Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial /911 PS 09/111 Betalingssatser /1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium - bygge 2008/466 PS 09/113 PS 09/114 PS 09/115 PS 09/116 D/S Framnæs - søknad om økonomisk tilskudd til bygging og søknad om tilskudd til økte driftsutgifter. Holmabrygga på Grip - ny behandling av opsjonssøknad Høringer - Foreninger, lag, fritidsmiljø og deltakelse Revisjon/rullering av boligsosial handlingsplan - Mandat og organisering av arbeidet. 2008/ / / /1109 PS 09/117 Skatteinngangen i september /427 PS 09/118 PS 09/119 PS 09/120 PS 09/121 Endring av navne på gate i nytt boligfelt Draget på Dale Forslag på gatenavn på Løkkemyra og på Innlandet Referatsaker Liste over referatsaker Torval AS - Søknad om skjenkebevilling i Thon Hotel Kristiansund 2008/ / / /1646

2 PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial /911 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til 1. Økonomirapport 2. tertial 2009 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremkommer i tabell i saksutredningen gjennomføres. 3. Bystyret vedtar korrigerte netto driftsrammer for rammeområde 18 med kr og rammeområde 19 med kr

3 PS 09/111 Betalingssatser /1699 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Betalingssatser for 2009 for Atlanterhavsbadet manglet. Disse ble delt ut på møtet og ettersendes til bystyrets behandling. I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagt oversikt. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal basere seg på 100 % kostnadsdekning, jfr. Rundskriv H-2140 fra KRD.

4 PS 09/112 Kristiansunds krematorium - bygge 2008/466 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Formannskapet tar til etterretning at kostnadene ved bygging av ny ovn med renseanlegg som skal installeres ved Kristiansund krematorium er blitt ytterligere dyrere enn 26,2 mill. kroner som er lagt inn i økonomiplanperioden for Samlet prosjekt vil eventuelt gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 30,3 mill kroner. Økte kostnader på kr 4,1 mill. kroner finansieres ved låneopptak. Prosjektet vurderes i tilknytning rullering av kommunens økonomiplan for Saken oversendes til Steinar Kosmo Gjenpart til økonomisjef Per Sverre Ersvik

5 PS 09/113 D/S Framnæs - søknad om økonomisk tilskudd til bygging og søknad om tilskudd til økte driftsutgifter. 2008/72 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune vil vurdere henvendelsen fra stiftelsen Framnæs om tilskudd til bygging av Framnæs og henvendelsen fra Kristiansund kommunale Sundbåtvesen om økt driftstilskudd i tilknytning til rullering av kommunens økonomiplan for Saken oversendes til Kjell Sæther Gjenpart til økonomisjef Per Sverre Ersvik

6 PS 09/114 Holmabrygga på Grip - ny behandling av opsjonssøknad 2008/785 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune gir Terje Larsen, Ivar Løkvik og Rolf Andreas Skeide opsjon på leie av kommunalt areal på ca 25O m 2 til oppføring av sjøhus/rorbu/fritidsbolig på de vilkår som framgår av vedlagte opsjonsavtale. Det er en forutsetning at aktuelle tiltaket blir tillatt i ny stadfestet reguleringsplan. Reguleringsplanarbeidet må besørges/finansieres av opsjonshaverne. Saken oversendes til plansjef Geir Aakvik

7 PS 09/115 Høringer - Foreninger, lag, fritidsmiljø og deltakelse 2008/1613 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av under navnet Pilotprosjekt frivillighet kommunal organisering. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune følger opp deltakelsen i prosjektet Fra pilot til skvadron på følgende måte: 1. I prosjektperioden bevilges årlig kr over kulturbudsjettet til prosjektet Fra pilot til skvadron. 2. Det etableres en lokal prosjektgruppe som settes sammen slik: - En representant fra kulturenheten, lokal prosjektleder - Helsekoordinator - En representant fra Oasen Kreative senter/frivillighetssentralen - En representant fra Idrettsrådet - En representant fra Kristiansund Røde Kors/ Frivillige operaen 3. Rapport om status for det lokale prosjektet legges fram til orientering i komite 1 barnehage, skole og kultur - en gang i året. Saken oversendes til Ingard Warvik Gjenpart til økonomisjef Per Sverre Ersvik

8 PS 09/116 Revisjon/rullering av boligsosial handlingsplan - Mandat og organisering av arbeidet. 2008/1109 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Bjarne S. Elde viste til innstillingens pkt. 3 og foreslo å stryke...fra formannskapet...: Bjarne S. Elde fremmet følgende forslag på personer: Leder: Maritta B. Ohrstrand Nestleder Nora Korsnes Wårle, med Anne Elisabeth Nilssen som vara Sven Erik Olsen, med Kirsten Skaret som vara Gerhard Sæther fremmet følgende forslag på personer: Anton Monge, med Gerhard Sæther som vara Roger Hagen fremmet følgende forslag på personer: Anette Thomsen, med Steinar Berge som vara Bernhar Lillevik fremmet følgende forslag på personer: Marian Brennesvik Hansø som vara for Maritta B. Ohrstrand I samsvar med rådmannens innstilling og alle øvrige fremsatte forslag, gjorde formannskapet følgende enstemmige 1. Arbeidet med revisjon av boligsosial handlingsplan gjennomføres i samsvar med mandat foreslått av rådmannen. 2. Til å lede og samordne arbeidet oppnevnes et planutvalg som også tillegges ansvaret som styringsgruppe for gjennomføring av forprosjekt for helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga.

9 3. Som representanter og vararepresentanter oppnevnes: Representant (Leder):Maritta B. Ohrstrand Vararepresentant: Marian Brennesvik Hansø Representant(Nestleder): Nora Korsnes Wårle Vararepresentant: Anne Elisabeth Nilssen Representant: Sven Erik Olsen Vararepresentant: Kirsten Skaret Representant: Anton Monge Vararepresentant: Gerhard Sæther Representant: Anette Thomsen Vararepresentant: Steinar Berge Saken oversendes til Bjarne Sandvik

10 PS 09/117 Skatteinngangen i september /427 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Skatteinngangen ved utgangen av september tas til etterretning. Saken oversendes til Nils Birger Sagvik

11 PS 09/118 Endring av navne på gate i nytt boligfelt Draget på Dale 2008/397 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Et samlet formannskap gav uttrykk for at det foreslåtte gatenavnet var tungt og var enig om å sende saken tilbake til gate- og veinavnkomiteen og anmode om å få et nytt forslag. Formannskapet har da fattet følgende enstemmige Saken sendes tilbake til gate- og veinavnkomiteen med anmodning om å få et nytt forslag. Saken oversendes til Eli Leithe

12 PS 09/119 Forslag på gatenavn på Løkkemyra og på Innlandet 2008/397 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Formannskapet vedtar at 1. gatestumpen som går fra Rørgata på Løkkemyra og opp forbi Norsk Metallretur Kristiansund A/S (Jema ) og Tor Sevaldsens nye bakeri får navnet Maskinveien. 2. Veien som er under opparbeidelse på Løkkemyra og som kommer i forlengelsen av Rørgata og går helt ned til Flyplassveien får navnet Rørgata. 3. Bakken fra Skanseveien/Bautaveien og ned til Fiskergata på Innlandet får navnet Bautaveien. Saken oversendes til Eli Leithe

13 PS 09/120 Referatsaker Liste over referatsaker /22 1. Brev fra statsministerens kontor. Politihøgskole. (Brev fra Justis- og politidepartementet ble referert i møte ) 2. Brev fra Statens vegvesen. Anmodning om å etablere trafikksikringstiltak i Atlanterhavstunnelen. (E. Raanes er saksbehandler) 3. Brev fra Kirkens SOS. Skuffet over avslag på tilskudd 4. Brev fra Stiftelsen S/T Borgenes. Styresammensetning i stiftelsen Steamtråleren Borgenes 5. Brev fra le maire Stéphane Beaudet i Courcouronnes. Ønske om vennskapssamarbeid Sakene ble referert. Bjarne S. Elde stilte spørsmål ved ref. sak 4, og brevet ble referert. For øvrig ingen merknader.

14 PS 09/121 Torval AS - Søknad om skjenkebevilling i Thon Hotel Kristiansund 2009/1646 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av , og saken ble ettersendt på e-post. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune gir Torval AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i nytt Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12. Bevillingen omfatter skjenking i restaurant, møte/selskapslokaler, konferansesal, minibar i hotellrom samt utservering av alkohol. Plassering og avgrensning av område for uteservering skal godkjennes av rådmannen. Driftskonseptet er hotell med tilhørende serveringssteder. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saken oversendes til Svein Heggem

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer