MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Roald Nymo, Heidi Munkvold Jakobsen, Jan Hermar Moan, Helmi Wang, Guttorm Nergård, Johan Arild Hansen, Inger Olsen, Berit Sivertsen, Kjell Fredriksen, Roar Åge Jakobsen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Steinar Larsen Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Gunvald Wilsgård, Sigrid Brox. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Motensen Levekårsjef Bjørnar Strøm Økonomisjef Synnøve Eriksen Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0028/03 03/00866 REGNSKAP /03 03/01438 ÅRSMELDING /03 03/01408 HOVEDREGULERING BUDSJETT /03 03/01398 NY ADMINISTRATIV ORGANISASJONSMODELL PÅ RÅDHUSET - EVALUERING 0032/03 03/01544 OMORGANISERING AV KOMMUNAL REVISJON I TROMS Side 2 av 12

3 Ordføreren ønsket velkommen til siste kommunestyremøte før sommerferien. Godkjenning av innkalling. Innkallingen var sendt ut innefor tidsfristen, men repr. Inger Olsen hadde merknad om at det ikke var sendt ut skriftlig melding til representantene om at møtedatoen var forandret. Ordføreren mente at dette var blitt opplyst i et tidligere møte. Innkallingen ble godkjent med denne merknaden. Sakslisten godkjent. Repr. Roar Åge Jakobsen møtte ikke og hadde heller ikke meldt forfall. Det var derfor ikke innkalt varamedlem for han. Repr. Anne Jespersen hadde meldt forfall, men det var ingen på listen over varamedlemmer for Senjahopen nye bygdeliste som kunne møte. Kommunestyret hadde med dette 15 medlemmer. Ordføreren ga ordet til Inge Johansen fra KS Troms for orientering om Kostra-nettverket og til Jan Roger Iversen fra KPMG som orienterte om SNUP. Side 3 av 12

4 0028/03 REGNSKAP 2002 Innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2002 godkjennes. 2. Ikke disponert netto driftsresultat (overskudd) på driftsregnskapet kr ,64 avsettes til disposisjonsfond. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende Vedtak: 1. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2002 godkjennes. 2. Ikke disponert netto driftsresultat (overskudd) på driftsregnskapet kr ,64 avsettes til disposisjonsfond. Enstemmig. Side 4 av 12

5 0029/03 ÅRSMELDING 2002 Innstilling: Kommunestyret vedtar foreliggende årsmelding som Berg kommunes årsmelding for Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende Vedtak: Kommunestyret vedtar foreliggende årsmelding som Berg kommunes årsmelding for Enstemmig Side 5 av 12

6 0030/03 HOVEDREGULERING BUDSJETT 2003 Innstilling: Budsjettet for 2003 reguleres med en netto endring i inntekter og utgifter på kr ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling. Behandling: Kommunestyret behandling i møte : Repr, Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Johan Arild Hansen og Inger Slettum Olsen satte frem følgende forslag; Vi godtar reguleringen av budsjettet med disse endringer: Hovedplan for kloakk videreføres i tråd med vedtatte økonomiplan. Det overlates til administrasjonen å finne dekning på kapitalkostnad på kr ,-. Repr. Kjell Egil Johansen satte frem følgende forslag: 1. Som innstillingen. 2. Hovedplan kloakk utsettes 6 mnd. Anbudsrunde i henhold til prioriterte tiltak påbegynnes. Det ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer at forslaget fra Guttorm Nergård m/flere var det mest ytterliggående og dermed skulle stemmes først over. Forslaget fra Guttorm Nergård med flere falt med 10 mot 5 stemmer Det ble nå stemt alternativt mellom innstillingen og repr. Kjell Johansens forslag. Forslaget fra Kjell Johansen ble vedtatt med 14 mot 1 stemme. Vedtak: 1. Budsjettet for 2003 reguleres med en netto endring i inntekter og utgifter på kr ,-, slik det fremkommer i vedlagte oppstilling. 2 Hovedplan kloakk utsettes 6 mnd. Anbudsrunde i henhold til prioriterte tiltak påbegynnes. Side 6 av 12

7 0031/03 NY ADMINISTRATIV ORGANISASJONSMODELL PÅ RÅDHUSET - EVALUERING Innstilling: Kommunestyret tar evalueringa i forbindelse med innføring av ny administrativ organisasjonsmodell til orientering. Rådmannen bes arbeide for å forbedre de områder som i evalueringa framstår som negative og legge fram for politisk behandling dersom det er behov for bevilgninger. Behandling: Kommunestyrets behandling i møte Kommunestyret vedtok å behandle saka for åpne dører. Repr. Heidi Jakobsen satte frem følgende forslag til Vedtak: Kommunestyret tar evalueringa i forbindelse med innføring av ny administrativ organisasjonsmodell til orientering. Rådmannen bes arbeide for å forbedre de områder som i evalueringa framstår som negative og legge fram for politisk orientering innen utgangen av juni Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremlagte forslag ble forslaget fra Heidi Jakobsen vedtatt enstemmig. Side 7 av 12

8 0032/03 OMORGANISERING AV KOMMUNAL REVISJON I TROMS Innstilling: 1. Berg kommune slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS. 2. Berg kommune godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet frem til Med virkning fra overfører Berg kommune sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev. NORD IKS. Berg kommunebevilges også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr For Berg kommune utgjør dette kr ,- som bevilges fra kt til formannskapets disp. Fondet skal totalt utgjøre kr Som representant til representantskap i Komrev. NORD ISK velges Behandling: Kommunestyrets behandling i møte : Kontrollutvalget hadde et nytt pkt til den fremlagte innstillingen: Nytt pkt 4: Berg kommune evaluerer fortløpende kvaliteten på revisjonstjenestene som utføres. Pkt. 4 i innstillingen blir da pkt. 5. Ordføreren foreslo at som representant til representantskapet i komrev. NORD IKS velges leder i kontrollutvalget med nestleder som vararepresentant. Vedtatt enstemmig Kommunestyret ønsket å stryke siste del i innstillingens pkt. 3 ( for Berg kommune utgjør dette kr ,- osv.) Side 8 av 12

9 Det ble stemt punktvis. Vedtak: 1. Berg kommune slutter seg til prinsippene for et interkommunalt revisjonsselskap Komrev NORD IKS. Enstemmig 2. Berg kommune godkjenner utkast til samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet frem til Enstemmig. 3. Med virkning fra overfører Berg kommune sin forholdsmessige andel av revisjonsutgiftene til selskapet Komrev. NORD IKS. Berg kommunebevilges også sin forholdsmessige del til et driftsfond for Komrev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Fondet skal totalt utgjøre kr Enstemmig. 4. Berg kommune evaluerer fortløpende kvaliteten på revisjonstjenestene som utføres. Enstemmig. 5. Som representant til representantskap i Komrev. NORD ISK velges leder i kontrollutvalget med nestleder som vararepresentant. Enstemmig. Side 9 av 12

10 Spørsmål i kommunestyret Gunvald Wilsgård: 1. Finansiering av vedtak gjort i klientutvalget vedr. personlig assistent. 2. Bil til hjemmetjenesten i Nordre Berg. 3. Kontakt med Kystverket ang. moloen i Mefjordvær. Levekårsjefen: 1. Kommunen har mottatt eksterne midler for å dekke deler av denne utgiften. 2. Leie av bil vil komme på ca kr tusen i bensin + service slik at totalt vil det koste ca ,-. Av dette dekker trygdekontoret kr pr. mnd. slik at bil til hjemmetjenesten i Nordre Berg vil komme på mellom 23 og kr. på årsbasis. Ordføreren: 3. Kystverket har ikke gitt tilbakemelding til kommunen etter befaringen som kystverket har hatt, men har i ettertid bedt også kommunen om å foreta ei befaring. Inger Olsen: 1. Utgiftene på industrikaia på Skaland 2. Utgifter på legeboligen på Skaland Økonomisjefen 1. Kapitalutgiftene løper og må dekkes inn til nye eiere overtar Rådmannen 2. Ingen lege har bodd i boligen etter at Nordberg flyttet ut og frem til , turnuskandidat flytter inn 15. august og det vil da bli en del inntekter på boligen. Roald Nymo: Får nedskjæringene på Bergheimen, Strandheimen og hjemmesykepleien noen konsekvenser for brukerne? Levekårsjefen Nedskjæringene er gjort i samsvar med Pro-avd. og alt er under kontroll. Guttorm Nergård: Side 10 av 12

11 1. Hvorfor tar ikke lege Anna Jakobsen stillingen? Hva innebærer å strekke seg langt slik som det står i avisene 2. Hvorfor foreslås Hovedplan kloakk tatt ut i budsjettreguleringen? 3. Hva mener ordføreren om å styrke fiskeriene i kommunen, bl.a mangler serviceanlegg. 4. Fungerer fiskerirettlederen? Ordførerens svar vedr. Anna Jacobsen. 1. Min uttalelse til media gikk ut på at Mitt inntrykk er at kommunen har strukket seg langt i denne saken Svaret utdypes av levekårsjefen. Levekårsjefen: Begrunnelsen fra Anna Jakobsen for ikke å ta stillingen var vaktsamarbeidet med Torsken. Kommunen har strukket seg langt når de gjelder avtalen med Anna Jacobsen ( Redegjørelse punkt for punkt hva avtalen inneholdt) Rådmannen: 2 Hovedplan kloakk settes på venteliste og investeringene må utestå på grunn av at vi ikke har ressursapparat til å ta seg av dette tiltaket. Ordføreren: 3. Ordføreren mente at det ville være galt av ordføreren å komme med løsninger forut for den prosessen som skal gjennomføres mht SNUP. Det ble videre pekt på at Arbeiderpartiet har satt i gang en debatt om kystpolitikk med bakgrunn i de problemer som har oppstått på kysten og i fiskeriene, og at det blir arbeidet kontinuerlig med dette. Også lokalt har Arbeiderpartiet tatt tak i problematikken. 4. Det er ikke kommet meldinger som tilsier at fiskerirettledningstjenesten ikke fungerer, men oppgavene er en del endre de siste årene oppsynsoppgaver for fiskeridirektoratet etc, Side 11 av 12

12 Kjell Egil Johansen: Står 60% -stillingen på legekontoret i Mefjordvær i budsjettet fortsatt? Rådmannen: Stillingen står fortsatt i budsjettet med 60%. Steinar Larsen: 1. Asfalt på den delen av veien i Bjorvika som fortsatt er grusvei. 2. Tunnelmassene skal alt føres bort, eller skal kommunen nyttiggjøre seg av noe? Ordføreren: 1. Kanskje kan dette innarbeides i budsjettet til neste år. Det kan også være mulig at det kan kombineres med asfalteringen i tunnelen 2. Det vises til prosjektene som er under planlegging, herunder industriområdene og gang- og sykkelvei hvor det er bruk for tunnelmasser. Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 10.00 17.45 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer