MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall: Roy-Willy Hansen, ( Trond Abelsen i sak 111/04 Varamedlemmer: Kjell Egil Johansen (Ellen Simonsen i sak 111/04) Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, dem Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0111/04 04/02089 KULTURPRISEN 2005 SAKSLISTE 0112/04 04/01471 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BERG 0113/04 04/02047 ORGANISERING AV ÅPEN OMSORG - I.H.H.T. GITT MANDAT I K- SAK 42/ /04 04/02076 AVTALE MELLOM MIDT-TROMS MUSEUM OG BERG KOMMUNE - MEFJORDGRILLEN 0115/04 04/02090 FLERÅRIG TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS-OG MILJØTILTAK I SKOGBURKET FOR BERG KOMMUNE /04 04/01840 BUDSJETT /04 04/02087 ØKONOMIPLAN FOR PLANPERIODEN Side 2 av 13

3 0111/04 KULTURPRISEN 2005 Lagt frem uten innstilling. Ordfører Trond Abelsen erklærte seg inhabil ved behandling av denne saka. Ellen Simonsen møtte som varamedlem. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kulturprisen 2004 er tildelt Helge Skogli, Mefjordvær. Prisen er en sjekk på kr ,- + en gjenstand laget av lokal kunstner. Begrunnelse: Helge Skogli har siden han kom til Mefjordvær vært engasjert i idretten og samfunnshuset i bygda. Siden 1992 har han vært primus motor for bueskyterklubben i Havørn og resultatene har satt Mefjorden på kartet både regionalt, nasjonalt og nordisk, med fremtredende resultater i flere mesterskap. Han har vært ildsjel for en idrett som ikke har de beste rammebetingelser med hensyn til vær og vind. Gjennom sin mangeårige innsats har han skapt et alternativ til de som ønsker andre fritidstilbud enn fotball, ski og scenekunst. Helge Skogli er en verdig vinner av Berg kommunes kulturpris for Side 3 av 13

4 0112/04 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BERG Grovskissen til plan for den kulturelle skolesekken i Berg tas til etterretning. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Grovskissen til plan for den kulturelle skolesekken i Berg tas til etterretning. Side 4 av 13

5 0113/04 ORGANISERING AV ÅPEN OMSORG - I.H.H.T. GITT MANDAT I K-SAK 42/04 1. K-styret slutter seg til ad-hoc utvalgets rapport for organisering av åpen omsorg. 2. Det bevilges midler til vaktmestertjeneste for eldre, egen pott for kompetanseheving samt en beredskapspott til nattevakttjeneste slik det fremkommer i saksframstillinga. 3. Under forutsetning av at det oppnås ekstern finansiering av implementeringsarbeidet, skal dette gjennomføres i tråd med rapportens betraktninger. Kommunestyret vil vurdere alt. finansielle løsninger dersom ekstern finansiering ikke oppnås. Formannskapets behandling i møte : Anne Jespersen satt på vegne av Nordre Berg felleslist frem følgende forslag: Som innstillingen med nytt pkt. 2: Det søkes midler til reetablering av frivillighetssentral. Pkt. 3 blir nytt pkt. 4. Guttorm Nergård satte frem følgende forslag: Nytt pkt 5: Likevel tilrådes kommunestyret å redusere antall tjenestenivå i organisaseringa administrativt. Pro-leder og helse- og sosialkonsulent slås sammen til ett felles område i tjenestenivået og innføres i løpet av Kjell Egil Johansen satte frem følgende forslag: Nytt pkt. 5. Utvalgets forslag 2 for organisering blir gjeldende inntil videre. Det ble foretatt punktvis avstemming. Pkt 1: Som innstillingen Enstemmig Pkt 2: Som innstillingen Enstemmig Pkt 3: Som Anne Jespersens forslag Enstemmig Pkt 4: Som innstillings pkt. 3 Enstemmig. Pkt 5: Ved alternativ votering mellom de to fremsatte forslagene ble forslaget fra Kjell Egil Johansen Vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for Guttorm Nergårds forslag Formannskapet tilrår kommunestyret fatte følgende 1. K-styret slutter seg til ad-hoc utvalgets rapport for organisering av åpen omsorg. 2. Det bevilges midler til vaktmestertjeneste for eldre, egen pott for kompetanseheving samt en beredskapspott til nattevakttjeneste slik det fremkommer i saksframstillinga. 3. Det søkes midler til reetablering av Frivillighetssentral. 4. Under forutsetning av at det oppnås ekstern finansiering av implementeringsarbeidet, skal dette gjennomføres i tråd med rapportens betraktninger. Kommunestyret vil vurdere alt. finansielle løsninger dersom ekstern finansiering ikke oppnås. 5. Utvalgets forslag 2 for organisering blir gjeldende inntil videre. Side 5 av 13

6 0114/04 AVTALE MELLOM MIDT-TROMS MUSEUM OG BERG KOMMUNE - MEFJORDGRILLEN Berg formannskap godkjenner vedlagte forslag til driftsavtale av Mefjordgrillen mellom Midt-Troms museum og Berg kommune.. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Berg formannskap godkjenner vedlagte forslag til driftsavtale av Mefjordgrillen mellom Midt-Troms museum og Berg kommune. Side 6 av 13

7 0115/04 FLERÅRIG TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS-OG MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG SKOGBRUKET FOR BERG KOMMUNE Saka ble tatt med til møte I forbindelse med formannskapets behandling av saka møtte jordbrukssjef Asle Bogen og skogbrukssjef Frode Løvø for å orientere. Formannskapet fattet følgende enstemmig Formannskapet vedtar de flerårige tiltaksstrategier for kommunale virkemidler til nærings- og miljøtiltak i jordbruket og skogbruket for Berg kommune slik de fremkommer i vedlagte strategiplan. Side 7 av 13

8 0116/04 ÅRSBUDSJETT Berg kommunestyre vedtar det forelagte forslag til budsjett for Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 3. Eiendomsskatten på verker og bruk settes til 7 promille av takstverdi. 4. Renta på kommunale utlån fra fondene settes til 3%. 5. Årsbudsjettet innebærer bl.a.følgende endringstiltak: a) kjøp av sosialledertjeneste i Torsken kommune 50% b) kjøp av tekniske tjenester i 50% c) Plan-og næringssjefstillinga finansieres 100% over drift d) Strukturendringer barnehage/sfo som følge av red. barnetall. e) Strukturendringer helsetjenester som følge av internveien 6. Avgiftene/gebyrene fastsettes som følger(uten mva.): Kloakkavgift(+10%) Kloakkavgift pr. kbm.(+10%) 6,91 7,60 Vannavgift(+10%) Vannavgift pr. kbm.(+10%) 5,37 5,90 Renovasjon(+2,5%) Slamavgift Feieavgift(+10%) Tilknytningsavgift vann Tilknytningsavgift kloakk Oppmåling Tomteleie hytte/naust 500/ /100 Skjenkeavg./salgsbev / /1.000 Foreldrebetaling barnehage(+5%): 5 dager dager dager Side 8 av 13

9 Foreldrebetaling SFO(+10%) Kjernetid 541(685) 595 Før skolestart+kjernetid Skaland 752(872) 827 Før skolestart+kjernetid S.hopen 834(945) 917 Kjernetid+etter skoleslutt 914(1.018) Før skolestart+kjernetid+etter skoleslutt 1.120(1.220) Tallene i parentes refereres til satser før vedtak i k-sak 63/04. Kulturskole: Musikk(barn) pr. år Musikk(voksne)pr. år Kor/korps pr. time Drama pr. år Kunst pr. år Gruppeundervisning Hjemmebaserte tjenester: Samme satser for abbonementsmodellen og stykkprismodellen som for Standheimen omsorgsenter: Husleie pr./mnd(+5%) Middag/matombringing: Frokost Middag inne/ute 50/60 50/60 Kveld Trygghetsalarm: Egenbetaling pr. år Side 9 av 13

10 7. Følgende investeringer foretas i 2005: * Sykehjem/kjeller Strandheimen kr * Hovedplan kloakk kr * Gang-og sykkelsti Senjahopen kr * Vannutbygging Senjahopen kr som finansieres slik: Sykehjem/Strandheimen lån: løpetid 25år Tilsk.: Egenk.: Hovedplan kloakk lån: løpetid 10 år Gang-og sykkelsti Tilsk.: Vannutbygging Senjahopen lån: løpetid 20 år Tilsk.: Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fattet følgende 1. Berg kommunestyre vedtar det forelagte forslag til budsjett for Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 3. Eiendomsskatten på verker og bruk settes til 7 promille av takstverdi. 4. Renta på kommunale utlån fra fondene settes til 3%. 5. Årsbudsjettet innebærer bl.a.følgende endringstiltak: f) kjøp av sosialledertjeneste i Torsken kommune 50% g) kjøp av tekniske tjenester i 50% h) Plan-og næringssjefstillinga finansieres 100% over drift i) Strukturendringer barnehage/sfo som følge av red. barnetall. j) Strukturendringer helsetjenester som følge av internveien Side 10 av 13

11 6. Avgiftene/gebyrene fastsettes som følger(uten mva.): Kloakkavgift(+10%) Kloakkavgift pr. kbm.(+10%) 6,91 7,60 Vannavgift(+10%) Vannavgift pr. kbm.(+10%) 5,37 5,64 Renovasjon(+2,5%) Slamavgift Feieavgift(+10%) Tilknytningsavgift vann Tilknytningsavgift kloakk Oppmåling Tomteleie hytte/naust 500/ /100 Skjenkeavg./salgsbev / /1.000 Foreldrebetaling barnehage(+5%): 5 dager dager dager Foreldrebetaling SFO(+10%) Kjernetid 541(685) 595 Før skolestart+kjernetid Skaland 752(872) 827 Før skolestart+kjernetid S.hopen 834(945) 917 Kjernetid+etter skoleslutt 914(1.018) Før skolestart+kjernetid+etter skoleslutt 1.120(1.220) Tallene i parentes refereres til satser før vedtak i k-sak 63/04. Kulturskole: Musikk(barn) pr. år Musikk(voksne)pr. år Kor/korps pr. time Drama pr. år Kunst pr. år Gruppeundervisning Hjemmebaserte tjenester: Samme satser for abbonementsmodellen og stykkprismodellen som for Standheimen omsorgsenter: Husleie pr./mnd(+5%) Middag/matombringing: Frokost Middag inne/ute 50/60 50/60 Kveld Trygghetsalarm: Egenbetaling pr. år Følgende investeringer foretas i 2005: Side 11 av 13

12 * Sykehjem/kjeller Strandheimen kr * Hovedplan kloakk kr * Gang-og sykkelsti Senjahopen kr * Vannutbygging Senjahopen kr som finansieres slik: Sykehjem/Strandheimen lån: løpetid 25år Tilsk.: Egenk.: Hovedplan kloakk lån: løpetid 10 år Gang-og sykkelsti Tilsk.: Vannutbygging Senjahopen lån: løpetid 20 år Tilsk.: Side 12 av 13

13 0117/04 ØKONOMIPLAN FOR PLANPERIODEN Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta foreliggende økonomiplan for planperioden Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta foreliggende økonomiplan for planperioden Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen.

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Ordføreren ønsket velkommen til årets siste kommunestyremøte. Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Irene Lange Nordahl fikk først ordet for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 17.10.2014 Tid: 09:00-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer