KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL FOND PS 03/89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. 252 PS 03/90 PS 03/91 PS 03/92 PS 03/93 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I PLAN OG BYGNINGSRÅDET &76 PS 03/94 SKATTEINNGANGEN I NOVEMBER FO 03/6 INTERPELLASJON - OPPLÆRING POLITIKERE. 085 FO 03/7 ETISKE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPOLITIKERE I KRISTIANSUND - INTERPELLASJON. 007

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) BYSTYRET Saknr: PS 03/87 Saksbeh: Christine Reitan Arkivsaknr: 03/470- Møtedato: Arkivkode: 242 Brev av: Saken var lagt frem til direkte behandling i bystyret. Steinar Berge forslo Dagfinn Ripnes og Geir Gjengstø som medlemmer av fondsstyret. Kirsten Skaret Gulla forslo Per Kristian Øyen som medlem av fondsstyret Det ble ikke fremmet andre forslag. Valgene var enstemmig. I samsvar med forslagene gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Kristiansund kommune oppnevner fondsstyre for Kristiansund kommunale næringsfond for bestående av følgende representanter: 1. Dagfinn Ripnes 2. Geir Gjengstø 3. Per Kristian Øyen Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr Saken oversendes til Christine Reitan Dagfinn Ripnes Geir Gjengstø Per Kristian Øyen

3 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL FOND BYSTYRET Saknr: PS 03/88 Saksbeh: Terje Bloch Arkivsaknr: 03/2667- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte På vegne av Venstre foreslo Andreas Sandvik: 1. Det opprettes et eget fond på 3,4 mill. kroner (øremerket Operaen) av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). (Resten som innstillingen) 2. Lånerammen for 2003 økes med 3,4 mill. kroner (Resten som innstillingen) 3. Som innstillingen Jan-Erik Larsen, styreleder i Operaen, ba om å få sin habilitet vurdert etter Andreas Sandviks forslag. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. 44 voterende i salen. Tore Larssen, vararepresentant til operastyret, ba om å få sin habilitet vurdert. Et enstemmig bystyre erklærte ham habil. Ved votering ble det stemt alternativt mellom innstillingen og Andreas Sandviks forslag. Det ble avgitt 24 stemmer for innstillingen som ble vedtatt, mens 20 stemmer ble avgitt for Andreas Sandviks forslag. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret, med 24 mot 20 stemmer, følgende VEDTAK: 1. Det opprettes et eget fond på 20 mill. kroner av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). Fondet bør bare benyttes til eventuelle mindre engangsutgifter ikke medtatt i økonomiplanen og til dekning av eventuelle underskudd. Fondet kan ikke benyttes til annet enn investeringer uten at dette er avklart med fylkesmannen 2. Lånerammen for 2003 økes med 20 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid reguleres slik at avdrag på lån i 2004 utgjør 20 mill. kroner. 3. Bystyrets vedtak i sak Økonomirapport 2. tertial 2003 punkt 4 går ut. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr Saken oversendes til økonomiseksjonen

4 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. BYSTYRET Saknr: PS 03/89 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/2174- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Et enstemmig bystyre erklærte styreleder i Operaen, Jan-Erik Larsen, inhabil. 44 voterende i salen. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: 1. Kommunen bevilger 3,4 mill. kroner for å delta i refinansiering av Operaen i Kristiansund inklusiv tidligere gitt likviditetslån på 1 mill. kroner 2. Beløpet dekkes ved bruk av fond etter NEAS-midlene. 3. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne i hvilken form bidraget skal gis og vilkårene for dette. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr Saken oversendes til økonomiseksjonen

5 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/90 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP BYSTYRET Saknr: PS 03/90 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 02/2356- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Ove Todal følgende forslag: Driftsutvalget i Kristiansund kommune beholder sitt navn. Driftsutvalget er et utvalg med oppgaver som også innbefatter områder utenfor et tradisjonelt formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 opprettholdes. En prøvevotering viste av det var stort flertall for å beholde navnet driftsutvalg. Ved endelig votering gjorde bystyret, i samsvar med Fremskrittspartiets forslag, følgende enstemmige VEDTAK: Driftsutvalget i Kristiansund kommune beholder sitt navn. Driftsutvalget er et utvalg med oppgaver som også innbefatter områder utenfor et tradisjonelt formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 opprettholdes. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

6 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/91 BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN BYSTYRET Saknr: PS 03/91 Saksbeh: Terje Bloch Arkivsaknr: 03/1794- Møtedato: Arkivkode: 150 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Rådmannen orienterte om endringer i forslag til budsjett, skatteinngangen i november og betalingssatsene. Kopi av dokumentene ble delt ut til bystyrets medlemmer. (Tall i hele 1.000) R.område Beskrivelse Beløp Merknader 12 Redusert mva-refusjon Det var beregnet refusjon for mva på forsikring, som ikke har mva. 12 Konfliktrådet overføres til -15 staten 20 Styrking av budsjett PPT 599 Avtalen med fylket og de andre medlemskommunene forutsetter en budsjettstyrkning på kr ,-. Konsekvensen er eventuelt at overføringene fra de andre deltakerne reduseres vesentlig. 36 Lønnsbusjettet Stortua bo- og 256 Budsjettpost falt ut ved innleggelse arbeidstilbud 60 Redusert overføring fra Kristiansund parkering AS 71 Reduserte rentekostnader Sum: 0 av budsjettet 150 I talldelen av budsjettet er det lagt inn en overføring fra parkeringsselskapet på kr ,-. I vedtaket er det oppført kr ,-. Talldelen reduseres derfor med kr ,- Ordføreren holdt sin budsjettale og fremmet fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet som inneholdt en endring fra vedtak i driftsutvalget handikapadkomst i Kirkelandet kapell som finansieres med økte låneopptak. Han fremmet dessuten endringsforslaget som rådmannen hadde redegjort for (se tabell ovenfor).

7 Driftsbudsjett (Alle tall i hele 1.000) Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen Næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb Motivasjonspott premie kr til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget 65 Alarmsentralen opprettholdes i Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter 70 Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm. investeringer Investeringsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Handikapinngang Kirkelandet kapell Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak På vegne av Arbeiderpartiet presenterte Kirsten Skaret Gulla partiets reviderte budsjettforslag: Driftsbudsjett (Beløpene i kr.) Økte utgifter nye sykehjemsplasser stillinger aktivitør Økt satsing skole (rammetimer/assistenttimer/spes. undervisn. Barn og unge støtte til lag og org Barnevern Alarmsentralen Kristiansund Ballklubb - KBK Bølgen Næringshage 250 SUM

8 Inndekning Budsjettforliket (ikke reg. av skatt/innbyggertilskudd) Økt eiendomsskatt fra 6,7 til 7o/oo Endringer i fritaksreglene for eiendomsskatt Styrking av driftsresutat Kirsten Skaret Gulla meddelte at det også ville bli fremmet verbale forslag fra representanter i Arbeiderpartiet. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Ove Todal følgende verbale forslag: Bystyret vedtar at det fra Kristiansund kommune blir opprettet ett fond på kr til drift av en felles interesse gruppe for fremtidig motorsports- senter. Det vedtas at det blir utbetalt denne gruppen ett beløp à 5000 kr idet de har opprettet ett interimsstyre med medlemmer fra alle grener som kan ha interesse i motorsportsenteret. De resterende kr kan utbetales etter søknad fra denne felles interesse gruppen når reguleringsplanene er på plass. Bystyret vedtar at man gjennomgår rutinene ved salting og brøyting. Man har merket seg at salting foregår til alle døgnets tider, og ofte på nysnø, slik at saltingen har en dårlig effekt. Det virker som man oftere observerer brøytebil på søndag enn på virkedag. Her bør rutiner omlegges. Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for ett samarbeid med drosjesentralen som kan varsle når brøyting/ salting er påkrevd På vegne av Sosialistisk Venstreparti presenterte Viggo Jordahl partiets budsjettforslag, der inndekningen var noe endret i forhold til driftsutvalgets behandling. 1. Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut med 7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være Låneopptak Låneopptak reduseres i tråd med budsjettvedtaket pkt. 6 i forhold til rådmannens utkast. 3. Betalingssatser (som rådmannens utkast) 4. Salg av aksjer. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. (Ingen salg av NEASaksjer). 5. Utleie av retten til å oppkreve parkeringsgebyr (som rådmannens utkast) 6. Budsjettvedtak Endringer i budsjettskjema 1B. Beløpene i kr. Endringsforslag Trafikksikkerhetstiltak Styrking av kultur og idrett Styrking rammetimer Nye sykehjemsplasser Alarmsentral Resultat uten saldering

9 Salderingsforslag (Økte inntekter) Beløpene i kr. Eiendomsskatt økes 6,7o/oo 7o/oo Økt inntekt pga. redusert lån Økt skatteinngang Resultat med saldering Endringer i budsjettskjema 2B Beløpene i mill. kroner (Store prosjekter) Overslag Før Ny ungdomsskole 119,0 9,5 10,0 72,0 27,5 Badeland 104,3 6,2 9,3 53,8 35,0 Storkaia, veidel 84 3,6 44,9 35,5 Storkaia, kaidel 21,4 0,4 11,5 9,5 Nytt kulturhus* 2,0 35 Sum brutto investeringer 365,7 15,7 23,3 182,2 109,5 35 * Kristiansund utsetter Atlanterhavstunnelen og bruker de tiltenkte midlene (75,2) i økonomiplanperioden på følgende måte: Det settes av kr 37 mill. til et nytt kulturhus og Langveien u.skole vurderes som plassering. Det forutsettes at skole og tomt ikke selges og en evt. bortfall av inntekt kr 10 mill. inngår i prosjektet. På grunn av at sum brutto investering blir lavere er det mindre behov for låneopptak, og dermed er behovet for økt skatt på eiendom redusert etter taksering i Inntektene etter taksering øker dermed med kr 10 mill. fra 2005 og til 2006 og resten av perioden. Låneopptaket i perioden kan samtidig reduseres med kr 20 mill. og dermed kan det regnes årlig besparelse på driftsbudsjettet (rente og finansutgifter) til kr 3,6 mill. som inngår i salderingen av driftsbudsjettet. 7. Fordeling av rammer til virksomhetene (nytt pkt.) Driftsutvalget/formannskapet foretar fordeling av vikrsomhetens budsjettrammer i januar Andreas Sandvik presenterte Venstres budsjettforslag. (Alle tall i hele 1.000) Tekst Merknader Reduksjon av politikeregodtgjørelse Justeres prosentvis ned inkl. ordfører Ikke avsatt 20.mill fond ,5% rente og nedbet. Salg NEAS, antatt kommunens verdi 200 mill. pr Momsref. investeringer, 15 mill 04 og 12 mill i 05 Ingen utsettelse av nedbetalingslån til 30 år over 20 år ,5%,30år,28%skatt,utby tte ut fra forutsetter samme investeringstakt Budsjettforliket i Stortinget Øket skatteanslag Ingen øket eiendomsskatt Driftsinnskrenkninger, rasjonalisering

10 Opprettholdelse av Alarmsentral Forutsetter økte inntekter fra drift Ny kremasjonsovn 0 0 Foruts. økte bet. satser Utbedringer Festiviteten, ,5%, 20 år 25 mill fra 2006 Øket innsats barn og unge, inkl. KBK Bølgen Næringshage 250 Reduksjon driftsutvalgets -250 tillegspost Storkai utsatt 1 år Uklar effekt for momsrefusjon? Sum saldering På vegne av Kristelig Folkeparti presenterte Birger Saltbones partiets budsjettforslag forslag til endringer av rådmannens budsjettutkast. (Alle tall i hele 1.000) Legedekn. sykehjem Styrket rammetimetall (ca 25 t/u) Alarmsentral nye sykehjemsplasser Støtte oljeutvalget 50 Tilskudd oljemuseum 100 Tilskudd Kr-sund Ballklubb KBK Tilskudd barnevern Utarbeide rusplan 20 Styrke kontantbeholdningen Sum Finansiering: Budsjettforlik Økt skatteinngang I tillegg fremmet Birger Saltbones følgende verbale forslag: Kristiansund bystyre ber om at satsene for hjelp til livsopphold gjennomgås og vurderes økt, særlig for de grupper som synes å komme aller dårligst ut. Sak om dette fremlegges til bystyret i løpet av våren På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet Steinar Berge følgende verbale forslag: Bystyret ber om at helse- og sosialetaten overvåker behovet for sykehjemsplasser og gir tilbakemelding til bystyret hvis situasjonen skulle tilsi det. Bystyret vil uansett ha full rapport om situasjonen før sommerferien Alle gruppeledere har presentert sine partiers forslag, og bystyret samtykket i at det ble innført 3 minutters taletid.

11 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Jan-Erik Larsen følgende verbale forslag: Kristiansund parkering AS avvikles så snart dette er praktisk mulig. Rådmannen bes forberede en sak om gjennomføringen av dette, samt om fremtidig organisering av parkeringstjenestene i Kristiansund til bystyret. Rådmannen bes særlig legge vekt på: Kostnadseffektiv innkreving og administrasjon Effektiv og fleksibel utnyttelse av kommunens samlede personalressurser Helhetlig tenkning rundt kommunens service overfor egne innbyggere og besøkende Evt. budsjettmessige konsekvenser og innarbeiding av disse. Subsidiært forslag dersom ovenstående faller: Bystyret ber ordføreren, i egenskap av generalforsamling i Kristiansund parkering AS, legge fram en samlet redegjørelse for hvilken politikk og hvilke retningslinjer som skal gjelde for parkering i Kristiansund, herunder: Prispolitikk Servicegrad Trafikale forhold Hensynet til ulike brukergrupper Omfanget av avgiftsbelagte parkeringsarealer På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Fevåg følgende forslag: Teknisk sektor Budsjettskjema 2 B Investeringsbudsjettet VAR (Alle tall i hele 1.000) Renseanlegg vann Inndekning avgiftskap. VAR På vegne av Høyre/Fremskrittspartiet fremmet Knut Garshol følgende forslag vedr. parkering: Leien fra Kristiansund Parkering AS fastsettes for 2004 til 48% av oppnådd omsetning i henhold til budsjett og forslag til budsjettutkast. For å oppnå leiebeløpet iverksettes følgende tiltak: 1. Øking av parkeringsavgiften med kr 1,- kr Innføring av avgiftsparkering på Gassverktomta (kr 8,- pr. time), med kr pris kr 40,- pr 24 timer uten begrensning på dager. Kontant og etterskuddsbetalt med betalingskort 3. Innføring av avgiftsparkering Øvre Enggt. og Christies Plass kr Innføring av avgiftsparkering Allanhagen kr Generalforsamlingen i Kristiansund Parkering AS pålegger styret å heve parkeringsavgiften, jfr. Tiltak 1. Rådmannen pålegges å forberede nødvendig skiltvedtak for å realisere tiltak 2 til 4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kristiansund Pakering AS for 2004 i henhold til foreslått avtale fra Kristiansund Parkering AS.

12 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Asbjørn Jordahl følgende forslag: Administrasjonen bes utrede mulighetene for realisering av isbane i folkeparken i takt med utbyggingen av badeland. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Roger Hagen følgende verbale forslag: Det finnes i Kristiansund kommunal byggemasse som er i dårlig forfatning. Bystyret ser med bekymring på en utvikling som går i den retning at den kan tolkes slik at kommunen ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser når det gjelder sine eiendommer. Et brev fra interesseorganisasjonene til de kommunalt ansatte i Kristiansund som er rettet til byens politikere, datert tar også opp et eget punkt om dette og påpeker at Mangel på vedlikehold og forebygging vil om kort tid bli svært kostbart for oss. Bystyret deler denne oppfatningen med de kommunalt ansattes interesseorganisasjoner. Med henblikk på å effektivisere vedlikehold og dermed også forebygge skader på eiendommer som i fremtiden vil påføre kommunen ytterligere økonomiske belastninger, ber bystyret rådmannen utrede mulighetene for å sette ut anbud av og konkurransestimulere kommunens vedlikehold og renhold av egne bygg og eiendommer. Bystyret ber rådmannen fremlegge for partigruppene, som er representert i bystyret, en oversikt over eiendommer og tomter som kan legges ut for salg. Det presiseres at med dette menes samtlige tomter og eiendommer som kan selges, for å frigjøre midler til fremtidige budsjett og økonomiplaner. Oversikten skal fremlegges i løpet av første halvår Ole Jørgen Wirum påpekte feil i havnebudsjettet rådmannens utkast s 51. Det ble bekreftet at dette bare var en skrivefeil og at de riktige tallene var innarbeidet i budsjettet. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kirsten Skaret Gulla følgende verbalforslag: Behovet for strategisk kommuneplan, med både mål- og areadel er stort. Planen skal være innbyggerne og politikernes verktøy for utvilling og styring. For å få best mulig grunnlag for planen bør det utarbeides en kommunal analyse. Planprosessen bør omfatte en bredest mulig medvikrning fra befolkningen og politikerne. Dette arbeidet må starte opp umiddelbart og være avsluttet innen et år. En eventuell sammenslåing av kommunene Kristiansund og Frei representerer et første skritt av en mer fornuftig kommunestruktur i vår region. Administrasjonen bes snarest utarbeide et strateginotat som synliggjør de positive effektene for lokaldemokratiet, tjenesteproduksjonen og økonomien i de to kommunene. Det ble foreslått gruppemøter før voteringen, og dette ble innvilget. Ordføreren redegjorde for følgende endringer i Knut Garshols forslag vedr. parkering: Pkt. 2 gassverktomta tas ut av forslaget. Skiltvedtak knyttes til pkt. 3 og 4, siden pkt. 2 går ut.

13 Kirsten Skaret Gulla orienterte om endringer i Arbeiderpartiets budsjettforslag der bl.a. aktivitørstillinger er tatt ut og handikapadkomst Kirkelandet kapell er tatt inn. Driftsbudsjett (Beløpene i kr.) Økte utgifter nye sykehjemsplasser Økt satsing skole (rammetimer/assistenttimer/spes. undervisn. Barn og unge støtte til lag og org Barnevern Alarmsentralen Kristiansund Ballklubb - KBK Bølgen Næringshage 250 SUM Inndekning Budsjettforliket (ikke reg. av skatt/innbyggertilskudd) Økt eiendomsskatt fra 6,7 til 7o/oo Endringer i fritaksreglene for eiendomsskatt Styrking av driftsresutat Handikapadkomst Kapellet 350 VOTERING Verbale forslag Birger Saltbones forslag om satser vedr. livsopphold ble enstemmig vedtatt. Asbjørn Jordahls forslag vedr. isbane ble enstemmig vedtatt. Kirsten Skaret Gullas forslag om utredning Frei/Kristiansund fikk 16 stemmer og falt. 29 stemte imot. Kirsten Skaret Gullas forslag om kommuneplan ble enstemmig vedtatt. Steinar Berges forslag vedr. sykehjem ble vedtatt med 23 mot 22 stemmer. Jan-Erik Larsens forslag vedr. parkering fikk 19 stemmer og falt. 26 stemte i mot. Jan-Erik Larsens alternative forslag vedr. parkering ble enstemmig vedtatt. Ove Todals forslag vedr. motorsport: På vegne av Arbeiderpartiet forslo Kirsten Skaret Gulla at saken ble oversendt til driftsutvalget. Ove Todal samtykket, og dette ble enstemmig vedtatt. Ove Todals forslag vedr. brøyting ble vedtatt med 24 mot 21 stemmer. Roger Hagens forslag vedr. vedlikehold av eiendommer ble vedtatt med 24 mot 21 stemmer. Roger Hagens forslag vedr. salg av eiendommer ble vedtatt mot 1 stemme. Talldelen Rådmannens forslag til korrigeringer, fremmet av ordføreren, enstemmig vedtatt.

14 Høyre/Fremskrittspartiet tilleggsforslag vedr. handikaprampe Kirkelandet kapell ble enstemmig vedtatt. I samsvar med Høyres parkeringsforslag fremmet ordføreren følgende konkretisering av pkt. 5 i innstillingen: Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr. år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr.. Arbeiderpartiets representanter signaliserte at de ville stemme imot. Andreas Sandvik foreslo å utsette saken. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, fikk 21 stemmer og falt. 24 stemte i mot. Knut Garshols endrede forslag vedr. parkering ble deretter tatt opp til votering fikk 24 stemmer og ble vedtatt. 21 stemte i mot. Venstres tallforslag ble tatt opp til votering fikk 2 stemmer og falt. Sosialistisk Venstrepartis tallforslag ble tatt opp til votering fikk 3 stemmer og falt. Kjell Fevågs forslag vedr. bedring av vannkvaliteten ble først gjenstand for prøvevotering der er stort flertall stemte for. Ved endelig votering ble forslaget enstemmig vedtatt Kristelig Folkepartis tallforslag ble tatt opp til votering fikk 1 stemme og falt. Til slutt ble det votert alternativt over innstillingen med vedtatte endringer og Arbeiderpartiets endrede forslag. Innstillingen med vedtatte endringer fikk 23 stemmer og ble vedtatt, mens 22 stemte for Arbeiderpartiets forslag. Bystyret har da fattet følgende VEDTAK: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 6,7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være 4. Fritak for eiendomsskatt på boliger oppheves fra LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 20 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner som gjøres opp innen

15 3. BETALINGSSATSER Betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. Oversikt over betalingssatene legges frem til bystyrebehandlingen. 4. SALG AV AKSJER. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. 5. UTLEIE AV RETTEN TIL Å OPPKREVE PARKERINGSGEBYR. Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr på kommunale parkeringsarealer. 1. Øking av parkeringsavgiften med kr 1,- 2. Innføring av avgiftsparkering Øvre Enggt. og Christies Plass 3. Innføring av avgiftsparkering Allanhagen Generalforsamlingen i Kristiansund Parkering AS pålegger styret å heve parkeringsavgiften, jfr. Tiltak 1. Rådmannen pålegges å forberede nødvendig skiltvedtak for å realisere tiltak 2 til 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kristiansund Pakering AS for 2004 i henhold til foreslått avtale fra Kristiansund Parkering AS. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett med økonomiplan for Kristiansund Havn KF. 6f. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 7. GJENNOMFØRING AV BUDSJETTET. Det er et overordnet mål å holde budsjettrammen i Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder, om nødvendig ved å justere aktiviteten. Rådmannen fordeler vedtatte budsjettrammer i Skjema 1B på virksomhetene.

16 ENDRING I TALLDELEN I SAMSVAR MED VEDTATT FORSLAG: (Tall i hele 1.000) R.område Beskrivelse Beløp Merknader 12 Redusert mva-refusjon Det var beregnet refusjon for mva på forsikring, som ikke har mva. 12 Konfliktrådet overføres til -15 staten 20 Styrking av budsjett PPT 599 Avtalen med fylket og de andre medlemskommunene forutsetter en budsjettstyrkning på kr ,-. Konsekvensen er eventuelt at overføringene fra de andre deltakerne reduseres vesentlig. 36 Lønnsbusjettet Stortua bo- og 256 Budsjettpost falt ut ved innleggelse arbeidstilbud 60 Redusert overføring fra Kristiansund parkering AS 71 Reduserte rentekostnader Sum: 0 av budsjettet 150 I talldelen av budsjettet er det lagt inn en overføring fra parkeringsselskapet på kr ,-. I vedtaket er det oppført kr ,-. Talldelen reduseres derfor med kr ,- Driftsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb - KBK Motivasjonspott premie på kr ,- til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget Redusert overføring fra Kr.sund parkering AS Alarmsentralen Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm investeringer Investeringsbudsjettet Beløpene i hele 1.000

17 Rammeområde Handikapinngang Kirkelandet kapell Renseanlegg vann * Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak * Økte driftsutgifter pga. investering renseanlegg vann dekkes over avgiftskap. VAR VEDTATTE VERBALE FORSLAG: Kristiansund bystyre ber om at satsene for hjelp til livsopphold gjennomgås og vurderes økt, særlig for de grupper som synes å komme aller dårligst ut. Sak om dette fremlegges til bystyret i løpet av våren Administrasjonen bes utrede mulighetene for realisering av isbane i folkeparken i takt med utbyggingen av badeland. Behovet for strategisk kommuneplan, med både mål- og areadel er stort. Planen skal være innbyggerne og politikernes verktøy for utvilling og styring. For å få best mulig grunnlag for planen bør det utarbeides en kommunal analyse. Planprosessen bør omfatte en bredest mulig medvikrning fra befolkningen og politikerne. Dette arbeidet må starte opp umiddelbart og være avsluttet innen et år. Bystyret ber om at helse- og sosialetaten overvåker behovet for sykehjemsplasser og gir tilbakemelding til bystyret hvis situasjonen skulle tilsi det. Bystyret vil uansett ha full rapport om situasjonen før sommerferien Bystyret ber ordføreren, i egenskap av generalforsamling i Kristiansund parkering AS, legge fram en samlet redegjørelse for hvilken politikk og hvilke retningslinjer som skal gjelde for parkering i Kristiansund, herunder: Prispolitikk Servicegrad Trafikale forhold Hensynet til ulike brukergrupper Omfanget av avgiftsbelagte parkeringsarealer Bystyret vedtar at man gjennomgår rutinene ved salting og brøyting. Man har merket seg at salting foregår til alle døgnets tider, og ofte på nysnø, slik at saltingen har en dårlig effekt. Det virker som man oftere observerer brøytebil på søndag enn på virkedag. Her bør rutiner omlegges. Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for ett samarbeid med drosjesentralen som kan varsle når brøyting/ salting er påkrevd Det finnes i Kristiansund kommunal byggemasse som er i dårlig forfatning. Bystyret ser med bekymring på en utvikling som går i den retning at den kan tolkes slik at kommunen ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser når det gjelder sine eiendommer. Et brev fra interesseorganisasjonene til de kommunalt ansatte i Kristiansund som er rettet til byens politikere, datert tar også opp et eget punkt om dette og påpeker at Mangel på vedlikehold og forebygging vil om kort tid bli svært kostbart for oss. Bystyret deler

18 denne oppfatningen med de kommunalt ansattes interesseorganisasjoner. Med henblikk på å effektivisere vedlikehold og dermed også forebygge skader på eiendommer som i fremtiden vil påføre kommunen ytterligere økonomiske belastninger, ber bystyret rådmannen utrede mulighetene for å sette ut anbud av og konkurransestimulere kommunens vedlikehold og renhold av egne bygg og eiendommer. Bystyret ber rådmannen fremlegge for partigruppene, som er representert i bystyret, en oversikt over eiendommer og tomter som kan legges ut for salg. Det presiseres at med dette menes samtlige tomter og eiendommer som kan selges, for å frigjøre midler til fremtidige budsjett og økonomiplaner. Oversikten skal fremlegges i løpet av første halvår Følgende forslag ble vedtatt oversendt til driftsutvalget: Bystyret vedtar at det fra Kristiansund kommune blir opprettet ett fond på kr til drift av en felles interesse gruppe for fremtidig motorsports- senter. Det vedtas at det blir utbetalt denne gruppen ett beløp à 5000 kr idet de har opprettet ett interimsstyre med medlemmer fra alle grener som kan ha interesse i motorsportsenteret. De resterende kr kan utbetales etter søknad fra denne felles interesse gruppen når reguleringsplanene er på plass. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

19 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/92 UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. BYSTYRET Saknr: PS 03/92 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 03/2110- Møtedato: Arkivkode: 614 Brev av: Saken var lagt frem til direkte behandling i bystyret. Tore Larssen (eierinteresser) ble enstemmig erklært inhabil. 44 voterende i salen. På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Viggo Jordahl følgende endringsforslag: 1. Som innstillingen 2. Midlertidig flytting og tilpassing av lokaler for Hjemmetjenesten, distrikt 1 til Vågen Legesenter sine lokaler gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Samlet kostnad på kr dekkes ved låneopptak, og finansieres ved reduksjon av driften ved programområde 32 Hjemmetjenester med kr årlig. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Viggo Jordahls forslag, stemte 39 for innstillingen, mens 5 stemte for Viggo Jordahls forslag. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret, med 39 mot 5 stemmer, følgende VEDTAK: 1. Tilpassing av lokaler for Tildelingstjenesten i Kongens Plass 1 gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Midlertidig flytting og tilpassing av lokaler for Hjemmetjenesten, distrikt 1 på Barmanhaugen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Samlet kostnad på kr dekkes ved låneopptak, og finansieres ved reduksjon av driften ved programområde 32 Hjemmetjenester med kr årlig. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Saken oversendes til Stein Kulø Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

20 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/93 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I PLAN OG BYGNINGSRÅDET BYSTYRET Saknr: PS 03/93 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 03/2566- Møtedato: Arkivkode: 033 &76 Brev av: Saken var lagt frem til behandling i bystyrets møte , men ble utsatt. På vegne av Arbeiderpartiet gjentok Kirsten Skaret Gulla deres forslag fra forrige behandling: Barn og ungdommens bystyre velger en representant med uttalerett i plan- og bygningsrådet Opprinnelig innstilling ble enstemmig vedtatt. Kirsten Skaret Gullas forslag ble enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende VEDTAK: Kristiansund kommune oppnevner Petter Ingeberg som barnas representant i plan- og bygningsrådet, med Helen Haga som vararepresentant. Barn og ungdommens bystyre velger en representant med uttalerett i plan- og bygningsrådet Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Saken oversendes til bygningssjef Gunnar Odden Petter Ingeberg Helen Haga Barn og unges bystyre Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004 Driftsutvalget 09.03.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

På vegne av AP, Høyre, Venstre, MDG, SV og KRF fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende fellesforslag:

På vegne av AP, Høyre, Venstre, MDG, SV og KRF fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende fellesforslag: Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3485-1 Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: 22.11.2016 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 16/130 29.11.2016 Budsjett 2017 / Handlingsprogram 2017-2020 Behandling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

På vegne av Ap fremmet Kjell Neergaard følgende forslag:

På vegne av Ap fremmet Kjell Neergaard følgende forslag: PS 13/107 Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 Behandling i Bystyret - 17.12.2013 Bill Tomelthy (H) tiltrådde møtet, som vara for Kirsti Sevaldsen. Ordfører minnet om tildelt taletid i saken. Maritta

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset Arkivsak: 14/00018 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune /80 Kommunestyret - Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune /80 Kommunestyret - Bjugn kommune Bjugn KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: 19.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune 02.12.2014 14/80 Kommunestyret - Bjugn kommune 16.12.2014 Saksbehandler: Geir Aune Budsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/131 Økonomiplan 2011-2014 / Budsjett 2011 2010/1598 PS 10/132 PS 10/133 PS 10/134 PS 10/135 PS 10/136 Uønsket deltid

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 02.09

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 02.09 Bystyret 02.09 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/39 BADELAND - FORSERT UTBYGGING REFERANSE PS 03/40 PS 03/41 PS 03/42 REDUSERT FORELDREBETALING OG ØKT ADMINISTRASJONSTID I BARNEHAGENE "SMÅSPOR" - STYRINGSDOKUMENT

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45 TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 11:30 15:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Erik Sletten

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 73/12 den 13.12.2012. Behandling: Utdelt: Behandling i arbeidsmiljøutvalget.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: kl. 13:00-15.10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Eilev Bekjorden Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

a) Endringsforslag siste setning: 2 millioner kroner erstattes med 10 millioner

a) Endringsforslag siste setning: 2 millioner kroner erstattes med 10 millioner Behandling i Kommunestyret-15.12.2016 Arbeiderpartiet v/may Pettersen fremmet slikt forslag: Til formannskapets innstilling pkt. 1: a) Endringsforslag siste setning: 2 millioner kroner erstattes med 10

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

C)33 Heett. Møteprotokoll. 'B'fatr\ Formannskapet is)ou.\.n 1P3. Befaring. Informasjon. SAKSKART Side. Sakertil behandling.

C)33 Heett. Møteprotokoll. 'B'fatr\ Formannskapet is)ou.\.n 1P3. Befaring. Informasjon. SAKSKART Side. Sakertil behandling. Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet is)ou.\.n 1P3 Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 29.06.2017 kl. 11:30 18:30 Nes kommunehus, Veslesalen 15/01241 Tore Haraldset (ordfører) C)33 Heett. 'B'fatr\ Møtende

Detaljer