MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 09.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid Evertsen Roy Willy Hansen Kjell Egil Johansen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/08 07/1311 PROSESS/FORARBEID SNUP - RULLERING /08 06/1072 REGULERINGSPLAN STEINFJORD - VARSEL OM OPPSTART 52/08 07/1223 Saka utgår. ANG. FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING 53/08 08/371 ANG. DEN GAMLE BRANNSTASJONEN I SENJAHOPEN 54/08 08/423 TAPSFØRING AV FORDRINGER - BERG UTLEIEBYGG AS 55/08 08/547 ALARMTILKNYTNING 110 SENTRALEN - GEBYRREGULATIV 56/08 08/562 KJØP AV REDNINGSSKØYTEKAIA I SENJAHOPEN 57/08 08/565 REPARASJON AV GJERDE M/PORTER SAMT ANDRE NØDVENDIGE TILTAK I SKALAND BARNEHAGE 58/08 07/1357 INNREDNING AV KJELLER PÅ STRANDHEIMEN 59/08 08/207 UTBENYTTET AMBULERENDE BEVILLING Side 2 av 18

3 60/08 08/388 SØKNAD OM STØTTE TIL TRIVSELSTILTAK 61/08 07/1236 KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 62/08 08/516 TV-AKSJON BLÅ KORS 2008 ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE 63/08 08/206 EGNEDE LIVSYNSNØYTRALE SEREMONIROM FOR GRAVFERD HUMAN-ETISK FORBUND 64/08 08/569 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a FORSLAG ENDRING TEKNISK AVDELING 65/08 06/755 BYGDEBOK FOR BERG OG TORSKEN - SØKNAD OM TILSKUDD Side 3 av 18

4 50/08 PROSESS/FORARBEID SNUP - RULLERING Kommunestyret vedtar å igangsette prosess for rullering av SNUP. 2. Det settes ned styringsgruppe bestående av Jan Harald Jansen, Unni Antonsen, Bjørn Fredriksen, Guttorm Nergård og Berit Sivertsen. 3. Næringsfondsstyret setter av kr fra næringsfondet til prosess-samling med nærings- og utviklingsaktører. Bevilgningen anses som bagatellmessig støtte. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende 1. Kommunestyret vedtar å igangsette prosess for rullering av SNUP. 2. Det settes ned styringsgruppe bestående av Jan Harald Jansen, Unni Antonsen, Bjørn Fredriksen, Guttorm Nergård og Berit Sivertsen. 3. Næringsfondsstyret setter av kr fra næringsfondet til prosess-samling med nærings- og utviklingsaktører. Bevilgningen anses som bagatellmessig støtte. Side 4 av 18

5 51/08 REGULERINGSPLAN STEINFJORD - VARSEL OM OPPSTART 1 Berg formannskap ser positivt på at det planlegges å utarbeide et privat forslag til reguleringsplan for Steinfjord. 2 Før saka kan tas opp til behandling må forslagsstiller få utferdiget en proklama for eiendommene 5/6, 5/8 og 5/27 i Berg hvor eierne er svært vanskelig å få tak i. 3 Når formalitetene omkring ekspropriasjonen er brakt i orden kan saka tas opp til ny behandling. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Berg formannskap ser positivt på at det planlegges å utarbeide et privat forslag til reguleringsplan for Steinfjord. 2. Før saka kan tas opp til behandling må forslagsstiller få utferdiget en proklama for eiendommene 5/6, 5/8 og 5/27 i Berg hvor eierne er svært vanskelig å få tak i. 3. Når formalitetene omkring ekspropriasjonen er brakt i orden kan saka tas opp til ny behandling. Side 5 av 18

6 52/08 ANG. FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten - Tildeling av spesialundervisning i grunnskolen. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens kapittel Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til Saka skal ikke behandles i formannskapet og sendes til kommunestyret for behandling Saka utgår i formannskapet. Side 6 av 18

7 53/08 ANG. DEN GAMLE BRANNSTASJONEN I SENJAHOPEN 1. Berg kommunestyre aksepterer bedriften Nerdgård a/s, Senjahopen sitt ønske om å rive den gamle branngarasjen under forutsetning av at denne erstattes med et dobbelgarasjebyggesett eller tilsvarende. 2. Det nye bygget settes opp på høvelig sted oppe ved ungdomshuset/idrettsbanen og eies av ungdomslaget. Det forutsettes at ungdomslaget samhandler med Berg røde kors, slik at dette laget kan få fortsette å benytte seg av nybygget dersom laget ønsker det. 3. Som en kompensasjon for at laget får eierskap til nybygget skal ikke Berg kommune betale det årlige driftstilskuddet til Havørn for 2008 og Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår kommunestyret fatte følgende omforenet forslag til 1. Berg kommunestyre aksepterer bedriften Nerdgård a/s, Senjahopen sitt ønske om å rive den gamle branngarasjen under forutsetning av at denne erstattes med et dobbelgarasjebyggesett eller tilsvarende. 2. Det nye bygget settes opp på høvelig sted oppe ved ungdomshuset/idrettsbanen og skal eies av Havørn UIL og Berg Røde Kors som likeverdige partnere. Egen avtale om dette utformes av begge organisasjonene. Side 7 av 18

8 54/08 TAPSFØRING AV FORDRINGER - BERG UTLEIEBYGG AS 1. Berg kommune tapsfører kr ,-, og i tillegg skal ikke Berg Utleiebygg AS faktureres for brøyting Forutsetningen er at NAV og Sparebanken Nord-Norge ettergir kr ,- hver. Kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Økonomisjefen inngår nedbetalingsavtale med Berg Utleiebygg AS for skyldige kommunale avgifter kr ,-. Det utstedes et gjeldsbrev på det skyldige beløp. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende 1. Berg kommune tapsfører kr ,-, og i tillegg skal ikke Berg Utleiebygg AS faktureres for brøyting Forutsetningen er at Nav og Sparebanken Nord-Norge ettergir kr ,- hver. Kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Økonomisjefen inngår nedbetalingsavtale med Berg Utleiebygg AS for skyldige kommunale avgifter kr ,-. Det utstedes et gjeldsbrev på det skyldige beløp. Side 8 av 18

9 55/08 ALARMTILKNYTNING 110 SENTRALEN - GEBYRREGULATIV Vedlagte kontraktsforslag for direktevarsling fra internt brannalarm-/sprinkleranlegg til 110-sentralen for Berg kommune, samt gebyrregulativ for disse tjenestene vedtas. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Vedlagte kontraktsforslag for direktevarsling fra internt brannalarm-/sprinkleranlegg til 110-sentralen for Berg kommune, samt gebyrregulativ for disse tjenestene vedtas. Side 9 av 18

10 56/08 KJØP AV REDNINGSSKØYTEKAIA I SENJAHOPEN Berg kommunestyre stiller seg positivt til et salg av redningsskøytekaia med adkomstvei, og ber rådmannen besørge forhandlinger med Aksel Hansen a/s snarest. Endelig sak om dette forelegges k-styret 25. juni. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg kommunestyre stiller seg positivt til et salg av redningsskøytekaia med adkomstvei, og ber rådmannen besørge forhandlinger med Aksel Hansen a/s snarest. Endelig sak om dette forelegges k-styret 09. sept. Side 10 av 18

11 57/08 REPARASJON AV GJERDE M/PORTER SAMT ANDRE NØDVENDIGE TILTAK I SKALAND BARNEHAGE Gjerder med porter v/skaland barnehage utbedres innenfor en kostnadsramme på inntil kr ,- Kr ,- finansieres med ubrukte lånemidler gang- og sykkelvei Senjahopen. Det forutsettes at det hentes inn 3 tilbud. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Gjerder med porter v/skaland barnehage utbedres innenfor en kostnadsramme på inntil kr ,-. Kr ,- finansieres med ubrukte lånemidler gang- og sykkelvei Senjahopen. Det forutsettes at det hentes inn 3 tilbud. Side 11 av 18

12 58/08 BASE FOR SENJAHOPEN HELSELAG PÅ STRANDHEIMEN Senjahopen helselag får tilbud om å kunne benytte Strandheimens 2. og 3. etasje som base for sin virksomhet med virkning fom. 1. juli Rådmannen forfatter et forslag til langsiktig leiekontrakt med laget, som skal godkjennes av laget og f-skapet. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende omforenet forslag til Senjahopen helselag får tilbud om å kunne benytte Strandheimens 2. og 3. etasje som base for sin virksomhet med virkning fom. 1. juli Rådmannen forfatter et forslag til leiekontrakt med laget, som skal godkjennes av laget og f-skapet. Kontraktens skal gjelde inntil videre. Side 12 av 18

13 59/08 UTBENYTTET AMBULERENDE BEVILLING 1. Ambulerende skjenkebevilling som er tildelt, men ikke blir benyttet, avskrives ikke på vedkommende lags årlige kvote på 4 bevillinger. 2. Innbetalt skjenkegebyr regnes som behandlingsgebyr og refunderes ikke. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende 1. Ambulerende skjenkebevilling som er tildelt, men ikke blir benyttet, avskrives ikke på vedkommende lags årlige kvote på 4 bevillinger. 2. Innbetalt skjenkegebyr regnes som behandlingsgebyr og refunderes ikke. Side 13 av 18

14 60/08 SØKNAD OM STØTTE TIL TRIVSELSTILTAK Skravlas Blomsterfond i Mefjordvær innvilges et tilskudd på kr. 7000,- til kjøp av blomsterkasser og bord m/benker. Beløpet bevilges fra kto ( til formannskapets disp.) Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Skravlas Blomsterfond i Mefjordvær innvilges et tilskudd på kr. 7000,- til kjøp av blomsterkasser og bord m/benker. Beløpet bevilges fra kto ( til formannskapets disp.) Side 14 av 18

15 61/08 KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Som leder for perioden velges: Sverre Abel Som nestleder for perioden velges: Ragnhild Hellemo Som formannskapets representant til rådet velges: Guttorm Nergård med Dagmar Strøm som varamedlem. Til å ivareta sekretariatsfunksjonen velges: Formannskapssekretær Berit Skogland Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Som leder for perioden velges: Sverre Abel Som nestleder for perioden velges: Ragnhild Hellemo Som formannskapets representant til rådet velges: Guttorm Nergård med Dagmar Strøm som varamedlem. Til å ivareta sekretariatsfunksjonen velges: Formannskapssekretær Berit Skogland Side 15 av 18

16 62/08 TV-AKSJON BLÅ KORS 2008 ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE Til årets TV-aksjon Blå Kors velges følgende personer: Inger Olsen Sverre Abel Jens Heiberg Eli Abel Magna Johansen Torill Josefsen leder Skaland, Berit Skogland formannskapssekretær Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Til årets TV-aksjon Blå Kors velges følgende personer: Inger Olsen, Sverre Abel Jens Heiberg Eli Abel Magna Johansen Torill Josefsen 9386 Senjahopen leder 9385 Skaland 9385 Skaland 9385 Skaland 9386 Senjahopen 9386 Senjahopen Side 16 av 18

17 63/08 EGNEDE LIVSYNSNØYTRALE SEREMONIROM FOR GRAVFERD HUMAN-ETISK FORBUND 1. Berg kommune sørger i hvert enkelt tilfelle for egnet livssynsnøytralt seremonirom i forbindelse med gravferd. 2. Utgifter til gjennomføring av begravelsen dekkes av kommunen på lik linje med de kirkelige begravelsene. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Berg kommune sørger i hvert enkelt tilfelle for egnet livssynsnøytralt seremonirom i forbindelse med gravferd. 2. Utgifter til gjennomføring av begravelsen dekkes av kommunen på lik linje med de kirkelige begravelsene. Side 17 av 18

18 65/08 BYGDEBOK FOR BERG OG TORSKEN - SØKNAD OM TILSKUDD 1. Berg kommunestyre innvilger tilskudd til Midt-troms museum på kr ,- for 2008 med formål å få ferdig skrevet og redigert bind 3 av berg og Torsken bygdebok. 2. Midlene bevilges fra bygdebokfondet Formannskapet behandlet saken i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende 1. Berg kommunestyre innvilger tilskudd til Midt-Troms museum på kr ,- for 2008 med formål å få ferdig skrevet og redigert bind 3 av berg og Torsken bygdebok. 2. Midlene bevilges fra bygdebokfondet. Side 18 av 18

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reinar Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 1 tilleggssak fra Arbeiderpartiet, 1 orienteringssak Vann-og avløp Behandlede saker: PS 17 39/2015 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: kl. Kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer