KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL FOND PS 03/89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. 252 PS 03/90 PS 03/91 PS 03/92 PS 03/93 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I PLAN OG BYGNINGSRÅDET &76 PS 03/94 SKATTEINNGANGEN I NOVEMBER FO 03/6 INTERPELLASJON - OPPLÆRING POLITIKERE. 085 FO 03/7 ETISKE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPOLITIKERE I KRISTIANSUND - INTERPELLASJON. 007

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) BYSTYRET Saknr: PS 03/87 Saksbeh: Christine Reitan Arkivsaknr: 03/470- Møtedato: Arkivkode: 242 Brev av: Saken var lagt frem til direkte behandling i bystyret. Steinar Berge forslo Dagfinn Ripnes og Geir Gjengstø som medlemmer av fondsstyret. Kirsten Skaret Gulla forslo Per Kristian Øyen som medlem av fondsstyret Det ble ikke fremmet andre forslag. Valgene var enstemmig. I samsvar med forslagene gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Kristiansund kommune oppnevner fondsstyre for Kristiansund kommunale næringsfond for bestående av følgende representanter: 1. Dagfinn Ripnes 2. Geir Gjengstø 3. Per Kristian Øyen Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr Saken oversendes til Christine Reitan Dagfinn Ripnes Geir Gjengstø Per Kristian Øyen

3 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL FOND BYSTYRET Saknr: PS 03/88 Saksbeh: Terje Bloch Arkivsaknr: 03/2667- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte På vegne av Venstre foreslo Andreas Sandvik: 1. Det opprettes et eget fond på 3,4 mill. kroner (øremerket Operaen) av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). (Resten som innstillingen) 2. Lånerammen for 2003 økes med 3,4 mill. kroner (Resten som innstillingen) 3. Som innstillingen Jan-Erik Larsen, styreleder i Operaen, ba om å få sin habilitet vurdert etter Andreas Sandviks forslag. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. 44 voterende i salen. Tore Larssen, vararepresentant til operastyret, ba om å få sin habilitet vurdert. Et enstemmig bystyre erklærte ham habil. Ved votering ble det stemt alternativt mellom innstillingen og Andreas Sandviks forslag. Det ble avgitt 24 stemmer for innstillingen som ble vedtatt, mens 20 stemmer ble avgitt for Andreas Sandviks forslag. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret, med 24 mot 20 stemmer, følgende VEDTAK: 1. Det opprettes et eget fond på 20 mill. kroner av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). Fondet bør bare benyttes til eventuelle mindre engangsutgifter ikke medtatt i økonomiplanen og til dekning av eventuelle underskudd. Fondet kan ikke benyttes til annet enn investeringer uten at dette er avklart med fylkesmannen 2. Lånerammen for 2003 økes med 20 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid reguleres slik at avdrag på lån i 2004 utgjør 20 mill. kroner. 3. Bystyrets vedtak i sak Økonomirapport 2. tertial 2003 punkt 4 går ut. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr Saken oversendes til økonomiseksjonen

4 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. BYSTYRET Saknr: PS 03/89 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/2174- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Et enstemmig bystyre erklærte styreleder i Operaen, Jan-Erik Larsen, inhabil. 44 voterende i salen. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: 1. Kommunen bevilger 3,4 mill. kroner for å delta i refinansiering av Operaen i Kristiansund inklusiv tidligere gitt likviditetslån på 1 mill. kroner 2. Beløpet dekkes ved bruk av fond etter NEAS-midlene. 3. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne i hvilken form bidraget skal gis og vilkårene for dette. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr Saken oversendes til økonomiseksjonen

5 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/90 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP BYSTYRET Saknr: PS 03/90 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 02/2356- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Ove Todal følgende forslag: Driftsutvalget i Kristiansund kommune beholder sitt navn. Driftsutvalget er et utvalg med oppgaver som også innbefatter områder utenfor et tradisjonelt formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 opprettholdes. En prøvevotering viste av det var stort flertall for å beholde navnet driftsutvalg. Ved endelig votering gjorde bystyret, i samsvar med Fremskrittspartiets forslag, følgende enstemmige VEDTAK: Driftsutvalget i Kristiansund kommune beholder sitt navn. Driftsutvalget er et utvalg med oppgaver som også innbefatter områder utenfor et tradisjonelt formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 opprettholdes. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

6 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/91 BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN BYSTYRET Saknr: PS 03/91 Saksbeh: Terje Bloch Arkivsaknr: 03/1794- Møtedato: Arkivkode: 150 Brev av: Driftsutvalget behandlet saken i møte Rådmannen orienterte om endringer i forslag til budsjett, skatteinngangen i november og betalingssatsene. Kopi av dokumentene ble delt ut til bystyrets medlemmer. (Tall i hele 1.000) R.område Beskrivelse Beløp Merknader 12 Redusert mva-refusjon Det var beregnet refusjon for mva på forsikring, som ikke har mva. 12 Konfliktrådet overføres til -15 staten 20 Styrking av budsjett PPT 599 Avtalen med fylket og de andre medlemskommunene forutsetter en budsjettstyrkning på kr ,-. Konsekvensen er eventuelt at overføringene fra de andre deltakerne reduseres vesentlig. 36 Lønnsbusjettet Stortua bo- og 256 Budsjettpost falt ut ved innleggelse arbeidstilbud 60 Redusert overføring fra Kristiansund parkering AS 71 Reduserte rentekostnader Sum: 0 av budsjettet 150 I talldelen av budsjettet er det lagt inn en overføring fra parkeringsselskapet på kr ,-. I vedtaket er det oppført kr ,-. Talldelen reduseres derfor med kr ,- Ordføreren holdt sin budsjettale og fremmet fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet som inneholdt en endring fra vedtak i driftsutvalget handikapadkomst i Kirkelandet kapell som finansieres med økte låneopptak. Han fremmet dessuten endringsforslaget som rådmannen hadde redegjort for (se tabell ovenfor).

7 Driftsbudsjett (Alle tall i hele 1.000) Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen Næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb Motivasjonspott premie kr til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget 65 Alarmsentralen opprettholdes i Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter 70 Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm. investeringer Investeringsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Handikapinngang Kirkelandet kapell Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak På vegne av Arbeiderpartiet presenterte Kirsten Skaret Gulla partiets reviderte budsjettforslag: Driftsbudsjett (Beløpene i kr.) Økte utgifter nye sykehjemsplasser stillinger aktivitør Økt satsing skole (rammetimer/assistenttimer/spes. undervisn. Barn og unge støtte til lag og org Barnevern Alarmsentralen Kristiansund Ballklubb - KBK Bølgen Næringshage 250 SUM

8 Inndekning Budsjettforliket (ikke reg. av skatt/innbyggertilskudd) Økt eiendomsskatt fra 6,7 til 7o/oo Endringer i fritaksreglene for eiendomsskatt Styrking av driftsresutat Kirsten Skaret Gulla meddelte at det også ville bli fremmet verbale forslag fra representanter i Arbeiderpartiet. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Ove Todal følgende verbale forslag: Bystyret vedtar at det fra Kristiansund kommune blir opprettet ett fond på kr til drift av en felles interesse gruppe for fremtidig motorsports- senter. Det vedtas at det blir utbetalt denne gruppen ett beløp à 5000 kr idet de har opprettet ett interimsstyre med medlemmer fra alle grener som kan ha interesse i motorsportsenteret. De resterende kr kan utbetales etter søknad fra denne felles interesse gruppen når reguleringsplanene er på plass. Bystyret vedtar at man gjennomgår rutinene ved salting og brøyting. Man har merket seg at salting foregår til alle døgnets tider, og ofte på nysnø, slik at saltingen har en dårlig effekt. Det virker som man oftere observerer brøytebil på søndag enn på virkedag. Her bør rutiner omlegges. Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for ett samarbeid med drosjesentralen som kan varsle når brøyting/ salting er påkrevd På vegne av Sosialistisk Venstreparti presenterte Viggo Jordahl partiets budsjettforslag, der inndekningen var noe endret i forhold til driftsutvalgets behandling. 1. Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut med 7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være Låneopptak Låneopptak reduseres i tråd med budsjettvedtaket pkt. 6 i forhold til rådmannens utkast. 3. Betalingssatser (som rådmannens utkast) 4. Salg av aksjer. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. (Ingen salg av NEASaksjer). 5. Utleie av retten til å oppkreve parkeringsgebyr (som rådmannens utkast) 6. Budsjettvedtak Endringer i budsjettskjema 1B. Beløpene i kr. Endringsforslag Trafikksikkerhetstiltak Styrking av kultur og idrett Styrking rammetimer Nye sykehjemsplasser Alarmsentral Resultat uten saldering

9 Salderingsforslag (Økte inntekter) Beløpene i kr. Eiendomsskatt økes 6,7o/oo 7o/oo Økt inntekt pga. redusert lån Økt skatteinngang Resultat med saldering Endringer i budsjettskjema 2B Beløpene i mill. kroner (Store prosjekter) Overslag Før Ny ungdomsskole 119,0 9,5 10,0 72,0 27,5 Badeland 104,3 6,2 9,3 53,8 35,0 Storkaia, veidel 84 3,6 44,9 35,5 Storkaia, kaidel 21,4 0,4 11,5 9,5 Nytt kulturhus* 2,0 35 Sum brutto investeringer 365,7 15,7 23,3 182,2 109,5 35 * Kristiansund utsetter Atlanterhavstunnelen og bruker de tiltenkte midlene (75,2) i økonomiplanperioden på følgende måte: Det settes av kr 37 mill. til et nytt kulturhus og Langveien u.skole vurderes som plassering. Det forutsettes at skole og tomt ikke selges og en evt. bortfall av inntekt kr 10 mill. inngår i prosjektet. På grunn av at sum brutto investering blir lavere er det mindre behov for låneopptak, og dermed er behovet for økt skatt på eiendom redusert etter taksering i Inntektene etter taksering øker dermed med kr 10 mill. fra 2005 og til 2006 og resten av perioden. Låneopptaket i perioden kan samtidig reduseres med kr 20 mill. og dermed kan det regnes årlig besparelse på driftsbudsjettet (rente og finansutgifter) til kr 3,6 mill. som inngår i salderingen av driftsbudsjettet. 7. Fordeling av rammer til virksomhetene (nytt pkt.) Driftsutvalget/formannskapet foretar fordeling av vikrsomhetens budsjettrammer i januar Andreas Sandvik presenterte Venstres budsjettforslag. (Alle tall i hele 1.000) Tekst Merknader Reduksjon av politikeregodtgjørelse Justeres prosentvis ned inkl. ordfører Ikke avsatt 20.mill fond ,5% rente og nedbet. Salg NEAS, antatt kommunens verdi 200 mill. pr Momsref. investeringer, 15 mill 04 og 12 mill i 05 Ingen utsettelse av nedbetalingslån til 30 år over 20 år ,5%,30år,28%skatt,utby tte ut fra forutsetter samme investeringstakt Budsjettforliket i Stortinget Øket skatteanslag Ingen øket eiendomsskatt Driftsinnskrenkninger, rasjonalisering

10 Opprettholdelse av Alarmsentral Forutsetter økte inntekter fra drift Ny kremasjonsovn 0 0 Foruts. økte bet. satser Utbedringer Festiviteten, ,5%, 20 år 25 mill fra 2006 Øket innsats barn og unge, inkl. KBK Bølgen Næringshage 250 Reduksjon driftsutvalgets -250 tillegspost Storkai utsatt 1 år Uklar effekt for momsrefusjon? Sum saldering På vegne av Kristelig Folkeparti presenterte Birger Saltbones partiets budsjettforslag forslag til endringer av rådmannens budsjettutkast. (Alle tall i hele 1.000) Legedekn. sykehjem Styrket rammetimetall (ca 25 t/u) Alarmsentral nye sykehjemsplasser Støtte oljeutvalget 50 Tilskudd oljemuseum 100 Tilskudd Kr-sund Ballklubb KBK Tilskudd barnevern Utarbeide rusplan 20 Styrke kontantbeholdningen Sum Finansiering: Budsjettforlik Økt skatteinngang I tillegg fremmet Birger Saltbones følgende verbale forslag: Kristiansund bystyre ber om at satsene for hjelp til livsopphold gjennomgås og vurderes økt, særlig for de grupper som synes å komme aller dårligst ut. Sak om dette fremlegges til bystyret i løpet av våren På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet Steinar Berge følgende verbale forslag: Bystyret ber om at helse- og sosialetaten overvåker behovet for sykehjemsplasser og gir tilbakemelding til bystyret hvis situasjonen skulle tilsi det. Bystyret vil uansett ha full rapport om situasjonen før sommerferien Alle gruppeledere har presentert sine partiers forslag, og bystyret samtykket i at det ble innført 3 minutters taletid.

11 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Jan-Erik Larsen følgende verbale forslag: Kristiansund parkering AS avvikles så snart dette er praktisk mulig. Rådmannen bes forberede en sak om gjennomføringen av dette, samt om fremtidig organisering av parkeringstjenestene i Kristiansund til bystyret. Rådmannen bes særlig legge vekt på: Kostnadseffektiv innkreving og administrasjon Effektiv og fleksibel utnyttelse av kommunens samlede personalressurser Helhetlig tenkning rundt kommunens service overfor egne innbyggere og besøkende Evt. budsjettmessige konsekvenser og innarbeiding av disse. Subsidiært forslag dersom ovenstående faller: Bystyret ber ordføreren, i egenskap av generalforsamling i Kristiansund parkering AS, legge fram en samlet redegjørelse for hvilken politikk og hvilke retningslinjer som skal gjelde for parkering i Kristiansund, herunder: Prispolitikk Servicegrad Trafikale forhold Hensynet til ulike brukergrupper Omfanget av avgiftsbelagte parkeringsarealer På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Fevåg følgende forslag: Teknisk sektor Budsjettskjema 2 B Investeringsbudsjettet VAR (Alle tall i hele 1.000) Renseanlegg vann Inndekning avgiftskap. VAR På vegne av Høyre/Fremskrittspartiet fremmet Knut Garshol følgende forslag vedr. parkering: Leien fra Kristiansund Parkering AS fastsettes for 2004 til 48% av oppnådd omsetning i henhold til budsjett og forslag til budsjettutkast. For å oppnå leiebeløpet iverksettes følgende tiltak: 1. Øking av parkeringsavgiften med kr 1,- kr Innføring av avgiftsparkering på Gassverktomta (kr 8,- pr. time), med kr pris kr 40,- pr 24 timer uten begrensning på dager. Kontant og etterskuddsbetalt med betalingskort 3. Innføring av avgiftsparkering Øvre Enggt. og Christies Plass kr Innføring av avgiftsparkering Allanhagen kr Generalforsamlingen i Kristiansund Parkering AS pålegger styret å heve parkeringsavgiften, jfr. Tiltak 1. Rådmannen pålegges å forberede nødvendig skiltvedtak for å realisere tiltak 2 til 4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kristiansund Pakering AS for 2004 i henhold til foreslått avtale fra Kristiansund Parkering AS.

12 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Asbjørn Jordahl følgende forslag: Administrasjonen bes utrede mulighetene for realisering av isbane i folkeparken i takt med utbyggingen av badeland. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Roger Hagen følgende verbale forslag: Det finnes i Kristiansund kommunal byggemasse som er i dårlig forfatning. Bystyret ser med bekymring på en utvikling som går i den retning at den kan tolkes slik at kommunen ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser når det gjelder sine eiendommer. Et brev fra interesseorganisasjonene til de kommunalt ansatte i Kristiansund som er rettet til byens politikere, datert tar også opp et eget punkt om dette og påpeker at Mangel på vedlikehold og forebygging vil om kort tid bli svært kostbart for oss. Bystyret deler denne oppfatningen med de kommunalt ansattes interesseorganisasjoner. Med henblikk på å effektivisere vedlikehold og dermed også forebygge skader på eiendommer som i fremtiden vil påføre kommunen ytterligere økonomiske belastninger, ber bystyret rådmannen utrede mulighetene for å sette ut anbud av og konkurransestimulere kommunens vedlikehold og renhold av egne bygg og eiendommer. Bystyret ber rådmannen fremlegge for partigruppene, som er representert i bystyret, en oversikt over eiendommer og tomter som kan legges ut for salg. Det presiseres at med dette menes samtlige tomter og eiendommer som kan selges, for å frigjøre midler til fremtidige budsjett og økonomiplaner. Oversikten skal fremlegges i løpet av første halvår Ole Jørgen Wirum påpekte feil i havnebudsjettet rådmannens utkast s 51. Det ble bekreftet at dette bare var en skrivefeil og at de riktige tallene var innarbeidet i budsjettet. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kirsten Skaret Gulla følgende verbalforslag: Behovet for strategisk kommuneplan, med både mål- og areadel er stort. Planen skal være innbyggerne og politikernes verktøy for utvilling og styring. For å få best mulig grunnlag for planen bør det utarbeides en kommunal analyse. Planprosessen bør omfatte en bredest mulig medvikrning fra befolkningen og politikerne. Dette arbeidet må starte opp umiddelbart og være avsluttet innen et år. En eventuell sammenslåing av kommunene Kristiansund og Frei representerer et første skritt av en mer fornuftig kommunestruktur i vår region. Administrasjonen bes snarest utarbeide et strateginotat som synliggjør de positive effektene for lokaldemokratiet, tjenesteproduksjonen og økonomien i de to kommunene. Det ble foreslått gruppemøter før voteringen, og dette ble innvilget. Ordføreren redegjorde for følgende endringer i Knut Garshols forslag vedr. parkering: Pkt. 2 gassverktomta tas ut av forslaget. Skiltvedtak knyttes til pkt. 3 og 4, siden pkt. 2 går ut.

13 Kirsten Skaret Gulla orienterte om endringer i Arbeiderpartiets budsjettforslag der bl.a. aktivitørstillinger er tatt ut og handikapadkomst Kirkelandet kapell er tatt inn. Driftsbudsjett (Beløpene i kr.) Økte utgifter nye sykehjemsplasser Økt satsing skole (rammetimer/assistenttimer/spes. undervisn. Barn og unge støtte til lag og org Barnevern Alarmsentralen Kristiansund Ballklubb - KBK Bølgen Næringshage 250 SUM Inndekning Budsjettforliket (ikke reg. av skatt/innbyggertilskudd) Økt eiendomsskatt fra 6,7 til 7o/oo Endringer i fritaksreglene for eiendomsskatt Styrking av driftsresutat Handikapadkomst Kapellet 350 VOTERING Verbale forslag Birger Saltbones forslag om satser vedr. livsopphold ble enstemmig vedtatt. Asbjørn Jordahls forslag vedr. isbane ble enstemmig vedtatt. Kirsten Skaret Gullas forslag om utredning Frei/Kristiansund fikk 16 stemmer og falt. 29 stemte imot. Kirsten Skaret Gullas forslag om kommuneplan ble enstemmig vedtatt. Steinar Berges forslag vedr. sykehjem ble vedtatt med 23 mot 22 stemmer. Jan-Erik Larsens forslag vedr. parkering fikk 19 stemmer og falt. 26 stemte i mot. Jan-Erik Larsens alternative forslag vedr. parkering ble enstemmig vedtatt. Ove Todals forslag vedr. motorsport: På vegne av Arbeiderpartiet forslo Kirsten Skaret Gulla at saken ble oversendt til driftsutvalget. Ove Todal samtykket, og dette ble enstemmig vedtatt. Ove Todals forslag vedr. brøyting ble vedtatt med 24 mot 21 stemmer. Roger Hagens forslag vedr. vedlikehold av eiendommer ble vedtatt med 24 mot 21 stemmer. Roger Hagens forslag vedr. salg av eiendommer ble vedtatt mot 1 stemme. Talldelen Rådmannens forslag til korrigeringer, fremmet av ordføreren, enstemmig vedtatt.

14 Høyre/Fremskrittspartiet tilleggsforslag vedr. handikaprampe Kirkelandet kapell ble enstemmig vedtatt. I samsvar med Høyres parkeringsforslag fremmet ordføreren følgende konkretisering av pkt. 5 i innstillingen: Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr. år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr.. Arbeiderpartiets representanter signaliserte at de ville stemme imot. Andreas Sandvik foreslo å utsette saken. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, fikk 21 stemmer og falt. 24 stemte i mot. Knut Garshols endrede forslag vedr. parkering ble deretter tatt opp til votering fikk 24 stemmer og ble vedtatt. 21 stemte i mot. Venstres tallforslag ble tatt opp til votering fikk 2 stemmer og falt. Sosialistisk Venstrepartis tallforslag ble tatt opp til votering fikk 3 stemmer og falt. Kjell Fevågs forslag vedr. bedring av vannkvaliteten ble først gjenstand for prøvevotering der er stort flertall stemte for. Ved endelig votering ble forslaget enstemmig vedtatt Kristelig Folkepartis tallforslag ble tatt opp til votering fikk 1 stemme og falt. Til slutt ble det votert alternativt over innstillingen med vedtatte endringer og Arbeiderpartiets endrede forslag. Innstillingen med vedtatte endringer fikk 23 stemmer og ble vedtatt, mens 22 stemte for Arbeiderpartiets forslag. Bystyret har da fattet følgende VEDTAK: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 6,7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være 4. Fritak for eiendomsskatt på boliger oppheves fra LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 20 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner som gjøres opp innen

15 3. BETALINGSSATSER Betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. Oversikt over betalingssatene legges frem til bystyrebehandlingen. 4. SALG AV AKSJER. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. 5. UTLEIE AV RETTEN TIL Å OPPKREVE PARKERINGSGEBYR. Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr på kommunale parkeringsarealer. 1. Øking av parkeringsavgiften med kr 1,- 2. Innføring av avgiftsparkering Øvre Enggt. og Christies Plass 3. Innføring av avgiftsparkering Allanhagen Generalforsamlingen i Kristiansund Parkering AS pålegger styret å heve parkeringsavgiften, jfr. Tiltak 1. Rådmannen pålegges å forberede nødvendig skiltvedtak for å realisere tiltak 2 til 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Kristiansund Pakering AS for 2004 i henhold til foreslått avtale fra Kristiansund Parkering AS. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett med økonomiplan for Kristiansund Havn KF. 6f. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 7. GJENNOMFØRING AV BUDSJETTET. Det er et overordnet mål å holde budsjettrammen i Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder, om nødvendig ved å justere aktiviteten. Rådmannen fordeler vedtatte budsjettrammer i Skjema 1B på virksomhetene.

16 ENDRING I TALLDELEN I SAMSVAR MED VEDTATT FORSLAG: (Tall i hele 1.000) R.område Beskrivelse Beløp Merknader 12 Redusert mva-refusjon Det var beregnet refusjon for mva på forsikring, som ikke har mva. 12 Konfliktrådet overføres til -15 staten 20 Styrking av budsjett PPT 599 Avtalen med fylket og de andre medlemskommunene forutsetter en budsjettstyrkning på kr ,-. Konsekvensen er eventuelt at overføringene fra de andre deltakerne reduseres vesentlig. 36 Lønnsbusjettet Stortua bo- og 256 Budsjettpost falt ut ved innleggelse arbeidstilbud 60 Redusert overføring fra Kristiansund parkering AS 71 Reduserte rentekostnader Sum: 0 av budsjettet 150 I talldelen av budsjettet er det lagt inn en overføring fra parkeringsselskapet på kr ,-. I vedtaket er det oppført kr ,-. Talldelen reduseres derfor med kr ,- Driftsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb - KBK Motivasjonspott premie på kr ,- til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget Redusert overføring fra Kr.sund parkering AS Alarmsentralen Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm investeringer Investeringsbudsjettet Beløpene i hele 1.000

17 Rammeområde Handikapinngang Kirkelandet kapell Renseanlegg vann * Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak * Økte driftsutgifter pga. investering renseanlegg vann dekkes over avgiftskap. VAR VEDTATTE VERBALE FORSLAG: Kristiansund bystyre ber om at satsene for hjelp til livsopphold gjennomgås og vurderes økt, særlig for de grupper som synes å komme aller dårligst ut. Sak om dette fremlegges til bystyret i løpet av våren Administrasjonen bes utrede mulighetene for realisering av isbane i folkeparken i takt med utbyggingen av badeland. Behovet for strategisk kommuneplan, med både mål- og areadel er stort. Planen skal være innbyggerne og politikernes verktøy for utvilling og styring. For å få best mulig grunnlag for planen bør det utarbeides en kommunal analyse. Planprosessen bør omfatte en bredest mulig medvikrning fra befolkningen og politikerne. Dette arbeidet må starte opp umiddelbart og være avsluttet innen et år. Bystyret ber om at helse- og sosialetaten overvåker behovet for sykehjemsplasser og gir tilbakemelding til bystyret hvis situasjonen skulle tilsi det. Bystyret vil uansett ha full rapport om situasjonen før sommerferien Bystyret ber ordføreren, i egenskap av generalforsamling i Kristiansund parkering AS, legge fram en samlet redegjørelse for hvilken politikk og hvilke retningslinjer som skal gjelde for parkering i Kristiansund, herunder: Prispolitikk Servicegrad Trafikale forhold Hensynet til ulike brukergrupper Omfanget av avgiftsbelagte parkeringsarealer Bystyret vedtar at man gjennomgår rutinene ved salting og brøyting. Man har merket seg at salting foregår til alle døgnets tider, og ofte på nysnø, slik at saltingen har en dårlig effekt. Det virker som man oftere observerer brøytebil på søndag enn på virkedag. Her bør rutiner omlegges. Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for ett samarbeid med drosjesentralen som kan varsle når brøyting/ salting er påkrevd Det finnes i Kristiansund kommunal byggemasse som er i dårlig forfatning. Bystyret ser med bekymring på en utvikling som går i den retning at den kan tolkes slik at kommunen ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser når det gjelder sine eiendommer. Et brev fra interesseorganisasjonene til de kommunalt ansatte i Kristiansund som er rettet til byens politikere, datert tar også opp et eget punkt om dette og påpeker at Mangel på vedlikehold og forebygging vil om kort tid bli svært kostbart for oss. Bystyret deler

18 denne oppfatningen med de kommunalt ansattes interesseorganisasjoner. Med henblikk på å effektivisere vedlikehold og dermed også forebygge skader på eiendommer som i fremtiden vil påføre kommunen ytterligere økonomiske belastninger, ber bystyret rådmannen utrede mulighetene for å sette ut anbud av og konkurransestimulere kommunens vedlikehold og renhold av egne bygg og eiendommer. Bystyret ber rådmannen fremlegge for partigruppene, som er representert i bystyret, en oversikt over eiendommer og tomter som kan legges ut for salg. Det presiseres at med dette menes samtlige tomter og eiendommer som kan selges, for å frigjøre midler til fremtidige budsjett og økonomiplaner. Oversikten skal fremlegges i løpet av første halvår Følgende forslag ble vedtatt oversendt til driftsutvalget: Bystyret vedtar at det fra Kristiansund kommune blir opprettet ett fond på kr til drift av en felles interesse gruppe for fremtidig motorsports- senter. Det vedtas at det blir utbetalt denne gruppen ett beløp à 5000 kr idet de har opprettet ett interimsstyre med medlemmer fra alle grener som kan ha interesse i motorsportsenteret. De resterende kr kan utbetales etter søknad fra denne felles interesse gruppen når reguleringsplanene er på plass. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

19 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/92 UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. BYSTYRET Saknr: PS 03/92 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 03/2110- Møtedato: Arkivkode: 614 Brev av: Saken var lagt frem til direkte behandling i bystyret. Tore Larssen (eierinteresser) ble enstemmig erklært inhabil. 44 voterende i salen. På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Viggo Jordahl følgende endringsforslag: 1. Som innstillingen 2. Midlertidig flytting og tilpassing av lokaler for Hjemmetjenesten, distrikt 1 til Vågen Legesenter sine lokaler gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Samlet kostnad på kr dekkes ved låneopptak, og finansieres ved reduksjon av driften ved programområde 32 Hjemmetjenester med kr årlig. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Viggo Jordahls forslag, stemte 39 for innstillingen, mens 5 stemte for Viggo Jordahls forslag. I samsvar med driftsutvalgets innstilling gjorde bystyret, med 39 mot 5 stemmer, følgende VEDTAK: 1. Tilpassing av lokaler for Tildelingstjenesten i Kongens Plass 1 gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Midlertidig flytting og tilpassing av lokaler for Hjemmetjenesten, distrikt 1 på Barmanhaugen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr Samlet kostnad på kr dekkes ved låneopptak, og finansieres ved reduksjon av driften ved programområde 32 Hjemmetjenester med kr årlig. Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Saken oversendes til Stein Kulø Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

20 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 03/93 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I PLAN OG BYGNINGSRÅDET BYSTYRET Saknr: PS 03/93 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 03/2566- Møtedato: Arkivkode: 033 &76 Brev av: Saken var lagt frem til behandling i bystyrets møte , men ble utsatt. På vegne av Arbeiderpartiet gjentok Kirsten Skaret Gulla deres forslag fra forrige behandling: Barn og ungdommens bystyre velger en representant med uttalerett i plan- og bygningsrådet Opprinnelig innstilling ble enstemmig vedtatt. Kirsten Skaret Gullas forslag ble enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende VEDTAK: Kristiansund kommune oppnevner Petter Ingeberg som barnas representant i plan- og bygningsrådet, med Helen Haga som vararepresentant. Barn og ungdommens bystyre velger en representant med uttalerett i plan- og bygningsrådet Kristiansund bystyre, Dagfinn Ripnes ordfører Saken oversendes til bygningssjef Gunnar Odden Petter Ingeberg Helen Haga Barn og unges bystyre Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer