MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen Rådmann Ivar Mortensen Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0018/05 05/00398 HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG /05 05/00291 SØKNAD OM STØTTE TIL KRÅKESLOTTETS MUSIKKFESTIVAL 0020/05 05/00483 SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR JUSSHJELPA I NORD- NORGE 0021/05 05/00325 VEDR. KJØP AV TOMTEGRUNN - SKALAND MOTELL V/ ANNE TORVALDSEN SKALAND 0022/05 05/00343 TRAKTORVEG TIL MYRAN, SKALAND 0023/05 05/00254 Unntatt offentlighet 5A 0024/05 05/00454 SØKNAD OM SPONSING AV SKOLETUR 0025/05 05/00537 OPPTAK AV HUSBANKLÅN FOR VIDEREFORMIDLING - BERG KOMMUNE 0026/05 05/00538 AVTALE MELLOM BERG KOMMUNE OG TROMS FYLKESBIBLIOTEK 0027/05 05/00568 FORSLAG TIL ENDRING AV GEOGRAFISK TILHØRIGHET FOR BERG - HELSE NORD 0028/05 04/01595 SKREDSIKRING AV STRANDHEIMEN 0029/05 05/00560 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR TUNGENESET Side 2 av 18

3 0030/05 05/00569 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN I BØVÆR I FORBINDELSE MED NASJONAL TURISTVEG 0031/05 05/00585 KJØP AV AKSJER I TROMS TRE Side 3 av 18

4 0018/05 HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG Berg formannskap godkjenner den fremlagte til handlingsplan for helhetlig pleie, rehabilitering og omsorg Planen legges ut til høring i tidsrommet 21. mars til 21. april Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg formannskap godkjenner den fremlagte til handlingsplan for helhetlig pleie, rehabilitering og omsorg Planen legges ut til høring. Side 4 av 18

5 0019/05 SØKNAD OM STØTTE TIL KRÅKESLOTTETS MUSIKKFESTIVAL Kråkeslottets Musikkfestival innvilges kr ,- i støtte til arrangement 3. 5 juni Beløpet bevilges fra kto til formannskapets disp. kr ,- og fra kto tilskudd kulturarbeid kr ,- Formannskapets behandling i møte : Guttorm Nergård la frem på vegne av Nordre Berg fellesliste følgende forslag: 1. Kråkeslottets Musikkfestival innvilges kr ,- i støtte til arrangement juni Støtten finansieres av post tilskudd kulturarbeid. 2. Det forutsettes at de andre store festivalene, Fossdagan, Mefjord-dagan og Fotball&Fisk, får tilsvarende støtte ved framlegging av søknader. Kjell Egil Johansen satte fram forslag om et nytt pkt: Kråkeslottets Musikkfestival innvilges i tillegg kr ,- i tilskudd til arr juni 2005 Beløpet hentes fra kto til formannskapets disp. Det ble først stemt over innstillinga som falt med 4 mot 1 stemme. Det ble så stemt over forslaget fra Guttorm Nergård som ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over tilleggspunkt fremsatt av Kjell Johansen forslaget ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 1. Kråkeslottets Musikkfestival innvilges kr ,- i støtte til arrangement juni Støtten finansieres av post tilskudd kulturarbeid. 2. Det forutsettes at de andre store festivalene, Fossdagan, Mefjord-dagan og Fotball&Fisk, får tilsvarende støtte ved framlegging av søknader. 3. Kråkeslottets Musikkfestival innvilges i tillegg kr ,- i tilskudd til arr juni 2005 Beløpet hentes fra kto til formannskapets disp. Side 5 av 18

6 0020/05 SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR JUSSHJELPA I NORD-NORGE prioritert. Berg kommune beklager å måtte avslå søknaden om driftsstøtte for Av de avsatte budsjettmidler vil tiltak innenfor egen kommune bli Formannskapets behandling i møte : Anne Jespersen satte frem følgende forslag Berg kommune støtter Jusshjelpa i Nord-Norge med kr ,-. Beløpet belastes konto fra formannskapets disp. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble innstillingen vedtatt med 3 mot 2 stemmer Berg kommune beklager å måtte avslå søknaden om driftsstøtte for Av de avsatte budsjettmidler vil tiltak innenfor egen kommune bli prioritert. Side 6 av 18

7 0021/05 VEDR. KJØP AV TOMTEGRUNN - SKALAND MOTELL V/ ANNE TORVALDSEN SKALAND 1 Det vises til endringene i reguleringsplanen for Ytre Skaland, omgjøring fra boligtomt til hyttetomt. 2 Berg formannskap, som det faste utvalg for plansaker, vedtar en mindre vesentlig reguleringsendring for tomt nr. 3 i felt B6 fra boligtomt til hyttetomt. Det forutsettes at byggesak behandles i hht plan- og bygningslovens bestemmelser. 3 Prisen på tomta settes til kr. 10 pr. m2. 4 Skjøte og målebrev utstedes etter oppmåling til sommeren. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende 1. Det vises til endringene i reguleringsplanen for Ytre Skaland, omgjøring fra boligtomt til hyttetomt. 2. Berg formannskap, som det faste utvalg for plansaker, vedtar en mindre vesentlig reguleringsendring for tomt nr. 3 i felt B6 fra boligtomt til hyttetomt. Det forutsettes at byggesak behandles i hht plan- og bygningslovens bestemmelser. 3. Prisen på tomta settes til kr. 10 pr. m2. 4. Skjøte og målebrev utstedes etter oppmåling til sommeren. Side 7 av 18

8 0022/05 TRAKTORVEG TIL MYRAN, SKALAND Formannskapet i Berg kommune godkjenner Myranvegen, opprusting/nyanlegg 1500 m traktorveg i henhold til forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål under følgende forutsetninger: 1. Aktuelle grunneierne underskriver søknaden 2. Det opprettes skogsvegforening 3. Skogsvegforeningen godkjenner merknader fra Berg Sogn og det inngås en skriftlig avtale 4. Veganlegget stenges med bom Det forutsettes at det taes hensyn til friluftsliv, kulturminner og landskap. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at tiltakshavers meldeplikt gjennom Kulturminnelovens 8, 2.ledd, som pålegger tiltakshaver, eller de som utfører arbeid for han, å stanse arbeidet og melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det oppdages spor etter eldre menneskelig aktivitet. Vegbyggingen må gjennomføres innen 3 år fra dette vedtak. Dersom vegbyggingen ikke er gjennomført innen da faller godkjenningen bort. Søker skal videre gi melding til kommunen ved skogbrukssjefen når veganlegget er ferdigstilt. Formannskapets behandling i møte : Guttorm Nergård satte på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Saka utsettes inntil Berg menighetsråd har fått uttalt seg i saka. Det ble først stemt over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt. Saka utsettes inntil Berg menighetsråd har fått uttalt seg i saka. Side 8 av 18

9 0023/05 Unntatt offentlighet 5A Side 9 av 18

10 0024/05 SØKNAD OM SPONSING AV SKOLETUR 1. Formannskapet støtter Senjahopen skoles 10. klassinger med kr til skoletur til Krakow, Polen, under forutsetning at det faglige innholdet gjennomføres som planlagt. 2. Beløpet bevilges fra kto til formannskapets disp. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Formannskapet støtter Senjahopen skoles 10. klassinger med kr til skoletur til Krakow, Polen, under forutsetning at det faglige innholdet gjennomføres som planlagt. Beløpet bevilges fra kto til formannskapets disp. Side 10 av 18

11 0025/05 OPPTAK AV HUSBANKLÅN FOR VIDEREFORMIDLING - BERG KOMMUNE Berg kommunestyre tar opp lån i husbanken stort kr for videreformidling. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Berg kommunestyre tar opp lån i husbanken stort kr for videreformidling. Side 11 av 18

12 0026/05 AVTALE MELLOM BERG KOMMUNE OG TROMS FYLKESBIBLIOTEK Berg formannskap tiltrer forslag til avtale med fylkesbiblioteket slik den framkommer i vedlagte avtaletekst. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Berg kommunestyre tiltrer forslag til avtale med fylkesbiblioteket slik den framkommer i vedlagte avtaletekst. Side 12 av 18

13 0027/05 FORSLAG TIL ENDRING AV GEOGRAFISK TILHØRIGHET FOR BERG - HELSE NORD I tråd med anbefalinga fra Helse Nord RHF ønsker Berg kommune ønsker å tilhøre UNN som lokalsykehus i framtida. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig I tråd med anbefalinga fra Helse Nord RHF ønsker Berg kommune ønsker å tilhøre UNN som lokalsykehus i framtida. Side 13 av 18

14 0028/05 SKREDSIKRING AV STRANDHEIMEN 1. Formannskapet i Berg kommune vedtar å bygge skredvoll i forbindelse med utbyggingene ved Strandheimen. 2. Total kostnadsramme for prosjektet settes til kr Det søkes naturskadefondet om tilskudd til bygging av skredvollen tilsvarende kr Resterende beløp finansieres via låneopptak. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Formannskapet i Berg kommune vedtar å bygge skredvoll i forbindelse med utbyggingene ved Strandheimen. Total kostnadsramme for prosjektet settes til kr Det søkes naturskadefondet om tilskudd til bygging av skredvollen tilsvarende kr Resterende beløp finansieres via låneopptak. Side 14 av 18

15 0029/05 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR TUNGENESET 1. Formannskapet i Berg vedtar at det igangsettes reguleringsarbeid for rekreasjonsområde på Tungeneset. 2. Statens vegvesen ved Nasjonal turistveg står for utarbeidelse av planen. Berg kommune dekker og står for annonsering. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Formannskapet i Berg vedtar at det igangsettes reguleringsarbeid for rekreasjonsområde på Tungeneset. 2. Statens vegvesen ved Nasjonal turistveg står for utarbeidelse av planen. Berg kommune dekker og står for annonsering. Side 15 av 18

16 0030/05 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN I BØVÆR I FORBINDELSE MED NASJONAL TURISTVEG 1 Formannskapet i Berg vedtar at det igangsettes reguleringsarbeid for parkeringsplass og rekreasjonsområde på Bøvær. 2. Statens vegvesen ved Nasjonal turistveg står for utarbeidelse av planen. Berg kommune dekker og står for annonsering. Kostnadene ved annonsering dekkes over Næringsfondet med inntil kroner. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1 Formannskapet i Berg vedtar at det igangsettes reguleringsarbeid for parkeringsplass og rekreasjonsområde på Bøvær. 2. Statens vegvesen ved Nasjonal turistveg står for utarbeidelse av planen. Berg kommune dekker og står for annonsering. Side 16 av 18

17 0031/05 KJØP AV AKSJER I TROMS TRE 1. Berg kommune kjøper 2 aksjer a kr. 550,- i Troms Tre AS. 2. Bevilgninga dekkes over kto Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommune kjøper 2 aksjer a kr. 550,- i Troms Tre AS. Bevilgninga dekkes over kto til f-skapets disp. Side 17 av 18

18 Spørsmål i formannskapet fra Guttorm Nergård. Spørsmål 1. Hvordan ligger saka med behandling av næringsfondsøknad fra Geir Vildgren? Rådmannens svar: Det er i møte 13. januar 2005 bestemt at alle søknader først skal behandles etter at næringsfondet har fått påfyll anslagsvis medio april. Alle tidligere søkere er meddelt dette. Spørsmål 2. Ad-hocutvalg for omorgansiering av adm. og pro. Rådmannens svar: Saksforbereding med innstilling til mandat og deltakelse blir lagt fram i formannskapssmøte 12. april og kommunestyremøte 28. april. Spørsmål 3. Byggekomite Strandheimen igangsetting? Rådmannens svar: Valg av representant fra eldrerådet og blant ansatte innen åpen omsorg er ennå ikke foretatt. Jan Tore Noreng følger opp dette. Spørsmål 4. Stillinger innen pro? Rådmannens svar: Det har i lang tid vær problemer med kontinuitet i pro-ledelsen. Dette har forårsaket en god del forsinkelser med å bringe utlysninger fram. Har høy prioritet nå. Spørsmål 5. Strukturdebatt oppfølging.? Rådmannens svar: Saka blir lagt frem til politisk behandling 12. april og kommunestyret 28. april. Spørsmål 6. Nattevaktstillinger åpen omsorg hvordan fungerer dette? Levekårsjefens svar: Status i dag er at det fortsatt er hvilende nattevakt. Grunnen til dette er at turnusplanleggingen i åpen omsorg og på Bergsheimen ikke er ferdig ennå. Pro regner med å sette i gang våken nattevakt fra midten av april, om ikke noe uforutsett oppstår. Side 18 av 18

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 10.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne

Detaljer