MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Johansen, Gunnar Jakobsen, Roald Nymo, Anne Jespersen, Inger Olsen, Gunvald Wilsgård, Johan Arild Hansen, Ståle Wilsgård, Marit Reiertsen Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen, Ellen Simonsen Roald Nymo, Reiner Schaufler, Gunnar Jakobsen, Roy-Willy Hansen Johan Arild Hansen, Kjell Arne Enoksen Dagmar Strøm, Frode Fredriksen, Per Helge Iversen, Solveig Nyman Bent Einarsen, Rådmann Ivar Mortensen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Levekårsjef Jan Tore Noreng Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/05 04/01839 STRUKTURDEBATT 0017/05 04/01543 BERG SYKEHJEM - FINANSIERING AV MERUTGIFTER. 0018/05 05/00677 NYTT TAK PÅ SKALAND BARNEHAGE - FINANSIERING AV MERUTGIFTER 0019/05 05/00678 FORVALTNINGSREVISJON - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - EN EVALUERING AV OFF. INNKJØP I BERG KOMMUNE /05 05/00537 OPPTAK AV HUSBANKLÅN FOR VIDEREFORMIDLING - BERG KOMMUNE 0021/05 05/00586 UTTALELSE -OMGJØRINGA% HJELPEPLEIERSTILLING TIL SYKEPLEIERSTILLING 0022/05 05/00652 SFO - MULIG OMORGANISERING - MANDATFORSLAG 0023/05 05/00666 OPPRETTELSE AV AD-HOCUTVALG MED FORMÅL Å REDUSERE DRIFTSUTGIFTENE I ORGANISASJONEN - MANDATFORSLAG. 0024/05 05/00793 NASJONAL TRANSPORTPLAN HANDLINGSPROGRAM FORSLAG TIL UTTALELSE Side 2 av 18

3 0025/05 05/00690 STORTINGS- OG SAMTINGSVALG DAGERS VALG. 0026/05 05/00695 VALG AV VALGSTYRE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALG /05 05/00691 VALG AV STEMMESTYRE - DELEGASJON TIL VALGSTYRET 0028/05 05/00752 MIDLER TIL DELTAKELSE PÅ FISKERIDAGAN I TROMSØ Side 3 av 18

4 Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent med tillegg av en sak: Midler til deltakelse på Fiskeridagan. Varaordfører Roy-Willy Hansen hadde meldt forfall og som settevaraordfører ble Siv Wilsgård enstemmig valgt. Side 4 av 18

5 0016/05 STRUKTURDEBATT 1. Vedtak av 3.november 2004 F-sak 103/04 - strukturendringer. Pkt. 1-4 legges på is, og sees på i forhold til neste års budsjettprosess. 2. Barnehagetilbudene opprettholdes som nå, men gjennomgår endringer i retning av tettere samarbeid med sfo-tjenesten. Det vil være etterspørselen etter barnehageplasser som vil være avgjørende for de strukturendringer som må skje på dette fagområdet. 3. Det søkes å la andre aktører overta postkontortilbudet på Skaland. Dersom dette ikke lar seg løse, opprettholdes dagens tilbud. KS anmodes å gjennomføre forhandlinger med Posten Norge for å få kompensert kommunens utgifter med lørdagsåpent. 4. Realitetsbehandling i kommunestyret må inneholde budsjettdekning. Ordføreren satte fram følgende forslag til nytt pkt. 4: Merutgiftene med 2 legekontor for 2005 kr ,- finansieres gjennom å overføre midler fra gebyrkonto port med kr samt kr fra budsjetterte midler 2005 Senjalab. Inger Olsen la på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Pkt. 1 og 2 : Som innstillingen. Pkt. 3: Pkt. 5 fra vedtak F-sak 103/04. Ang. postfunksjonen ved rådhuset. Vedtaket opprettholdes og en oppsigelse må snarest iverksettes. Det ble foretatt punktvis avstemning: Pkt. 1 Enstemmig Pkt. 2 Enstemmig Pkt. 3 Alternativ avstemning mellom innstillingen og forslaget fra NBF Innstillingen vedtatt med 9 mot 7 stemmer som ble avgitt for Nordre Bergs felleslistes forslag. Pkt. 4 Enstemmig. 1. Dagens ordning med 2 legekontor, 2 helsestasjoner og 2 fysioterapikontor opprettholdes. 2. Barnehagetilbudene opprettholdes som nå, men gjennomgår endringer i retning av tettere samarbeid med sfo-tjenesten. Det vil være etterspørselen etter barnehageplasser som vil være avgjørende for de strukturendringer som må skje på dette fagområdet. 3. Det søkes å la andre aktører overta postkontortilbudet på Skaland. Dersom dette ikke lar seg løse, opprettholdes dagens tilbud. Merutgiftene med 2 legekontor for 2005 kr ,- finansieres gjennom å overføre midler fra gebyrkonto port med kr samt kr fra budsjetterte midler 2005 Senjalab. Side 5 av 18

6 Side 6 av 18

7 0017/05 BERG SYKEHJEM - FINANSIERING AV MERUTGIFTER. INNKJØP OG MONTERING AV NYTT NØDSTRØMSAGGREGAT. Kommunestyret bevilges inntil kr ,- for innkjøp og montering av nytt nødstrømsaggregat til sykehjemmet. Finansieringa skjer ved hjelp av momskompensasjon sykehjemmet for Inger Olsen satte på vegne av nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Saka utsettes og behandles av kommunestyret når svar på de spørsmål stilla av Ståle Wilsgård foreligger: Spørsmål: Ang. gamle aggregatet på Bergsheimen: - KVA-størrelese? gangtimer årsmodell styringstavle? Det ble stemt over utsettelsesforslaget som fikk stemmetallet 8 8 og falt ved bruk av ordførerens dobbeltstemme. Man ble videre enige om å utsette den videre behandlinga av saka til etter at de øvrige sakene på kartet var ferdig behandlet. Dette fordi man i løpet av møte skulle forsøke å innhente de nødvendige opplysningene om det gamle aggregatet. Som siste sak behandlet man da saka, etter at Ståle Wilsgård og ordføreren hadde meddelt representantene om de opplysningene som var innhentet. Det ble så stemt over innstillingen som ble Vedtatt med 10 mot 6 stemmer. Kommunestyret bevilges inntil kr ,- for innkjøp og montering av nytt nødstrømsaggregat til sykehjemmet. Finansieringa skjer ved hjelp av momskompensasjon sykehjemmet for Side 7 av 18

8 0018/05 NYTT TAK PÅ SKALAND BARNEHAGE - FINANSIERING AV MERUTGIFTER I forbindelse med nytt tak på Skaland barnehage tilleggsbevilger kommunestyret kr ,-. Midlene finansieres fra momsrefusjonsmidler Det ble fattet følgende enstemmig I forbindelse med nytt tak på Skaland barnehage tilleggsbevilger kommunestyret kr ,-. Midlene finansieres fra momsrefusjonsmidler Side 8 av 18

9 0019/05 FORVALTNINGSREVISJON - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER EN EVALUERING AV OFF. INNKJØP I BERG KOMMUNE Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser en evaluering av offentlige innkjøp i Berg kommune 2003 til orientering. Det ble fattet følgene enstemmig Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser en evaluering av offentlige innkjøp i Berg kommune 2003 til orientering. Side 9 av 18

10 0020/05 OPPTAK AV HUSBANKLÅN FOR VIDEREFORMIDLING - BERG KOMMUNE Berg kommunestyre tar opp lån i husbanken stort kr for videreformidling. Kommunestyret fattet følgende enstemmig Berg kommunestyre tar opp lån i husbanken stort kr for videreformidling. Side 10 av 18

11 0021/05 UTTALELSE -OMGJØRINGA HJELPEPLEIERSTILLING TIL SYKEPLEIERSTILLING 1. Berg kommune omgjør 100% stilling som hjelpepleier til sykepleierstilling. 2. Sykepleierstillingen lyses ut i Jobb i Midt-Troms, kommunes nettside og Troms Folkeblad Kjell Johansen og Guttorm Nergård søkte om å få fratre p.g.a. inhabilitet ved behandling av denne saka. Dette ble innvilget med 13 mot 1 stemme. Inger Olsen satte på vegne av Nordre Berg fellesliste frem følgende forslag: Saka utsettes. 1. Når handlingsplan for helhetlig pleie, rehabilitering og omsorg er behandla, kan man behandle ei evt. omgjøring av stilling. Innkomne innspill til endring av planen vedlegges saksdokumentene. 2. Ei klarering over hvilke faglige behov som søkes dekket, vedlegges. 3. Økonomien avklares. Det ble først stemt over utsettelsesforslaget som falt med 8 mot 6 stemmer. Deretter ble det stemt over innstillingen som ble vedtatt med 8 mot 6 stemmer. 1. Berg kommune omgjør 100% stilling som hjelpepleier til sykepleierstilling. 2. Sykepleierstillingen lyses ut i Jobb i Midt-Troms, kommunes nettside og Troms Folkeblad Side 11 av 18

12 0022/05 SFO - MULIG OMORGANISERING - MANDATFORSLAG Det nedsettes et utvalg som har til oppgave å se nærmere på den fremtidig organisering av SFO, barnehage og skole i Berg. Utvalget skal vurdere løsninger med utgangspunkt i de fire modellene som er skissert i utredningen, også ressursmessige og organisatoriske konsekvenser. Utvalgets arbeid må være ferdig til behandling i kommunestyret Utvalget består av: En rektor En styrer for barnehagene En daglig leder sfo To repr. fra fagorganisasjonene (utdanningsforbundet/kfo/fagforbundet) En repr. fra fau (skole) En repr. fra foreldrerådet (barnehage) Leder og sekretær Jan Tore Noreng Formannskpet er styringsgruppe. Kjell Johansen satte på vegne av Ber arbeiderparti og Tverrpolitisk liste frem følgende forslag: Saka utsettes. Rådmannen nedsetter ei administrativ gruppe som utarbeider arbeidsgrunnlag. Dette legges fram i et senere møte hvor også valg av styringsgruppe blir foretatt. Det ble stemt over utsetteslsesfoslaget som ble enstemmig vedtatt. Saka utsettes. Rådmannen nedsetter ei administrativ gruppe som utarbeider arbeidsgrunnlag. Dette legges fram i et senere møte hvor også valg av styringsgruppe blir foretatt. Side 12 av 18

13 0023/05 OPPRETTELSE AV AD-HOCUTVALG MED FORMÅL Å REDUSERE DRIFTSUTGIFTENE I ORGANISASJONEN - MANDATFORSLAG. Med bakgrunn i k-styresak 65/04 og 69/04 opprettes et ad-hocutvalg med følgende mandat: 1. Ad-hocutvalget skal bestå av 6 medlemmer 2 fra administrasjonen, 2 fra det politiske miljø, 1 fra fagorganisasjonene og 1 fra de ansatte. Fra administrasjonen velges rådmann og økonomisjef. Fra det politiske miljø velges Kjell Johansen (leder) og Guttorm Nergård. Fagorganisasjonene velger sin representant. Fra de ansatte velges hovedverneombud Rådmannen er sekretær for utvalget. 2. Utvalget skal systematisk gjennomgå alle nivå i organisasjonen med sikte på å frambringe kunnskap om nåværende fordeler og ulemper. Gjennom grundig kartlegging, involvering og informasjon skal utvalget søke å få fram alternative løsninger på hvordan organisasjonens administrasjon og virksomheter kan bli enda bedre til å levere kommunale tjenester. I dette perspektivet skal lavere kostnader spille en vesentlig rolle. 3. Det skal i dette arbeidet settes høg fokus på hvilke fagområder på kort og lang sikt som vil være mest naturlig å samarbeide med andre kommuner om. 4. Det skal knyttes økonomiske analyser til de endringsalternativer som utvalget frambringer. 5. Følgende føring er tidligere vedtatt: Stillingshjmlene for pro-leder og helsekonsulent legges ned og det opprettes ny stilling som innehar styringsfunksjonen innenfor helse og omsorg. Stillingen må lyses ut. 6. Det bevilges kr ,- til utvalgets arbeid. Bevilgninga finansieres over premieavviket for 2004/ Utvalgets arbeid skal endelig behandles i kommunestyret den 15. desember Behandling i kommunestyret den : Kommunestyret fattet følgene enstemmig Som innstillingen. Side 13 av 18

14 0024/05 NASJONAL TRANSPORTPLAN HANDLINGSPROGRAM FORSLAG TIL UTTALELSE Berg kommune støtter fylkesrådens innstilling til Troms fylkesting vedr. Nasjonal transportplan for Det uttrykkes særlig tilfredshet med at internveien i Torsken beholder 1. prioritet og realiseres i forlengelsen av internveien i Berg. Berg kommune vil også uttrykke tilfredshet med de proriteringer som er foretatt med tanke på forsterkninger og utbedringer, Rv 86 Heggelv Straumsnes og Rv 862 Bergsbotn Skaland og at dette kan gjennomføres allerede inneværende år. Jfr. de begrunnelser som fremkommer i saksframstilingen anmodes det om at strekningen Skaland Ersfjord på Rv 862 kan få høyest mulig prioritet for gjennomføring i 1. del av planperioden dersom Troms fylke blir tilgodesett med høyere rammer. Jfr. at strekningen Gryllefjord Botnhamn er foreslått som Nasjonal turistvei med realisering i 2010 forventes at hele strekningen vies spesiell oppmerksomhet, både mht tilstrekkelig aksellast (buss- og godstrafikk), standard på dekket og breddeutvidelser. Berg kommune vil påpeke de store og godt dokumenterte utfordringene som ligger på veisektoren i vårt fylke. Med de utsikter til rammer som nå foreligger i Nasjonal Transportplan, vil det ta mange tiår før selv de mest prekære behov vil finne sin løsning. Det er derfor tvingende nødvendig at både lokale, regionale og sentrale politikere gjør en stor innsats for å få økte rammer når Statsbudsjettet for det enkelte år skal utarbeides. Kommunestyret fatte følgende enstemmig Uttalelse: Berg kommune støtter fylkesrådens innstilling til Troms fylkesting vedr. Nasjonal transportplan for Det uttrykkes særlig tilfredshet med at internveien i Torsken beholder 1. prioritet og realiseres i forlengelsen av internveien i Berg. Berg kommune vil også uttrykke tilfredshet med de proriteringer som er foretatt med tanke på forsterkninger og utbedringer, Rv 86 Heggelv Straumsnes og Rv 862 Bergsbotn Skaland og at dette kan gjennomføres allerede inneværende år. Jfr. de begrunnelser som fremkommer i saksframstilingen anmodes det om at strekningen Skaland Ersfjord på Rv 862 kan få høyest mulig prioritet for gjennomføring i 1. del av planperioden dersom Troms fylke blir tilgodesett med høyere rammer. Jfr. at strekningen Gryllefjord Botnhamn er foreslått som Nasjonal turistvei med realisering i 2010 forventes at hele strekningen vies spesiell oppmerksomhet, både mht tilstrekkelig aksellast (buss- og godstrafikk), standard på dekket og breddeutvidelser. Berg kommune vil påpeke de store og godt dokumenterte utfordringene som ligger på veisektoren i vårt fylke. Med de utsikter til rammer som nå foreligger i Nasjonal Transportplan, vil det ta mange tiår før selv de mest prekære behov vil finne sin løsning. Det er derfor tvingende nødvendig at både lokale, regionale og sentrale politikere gjør en stor innsats for å få økte rammer når Statsbudsjettet for det enkelte år skal utarbeides. Side 14 av 18

15 0025/05 STORTINGS- OG SAMTINGSVALG DAGERS VALG. I forbindelse med stortings- og samtingsvalget 2005 avholdes det to dagers valg i kommunens to valgskretser, Skaland og Senjahopen. Kommunestyret fattet følgende enstemmig I forbindelse med stortings- og samtingsvalget 2005 avholdes det to dagers valg i kommunens to valgskretser, Skaland og Senjahopen. Side 15 av 18

16 0026/05 VALG AV VALGSTYRE - STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2005 Kommunestyret velger formannskapet til valgstyre ved stortingsog sametingsvalget Som leder av valgstyret velges ordfører med varaordfører som nestleder. Kommunestyret fattet følgende enstemmig Kommunestyret velger formannskapet til valgstyre ved stortingsog sametingsvalget Som leder av valgstyret velges ordfører med varaordfører som nestleder. Side 16 av 18

17 0027/05 VALG AV STEMMESTYRE - DELEGASJON TIL VALGSTYRET Kommunestyret delegerer til valgstyret å velge stemmestyre i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget Behandling i kommunestyremøte Kommunestyret fatte følgende enstemmig. Kommunestyret delegerer til valgstyret å velge stemmestyre i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget Side 17 av 18

18 0028/05 MIDLER TIL DELTAKELSE PÅ FISKERIDAGAN I TROMSØ 1. Kommunestyret bevilger inntil kr ,- fra disposisjonsfondet i forbindelse med deltakelse på Fiskeridagan i Tromsø 27. og 28. mai. 2. Det lages rapport for prosjektet. Rapporten legges frem for kommunestyret. Kommunestyret fatte følgende enstemmig 1. Kommunestyret bevilger inntil kr ,- fra disposisjonsfondet i forbindelse med deltakelse på Fiskeridagan i Tromsø 27. og 28. mai. 2. Det lages rapport for prosjektet. Rapporten legges frem for kommunestyret. Side 18 av 18

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reinar Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer