MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: Tid: 15.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar Jakobsen, Roald Nymo, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Inger Olsen, Gunvald Wilsgård, Johan Arild Hansen, Ståle Wilsgård, Marit Reiertsen, Guttorm Nergård, Kjell- Arne Enoksen Roald Nymo, Kjell-Arne Enoksen, Johan Arild Hansen, Ståle Wilsgård, Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård Siv Wilsgård Dagmar Strøm, Marita Mikalsen, Bent Einarsen, Christine Johansen, Stig Johansen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 07/45 AKVAFARM AS - VEDR. KONSESJONSSØKNAD 2/07 07/183 BEREGNING AV SELVKOST FOR KOMMUNALE BETALINGSTJENESTER 3/07 07/196 REGNSKAP PSYKIATRIMIDLER 4/07 07/201 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I SENJA TINGRETT 5/07 07/133 VALG AV VALGSTYRE FOR KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET /07 07/134 VALG AV STEMMESTYRE - DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET 7/07 06/1230 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 BREDBÅND TIL FISKERISAMFUNNET SENJAHOPEN IVERKSETTING AV PROSJEKT (SAKSFRAMLEGG UNNTATT OFF.) 8/07 06/41 FOTBALLHALLEN I SENJAHOPEN 9/07 06/1405 NYTT LEGEKONTOR I BERG - LOKALISERING MANDAT 10/07 07/2 STRATEGISK PLAN FOR BRUK AV IKT I LÆRINGSARBEIDET I KOMMUNENE 11/07 07/1 AKSJONSPROGRAMMET FOR MIDT-TROMS FOR /07 07/182 EIENDOMSSKATT I BERG? 13/07 07/152 ST.MELDING NR. 12 ( ) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID OM PROSESSEN FOR Å AVKLARE INNDELINGSSPØRSMÅL Side 2 av 21

3 14/07 07/197 VURDERING AV KOMMUNELEGE II KONTRA TURNUSKANDIDAT 15/07 07/253 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING 16/07 07/97 OPPTAK AV STARTLÅN I HUSBANKEN TIL VIDERE UTLÅN Side 3 av 21

4 1/07 AKVAFARM AS - VEDR. KONSESJONSSØKNAD 1. Berg kommune har ikke innvendinger til at Akvafarm AS søker konsesjon for ytterligere uttak av vann fra Ersfjordvannet gjennom større oppdemming. Forutsetning for dette er at Berg kommune sikres vannforsyning som i dag. Det inngås avtale mellom Berg kommune og Akvafarm AS som beskriver forhold og problemstillinger rundt tiltaket nærmere for å sikre Berg kommunes interesser. 2. Det forutsettes at det inngås avtale Akvafarm AS om kommunal overtakelse av rørgate som nå brukes, kostnadsfritt for kommunen. 3. Avtalene mellom Berg kommune og Akvafarm AS i punktene over må inngås før søknad om konsesjon søkes. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Berg kommune har ikke innvendinger til at Akvafarm AS søker konsesjon for ytterligere uttak av vann fra Ersfjordvannet gjennom større oppdemming. Forutsetning for dette er at Berg kommune sikres vannforsyning som i dag. Det inngås avtale mellom Berg kommune og Akvafarm AS som beskriver forhold og problemstillinger rundt tiltaket nærmere for å sikre Berg kommunes interesser. 2. Det forutsettes at det inngås avtale med Akvafarm AS om kommunal overtakelse av rørgate som nå brukes, kostnadsfritt for kommunen. 3. Avtalene mellom Berg kommune og Akvafarm AS i punktene over må inngås før søknad om konsesjon sendes. Side 4 av 21

5 2/07 BEREGNING AV SELVKOST FOR KOMMUNALE BETALINGSTJENESTER Berg kommune vedtar å gjennomføre selvkostprinsippet kostnaden ved tjenesten skal fullt ut dekkes av brukerne - på feiing, vann, avløp, renovasjon og slam i henhold til gjeldende retningslinjer. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommune vedtar å gjennomføre selvkostprinsippet kostnaden ved tjenesten skal fullt ut dekkes av brukerne - på feiing, vann, avløp, renovasjon og slam i henhold til gjeldende retningslinjer. Side 5 av 21

6 3/07 REGNSKAP PSYKIATRIMIDLER Berg formannskap er orientert om kommunens bruk av tilskuddsmidler til psykisk helsearbeid 2006, og tar regnskapet som videresendes til Fylkesmannen i Troms til etterretning. Kommunestyrets behandling i møte : Anne Jespersen satte frem følgende forslag i tillegg til innstillingen: Pkt. 2.: Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget fra Anne Jespersen vedtatt enstemmig. 1. Berg formannskap er orientert om kommunens bruk av tilskuddsmidler til psykisk helsearbeid 2006, og tar regnskapet som videresendes til Fylkesmannen i Troms til etterretning. 2. Ved rullering av psykiatriplanen utarbeides det budsjett for bruken av midlene. Midlene må målrettes slik at vi treffer brukerne best mulig. Side 6 av 21

7 4/07 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I SENJA TINGRETT Astrid Rabbmo, Bøvær, 9385 Skaland innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Senja Tingrett fra 01. mars Som ny meddommer for resterende del av valgperioden fren til 30.april 2008 velges: Arna Jensen, Straumen, 9385 Skaland Kommunestyret behandlet saken i møte og fattet følgende enstemmig Astrid Rabbmo, Bøvær, 9385 Skaland innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Senja Tingrett fra 01. mars Som ny meddommer for resterende del av valgperioden fren til 30.april 2008 velges: Arna Jensen, Straumen, 9385 Skaland Side 7 av 21

8 5/07 VALG AV VALGSTYRE FOR KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og stortingsvalget Som valgstyrets leder velges ordføreren Som valgstyrets nestleder vesges varaordføreren. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Formannskapet velges som valgstyre for kommunestyre- og stortingsvalget Som valgstyrets leder velges ordføreren Som valgstyrets nestleder velges varaordføreren. Side 8 av 21

9 6/07 VALG AV STEMMESTYRE - DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET Kommunestyret delegerer til valgstyret å velge stemmestyrene med leder og nestleder. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyret delegerer til valgstyret å velge stemmestyrene med leder og nestleder. Side 9 av 21

10 7/07 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 BREDBÅND TIL FISKERISAMFUNNET SENJAHOPEN IVERKSETTING AV PROSJEKT (SAKSFRAMLEGG UNNTATT OFF.) 1. Prosjektet igangsettes i tråd med kontrakt mellom Berg kommune og Forskningsrådet. 2. Korrigert investerings- og finansieringsplan legges til økonomisk grunn. 3. Endelig finansieringsplan legges fram for politisk behandling når de økonomiske detaljene er avklart. Møte ble lukket ved behandling av denne saka.. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgene enstemmig 1. Prosjektet igangsettes i tråd med kontrakt mellom Berg kommune og Forskningsrådet. 2. Korrigert investerings- og finansieringsplan legges til økonomisk grunn. 3. Endelig finansieringsplan legges fram for politisk behandling når de økonomiske detaljene er avklart. Side 10 av 21

11 8/07 FOTBALLHALLEN I SENJAHOPEN 1. Kommunestyret bevilger kr ,- for 2007 som tilskudd til drift av Senjahallen. Midlene bevilges fra disposisjonsfondet. 2. Vedlagte forslag til driftsavtale mellom Berg kommune og UIL Havørn godkjennes med følgende endring av pkt. 11: Denne avtalen skal gjelde for Etter dette skal UIL Havørn ha opsjon på å inngå ny avtale med varighet inntil 5 fem år, forutsatt at Havørn har innfridd gjeldende avtales forpliktelser. Dersom hallstyret og/eller politisk nivå finner at denne avtalen skal opphøre eller endres i løpet av 2007, kan dette skje med 1 mnd. varsel. UIL Havørn har også rett til slik endring. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Kommunestyret bevilger kr ,- for 2007 som tilskudd til drift av Senjahallen. Midlene bevilges fra disposisjonsfondet. 2. Vedlagte forslag til driftsavtale mellom Berg kommune og UIL Havørn godkjennes med følgende endring av pkt. 11: Denne avtalen skal gjelde for Etter dette skal UIL Havørn ha opsjon på å inngå ny avtale med varighet inntil 5 fem år, forutsatt at Havørn har innfridd gjeldende avtales forpliktelser. Dersom hallstyret og/eller politisk nivå finner at denne avtalen skal opphøre eller endres i løpet av 2007, kan dette skje med 1 mnd. varsel. UIL Havørn har også rett til slik endring. Side 11 av 21

12 9/07 NYTT LEGEKONTOR I BERG - LOKALISERING MANDAT Kommunestyret nedsetter et ad-hocutvalg bestående av 5 representanter til å forestå ei utredning om framtidig lokalisering av legekontor i Berg. Utvalget skal bestå av 2 representanter fra administrasjonen, 2 repr. fra politisk nivå samt 1 repr. fra fagmiljøet. Det skal arbeides etter følende mandat: 1. Til å forestå arbeidet med å utrede lokalisering av framtidig legekontor i Berg velges helse- og omsorgssjef og stabsleder fra administrasjonen. Fra politisk nivå velges ordfører Fra fagmiljøet velges Anne Danielsen. Sekretær for utvalget er helse- og omsorgssjef. 2. I sitt arbeid skal utvalget først og fremst hensynta økonomi, tilgjengelighet og areal. I dette arbeidet skal det legges til rette for at helsestasjonsarbeid også kan utføres i tilhørende lokaler. Også andre tjenester innen helseområdet slik som f.eks. fysioterapi må vurderes mht. evt. samlokalisering. 3. Utvalget skal konsultere kommunelegen i sitt arbeid, slik at de faglige betraktninger blir ivaretatt tilfredsstillende. Dersom utvalget finner det nødvendig, skal også andre faginstanser konsulteres. 4. Innen utgangen av 2007 skal utvalget framlegge ei samla utredning om alternative løsninger. I rapporten skal alle alternative løsningsmodeller være tilknyttet økonomiske beregninger mht. leieforhold, driftsutgifter mv. Utvalget bes komme med ei tilråding til løsning basert på ei totalvurdering. 5. Det stilles til rådighet inntil kr ,- til ad-hocutvalgets arbeid. Midlene bevilges fra disposisjonsfondet. Side 12 av 21

13 Kommunestyrets behandling av saka i møte : Kjell Johansen satte på vegne av Berg AP og Tverrpolitisk liste frem følgende forslag: Som politiker sammen med ordfører til ad-hocutvalget om nytt legekontor foreslås følgende: Dagmar Strøm. Anne Jespersen satte på vegne av Nordre Berg fellesliste og FRP frem følgende forslag: Endring til punkt 2: Første setning endres til: I sitt arbeid skal utvalget først og fremst hensynta demografi, økonomi, tilgjengelighet og areal. Siste setning i pkt 2 strykes. Endring til punkt 4: Første setning endres til: Innen skal utvalget fremlegge ei samla utredning om alternative løsninger. Det ble stemt punktvis: Pkt.1 Pkt 2 Pkt. 3 Pkt.4 Pkt. 5 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra Kjell Johansen på vegne av Berg Ap og Tverrpolitisk liste Forslaget enstemmig vedtatt. Alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Anne Jespersen på vegne av NBF og FRP: Innstillingen med tillegg vedtatt med 8 mot 7 stemmer som ble avgitt for forslaget fra NBF/FRP. Som innstillingen. Enstemmig vedtatt. Alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Anne Jespersen på vegne av NBF og FRP. Innestillingen vedtatt med 8 mot 7 stemmer som ble avgitt for forslaget fra NBF/FRP. Som innstillingen Vedtatt enstemmig. Side 13 av 21

14 Kommunestyret nedsetter et ad-hocutvalg bestående av 5 representanter til å forestå ei utredning om framtidig lokalisering av legekontor i Berg. Utvalget skal bestå av 2 representanter fra administrasjonen, 2 repr. fra politisk nivå samt 1 repr. fra fagmiljøet. Det skal arbeides etter følende mandat: 1. Til å forestå arbeidet med å utrede lokalisering av framtidig legekontor i Berg velges helse- og omsorgssjef og stabsleder fra administrasjonen. Fra politisk nivå velges ordfører og Dagmar Strøm. Fra fagmiljøet velges Anne Danielsen. Sekretær for utvalget er helseog omsorgssjef. 2. I sitt arbeid skal utvalget først og fremst hensynta økonomi, tilgjengelighet og areal. I dette arbeidet skal det legges til rette for at helsestasjonsarbeid også kan utføres i tilhørende lokaler. Også andre tjenester innen helseområdet slik som f.eks. fysioterapi vurderes mht. evt. samlokalisering. 3. Utvalget skal konsultere kommunelegen i sitt arbeid, slik at de faglige betraktninger blir ivaretatt tilfredsstillende. Dersom utvalget finner det nødvendig, skal også andre faginstanser konsulteres. 4. Innen utgangen av 2007 skal utvalget framlegge ei samla utredning om alternative løsninger. I rapporten skal alle alternative løsningsmodeller være tilknyttet økonomiske beregninger mht. leieforhold, driftsutgifter mv. Utvalget bes komme med ei tilråding til løsning basert på ei totalvurdering. 5. Det stilles til rådighet inntil kr ,- til ad-hocutvalgets arbeid. Midlene bevilges fra disposisjonsfondet. Side 14 av 21

15 10/07 STRATEGISK PLAN FOR BRUK AV IKT I LÆRINGSARBEIDET I KOMMUNENE Formannskapet vedtar foreliggende regionale plan for IKT i læringsarbeidet La vekse Midt- IKT-Troms. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyret vedtar foreliggende regionale plan for IKT i læringsarbeidet La vekse Midt-IKT-Troms. Side 15 av 21

16 11/07 AKSJONSPROGRAMMET FOR MIDT-TROMS FOR 2007 Forslag til RUP 2007 vedtas som de foreligger i saksfremlegget ovenfor: 1. Mobilisering i Berg prosjektet er vedtatt påbegynt og søknad er sendt. Egenandel kr. ( ) 2. Nasjonal Turisveg Senja bru ved Hamn. Ramme er kr. Egenandel kr. Fylkeskommunen kr I forbindelse med Nasjonal Turistveg Senja - Planarbeid og utvikling av turstier/områder infrastruktur i Mefjodvær. Egenandel kr. 4. I forbindelse med Nasjonal Turistveg Senja - Prosjektering og oppgradering av vei fra riksvei til gammelt gruveområde. Egenandel kr Forslag til næringsfyrtårn vedtas som de foreligger i saksfremlegget ovenfor: Mobilisering i Berg et prosjekt for utvikling, nyskaping, samarbeid, rekruttering og bygging av omdømme. Nasjonal Turistveg Senja utvikling av infrastruktur og næring i forbindelse med prosjektet. Liggekai og servicehus til fiskeflåten i Senjahopen. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Forslag til RUP 2007 vedtas som de foreligger i saksfremlegget ovenfor: 1. Mobilisering i Berg prosjektet er vedtatt påbegynt og søknad er sendt. Egenandel kr. ( ) 2. Nasjonal Turisveg Senja bru ved Hamn. Ramme er kr. Egenandel kr. Fylkeskommunen kr I forbindelse med Nasjonal Turistveg Senja - Planarbeid og utvikling av turstier/områder infrastruktur i Mefjodvær. Egenandel kr. 4. I forbindelse med Nasjonal Turistveg Senja - Prosjektering og oppgradering av vei fra riksvei til gammelt gruveområde. Egenandel kr Forslag til næringsfyrtårn vedtas som de foreligger i saksfremlegget ovenfor: Mobilisering i Berg et prosjekt for utvikling, nyskaping, samarbeid, rekruttering og bygging av omdømme. Nasjonal Turistveg Senja utvikling av infrastruktur og næring i forbindelse med prosjektet. Liggekai og servicehus til fiskeflåten i Senjahopen. Side 16 av 21

17 12/07 EIENDOMSSKATT I BERG? Kommunestyret går inn for at saken utredes for å finnes ut om innføring av eiendomsskatt kan være aktuell å gjennomføre i Berg og evt. på hvilken måte. Kommunestyrets behandling i møte Anne Jespersen satte på vegne av Nordre Berg fellesliste og FRP frem følgende forslag: Pkt. 1 Berg kommunestyre ønsker å fokusere på tiltak og virkemidler med den hensikt å få økt tilflytting/forhindre fraflytting/ stimulere til husbygging i Berg. Av denne grunn ønsker ikke Berg kommunestyre å innføre eiendomsskatt for boliger. Kjell Johansen satte på vegne av Berg Ap og Tverrpolitisk liste frem følgende forslag: Pkt. 2 Kommunestyret går inn for at det settes i gang retaksering av verker og bruk. Det ble først stemt over innstillingen som falt enstemmig. Det ble så foretatt punktvis avstemming: Pkt.1 Pkt.2 Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Pkt. 1 Pkt. 2 Berg kommunestyre ønsker å fokusere på tiltak og virkemidler med den hensikt å få økt tilflytting/forhindre fraflytting/ stimulere til husbygging i Berg. Av denne grunn ønsker ikke Berg kommunestyre å innføre eiendomsskatt for boliger. Kommunestyret går inn for at det settes i gang retaksering av verker og bruk. Side 17 av 21

18 13/07 ST.MELDING NR. 12 ( ) REGIONALE FORTRINN REGIONAL FRAMTID OM PROSESSEN FOR Å AVKLARE INNDELINGSSPØRSMÅL Legges frem uten innstilling. Kommunestyrets behandling: Trond Abelsen satte frem følgende forslag: Saka utsettes og tas opp i neste møte. Vedtatt enstemmig Saka utsettes og tas opp i neste møte. Side 18 av 21

19 14/07 VURDERING AV KOMMUNELEGE II - KONTRA TURNUSKANDIDAT 1. Kommunestyret beslutter at kommunelege 1 skal være eneste faste legehjemmel i Berg. 2. I stedet for deltidsstilling som kommunelege 2, bes rådmannen arbeide for å få turnusleger som supplement til kommunelege 1-stillinga. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Kommunestyret beslutter at kommunelege 1 skal være eneste faste legehjemmel i Berg. 2. I stedet for deltidsstilling som kommunelege 2, bes rådmannen arbeide for å få turnusleger som supplement til kommunelege 1-stillinga. Side 19 av 21

20 15/07 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING Senjatrollet AS får utvidet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til også å gjelde Trollkjerringa samt uteområdene i Hulder og Trollparken. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgene enstemmig Senjatrollet AS får utvidet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til også å gjelde Trollkjerringa samt uteområdene i Hulder og Trollparken. Side 20 av 21

21 16/07 OPPTAK AV STARTLÅN I HUSBANKEN TIL VIDERE UTLÅN Berg kommunestyre vedtar å oppta lån i Husbanken med inntil kr ,- til startlån for videre tildeling i kommunen. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommunestyre vedtar å oppta lån i Husbanken med inntil kr ,- til startlån for videre tildeling i kommunen. Side 21 av 21

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer