MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 11.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Reiner Schaufler, Berit Sivertsen, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen, Kjell Johansen, Geir Tony Vildgren, Lisa Grande Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Inger Olsen, Marita Mikalsen Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Bjørn Abelsen, Gunnar Richardsen, Sverre Abel Fra adm. (evt. andre): Rådmann Rolf Erik Søreide Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Berit Sivertsen og Gunnar Richardsen valgt. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/107 EKSTRARESSURS Unntatt off. Off.l. 13 2/10 10/106 EVALUERING AV OPPVEKST BERG 3/10 09/203 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD IKS 4/10 10/96 KOMMUNENS REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGET VED BERG SKOLE 5/10 10/37 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING /10 09/200 OPPLØSNING AV ANDELSLAGET BREIDABLIKK SAMFUNNSHUS AL SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV KOMMUNENS ANDELER 7/10 09/610 SKALAND VANNVERK OPPRUSTNING 2009/2010 8/10 09/966 FINNSÆTER VANNVERK- FORLENGELSE 9/10 09/874 DELFINANSIERING AV GRUNNLAGSINVESTERING MOLO OG AREAL TIL NÆRINGSFORMÅL PÅ SKALAND 10/10 10/114 KOMMUNESTYRET SOM GENERALFORSAMLING FOR KOMMUNALE SELSKAPER Side 2 av 17

3 11/10 08/365 AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM LEGETJENESTEN MELLOM LENVIK, BERG, TRANØY OG TORSKEN SENJALEGEN 12/10 06/410 FORLIK BERG KOMMUNE - NORVALD JØRGENSEN 13/10 09/1046 SØKNAD OM FRITAK FOR INNBETALING AV EIENDOMSSKATT BREIBANDSFYLKET TROMS UTGÅR. Ordføreren ønsket velkommen i kommunestyremøte. Ingen hadde merknader til innkalling og saksliste. Til å underskrive protokollen sammen med ordføreren ble Berit Sivertsen og Gunnar Richardsen valgt. Jorid Meyer hadde følgende orienteringer. Orientering om rammetimetallet papirer utdelt i møte. Orientering om nasjonale prøver Møte ble lukket Side 3 av 17

4 1/10 EKSTRARESSURS - Unntatt off. Off.l 13 Side 4 av 17

5 2/10 EVALUERING AV OPPVEKST BERG 1. Det nedsettes et ad-hocutvalg som arbeider med evaluering av oppvekst Berg. 2. Denne gruppa bør være sammensatt av representanter fra alle brukerne av oppvekst Berg, max 10 personer. 3. Evaluere konkrete spørsmål fra det politiske miljø. 4. Arbeidet beregnes ferdig til høsten 2010 (oktober). Sverre Abel, som hadde saksforberedt saka, søkte om å få fratre ved behandling av saka. Søknaden enstemmig innvilget. Kommunestyrets behandling av saka i møte Trond Abelsen satte frem følgende forslag til Saka utsettes. På dette tidspunkt ønsker kommunestyret ikke å gjennomføre evaluering av oppvekst Berg. Dersom kommunestyret ønsker å gjennomføre en evaluering på et senere tidspunkt bør denne ta utgangspunkt i en konkret bestilling fra kommunestyret, hvor det utarbeides forslag til mandat og program for gjennomføring. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslaget ble forslaget fra Trond Abelsen vedtatt enstemmig. Side 5 av 17

6 3/10 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD IKS Som medlem til styret i KomRev Nord IKS foreslås: Inger Olsen, Berg. Som varamedlem til styret i KomRev Nord IKS forelås: Svein Heitmann, Berg. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Som medlem til styret i KomRev Nord IKS foreslås: Inger Olsen, Berg. Som varamedlem til styret i KomRev Nord IKS forelås: Svein Heitmann, Berg. Side 6 av 17

7 4/10 KOMMUNENS REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGET VED BERG SKOLE Som Berg kommunes representant i Samarbeidsutvalget ved Berg skole for resten av valgperioden fram til 2011 velges: Gunvor Olsen Sigfred Esaiassen representant vararepresentant Sverre Abel, som hadde saksforberedt saka, ba om å få fratre ved behandling av denne saka. Søknaden enstemmig innvilget. Kommunestyret behandlet saka i møte Berit Sivertsen satte frem følgende forslag: Gunvor Olsen Aid Einarsen representant vararepresentant. Ved alternativ votering mellom innstilling en det fremsatte forslaget ble forslaget fra Berit Sivertsen vedtatt med 14 mot 1 stemme. Som Berg kommunes representant i Samarbeidsutvalget ved Berg skole for resten av valgperioden fram til 2011 velges: Gunvor Olsen Aid Einarsen representant vararepresentant Side 7 av 17

8 5/10 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING 2010 Berg kommunestyre vedtar å oppta lån i Husbanken med inntil 2 millioner til startlån for videre tildeling. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommunestyre vedtar å oppta lån i Husbanken med inntil 2 millioner til startlån for videre tildeling. Side 8 av 17

9 6/10 OPPLØSNING AV ANDELSLAGET BREIDABLIKK SAMFUNNSHUS AL SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV KOMMUNENS ANDELER 1. Berg kommune overdrar sine 1000 andeler à 100 kroner vederlagsfritt til U/L Breidablikk. 2. Det forutsettes at departementet godkjenner nye vedtekter for UL Breidablikk. Bjørn Abelsen søkte om å få fratre på grunn av inhabilitet ved behandling av denne saka. Søknaden enstemmig innvilget Kommunestyrte behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Berg kommune overdrar sine 1000 andeler à 100 kroner vederlagsfritt til U/L Breidablikk. 2. Det forutsettes at departementet godkjenner nye vedtekter for UL Breidablikk. Side 9 av 17

10 7/10 SKALAND VANNVERK OPPRUSTNING 2009/ Delprosjekt Del 2 og 3 gjennomføres i hht. anbudssum og fremdriftsplan. 2. Berg kommune tar opp et lån på kr ,- til Skaland vannverk. Løpetid 40 år. Tilskudd fra Fylkeskommunen brukes til nedbetaling av lån. Kommunestyrets behandling i møte : Trond Abelsen satte frem følgende forslag: Nytt pkt. 1. Delprosjekt Del 2 og 3 gjennomføres i hht fremdriftsplan og arbeidet koordineres så langt det er mulig med Statens Vegvesen med hensyn til fordeling av kostnader og utførelse av arbeidet. Pkt. 2 som innstillingen. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatt forslaget ble forslaget fra Trond Abelsen enstemmig vedtatt. 1. Delprosjekt Del 2 og 3 gjennomføres i hht fremdriftsplan og arbeidet koordineres så langt det er mulig med Statens Vegvesen med hensyn til fordeling av kostnader og utførelse av arbeidet. 2. Berg kommune tar opp et lån på kr ,- til Skaland vannverk. Løpetid 40 år. Tilskudd fra Fylkeskommunen brukes til nedbetaling av lån. Side 10 av 17

11 8/10 FINNSÆTER VANNVERK- FORLENGELSE 1. Berg kommune ser ingen mulighet å realisere forlengelse av kommunal vannledning på Finnsæter i Berg kommune ønsker å få igangsatt detaljprosjektering og få nøyaktig prissatt kostnadene på forlengelse av vannledning på Finnsæter. Kommunestyrets behandling i møte : Inger Olsen satte frem følgende forslag : Pkt. 1 Som innstillingen Pkt. 2 Strykes Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslaget ble forslaget fra Inger Olsen vedtatt med 13 mot 2 stemmer. 1. Berg kommune ser ingen mulighet å realisere forlengelse av kommunal vannledning på Finnsæter i Side 11 av 17

12 9/10 DELFINANSIERING AV GRUNNLAGSINVESTERING MOLO OG AREAL TIL NÆRINGSFORMÅL PÅ SKALAND 1. Berg kommunestyre vedtar låneopptak kr over 20 år for å finansiere bygging av molo på Skaland. 2. Det tas forbehold om at Troms fylkeskommune gir tilskudd over regionalt utviklingsprogram i henhold til finansieringsplan. Kommunestyrets behandling i møte : Ordføreren satte frem følgende forslag: 1. Berg kommunestyre vedtar låneopptak kr over 20 år for å finansiere bygging av molo og areal til næringsformål på Skaland. 2. Det tas forbehold om at Troms fylkeskommune gir tilskudd over regionalt utviklingsprogram i henhold til finansieringsplan. 3.. Eier av eiendommen avhender nødvendig areal for molo og adkomst vederlagsfritt til Berg kommune. Ved alternativ votering mellom innstilingen og det fremsatte forslaget ble ordførerens forslag vedtatt enstemmig. 1. Berg kommunestyre vedtar låneopptak kr over 20 år for å finansiere bygging av molo og areal til næringsformål på Skaland. 2. Det tas forbehold om at Troms fylkeskommune gir tilskudd over regionalt utviklingsprogram i henhold til finansieringsplan. 3.. Eier av eiendommen avhender nødvendig areal for molo og adkomst vederlagsfritt til Berg kommune. Side 12 av 17

13 10/10 KOMMUNESTYRET SOM GENERALFORSAMLING FOR KOMMUNALE SELSKAPER Kommunestyret vedtar at det for ettertiden er kommunestyret som er generalforsamling for alle kommunale selskaper. Rådmannen trakk sin innstilling. Kommunestyrets behandling i møte : Berit Sivertsen satte frem følgende forslag: Kommunestyret skal for ettertiden være generalforsamling for alle kommunale selskaper. Ordningen gjøres gjeldende fra dags dato. Guttorm Nergård satte frem følgende forslag: Kommunestyret velger selv ei generalforsamling som er mest hensiktsmessig for de enkelte selskapene. Ved alternativ votering mellom de to fremsatte forslagene ble forslaget fra Berit Sivertsen vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Kommunestyret skal for ettertiden være generalforsamling for alle kommunale selskaper. Ordningen gjøres gjeldende fra dags dato. Side 13 av 17

14 11/10 AVTALEOM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM LEGETJENESTEN MELLOM LENVIK, BERG, TRANØY OG TORSKEN SENJALEGEN Kommunestyret i Berg vedtar vedlagte avtale om vertskommunesamarbeid om legetjenesten mellom kommunene Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken Senjalegen. Kommunestyrets behandling i møte Rådmannen trakk sin innstilling og satte frem følgende ny innstilling til Saka utsettes inntil nærmere gjennomgang av nå-situasjonen er gjennomført. Vedtatt enstemmig. Side 14 av 17

15 12/10 FORLIK BERG KOMMUNE - NORVALD JØRGENSEN 1) Berg kommune inngår forlik med Norvald Jørgensen AS i tråd med fremforhandlet avtale. 2) Utbetalingen finansieres ved låneopptak og dekkes inn over VAR-sektoren. Kommunestyret behandlet sak i møte og fattet følgende enstemmig 1) Berg kommune inngår forlik med Norvald Jørgensen AS i tråd med fremforhandlet avtale. 2. Utbetalingen finansieres ved låneopptak og dekkes inn over VAR-sektoren. Side 15 av 17

16 13/10 SØKNAD OM FRITAK FOR INNBETALING AV EIENDOMSSKATT BREIBANDSFYLKET TROMS Saka ble trukket fra sakskartet. Det innhentes ytterligere opplysninger før legge frem til behandling i kommunestyret. Side 16 av 17

17 Spørsmål i kommunestyremøte : Marita Mikalsen: 1. Hvem er ledelsen i Senjalegen? 2. Er Lenvik også med å dele utgiftene da de som eier av Senjalegen får fastlegerefusjon? Eller er det med i beregningene når det regnes ut hva vi skal betale for tjenesten? 3. Har Lenvik ansatt lege + sekretær i Senjalegen Silsand for å dekke opp for pasienter fra Lenvik? Eller er det Senjakommunene som betaler hele regninga? 4. Er det slik at det er forskjellige vilkår for kjøregodtgjørelse etter hvor du bor? I så fall er dette uholdbart. 5. I saken der det ble vedtatt å kjøpe oppmålingsutstyr til kr fordi kommunen skulle spare penger ved å ta oppmålingen av eiendommene selv. Hvorfor er det brukt eksterne folk når det var poengtert at ved å kjøpe utstyret skulle vi gjøre jobben selv? Hva koster dette? Inger Olsen: 1. Har tidligere etterlyst personalpolitisk handlingsplan og bedt om at seniorpolitiske føringer blir viet fokus i denne. Ønsker å be om at denne planen skal bli jobbet med slik at vi kan vedta den høsten Det vises til vedtak i kommunestyret skolefritidsordninga Til pkt. 2 i vedtaket Det gis tilbud om at SFO har åpningstid tilsvarende barnehagens åpningstider. Dette er ikke gjennomfør enda. Det vil si at SFO stenger en halv time før barnehagene. Hva gjør at kommunestyret i juni gjorde et vedtak og man enda i februar/mars ikke har iverksatt vedtaket? Anita Sebulonsen. Den nye samhandlingsreformen utfordrer kommune-norge på mange områder, ikke minst i forhold til å ta ansvar for folkehelsa. Hvordan tenker Berg kommune å følge opp intensjonene i reformen i eget planverk? Side 17 av 17

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen.

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Ordføreren ønsket velkommen til årets siste kommunestyremøte. Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Irene Lange Nordahl fikk først ordet for

Detaljer