Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund Kirkelige fellesråd - Søknad om tilleggsbevilgning Evaluering av kommunens pensjonsordning i Vital Sødalen komposteringsanlegg - forslag om avvikling av drift og kjøp av tjeneste 2008/ / / /1065 PS 09/66 Budsjett 2010 / Økonomiplan /1699

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/62 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund 2008/671 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Bystyret vedtar at det etableres etterbehandlingsplasser ved Barmanhaugen 2. etg. fra som et samarbeidstiltak mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Kristiansund kommune, foreløpig i en prosjektperiode frem til Tilbudet etableres i samsvar med føringer i utredningsrapport av med seks etterbehandlingsplasser og seks korttids sykehjemsplasser. 3. Driftssamarbeidet mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Kristiansund kommune reguleres i henhold til forslag til avtale av Kristiansund kommunes merutgifter søkes innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan eller i forbindelse med behandling av regnskapsrapport for 1.tertial våren Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Katrine Roksvåg og Bjarne Sandvik Gjenpart til økonomiseksjonen v/jan Sevaldsen

3 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/63 Kristiansund Kirkelige fellesråd - Søknad om tilleggsbevilgning 2009/1862 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Kristiansund kommune avslår søknaden fra Kristiansund Kirkelige Fellesråd om tilleggsbevilgning i Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

4 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/64 Evaluering av kommunens pensjonsordning i Vital 2008/2129 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret tar evaluering av kommunens kundeforhold i Vital Forsikring til orientering. Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

5 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/65 Sødalen komposteringsanlegg - forslag om avvikling av drift og kjøp av tjeneste 2008/1065 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Kristiansund kommune vedtar å avvikle Sødalen komposteringsanlegg for avløpsslam (septikslam) fra og for silgods fra avløpsrenseanlegg på tidspunkt når leverandør er klar til å overta innsamling av silgods og transport til godkjent mottak. Fullføring kompostering av tilførte masser, avhendig av ferdig kompost og opprydding på anlegget søkes gjennomført i løpet av Gjenværende oppgaver vedrørende silgods på ansvarsområde 6026 slambehandlingsanlegg Sødalen legges inn under ansvarsområde 6025 (slam). 3. Kristiansund kommune tar sikte på snarlig innhenting av anbud, enten i egenregi eller gjennom NIR, på kjøp av tjeneste om innsamling av silgods, transport og levering til godkjent mottaksanlegg. Inngåelse av avtale og oppstart søkes igangsatt innen Det legges frem en melding til formannskap/bystyre om økonomi og øvrige relevante forhold når dette er nærmere klarlagt etter at anbudsinnhenting og avtalt opplegg for innsamling og transport av silgods foreligger. 5. Kristiansund kommune har ønske om at det på sikt kan etableres et regionalt mottak og behandlingsanlegg for slam og silgods innenfor Orkidè-området for å redusere transportkostnader og miljøet belastning av transporten. Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Saken oversendes til Eivind Raanes Eldbjørg Hogstad bysekretær

6 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/66 Budsjett 2010 / Økonomiplan /1699 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte Bjarne S. Elde presenterte, på vegne av samarbeidspartiene, følgende endringer av rådmannens innstilling: Fellesforslag fra AP, SP, Krf og V Tall i 1000 kr Nye tiltak/økt satsing Etablering av nytt intermediært tilbud på Barmannhaugen (økning med 4 plasser) Styrking av grunnskole - spes.ped tiltak/tilpasset undervisning/tidlig innsats Videreføring av forsøksprosjekt Bergan Kirkelig Fellesråd Styrking barnevern, fra Fattigdomsbekjempelse (prosjekt fattige barn) Ruspolitisk handlingsplan Etablering av ladestasjoner for elbiler Kulturskolen - reduksjon av elevavgifter for barn/unge i forhold til bystyrevedtak Økt stillingsprosent Hovedverneombud SUM Inndekning: Omdisponering i forhold til rådmannens forslag Premieavvik Økt realvekst i frie inntekter (+ 0,10 %) Refusjon vedr. etablering av ladestasjoner SUM Følgende endring foretas i elevsatsene for Kulturskolen i forhold til bystyrets vedtak om betalingssatser fra KRISTIANSUND MUSIKK- OG KULTURSKOLE Priser 2009 Priser 2010 Elevavgift barn/unge pr. år (teater, kor, bilde) (i stedet for 2020)

7 I tillegg til talldelen fremmet Bjarne S. Elde følgende verbalforslag fra AP, SP, KrF og V 1. Rådmannen bes fremme egen sak til bystyret med en full gjennomgang av den økonomiske og organisatoriske situasjonen for Kirkelig Fellesråd. Herunder om hvordan dekningen av tidligere års underskudd kan håndteres. Utredningen bes fremlagt for bystyret innen I forbindelse med omorganiseringstiltakene bes rådmannen vurdere om det kan fremskaffes ressurser eller foretas omrokkeringer i kommunens organisasjon til fordel for å opprette stilling som demenskoordinator i løpet av Rådmannen bes utrede de alternative organisasjonsmodellene for ordningen med BPA. Herunder de økonomiske konsekvenser. Utredningen bes fremlagt innen Kristiansund kommune starter så snart som mulig arbeidet med prosjektering av et bofellesskap for 8 personer for å dekke behovet for tilrettelagte tjenester for mennesker med omfattende bistandsbehov. Åge Austheim presenterte, på vegne av samarbeidspartiene Frp og H, følgende endringer av rådmannens innstilling: Tall i 1000 kr Økt satsing / nye tiltak Sykehjem Intermediær avdeling oppstart Bo- og dagtilbud Barn, familie og helse 300 Styrking grunnskole / Spes.ped Kristiansund Kirkelige Fellesråd 400 Reserverte tilleggsbevilgninger 200 Sum økte utgifter Inndekning Premieavvik Økt effekt av omorganisering Reduserte renteutgifter/økning frie inntekter Frigjøring midler fra rammeområde Sum økte inntekter På vegne av Høyre fremmet Gerhard Sæther følgende forslag: Tall i 1000 kr Nytt tiltak: Engangstilskudd til sundbåten Framnæs Inndekning: Økt aksjeutbytte fra AS 1.000

8 Stein Kristiansen presenterte, på vegne av Rødt, følgende endringer av rådmannens innstilling: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 4,14 i hele Kristiansund kommune i Anslagsvis vil dette gi pr. år i merinntekt. Den økte inntekten øremerkes til økt satsing i skolen, henholdsvis med henvisning til kapittelet nye behov og ønsker i Nivået videreføres og innarbeides i økonomiplan Flere klasser ved skolene pga. elevtallendringer Økt ressursbruk spes.ped/tilrettelegning Økning av grunnbemanning Bergan Sykehjem Sum INVESTERINGSBUDSJETTET Følgende avsnitt utgår: Nytt kulturhus er innarbeidet med 100 millioner kroner i 2012, som forutsettes finansiert med salg av aksjer og eiendeler Erstattes med: Framtidige inntekter som følge av salg av aksjer og eiendeler prioriteres til nødvendige investeringer i helse- og omsorgssektor. (Innarbeides i et annet avsnitt) Gir følgende tekst under kapittelet investeringsprosjekter: Tiltak etter Plan for pleie og omsorg er innarbeidet med ca. 145 mill. kroner i fire års perioden. Blant annet finansierer dette nye sykehjemsplasser. Framtidige inntekter som følge av salg av aksjer og eiendeler prioriteres til nødvendige investeringer i helse- og omsorgssektor (ny setning). Det ble tatt pause i forhandlingene mens gruppelederne vurderte om det var mulig å få til ett samordnet forslag. Dette lyktes ikke. Debatten fortsatte med 3 minutters innlegg. Gerhard Sæther trakk sitt forslag vedr. sundbåten Framnæs og fremmet følgende oversendelsesforslag: Bystyret ber formannskapet vurdere et tilskudd til sundbåten Framnæs i løpet av første halvår 2010.

9 Anton Monge viste til tidligere vedtak og den vedtatte uttalelse vedr. omsorgsplanen og fremmet følgende forslag: Arbeidet med å finansiere tiltakene i den vedtatte omsorgsplanen prosjektrettes. Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe på 5 medlemmer som sammen med ordfører og rådmann skal arbeide for at staten etablerer en ny nasjonal handlingsplan for utvikling av pleie- og omsorgtjenestene med tilstrekkelig statlig finansieringsmedvirkning. Den statlige finansieringen bør være øremerket til formålet. Prosjektet skal ha særlig fokus rettet mot finansiering av tiltakene i Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene VOTERING Talldelen: Forslaget fra Rødt fikk 4 stemmer og falt. (41 stemte i mot) Fellesforslaget fra Frp/H fikk 16 stemmer og falt. (29 stemte i mot) Fellesforslaget fra Ap, Sp, Krf og V ble vedtatt med 29 mot 16 stemmer. Innstillingen med vedtatte endringer ble deretter vedtatt med 44 mot 1 stemme. Verbale forslag: Fellesforslag (Ap, Sp, Krf og V) presentert av Bjarne S. Elde vedr.: 1. Gjennomgang av den økonomiske og organisatoriske situasjonen for Kirkelig Fellesråd Ble enstemmig vedtatt 2. Å opprette stilling som demenskoordinator - Ble enstemmig vedtatt 3. De alternative organisasjonsmodellene for ordningen med BPA - Ble enstemmig vedtatt 4. Prosjektering av et bofellesskap for 8 personer - Ble enstemmig vedtatt Oversendelsesforslag: Vedr. sundbåten Framnæs v/gerhard Sæther. Styreleder Dagfinn Ripnes ble erklært habil, og forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Vedr. omsorgstjenestene v/anton Monge ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Bystyret har da fattet følgende vedtak 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele Kristiansund kommune i LÅNEOPPTAK Det tas opp lån med inntil kroner ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 20 mill. kroner til videre utlån.

10 Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 25 mill. kroner, som gjøres opp innen BUDSJETTVEDTAK Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,3 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett følger som vedlegg. Vedtatt endringer i forhold til rådmannens innstilling: Tall i 1000 kr Nye tiltak/økt satsing Etablering av nytt intermediært tilbud på Barmannhaugen (økning med 4 plasser) Styrking av grunnskole - spes.ped tiltak/tilpasset undervisning/tidlig innsats Videreføring av forsøksprosjekt Bergan Kirkelig Fellesråd Styrking barnevern, fra Fattigdomsbekjempelse (prosjekt fattige barn) Ruspolitisk handlingsplan Etablering av ladestasjoner for elbiler Kulturskolen - reduksjon av elevavgifter for barn/unge i forhold til bystyrevedtak Økt stillingsprosent Hovedverneombud SUM Inndekning: Omdisponering i forhold til rådmannens forslag Premieavvik Økt realvekst i frie inntekter (+ 0,10 %) Refusjon vedr. etablering av ladestasjoner SUM Følgende endring foretas i elevsatsene for Kulturskolen i forhold til bystyrets vedtak om betalingssatser fra KRISTIANSUND MUSIKK- OG KULTURSKOLE Priser 2009 Priser 2010 Elevavgift barn/unge pr. år (teater, kor, bilde) (i stedet for 2020)

11 Vedtatte verbalforslag: 1. Rådmannen bes fremme egen sak til bystyret med en full gjennomgang av den økonomiske og organisatoriske situasjonen for Kirkelig Fellesråd. Herunder om hvordan dekningen av tidligere års underskudd kan håndteres. Utredningen bes fremlagt for bystyret innen I forbindelse med omorganiseringstiltakene bes rådmannen vurdere om det kan fremskaffes ressurser eller foretas omrokkeringer i kommunens organisasjon til fordel for å opprette stilling som demenskoordinator i løpet av Rådmannen bes utrede de alternative organisasjonsmodellene for ordningen med BPA. Herunder de økonomiske konsekvenser. Utredningen bes fremlagt innen Kristiansund kommune starter så snart som mulig arbeidet med prosjektering av et bofellesskap for 8 personer for å dekke behovet for tilrettelagte tjenester for mennesker med omfattende bistandsbehov. Følgende forslag ble vedtatt oversendt formannskapet: Bystyret ber formannskapet vurdere et tilskudd til sundbåten Framnæs i løpet av første halvår Arbeidet med å finansiere tiltakene i den vedtatte omsorgsplanen prosjektrettes. Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe på 5 medlemmer som sammen med ordfører og rådmann skal arbeide for at staten etablerer en ny nasjonal handlingsplan for utvikling av pleie- og omsorgtjenestene med tilstrekkelig statlig finansieringsmedvirkning. Den statlige finansieringen bør være øremerket til formålet. Prosjektet skal ha særlig fokus rettet mot finansiering av tiltakene i Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer