MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: 09.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reinar Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar Jakobsen, Roald Nymo, Anne Jespersen, Inger Olsen, Gunvald Wilsgård, Johan Arild Hansen, Ståle Wilsgård, Marit Reiertsen, Guttorm Nergård, Roy-Willy Hansen, Ellen Simonsen, Kjell-Arne Enoksen. Reinar Schaufler, Gunvald Wilsgård, Ståle Wilsgård, Johan Arild Hansen, Kjell-Arne Enoksen Dagmar Strøm, Bent Einarsen, Christine Johansen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/06 06/7 OPPTAK AV HUSBANKLÅN FOR VIDERE FORMIDLING 4/06 06/2 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS-. FRILUFTS- OG NÆRMILJØANLEGG 5/06 06/9 ETABLERING AV HELSESTUDIO 6/06 06/217 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV OMSORGSLØNN - REVIDERING 7/06 06/210 AVKLARING OM STILLINGER INNEN NÅVÆRENDE PLAN- OG NÆRING 8/06 06/105 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I BERG KOMMUNE 9/06 06/107 NYTT REGULATIV FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I BERG KOMMUNE 10/06 06/104 VANNVERKSUTBYGGING I SENJAHOPEN 11/06 06/48 Personalsaker Ofl 5a, fvl 13 GJESTEELEV I LENVIK KOMMUNE 12/06 06/67 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Side 2 av 18

3 13/06 06/253 KS - SKISSE TIL UTVIDET LEDERUTVIKLING 14/06 06/18 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIG STILLING SOM ASSISTENT SKALAND SKOLE 15/06 06/15 UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD - UTTALELSE Side 3 av 18

4 3/06 OPPTAK AV HUSBANKLÅN FOR VIDERE FORMIDLING Berg kommune tar opp lån i Husbanken stort 1. mill kroner for videreformidling. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgene enstemmig Berg kommune tar opp lån i Husbanken stort 1. mill kroner for videreformidling. Side 4 av 18

5 4/06 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS-. FRILUFTS- OG NÆRMILJØANLE Kommunestyret tar handlingsplanen for idrett, frilufts-og nærmiljøanlegg til etterretning. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Kommunestyret tar handlingsplanen for idrett, frilufts-og nærmiljøanlegg til etterretning. Side 5 av 18

6 5/06 ETABLERING AV HELSESTUDIO 1. Kommunestyret vedtar å etablere helsestudio i de tidligere lokalene til folkebiblioteket på Breidablikk. 2. Finansieringen søkes gjennom: Fysak midler kr Tilskudd fra næringslivet kr Ungdomsfond kr Psykriatrimidler kr Ungdomsmidler fra departementet (søknad 2006) kr 3. Driften av helsestudio skal dekkes gjennom salg av medlemskort 4. Det søkes etter frivillig organisasjon, preferert idrettslag til å drive helsestudio. 5. Eventuelt overskuddet skal settes av til innkjøp av nytt utstyr. Kommunestyrets behandling i møte : Kjell Johansen satte på vegne av Berg arbeiderparti og Tverrpolitisk liste frem følgende forslag til 1. Berg kommune står som søker innen fristen 1. mars. 2. Finansieringen søkes gjennom; Fysak midler Tilskudd fra næringslivet Ungdomsfond Psykriatrimidler Ungdomsmidler fra departementet (søknad 2006) kr kr kr kr kr 3. Kommunen innkaller til møte med frivillige organisasjoner, ungdomslag og idrettslag for å avklare etablering, drift og lokalisering. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget enstemmig vedtatt. Side 6 av 18

7 6/06 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV OMSORGSLØNN - REVIDERING Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for utdeling av omsorgslønn i Berg kommune med endring i pkt. 4 til følgende: Det gis kun godtgjøring for den tid omsorgsyter utfører reelle oppgaver, eksempelvis 7,5 t. pr. uke utgjør 20% assistentstilling. Ektefelle/samboende pensjonister innvilges som hovedregel max 9,5 t. pr. uke, dvs. max 25% stilling omsorgslønn i de tilfeller der den ene er omsorgsyter for den andre. Kommunestyrets behandling i møte : Kjell Egil Johansen satte frem følgende forslag: Stryk ordet max i begge tilfellene i innstillingen. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslag ble forslaget Enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for utdeling av omsorgslønn i Berg kommune med endring i pkt. 4 til følgende: Det gis kun godtgjøring for den tid omsorgsyter utfører reelle oppgaver, eksempelvis 7,5 t. pr. uke utgjør 20% assistentstilling. Ektefelle/samboende pensjonister innvilges som hovedregel 9,5 t. pr. uke, dvs. 25% stilling omsorgslønn i de tilfeller der den ene er omsorgsyter for den andre. Side 7 av 18

8 7/06 AVKLARING OM STILLINGER INNEN NÅVÆRENDE PLAN- OG NÆRING Kommunestyret oppretter ei ny stilling som ingeniør med ansvar for teknisk drift. I tillegg videreføres arbeidet med næringsarbeid gjennom å opprette ei ny stilling som næringskoordinator direkte underlagt rådmann. Kommunestyrets behandling i møte : Roy-Willy Hansen satte frem følgende forslag til Det opprettes ei ny stilling som ingeniør med ansvar for teknisk drift og stillingen lyses ut. Plan- og næringskoordinator-stillingen utsettes til ad-hocutvalget har gjort ferdig sitt arbeide eller kommer med innstilling til dette. Ad-hocutvalget bes intensivere sitt arbeid evt. legge frem deler av innstillingen som det haster med våren Vedtatt enstemmig. Side 8 av 18

9 8/06 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I BERG KOMMUNE 1. Kommunestyret i Berg vedtar Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Berg kommune 2. I merknadsbehandlingen framkom det en merknad fra Berg Pensjonistforening. Denne merknad ble ikke tatt til følge. 3. Etter vedtak i kommunestyre kunngjøres forskriften i Norsk Lovtidene i 1 måned. 4. Forskriften trår i kraft 1. april Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Kommunestyret i Berg vedtar Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Berg kommune 2. I merknadsbehandlingen framkom det en merknad fra Berg Pensjonistforening. Denne merknad ble ikke tatt til følge. 3. Etter vedtak i kommunestyre kunngjøres forskriften i Norsk Lovtidene i 1 måned. 4. Forskriften trår i kraft 1. april Side 9 av 18

10 9/06 NYTT REGULATIV FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I BERG KOMMUNE 1. KOmmunestyet i Berg vedtar nytt Regulativ for vann og kloakkgebyr i Berg kommune 2. Regulativet trår i kraft 1. april Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Kommunestyret i Berg vedtar nytt Regulativ for vann og kloakkgebyr i Berg kommune 2. Regulativet trår i kraft 1. april Side 10 av 18

11 10/06 VANNVERKSUTBYGGING I SENJAHOPEN 1. Kommunestyret i Berg vedtar å investere i flere prosjekter tilknyttet Senjahopen vannverk. 2. Følgende prosjekter prosjekteres og igangsettes: Sjøvannsledning Splitting av ledningsnett med separat pumping Konsesjonsbehandling av Burtindsvatnvassdraget og Ersfjordvatnvassdraget Driftsovervåkning av vannverk i Senjahopen og Mefjordvær. 3. Det gjøres en vurdering av investeringen før evt. videre utbygging foretas. 4. Rammen for prosjektet settes til 2,5 millioner kroner. Investeringen dekkes over selvkostregnskapet for vann og finansieres gjennom lånopptak. 5. Rådmann gis fullmakt å gjennomføre prosjektet innen ovennevnte kostnadsramme. Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Kommunestyret i Berg vedtar å investere i flere prosjekter tilknyttet Senjahopen vannverk. 2. Følgende prosjekter prosjekteres og igangsettes: Sjøvannsledning Splitting av ledningsnett med separat pumping Konsesjonsbehandling av Burtindsvatnvassdraget og Ersfjordvatnvassdraget Driftsovervåkning av vannverk i Senjahopen og Mefjordvær 3. Det gjøres en vurdering av investeringen før evt. videre utbygging foretas. 4. Rammen for prosjektet settes til 2,5 millioner kroner. Investeringen dekkes over selvkostregnskapet for vann og finansieres gjennom låneopptak 5. Rådmann gis fullmakt å gjennomføre prosjektet innen ovennevnte kostnadsramme. Side 11 av 18

12 11/06 Personalsaker Ofl 5a, fvl 13 GJESTEELEV I LENVIK KOMMUNE Side 12 av 18

13 12/06 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Saka legges fram uten innstilling. Det vises til felles innstilling fra AR. Kommunestyret behandlet saka i møte Roy-Willy Hansen satte på vegne av Tverrpolitisk liste og Arbeiderpartiet frem følgende forslag til 1. Det vises til regionrådets vedtak på bakgrunn av innstillingen fra A.R. 2. Berg kommune vil søke interkommunalt samarbeid der det synes naturlig og formålstjenlig. Vedtatt enstemmig. Side 13 av 18

14 13/06 KS - SKISSE TIL UTVIDET LEDERUTVIKLING Saka ble tatt opp direkte i kommunestyremøte Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig I forbindelse med forlengelse av JAZZ Endringsledelse vedtar kommunestyret at Utvidet lederutvikling i Berg kommune skal skje med en samling i mai og en i juni. Side 14 av 18

15 14/06 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIG STILLING SOM ASSISTENT SKALAND SKOLE Side 15 av 18

16 15/06 UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD - UTTALELSE Tatt opp direkte i møte Kommunestyrets behandling i møte Ordføreren satte frem følgende forslag: 1. Berg kommunestyre viser til formannskapets tidligere uttalelse i F-sak 12/06 med de synspunkter som ble fremmet i forbindelse med Sintef-rapporten. 2. Endelig plassering av ambulansestasjon i Berg foretas i samråd med UNN ut fra den avgjørelse som blir fattet vedr. Gibostadambulansen. Roy-Willy Hansen satte frem følgende forslag til Berg kommune slutter seg til forslag til ambulanseplan fra UNN. Ved alternativ votering mellom de to fremsatte forslagene ble forslaget fra Roy-Willy Hansen vedtatt med 14 mot 2 stemmer. Side 16 av 18

17 Spørsmål i kommunestyremøte : Inger Olsen ba om svar på følgende spørsmål: 1. Nettsida til kommunen: Berg kommune har ei nettside hvor man kan hente ut diverse informasjon omkring det som skjer og skal skje i kommunen samt at skjemaer for div. søknader og lignende finnes her. Ei slik side er viktig å ha i disse internett-tider og det er på mange måter et vindu ut fra Berg til resten av verden. Nå har det seg sånn at det er en del vesentlige mangler på vår side. Gamle dokumenter : Det mager protokoller fra pol. møter, avfallsplass (grovavfall), kulturskolen, møtekalender osv. Ønsker at adm. tar tak i dette og får rette opp/oppgradert dette. Rådmannens svar: Administrasjonen er klar over at det er mangelfulle og tildels feilaktige opplysninger på noen fagområder ved vøre hjemmmesider. Vi arbeider med å få dette oppdatert så fort råd er. Jeg er enig i at dette er vårt vindu utad og at det er viktig å holde disse opplysningene oppdaterte. 2. Flatneset vindmøllepark. Ønsker å få vite hva ordføreren veit omkring dette. Tenker på tidsaspektet osv. Ordførerens svar: Informasjon kan hentes på NVE s nettsider. Ut over dette har ordføreren ingen nærmere tilgjengelig info pr. tiden. 3. Bassengdrift, Senjahopen skole. Bassenget ble nedtappet i april 05, og renovering sto da for tur. Arbeidet bke påbegynt seinhøstes og er ennå ikke ferdig. Når er bassenget operativt og hvordan vil den tapte åpningstida kompenseres? Svar fra plan- og næringssjefen. Bassenget antydes ferdigstilt i midten av mars. Det kom ekstraarbeid på at varmen i taket ikke var i orden og den må også ordnes før man kan begynne å fylle vann. Siden vi ikke har hatt driftskostnader i år på bassenget er det mulig å forlenge sesongen utover våren og evt. åpne bassenget tidligere til høsten. Noen annen kompensasjon vil trolig bli vanskelig. 4. Telefondekning i Ersfjord, Steinfjord og deler av Mefjordvær. Det mangler ennå dekning i nevnte områder. Dette er ikke bare et praktisk problem for beboere og folk som kjører i området, men også et usikkerhetsmoment for åpen omsorg. Hva vet ordføreren om når Telenor har tenkt å ordne dette? Ordførerens svar: Telenor har tidligere meldt at dette skulle inn på budsjettet for Ut over dette har ordføreren ingen ny informasjon pr. tiden. Spørsmål fra Guttorm Nergård. Side 17 av 18

18 1. Bemanningssituasjon innenfor pleie, rehabilitering og omsorg. Hvordan er bemanningssituasjonen på sykehjemmet og i den åpne omsorgen i dag, sett i forhold til vedtatt plan for heilhetlig pleie, rehabilitering og omsorg? Svar: På grunn av sykdom og kurs i Pro-avd. må svar på dette komme senere. 2. Gjennomgangsboliger som omsorgsboliger. Hvilke kostnader møter brukerne ved å leie en gjennomgangsbolig som omsorgsbolig i forhold til å leie de ordinære omsorgsboligene? Både i forhold til innskudd og husleie. Dersom prisene til boligselskapet legges til grunn, blir det en betydelig prisforskjell mellom gjennomgangsboligene og omsorgsleilighetene. Hvordan kompenseres eventuelle forskjeller? Ordførerens svar: Leiepris kr ,- derav ca 880 i kom.avg./kabel TV. Depositum er kr , men det er avtalt at kommunen garanterer for at husleie blir betalt i de tilfeller boligene leies som omsorgsbolig (erstatter depoiitum). Leieren kan likevel betale depositum (til egen konto). Boligene er på ca 65kvm. Omsorgsleilighetene på Standheimen er under 30 kvm. Her er leieprisen kr ,-. Leietakerne kan søke om bostøtte og det kan innvilges inntil 1/3 av husleia i bostøtte. 3. Røykeloven. Viser til tidligere vedtak i forhold til skole og barnehage. Hvordan fungerer røykeloven på institusjonene våre (sykehjem og omsorgsenter) i forhold til denne/dette? Svar Svar på spørsmålet ettersendes 4. Regnskap for kjøkkendrift. Viser til tidligere spørsmål og anmodninger om å få framlagt regnskap for kjøkkendrifta på Bergsheimen. Kan vi få denne framlagt i førstkommende kommunestyre? Svar: Svar på spørsmålet ettersendes når Pro-avd. har sett på dette. Side 18 av 18

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 10.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50

Møteprotokoll. Storfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel Ordfører AP Arvid

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer