere den omsøkte bygging av minikraftverk under følgende forutsetninger: a. Alt materiell som er i kontakt med vannet (rør, turbiner etc.) skal være godkjent for kontakt med drikkevann. b. ROS-analysen for tiltaket ferdigstilles og sendes Kristiansund kommune for godkjenning før arbeidene starter. c. Lagring og påfylling av drivstoff utenom det som er på maskinenes tank skal skje på etablert sted utenfor nedbørsfeltet. d. Hvis det skal brukes anleggsbåt i Herredsdalsvatnet ifbm med legging av inntaksledning og lignende, stilles det krav til tilstrekkelig rengjøring av båten i forhold til å redusere faren for introduksjon av fremmede arter i vannet. e. Under hele byggeperioden skal det brukes ekstern byggeleder/kontrollør, som skal godkjennes av Kristiansund kommune og lønnes av utbygger.

8 Byggeleder/kontrollør skal påse at det er kontroll på anleggsarbeidene og det ferdige anlegg, spesielt med tanke på forurensingsfare. f. Hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til forurensingsfare skal arbeidene stanses. g. Anlegget skal drives av personell med tilfredsstillende kompetanse. h. Hvis det på et senere tidspunkt skulle vise seg at tiltaket kommer i konflikt med drikkevannsinteressene skal hensynet til drikkevannsinteressene være overordnet. Dette gjelder både i forhold til vannmengde og vannkvalitet. Saken oversendes til Vidar Dyrnes

9 PS 12/131 Rullering av partnerskapsavtale God Helse /187 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Formannskapet vedtar ny partnerskapsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune for gjennomføring av God Helse programmet for perioden , under forutsetning av at beløpet blir vedtatt i økonomiplanen. Saken oversendes til Bente Elshaug Gjenpart til økonomisjefen

10 PS 12/132 Kommunalt tilskudd til TV-aksjonen /1587 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Formannskapet i Kristiansund bevilger kr til Årets TV-aksjon Stå opp mot urett! v/ Amnesty International. Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd til lag og organisasjoner. Beløpet overføres til konto: (6509 Kristiansund kommune) Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik Gjenpart til TV-aksjonen økonomiseksjonen vedr. budsjettendring

11 PS 12/133 Søknad om støtte til Eldres dag, /251 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune bevilger kr til eldrerådet til arrangering av Eldres Dag i Kristiansund den Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Arrangementsstøtte. Beløpet overføres til konto Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik Gjenpart til eldrerådet økonomiseksjonen vedr. budsjettendring

12 PS 12/134 Søknad om kr ,- i opplevelsesattraksjon på Atlanterhavsveien 2012/671 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon og utfordringer må Kristiansund kommune avslå søknaden om egenkapitalstøtte på kr til aksjekjøp i Undervannsobservatoriet på Atlanterhavsveien på nåværende tidspunkt. Saken oversendes til Marianne Hestvik

13 PS 12/135 Referatsaker Liste over referatsaker /22 Nr. Saksnr. Høringstema Høringsfrist Avsender /1188 Høring - A/S Norske Shell A/S Norske Shell - Oversendelse av Konsekvensutredning for utbygging og drift av PL255 Linnorm /1188 Høring Statoil konsekvensutredning for PL218 og PL218B Aasta Hansteen /1550 Høyringsprosess Helse Møre og Romsdal Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF /2613 Høringsforslag om KS Møre og Romsdal endringer i barnevernloven /2613 Høringsbrev tilsyn under samvær utsatt frist - kommunene Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ANDRE REFERATSAKER /1883 Svar Høring til endringer i valgloven og valgforskriften 7 Samandrag av tildeling av LUKmidlar Møre og Romsdal september utvidet til Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune 8 Årsrapport 2011 Direktoratet for mineralforvaltning 9 12/1370 Omlegging av postkontor til Post i Butikk Evt. synspunkter Posten Kirsti Dyrnes viste til ref. sak 4 og ba administrasjonen vurdere å avgi høringsuttalelse v/barnevernsleder Tonje Betten. Rådmannen bekreftet at Åse Bjerkestrand/Tonje Betten arbeider med saken. Ordføreren viste til ref. sak 9 og foreslo å invitere Posten for at formannskapet kan bli orientert om fremdriften og innholdet i saken.

14 Kommunen vurderer å avgi høringsuttalelse vedr. endringer i barnevernloven. Posten inviteres for å orientere formannskapet om fremdriften og innholdet i saken Post i Butikk. Saken oversendes til rådmannen

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: 14.09.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer