KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND 144 PS 05/79 ENDRING AV PUNKT 6 I FELLESNEMNDAS MANDAT 000 PS 05/80 FELLES FORLIKSRÅD FOR FREI OG KRISTIANSUND FRA JANUAR

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN BYSTYRET Saknr: PS 05/77 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 05/1805- Møtedato: Arkivkode: 150 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Rådmannen la frem følgende notat og fremmet følgende endring av sitt utkast til budsjett som samsvarer med driftsutvalgets innstilling: Utskriving av eiendomsskatt For å ha en sikkerhetsmargin i takstene i forhold til omsetningsverdi forutsetter rådmannen at det legges inn en reduksjonsfaktor på 20% på takstene. Dette gjør at takstene som blir grunnlag for beskatning etter fritak vil utgjøre totalt 13,5 mrd. kroner. For å nå budsjettet på 42,5 mill. kroner må satsen for utskriving av eiendomsskatt dermed være 3,14 promille. Rådmannen forslår at satsen endres til 3,14 promille for å nå budsjettert beløp på 42,5 mill. kroner med reduksjonsfaktor. Ordføreren holdt sin budsjett-tale. På vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet Per Kristian Øyen deres justerte budsjettforslag i forhold til driftsutvalgets innstilling: Økte utgifter (ut over rådmannens forslag) Skole (undervisningstimer) Spes.ass. skole Etablering av 5 nye sykehjemsplasser (Rokilde) - fra Psykiatri (øremerket bruk) Hjemmehjelp (flere timer til disposisjon) Barnevern Boligsosial plan - renter/avdrag til låneopptak Barne- og ungdomsplan SUM utgifter Inndekning (ut over rådmannens forslag) Reduserte pensjonskostnader Økning eiendomsmasse

3 Reduserte utgifter sosialhjelp Ørmerket tilskudd psykiatri Økt godtgjørelse fra Kr.sund Parkering AS Mindreutgift renter/avdrag på lån SUM inndekningsforslag Per Kristian Øyen fremmet videre følgende verbalforslag fra Arbeiderpartiet: Utfakturering av kommunale avgifter/eiendomsskatt foretas 4 ganger pr. år, med virkning fra 2006 På vegne av Høyre fremmet Steinar Berge deres justerte budsjettforslag i forhold til driftsutvalgets innstilling: DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele Beløp Rammeområde Tiltak Sentraladm. Tilskudd Bølgen næringshage Næringsutvikling Grunnskole Styrking skole Ytterligere styrking skole Kultur Økt tilskudd til Nordmøre museum (Mellomverftet) Tilskudd Nordmøre museum Økte såkornmidler Tilskudd Nordmørshallen Reduserte leieinntekter idrettshall Tilskudd isbane Sykehjem 5 nye sykehjemsplasser Hjemmetjenesten Styrkning hjemmetjenesten Styrking psykiatri (øremerket tilskudd) Sosialtjenesten Styrking barnevern Bygg & eiend. Boligsosial plan Brannvesenet Brannmuseet SUM ENDRING: INNDEKNING: 19 Felles avsetning Reduserte pensjonskostnader Reduserte lønnsavsetninger Hjemmetjenesten Øremerket tilskudd psykiatri Sosialtjenesten Redusert sosialhjelp Bygg & eiend. / Samordning / effektivisering Parkvesent 70 Skatt og finans Reduserte renter og avdrag ifm salg av eiendommer for 10 mill. kr. Reduserte renter og avdrag (renteforutsetn.) SUM INNDEKNING:

4 INVESTERINGSREGNSKAPET 1,0 mill kr. omdisponeres fra flyktningboliger til tiltak i henhold til Boligsosial plan. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Ove Todal deres justerte budsjettforslag i forhold til driftsutvalgets innstilling: Budsjettforslag 2006 fra FrP alle tall i mill.kr Reduksjon i økning av pensjonsutgifter - 2,6 Eiendomsforvaltning og Parkvesen slås sammen. Effektiviseringstiltak på eiendomsforvaltning rammeområde 64 og parker og grøntanlegg rammeområde 66 skilles ut til kommunalt foretak, kutt ,0 mill. kr. Kultur/Idrett Rammeområde 25 reduseres med 1,3 mill. kr. - 6,0-1,3 Fellesavsetninger Rammeområde 19, fellesavsetninger reduseres med 1,6 mill. kr. Sentraladministrasjon Rammeområde 12 reduseres med 1,5 mill. kr. Diverse rammeområder Rammeområdene: 17 Premieavvik, 22 annen opplæring, 24 Bibliotek, 34 Sosiale tjenester, 36 Tiltak for funksjonshemmede, 60 Byingeniøren, 62 Bygning og oppmålingsvesen og 65 Brann og Feievesen reduseres med 2,0 mill.kr ev. 1,46% på hvert område. -1,6-1,5-2,0 Effektivisering kommunal virksomhet -5,0 Eiendomssalg -2,0 Et eiendomssalg på 20,0 mill. kr. (10% til drift) Ekstern konsulent til effektivisering kommunal virksomhet 0,6 Barnevern Rammeområde 34, barnevernet videreføres med 1,8 mill. kr. 1,8 Sum 2,4-22,0 Foreslått økning i eiendomsskatt 19,4 Netto drift etter endringer -0,2 Nordmørshallen Foreslås brukt på Nordmørshallen. 0,2 Balanse 0,0 0,0 I forhold til rammeområdene: 20 PPTjenesten, 21 Grunnskolen, 23 Barnehager, 30 Fellestjenester Pleie og omsorg, 31 Sykehjem, 32 Hjemmetjenesten og 33 Helsetjenesten, står disse uendret i forhold til rådmannens utkast til budsjett 2006.

5 Ove Todal fremmet videre følgende verbalforslag fra Fremskrittspartiet: Bystyret ber om at administrasjonen varsler hvis driftsutvalget er i ferd med å vedta en bevilgning som vil få følger for senere budsjett. Slike bevilgninger bes sendt over til bystyret for behandling. Dette er for å ikke legge utilsiktet press på senere budsjett. På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Viggo Jordahl følgende verbale forslag: Under henvisning til driftsutvalgets behandling fremmet han på nytt følgende forslag: Kristiansund bystyre vedtar å innføre følgende klausul mot sosial dumping i tråd med ILO-konvensjon 94: Kristiansund kommune krever at alle som utfører oppdrag for kommunen og samarbeidende virksomheter sikrer arbeidstakerne lønninger, arbeidstid og andre arbeidsvilkår som ikke er mindre fordelaktig enn det som gjelder for arbeid av samme slag innenfor vedkommende fag eller næringsgrein i området, i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. Dette kravet gjelder også for eventuelle underleverandører som benyttes i forbindelse med oppdraget og det er hovedentreprenørens ansvar å påse at kravet blir etterkommet av underleverandørene. Vilkårene i denne klausulen skal tas inn i kommunens anbuds- og kontraktvilkår og inngå i kontraktsgrunnlaget. Bystyret ber rådmannen i løpet av 2006 legge fram sak vedrørende den nye regnskapsloven med eventuelt nytt regelverk for kommunen. Notatet skal være debattgrunnlag til en mulig uttalelse fra Kristiansund kommune om bruk o g konsekvenser med den nye regnskapsloven for kommunen. Bystyret ber rådmannen i januar legge fram for driftsutvalget en oversikt over de budsjettmessige konsekvenser for alle virksomheter i kommunen. Avgiftene for tømming og levering av avfall på Hagelin beholdes som den er, og Kristiansund kommune øker ikke avgiftene for grå og grønn dunk. På vegne av Venstre fremmet Andreas Sandvik deres justerte budsjettforslag i forhold til driftsutvalgets innstilling. Post Endringer i aktiva som påvirker driften (hele 1000) Salg av restaksjer i NEAS, 300 mill. pr Øket låneopptak til skoleopprustning, rentefritt 10 mill Avsetning nytt kulturhus. 100 mill. fra Iverksette etterslep vedlikehold 73 mill fra Endring balanse Driftsøkonomiske konsekvenser, alle beløp i hele 1000 Økte renteinntekter 300 mill 1. mnd 3% Økte avdrag pga skolemidler Innsparing næringssjef Øket tilskudd Næring Nordvest Øket tilskudd Stiftelsen Nordmøre Museum Reduksjon politikergodtgjørelse Skole - undervisning Reduserte pensjonskostnader

6 5 sykehjemsplasser Økte midler psykiatri Psykiatrisatsing Netto effekt på drift I tillegg fremmet Andreas Sandvik følgende verbalforslag: 1. Kristiansund Parkering AS avvikles og driften legges til kommunal virksomhet 2. Samordning av brannvakttjenesten mellom Kristiansund Kommune og AVINOR/ Kvernberget flyplass utredes. Eiendomsskattetaksten settes til 7 promille av et taksgrunnlag som settes til 17 mrd. kroner. På vegne av Kristelig Folkeparti fremmet Birger Saltbones deres justerte budsjettforslag i forhold til driftsutvalgets innstilling. Barnevernet styrkes med kr i Dette finansieres med økt momsrefusjon for investering. Hjemmetjenesten styrkes med kr i Dette finansieres med økt momsrefusjon for investering. Vedlikehold kommunale bygg økes med kr i Midlene nyttes ved Nordlandet ungdomsskole. Pensjonskostnaden reduseres med kr Partiene ba om gruppemøter, og dette ble innvilget. Hefte med oversikt over betalingssatser ble etterlyst. Dette ble mangfoldiggjort og delt ut. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Roger Hagen følgende verbalforslag: For å møte eventuelle behov i forhold til sykehjemsplasser i Kristiansund kommune, ber bystyret om at gamle Kristiansund sykehjem seksjoneres opp og at sykehjemsdelen legges ut for salg. bystyret ber videre om at det selges til aktører som vil opprette og drive sykehjemmet i privat regi. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle om pris. Bystyret er om å bli informert underveis i prosessen med salg og at salget endelig godkjennes av bystyret. På vegne av Venstre fremmet Andreas Sandvik følgende verbalforslag: Bystyret ber administrasjonen fremlegge sak om rehabilitering/vedlikehold av skolebygninger innenfor den ramme rentefrie lån fra staten gir til slike formål. På vegne av Høyre fremmet Dagfinn Ripnes forslag om at eiendomsskatt skrives ut med 3,14o/oo.

7 Debatten viste nå at forslagene fra Høyre og Arbeiderpartiet var like på mange områder, og det ble anmodet om gruppemøte for om mulig å samordne forslagene til ett fellesforslag. Det ble nedsatt et forhandlingsutvalg for å samordne forslagene. Ordfører Dagfinn Ripnes presenterte Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti sitt fellesforslag til endring av driftsutvalgets innstilling: DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele Beløp Rammeområde Tiltak Sentraladm. Tilskudd Bølgen næringshage Næringsutvikling Grunnskole Styrking skole Spes.ped Kultur Økt tilskudd til Nordmøre museum (Mellomverftet) Tilskudd Nordmøre museum Økte såkornmidler Tilskudd Nordmørshallen Reduserte leieinntekter idrettshall Tilskudd isbane Barne- og ungdomsplan Sykehjem 5 nye sykehjemsplasser Hjemmetjenesten Styrkning hjemmetjenesten Styrking psykiatri (øremerket tilskudd) Sosialtjenesten Styrking barnevern Bygg & eiend. Boligsosial plan Brannvesenet Brannmuseet SUM ENDRING: INNDEKNING: 19 Felles avsetning Reduserte pensjonskostnader Reduserte lønnsavsetninger Hjemmetjenesten Øremerket tilskudd psykiatri Sosialtjenesten Redusert sosialhjelp Teknisk- / grønn Samordning / effektivisering sektor 70 Skatt og finans Reduserte renter og avdrag ifm salg av eiendommer Reduserte renter og avdrag (renteforutsetn.) SUM INNDEKNING: INVESTERINGSREGNSKAPET 1,0 mill kr. omdisponeres fra flyktningboliger til tiltak i henhold til Boligsosial plan. VOTERING: Det ble først votert over de verbale forslagene:

8 Ove Todals forslag vedr. varsling v/budsjettendring ble vedtatt med 44 mot 1 stemme. Viggo Jordahls forslag vedr. regnskapsloven ble enstemmig vedtatt. Viggo Jordahls forslag vedr. orientering om detaljbudsjett ble enstemmig vedtatt. Viggo Jordahls forslag vedr. avgifter ble på ordførerens anmodning - enstemmig vedtatt oversendt driftsutvalget. Viggo Jordahls forslag vedr. ILO-konvensjon 94 ble på ordførerens anmodning - enstemmig vedtatt oversendt driftsutvalget. Andreas Sandviks forslag vedr. rehabilitering ble enstemmig vedtatt. Roger Hagens forslag vedr. sykehjem ble, av ordføreren, foreslått oversendt til driftsutvalget. Dette ble vedtatt mot 4 stemmer. Venstres forslag v/andreas Sandvik vedr. avvikling av Kristiansund parkering AS fikk 21 stemmer og falt 24 stemte i mot. Venstres forslag v/andreas Sandvik vedr. samordning av brannvakttjeneste ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets forslag v/per Kristian Øyen vedr. utfakturering ble enstemmig vedtatt. Deretter ble forslagene vedr. talldelen tatt opp til votering. Høyre og Arbeiderpartiet trakk sine opprinnelige forslag. Fremskrittspartiets forslag fikk 4 stemmer og falt. Venstres forslag fikk 2 stemmer og falt. Kristelig Folkepartis forslag vedr. barnevern fikk 1 stemme og falt. Kristelig Folkepartis forslag vedr. hjemmetjenesten fikk 1 stemme og falt. Kristelig Folkepartis forslag vedr. vedlikehold fikk 1 stemme og falt. Fellesforslaget fra Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble vedtatt med 41 mot 4 stemmer. Driftsutvalgets innstilling til budsjett med vedtatte endringer ble deretter vedtatt med 41 mot 4 stemmer. Bystyret har da fattet følgende VEDTAK 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 som også gjelder for gårdsbruk jfr Lov om eigedomsskatt til kommunane LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 23,265 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen

9 3. BETALINGSSATSER Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal basere seg på 100 % kostnadsdekning jfr. Rundskriv H-2140 fra KRD. De enkelte avgiftssatser fremgår av mangfoldiggjort vedlegg. Øvrige betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. 4. KRISTIANSUND PARKERING AS Godtgjørelse for retten til å oppkreve parkeringsgebyr fastsettes til kr ,- for ØKONOMIREGLEMENT I økonomireglementet tilføyes et nytt punkt 2.5 Budsjettfullmakter til fellesnemnda. Fellesnemnda disponerer statstilskuddet til kommunesammenslåingen på nytt rammeområde 15 Fellesnemnda. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. Investeringsbudsjettet økes med 11,2 mill. kroner som finansieres med 4,8 mill. kroner med statstilskudd og 6,4 mill. kroner med økt låneopptak. Renteutgifter økes med kr ,- i og avdrag med kr ,- i 2006 og kr , Lønnsavsetningeres reduser med i Vedtatte endringer i forhold til driftsutvalgets innstilling: DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele Beløp Rammeområde Tiltak Sentraladm. Tilskudd Bølgen næringshage Næringsutvikling Grunnskole Styrking skole Spes.ped

10 25 Kultur Økt tilskudd til Nordmøre museum (Mellomverftet) Tilskudd Nordmøre museum Økte såkornmidler Tilskudd Nordmørshallen Reduserte leieinntekter idrettshall Tilskudd isbane Barne- og ungdomsplan Sykehjem 5 nye sykehjemsplasser Hjemmetjenesten Styrkning hjemmetjenesten Styrking psykiatri (øremerket tilskudd) Sosialtjenesten Styrking barnevern Bygg & eiend. Boligsosial plan Brannvesenet Brannmuseet SUM ENDRING: INNDEKNING: 19 Felles avsetning Reduserte pensjonskostnader Reduserte lønnsavsetninger Hjemmetjenesten Øremerket tilskudd psykiatri Sosialtjenesten Redusert sosialhjelp Teknisk- /Grønn Samordning / effektivisering sektor 70 Skatt og finans Reduserte renter og avdrag ifm salg av eiendommer Reduserte renter og avdrag (renteforutsetn.) SUM INNDEKNING: INVESTERINGSREGNSKAPET 1,0 mill kr. omdisponeres fra flyktningboliger til tiltak i henhold til Boligsosial plan. Vedtatte verbalforslag: Bystyret ber om at administrasjonen varsler hvis driftsutvalget er i ferd med å vedta en bevilgning som vil få følger for senere budsjett. Slike bevilgninger bes sendt over til bystyret for behandling. Dette er for å ikke legge utilsiktet press på senere budsjett. Bystyret ber rådmannen i løpet av 2006 legge fram sak vedrørende den nye regnskapsloven med eventuelt nytt regelverk for kommunen. Notatet skal være debattgrunnlag til en mulig uttalelse fra Kristiansund kommune om bruk o g konsekvenser med den nye regnskapsloven for kommunen. Bystyret ber rådmannen i januar legge fram for driftsutvalget en oversikt over de budsjettmessige konsekvenser for alle virksomheter i kommunen. Bystyret ber administrasjonen fremlegge sak om rehabilitering/vedlikehold av skolebygninger innenfor den ramme rentefrie lån fra staten gir til slike formål. Samordning av brannvakttjenesten mellom Kristiansund Kommune og AVINOR/ Kvernberget flyplass utredes.

11 Utfakturering av kommunale avgifter/eiendomsskatt foretas 4 ganger pr. år, med virkning fra 2006 Følgende verbalforslag oversendes driftsutvalget: Avgiftene for tømming og levering av avfall på Hagelin beholdes som den er, og Kristiansund kommune øker ikke avgiftene for grå og grønn dunk. Kristiansund bystyre vedtar å innføre følgende klausul mot sosial dumping i tråd med ILO-konvensjon 94: Kristiansund kommune krever at alle som utfører oppdrag for kommunen og samarbeidende virksomheter sikrer arbeidstakerne lønninger, arbeidstid og andre arbeidsvilkår som ikke er mindre fordelaktig enn det som gjelder for arbeid av samme slag innenfor vedkommende fag eller næringsgrein i området, i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. Dette kravet gjelder også for eventuelle underleverandører som benyttes i forbindelse med oppdraget og det er hovedentreprenørens ansvar å påse at kravet blir etterkommet av underleverandørene. Vilkårene i denne klausulen skal tas inn i kommunens anbuds- og kontraktvilkår og inngå i kontraktsgrunnlaget. For å møte eventuelle behov i forhold til sykehjemsplasser i Kristiansund kommune, ber bystyret om at gamle Kristiansund sykehjem seksjoneres opp og at sykehjemsdelen legges ut for salg. Bystyret ber videre om at det selges til aktører som vil opprette og drive sykehjemmet i privat regi. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle om pris. Bystyret er om å bli informert underveis i prosessen med salg og at salget endelig godkjennes av bystyret. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Kjell Rasmussen

12 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND BYSTYRET Saknr: PS 05/78 Saksbeh: Christine Reitan Arkivsaknr: 04/1210- Møtedato: Arkivkode: 144 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Steinar Berge viste til innstillingens siste avsnitt og foreslo Erik Aasprong. Kirsten Skaret Gulla viste til innstillingens siste avsnitt og foreslo Lisa Skaret. Viggo Jordahl mente det var nødvendig med en presisering i siste avsnitt:.oppnevner for inneværende periode.. Rådmannen endret sin innstilling i samsvar med Viggo Jordahls presisering. Bjørn Eeg mente man måtte være mer konkret på mål, og foreslo nytt kulepunkt o innbyggere Det ble ikke votert over Bjørn Eegs forslag - næringspolitisk råd må ha dette i tankene. I samsvar med rådmannens innstilling og foreslåtte personer, gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK Kristiansund kommune vedtar I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund ( ). Strategisk del. Kristiansund kommune vedtar I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund (2006). Handlingsplan. Kristiansund kommunes økonomiske bidrag til gjennomføringen av handlingsplanen i 2006 på totalt kr ,- søkes dekket gjennom Kristiansund kommunale næringsfond. Kristiansund kommune vedtar I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund. Beslutningsprosess.

13 Kristiansund kommune oppnevner Erik Aasprong og Lisa Skaret til å sitte i næringspolitisk råd. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Christine Reitan

14 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 05/79 ENDRING AV PUNKT 6 I FELLESNEMNDAS MANDAT BYSTYRET Saknr: PS 05/79 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 04/2176- Møtedato: Arkivkode: 000 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av På vegne av Kristelig Folkeparti fremmet Biger Saltbones følgende endringsforslag: Fellesnemnda fremmer forslag til politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. Herunder ligger også regler for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. Forslaget fremmes de respektive kommunestyrene til behandling senest ved årsskiftet 2006/2007. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Birger Saltbones forslag, ble det avgitt 30 stemmer for Birger Saltbones forslag, mens 14 stemte for innstillingen. I samsvar med Birger Saltbones forslag gjorde bystyret, med 30 mot 14 stemmer, følgende VEDTAK: Fellesnemnda fremmer forslag til politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. Herunder ligger også regler for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. Forslaget fremmes de respektive kommunestyrene til behandling senest ved årsskiftet 2006/2007. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Saken oversendes til Petter Ingeberg Eldbjørg Hogstad bysekretær

15 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 05/80 FELLES FORLIKSRÅD FOR FREI OG KRISTIANSUND FRA JANUAR 2006 BYSTYRET Saknr: PS 05/80 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 04/2176- Møtedato: Arkivkode: 000 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Steinar Berge viste til innstillingen pkt. 5. og foreslo Gunnar Egon Nilsen (H) og Sigrun Mokkelbost (H). Steinar Berge viste til innstillingen pkt. 6. og foreslo Gunnar Egon Nilsen (H) Steinar Berge viste til innstillingen pkt. 7. og foreslo Anne Jacobsen (A) som 1. vararepresentant og Tor Larsen (SV) som 3. vararepresentant. Alle forslagene ble enstemmig vedtatt. I samsvar med rådmannens innstilling og fremsatte personforslag, gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: 1. Det etableres felles forliksråd for Kristiansund og Frei fra Forliksrådet skal ha to medlemmer fra Kristiansund og ett medlem fra Frei. 3. Forliksrådet skal ha to varamedlemmer fra Kristiansund og ett varamedlem fra Frei, slik at første og tredje varamedlem velges fra Kristiansund og andre varamedlem velges fra Frei. 4. Valget på medlemmer og varamedlemmer gjelder fram til det foretas ordinære valg til nemnder, råd og utvalg i nye Kristiansund kommune. 5. Gunnar Egon Nilsen (H) og Sigrun Mokkelbost (H) velges som medlemmer fra Kristiansund: 6. Gunnar Egon Nilsen (H) velges som leder av felles forliksråd for Frei og Kristiansund fra 1. januar Anne Jacobsen (A) og Tor Larsen (SV) velges som varamedlemmer fra Kristiansund : Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Saken oversendes til Petter Ingeberg Eldbjørg Hogstad bysekretær

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer