MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar Jakobsen, Wivi Jakobsen, Roald Nymo, Roy-Willy Hansen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Inger Olsen, Gunvald Wilsgård, Johan Arild Hansen, Ståle Wilsgård. Marit Reiertsen, Guttorm Nergård Kjell Arne Enoksen Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler Ketil Wilsgård, Christine Johansen, Dagmar Strøm, Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0061/04 04/02017 SKATTEREGNSKAPET 1. HALVÅR /04 04/01545 INNBYDELSE TIL AKSJETEGNING STUDIESENTRET FINNSNES AS 0063/04 04/01837 FORELDREBETALING SFO 0064/04 04/01916 ERVERV OM TOMT TIL SYKEHJEMSUTBYGGING. G.NR 10/12 OG 10/ /04 04/01843 INNFØRING AV 2-NIVÅMODELLEN? 0066/04 04/02101 FORESPØRSEL FRA ROY-WILLY HANSEN VEDR. STRANDHEIMEN - NY BEHANDLING 0067/04 04/02102 NEDSETTELSE AV AD-HOVUTVALG VEDR.FEIL OG MANGLER VED SENJAHOPEN SKOLE Side 2 av 12

3 0061/04 SKATTEREGNSKAPET 1. HALVÅR Skatteregnskapet for 1. halvår 2004 godkjennes. Repr. Christine Johansen hadde fått permisjon og var ikke tilstede ved behandling av denne saka. Kommunestyret behandlet saka i møte den og fattet følgende enstemmig Skatteregnskapet for 1. halvår 2004 godkjennes. Side 3 av 12

4 0062/04 INNBYDELSE TIL AKSJETEGNING STUDIESENTRET FINNSNES AS. Berg kommune tegner aksjer i Studiesenteret Finnsne AS med kr ,- + kostnader ved overkurs kr. 700,- tilsammen kr ,-. Det forutsettes at de øvrige Midt-Troms kommunene deltar med sin andel. Bevilgninga tas fra kto kollektiv utlykke/gruppeliv og overføres til kto kjøp av aksjer. Repr. Christian Johansen tiltrådte møtet. Kommunestyret behandlet saka i møte og fatte følgende enstemmig. Berg kommune tegner aksjer i Studiesenteret Finnsne AS med kr ,- + kostnader ved overkurs kr. 700,- tilsammen kr ,-. Det forutsettes at de øvrige Midt-Troms kommunene deltar med sin andel. Bevilgninga tas fra kto kollektiv utlykke/gruppeliv og overføres til kto kjøp av aksjer. Side 4 av 12

5 0063/04 FORELDREBETALING SFO Berg kommunestyre opprettholder de satser i SFO som har vært gjeldene siden endringen i økt timetall på småtrinnet. Samtidig må det foretas vedtektsendring av pkt 9.2 angående betalingssatser for SFO hvor det står inntil foran de ulike timene. Kommunestyrets behandling i møte : Christine Johansen satte frem følgende forslag som hun senere trakk: Beklage og betale tilbake pengene. Ordføreren satte på vegne av Berg Arbeiderpartis gruppe fram følgende forslag til 1. Berg kommunestyre vil beklage at økningen i timetall for elever i grunnskolen ikke medførte reduksjon av vedtektenes oppholdstid i SFO og reduksjon i foreldrebetaling, 2. Beregning av nye satser foretas i hht til saksutredning og for mye innbetalt tilbakebetales til foreldrene. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget vedtatt enstemmig. Side 5 av 12

6 0064/04 ERVERV OM TOMT TIL SYKEHJEMSUTBYGGING. G.NR 10/12 OG 10/94 Kontrakt om kjøp av grunn g.nr./ b.nr 10/12 og 10/94 mellom Sigbjørn Heitmann og Berg kommune godkjennes. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kontrakt om kjøp av grunn g.nr./ b.nr 10/12 og 10/94 mellom Sigbjørn Heitmann og Berg kommune godkjennes. Side 6 av 12

7 0065/04 INNFØRING AV 2-NIVÅMODELLEN? Berg kommune opprettholder nåværende organisasjonmodell. Kommunestyret behandlet saka i møte Repr. Guttorm Nergård satte på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag til Berg kommune opprettholder nåværende organisasjonsmodell. Alle kommunale tjenester må gjennomgå en fornyet utredning av hvordan driften evt. kan løses mer effektivt og om mulig til en lavere kostnad. Samarbeid om oppgaveløsninger med andre kommuner for å få til innsparinger, må også kartlegges. Det bør nedsettes et ad-hocutvalg for å utføre dette arbeidet. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget enstemmig vedtatt. Side 7 av 12

8 0066/04 FORESPØRSEL FRA ROY-WILLY HANSEN VEDR. STRANDHEIMEN - NY BEHANDLING Tatt opp direkte i møte. Kommunestyret behandlet saka i møte Ordføreren satte frem følgende forslag til Det vises til forespørsel fra varaordfører Roy-Willy Hansen på vegne av Tverrpolitisk liste om å se på utbygging av Strandheimen på nytt. Saken realitetsbehandles ikke i dag, men fremlegges som sak i kommunestyret på nyåret og senest før 1. mars 2005 Vedtatt enstemmig. Side 8 av 12

9 0067/04 NEDSETTELSE AV AD-HOVUTVALG VEDR.FEIL OG MANGLER VED SENJAHOPEN SKOLE Tatt opp i møte Kommunestyret behandlet saka i møte Ordføreren satte frem følgende forslag til Det nedsettes et utvalg som med bakgrunn i rapporten fra Senjalab skal foreslå videre tiltak for å utrede de feil og mangler som er påvist ved Senjahopen skole. Dette beståt av : Jorid Meyer, rektor Verneombud ved skolen Rådmann Plan- og næringssjef Utvalget knytter til seg nødvendig fagekspertise i planleggingen. Vedtatt enstemmig. Side 9 av 12

10 Spørsmålsrunden kommunestyremøte Ståle Wilsgård hadde følgende spørsmål 1. Hva er igangsatt med tanke på drenering rundt skolen, er dette tilstrekkelig med tanke på videre plager med vann og mugg? 2. Hva var resultatet av muggtest som var tatt på skolekjelleren torsdag i forrige uke? Plan- og næringssjefens svar: 1 og 2 Det ble satt ned ei gruppe som skal se på dette problemet. Viser også til rapport fra Senja Lab. Den dreneringa som gikk gjennom skolen, som drenerer vannet fra øversiden av den gamle skoledelen er nå utbedret. Vannet som har samlet seg i krypekjelleren under gymnsalen skal nå renne ut av seg selv og man trenger derfor ikke å pumpe det ut.vi må trolig skifte ut noen av rørene da de er i dårlig forfatning. Ellers får vi se på løsningen ad-ho gruppen kommer opp med. Marit Reiertsen hadde følgende spørsmål: Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) er inne i ei omlegging når det gjelder samarbeidsformene med skoleverket. PPT skal arbeide meir opp mot systemet enn mot enkeltindivid. Dette betyr at skoleverket må tilføres både kompetanse og utstyr til å utføre arbeid i forhold til elever som PPT tidligere har stått for. Eks.: Det er logoped tilsatt på PPT. Denne skal drive minst mulig individuelt retta arbeid, men i stedet veileder lærere. For å skaffe elever som trenger logopedisk hjelp, bes skoleverket bruke kommunelogopeden. En slik finnes ikke. Skal forholdet kommune/ppt fortsette som tidligere, eller er der andre arbeidsmodeller på gang? Hvilke budsjettmessige konsekvenser i forholdet mellom PPT og skoleverket må påregnes? Ordførerens svar: Spørsmålet er omfattende og ordføreren trenger tid til å undersøke om det foreligger nye direktiver/retningslinjer fra sentralt hold som kan medføre endinger av PPT-tjenestens aktivitet overfor kommunen. Spørsmålet tas også opp i regionrådet som styre for PPT. Side 10 av 12

11 Guttorm Nergård satte frem følgende spørsmål: 1. Strukturdebatten om en framtidig kommunestruktur er kommet godt i gang i de fleste kommunene i Midt-Troms, som inngår i et regionsamarbeid. Denne region består av foruten Senjakommunene av Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Målselv og Bardu. Sist torsdag og fredag ble problemstillingen også fokusert i et utvidet Midt-Tromsting på Sætermoen. Her får vi vite at samtlige kommuner som inngår i regionsamarbeidet har fått utlevert informasjon som skal brukes i de kommunale debattene om den fremtidige kommunestrukturen. Her får vi også vite at uttalelsen fra kommunene ang. dette skal gis innen 15. februar Spørsmålet til ordføreren blir derfor: Hvordan vil ordføreren følge opp dette arbeidet slik at debatten får en god og ryddig innhold også i Berg? Jeg håper at utredninga som er gitt ordfører og rådmann, tidligst mulig blir tilsendt de politiske grupperingene og at han ikke venter til det siste før vi får innsyn i dette dokumentet. Spørsmålet om framtidens kommunestruktur vi være svært viktig og av stor betydning at politikerne involveres i synspunkter i framtidig kommunestruktur. Kan ordføreren garantere at politikerne blir involvert umiddelbart i prosessen? 2. Posten har en avtale med Norges Bank om pengetilførsel til filialene. Selve ransporten av disse pengene utføres av et vekterselskap. For denne tjenesten må vi betale kr For meg: Enda et moment i behovet for å få reforhandlet avtalen som er inngått mellom Berg kommune og posten. Fra rådmannen har vi fått kunnskaper om at avtalen har 2 års oppsiglesestid. Ut fra ny kunnskap ang. dette har jeg fått vite at dette er riktig, men gjelder avtaler inngått mellom posten og private, og at avtaler med kommuner kan fravike et slikt krav. Spørsmål: Hva vil ordfører/rådmann gjøre i forhold til et initiativ for å få posten trekt ut av kommunehuset? Ordførerens svar: 1. De dokumentene som er kommet ang. KS.-prosjektet er umiddelbart videresendt til formannskapet etter hvert som de er mottatt. Formannskapet har dessuten vært på oppstartingsmøtet i Sørreisa og videre i Bardu nylig. Politikerne er derfor involvert i prosessen og det er hver enkelt gruppes ansvar å foreta forberedende behandlinger av dt materiale som foreligger. Den videre oppfølging følger av det opplegget som ble drøftet i Bardu 18. og Saken undersøkes nærmere. Svar gis senere. Kjell Egil Johansen hadde følgende spørsmål: Side 11 av 12

12 1 Hvorfor legekontor bestemmelse av formannskapet i strukturdebatten skal på høring? 2. Arbeidssituasjonen og bemanning ved Bergsheimen fram mot årsskiftet? Ordførerens svar: 1. Saken ble forelagt formannskapet som 1. ledd i en strukturdebatt. Flertallet i formannskapet gikk inn for å legge ned legekontoret, fysioterapitjenesten og helsestasjonen på Skaland og opprettholde alle disse funksjonen i helsehuset i Mefjordvær. I tillegg gikk flertallet inn for å si opp avtalen med posten i kommunehuset. I neste formannskap tok ordføreren opp spørsmålet om at saken burde legges ut til offentlig høring sik at interesserte og de involverte (ansatte) kunne få anledning til å uttale seg. Ordføreren viste bl.a til hvordan plan- og bygningsloven beskriver hvordan slik høring skal gjennomføres og eksempel fra skoleloven der skolekretser skal høres dersom en skole skal legges ned. De forslag fra Nordre Berg fellesliste som ble vedtatt i denne saken må ansees som å ha stor betydning for mange, båe innbyggere og ansatte. Ordføreren har derfor fremholdt at saken burde høres og formannskapets medlemmer var enige i dette. Ordføreren vil dessuten vise til forvaltningslovens 37 som omhanlder utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interessert. De angjeldende saker må betraktes på lik linje med forskrift i og med at det er mange som berøres og ikke bare en enkelt person (jfr. forvaltningslovens 17 som gjelder enkeltvedtak): Saken vil derfor bli lagt ut til høring og gjennomgå en grundig utredning før den tas opp i kommunestyret. Rådmannens svar: 2. Som rådmann har jeg bedt Pro-leder vurdere tiltak som kan bedre arbeidssituasjonen v/kjøkkenet. Jeg har selv hatt møte med personalet, hvor de tilkjennegir frustrasjon over for få stillinger. Pro-leder avvikler møte m/kjøkkenpersonalet i disse dager. Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer