MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18: Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås"

Transkript

1 MØTEBOK Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18: Møteleder Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer E-post og hjemmeside Brit Kjøsen Engan Heidi Greni Per-Erik Heksem John Arne Aasen Hanne Døhl Torild Løvdal Elin Grønli Vegard Dragmyrhaug Roar Aasen Elling Nyrønning Til stede Antall Herav 19 av medl 4 varamedl. Rådmann, Marius Jermstad Andre møtende Ass.rådmann, Line Andersen, sekretær Sak nr./år (f.o.m. - t.o.m.) Behandlede saker 53/14 59/14 Merknader til protokollen (Fylles ut når møteboken er godkjent.) (Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:) Underskrifter Ekspedisjonspåtegninger

2 2 Sak 53/14 - ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLERENS RETTSSIKKERHET Forslag til Etiske retningslinjer og varslerens rettssikkerhet for Holtålen kommune vedtas. Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag til Etiske retningslinjer og varslerens rettssikkerhet for Holtålen kommune vedtas. Sak 54/14 - REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID OG OVERTID I HOLTÅLEN KOMMUNE Siste avsnitt i reglementets pkt. 1 endres til: Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Forslag til reglement for Fleksibel arbeidstid og overtid for Holtålen kommune vedtas. Endringsforslag fra Dag Knutsen (AP): Punkt 3. Definisjoner Første setning strykes: Åpningstid: Kommunens serviceenhet er åpen for publikum Vedtatt endringsforslag i Adm. utvalget Punkt 1 siste avsnitt, endres til: Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Administrasjonsutvalgets innstilling med endring i pkt. 3 - enstemmig vedtatt Siste avsnitt i reglementets pkt. 1 endres til: Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig. Første setning i punkt 3 strykes: «Åpningstid: Kommunens serviceenhet er åpen for publikum » Forslag til reglement for Fleksibel arbeidstid og overtid for Holtålen kommune vedtas.

3 3 Sak 55/14 - ORGANISERING INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING (IUA) NY SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER 1. Holtålen kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg Holtålen kommune vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Holtålen kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg Holtålen kommune vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra Sak 56/14 - INNDEKNING AV UDEKKET MERFORBRUK I KAPITALREGNSKAPET FOR Udekket merforbruk i kapitalregnskapet med kr dekkes med bruk av ubrukte lånemidler i kapitalbudsjettet for Rådmannen pålegges å forbedre rutinene i investeringsprosjekter. - Endelig kostnadsoverslag i større investeringsprosjekter fremlegges Formannskapet til informasjon. 3. Formålet er å sikre at prosjekter planlegges bedre, at budsjett holdes, samt at prosjekter avsluttes innen rimelig tid. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Udekket merforbruk i kapitalregnskapet med kr dekkes med bruk av ubrukte lånemidler i kapitalbudsjettet for 2014.

4 4 2. Rådmannen pålegges å forbedre rutinene i investeringsprosjekter. - Endelig kostnadsoverslag i større investeringsprosjekter fremlegges Formannskapet til informasjon. 3. Formålet er å sikre at prosjekter planlegges bedre, at budsjett holdes, samt at prosjekter avsluttes innen rimelig tid. Sak 57/14 - REFINANSIERING AV LÅN I GAULAFONDET Holtålen kommunes lån i Gaulafondet, stort kr 2 mill innfris med bruk av ubrukte lånemidler i Kapitalbudsjettet endres tilsvarende. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Holtålen kommunes lån i Gaulafondet, stort kr 2 mill innfris med bruk av ubrukte lånemidler i Kapitalbudsjettet endres tilsvarende. Sak 58/14 - GEBYR-OG BETALINGSREGULATIV 2015 Det fremlagte forslaget med vedtatte endringer til gebyr- og betalingsregulativ for 2015 godkjennes. Med bakgrunn i forutsetninger for budsjettet for 2015, foreslå rådmann følgende endringer i Formannskapets forslag til Gebyr og betalingsregulativ: Kap. 2 Kart og oppmåling Pkt. 2.1 til 2.14 økes med 15 % Kap. 8 Kulturskolen Første elevplass økes med kr. 200,-. Øvrige satser økes forholdsmessig. Kap. 9 Barnehage Kost økes til kr. 300,- per mnd. Kap. 11 Trygdeboliger Alle boliger utenom omsorgsboliger Sakslia økes med kr. 500,- per mnd. til inndekning av strømkostnader.

5 Endringsforslag fra Ingrid Moan (AP) til et nytt punkt 2 til vedtak: 2. Det utarbeides et infoskriv/folder som omhandler sjølkostområdet. Informasjonen, som sendes alle abonnentene, bør omhandle bl.a. generell informasjon og priser. 5 Formannskapets innstilling med endringer i kapitlene 2, 8, 9 og 11 og punkt 2 i vedtak - enstemmig vedtatt. 1. Det fremlagte forslaget med vedtatte endringer til gebyr- og betalingsregulativ for 2015 godkjennes. 2. Det utarbeides et infoskriv/folder som omhandler sjølkostområdet. Informasjonen, som sendes alle abonnentene, bør omhandle bl.a. generell informasjon og priser. Sak 59/14 - BUDSJETT Budsjettet for 2015 og økonomiplan for bygger på følgende forutsetninger: o Avkastning energiaksjer 1,2 mill. i 2015 og deretter o Eiendomsskatt verker og bruk 7 0/00 o Eiendomsskatt boliger m.m. 5 0/00 i 2015 og 2016, for deretter å redusere med 0,5 0/00 fra og med 2017 o Lønns og prisvekst i hele perioden 3 % o Vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd 2 %) o Skatteanslag og rammetilskudd iht. prognosemodell o Gjennomsnittlig lånerente 3 %. Rådmannen bes vurdere økt andel rentesikring siden fastrenten nå er historisk lav. o Pensjonskostnader KLP 16,5 % og SPK 12,5 % o Lån avdras som minimumsavdrag 2. Holtålen kommune selger kraftaksjer/kraftrelaterte eiendeler i 2015 og Driftsbudsjettet og økonomiplan drift vedtas i tråd med vedlagt oversikt og tiltak, med følgende endringer i 2015: o RO1 reduseres med

6 6 o RO3 tilføres Linje 36, reduksjon av sykehjemsplasser ses i sammenheng med bygging av omsorgsboliger o Delområde bygningsdrift reduseres med o Linje 38, begrepsendring til: effektivisering av kommunal matproduksjon o Linje 48 og 49 slås sammen, og benevnes engangseffekt drift ved salg av aksjer: mill. og mill. o Linje 50 og 51: reduserte renter og avdrag av 20 mill. o Linje 54: inndekning av tidligere underskudd fordeles på 2015 og Investeringsbudsjettet for 2015 og fremover vedtas iht. vedlegg, med følgende endringer: o Planarbeid ved Lidarende o Planarbeid motorferdsel o Oppgradering kommunale veier økes til Undergang Haugavegen utgår. o Oppgradering bygg iht. liste reduseres til 1,8 millioner i Asfaltering P- plass ved kommunehuset, samt Ålen barnehage tas ut. o til Armfeldt utstilling i o Bygging av boliger, bosetting av flyktninger, 3,5 mill. i 2015 og 3,5 mill. i o 37,5 mill. til nytt sykehjem i o Ålen skisenter reduseres til per år. o Ubrukte lånemidler fra 2014, brukes til å redusere låneopptak i Forslag til gebyr og betalingsregulativet endres i tråd med forutsetningene i tråd med budsjettforslaget. Med bakgrunn i forutsetninger for budsjettet for 2015, foreslår rådmann følgende endringer i Formannskapets forslag til budsjett 2015: Nytt pkt 5: Vedlagt Budsjettskjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B vedtas som kommunens budsjett for 2015 med den fordeling til drift til de ulike rammeområdene som det fremgår av budsjettskjema 1 B Vedtatt mot 3 stemmer Nytt pkt 6: Økonomiplan for perioden vedtas som kommunens forpliktede plan iht. vedlegg Vedtatt mot 1 stemme Forslag fra Torbjørn Wolden (AP), pkt. 3: Rammeområde 1 reduseres med til sammen kr ,- Kr ,- til rammeområde 7 Næring Inndekning: Opphør av kontingenten til Regionrådet Kr ,- til rammeområde 2 og 3 (disposisjonsfond) Inndekning: Reduksjon av ramma Endret forslag til generell reduksjon av rammeområde 1 med kr ,- RO 7 tilføres ,- RO 2 og 3 tilføres ,- Wolden sitt forslag til nytt punkt 3, kulepunkt 1 vedtatt 10 mot 9 stemmer Endringsforslag fra Reidar Mylius (FL)

7 7 Foreslår slik utforming av Formannskapets innstilling pkt. 4, 8. kulepunkt: Ålen skisenter, kr. per år i 2015 og 2016, og deretter 0. Mylius sitt forslag vedtatt mot 3 stemmer Forslag fra Dag Knutsen (AP), nytt punkt 7: Vedtatte økonomi og handlingsplan , årsbudsjett 2015, tilsvarer en reduksjon i antall årsverk på ca. 10. Rådmannen pålegges omgående å starte en prosess og et arbeid, gjerne med å sette ned ei arbeidsgruppe der både arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud deltar. Målet med dette er å finne andre, evt. nye, arbeidsoppgaver innenfor organisasjonen og vedtatte rammer (også investeringene) for de som evt. blir overtallige. Dette for å unngå oppsigelser. Rådmannen rapporterer fortløpende til Formannskapet om status for dette. Vedtatt mot 6 stemmer Fellesforslag fra FL, H, AP og SV, nytt punkt 8: Rådmannen utreder mulighetene for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Holtålen. Resultatet av utredningen behandles som egen sak. Enstemmig Endringsforslag fra Kristin Bendos (SV) Planarbeid motorferdsel ,- tas ut. Forslaget fra Bendos fikk 1 stemme og 18 stemmer mot, forslaget falt. Formannskapets innstilling: Punkt 1, kulepunkt 4 o Lønns og prisvekst i hele perioden 3 % Vedtatt mot 1 stemme Punkt 3, kulepunkt 5 o Linje 48 og 49 slås sammen, og benevnes kraftaksjer/kraftrelaterte engangseffekt drift ved salg av aksjer: mill. og mill. Vedtatt mot 3 stemmer 1. Budsjettet for 2015 og økonomiplan for bygger på følgende forutsetninger: o Avkastning energiaksjer 1,2 mill. i 2015 og deretter o Eiendomsskatt verker og bruk 7 0/00 o Eiendomsskatt boliger m.m. 5 0/00 i 2015 og 2016, for deretter å redusere med 0,5 0/00 fra og med 2017 o Lønns og prisvekst i hele perioden 3 % o Vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd 2 %) o Skatteanslag og rammetilskudd iht. prognosemodell o Gjennomsnittlig lånerente 3 %. Rådmannen bes vurdere økt andel rentesikring siden fastrenten nå er historisk lav. o Pensjonskostnader KLP 16,5 % og SPK 12,5 % o Lån avdras som minimumsavdrag

8 8 2. Holtålen kommune selger kraftaksjer/kraftrelaterte eiendeler i 2015 og Driftsbudsjettet og økonomiplan drift vedtas i tråd med vedlagt oversikt og tiltak, med følgende endringer i 2015: o RO1 reduseres med o RO3 tilføres Linje 36, reduksjon av sykehjemsplasser ses i sammenheng med bygging av omsorgsboliger o RO7 tilføres o Delområde bygningsdrift reduseres med o Linje 38, begrepsendring til: effektivisering av kommunal matproduksjon o Linje 48 og 49 slås sammen, og benevnes kraftaksjer/kraftrelaterte eiendeler engangseffekt drift ved salg av aksjer: mill. og mill. o Linje 50 og 51: reduserte renter og avdrag av 20 mill. o Linje 54: inndekning av tidligere underskudd fordeles på 2015 og Investeringsbudsjettet for 2015 og fremover vedtas iht. vedlegg, med følgende endringer: o Planarbeid ved Lidarende o Planarbeid motorferdsel o Oppgradering kommunale veier økes til Undergang Haugavegen utgår. o Oppgradering bygg iht. liste reduseres til 1,8 millioner i Asfaltering P- plass ved kommunehuset, samt Ålen barnehage tas ut. o til Armfeldt utstilling i o Bygging av boliger, bosetting av flyktninger, 3,5 mill. i 2015 og 3,5 mill. i o 37,5 mill. til nytt sykehjem i o Ålen skisenter reduseres til per år. o Ubrukte lånemidler fra 2014, brukes til å redusere låneopptak i Vedlagt Budsjettskjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B vedtas som kommunens budsjett for 2015 med den fordeling til drift til de ulike rammeområdene som det fremgår av budsjettskjema 1 B 6. Økonomiplan for perioden vedtas som kommunens forpliktede plan iht. vedlegg 7. Vedtatte økonomi og handlingsplan , årsbudsjett 2015, tilsvarer en reduksjon i antall årsverk på ca. 10. Rådmannen pålegges omgående å starte en prosess og et arbeid, gjerne med å sette ned ei arbeidsgruppe der både arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud deltar. Målet med dette er å finne andre, evt. nye, arbeidsoppgaver innenfor organisasjonen og vedtatte rammer (også investeringene) for de som evt. blir overtallige. Dette for å unngå oppsigelser. Rådmannen rapporterer fortløpende til Formannskapet om status for dette. 8. Rådmannen utreder mulighetene for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Holtålen. Resultatet av utredningen behandles som egen sak.

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17

Frosta kommune Arkivsak: 2013/1597-17 Frosta kommune Arkivsak: 2013/159717 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 29.10.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 95/13 Formannskapet 02.12.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Grong Kommune. Sammendrag av; GRONG KOMMUNE. - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Grong Kommune. Sammendrag av; GRONG KOMMUNE. - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Grong Kommune - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold Sammendrag av; Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 GRONG KOMMUNE - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016 Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2012/532-58 Arkiv: 151 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 18.11.2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/12 Formannskapet 27.11.2012 Råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer