MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell Liborg Innkalling: Det var ingen merknader til innkallingen Merknader: Det var ingen merknader til sakslista Behandlede saker: Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/07 07/601 REFERATER 38/07 07/477 ASKIM BBL BOLIGUTLEIE AS- SALG AV 2 BOLIGER 39/07 07/539 RULLERING AV KULTURMELDINGEN /07 07/546 REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER - STYREVERVREGISTERET 41/07 07/547 NYE BARNEHAGEPLASSER 42/07 07/548 UTBYGGING VESTGÅRD SKOLE 43/07 07/549 SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT INTRODUKSJONSSENTER 44/07 07/551 UTBYGGING AV NAV KONTOR OG OPPRETTELSE AV SERVICEKONTOR 45/07 07/552 MORTENSTUA SKOLE - FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER 46/07 07/555 BRUKERUNDERSØKELSER 47/07 07/557 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKIPTVET KOMMUNE OG ARBEIDS- OG VELFERDSETA 48/07 07/561 SALDERING BUDSJETT 2007 OG TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 49/07 07/601 ÅPEN POST Side 2 av 10

3 37/07 REFERATER Det var ingen spørsmål til referatene Referatene ble tatt til orientering 38/07 ASKIM BBL BOLIGUTLEIE AS- SALG AV 2 BOLIGER Skiptvet kommune aksepterer at Askim BBL Boligutleie AS selger 2 av boligene i Krokusveien i Skiptvet. Skiptvet kommunes tildelingsrett for disse 2 boligene oppheves. Etableringslånet på boligene forutsettes innfridd ved salget. Skiptvet kommune aksepterer at Askim BBL Boligutleie AS selger 2 av boligene i Krokusveien i Skiptvet. Skiptvet kommunes tildelingsrett for disse 2 boligene oppheves. Etableringslånet på boligene forutsettes innfridd ved salget. 39/07 RULLERING AV KULTURMELDINGEN Kulturmeldingen tas til orientering. 2. Planen rulleres hvert år (sommer/høst). Det foretas en mer omfattende gjennomgang hvert fjerde år hvor den sendes ut til bred høring i forkant av den politiske behandlingen. Det bør skje første gang i Kulturmeldingen tas til orientering. Side 3 av 10

4 2. Planen rulleres hvert år (sommer/høst). Det foretas en mer omfattende gjennomgang hvert fjerde år hvor den sendes ut til bred høring i forkant av den politiske behandlingen. Det bør skje første gang i /07 REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER - STYREVERVREGISTERET 1. Skiptvet kommune foretar registrering i styrevervregisteret. 2. Vedliggende retningslinjer for hvem som skal registreres og hva som skal registreres vedtas. 1. Skiptvet kommune foretar registrering i styrevervregisteret. 2. Vedliggende retningslinjer for hvem som skal registreres og hva som skal registreres vedtas. 41/07 NYE BARNEHAGEPLASSER 1. Skiptvet kommune velger alternativ 1 for å skaffe nye barnehageplasser. Smiuåsen barnehage rehabiliteres og bygges på ut fra ferdigstillelse av tegninger som foreligger vedlagt. Byggetrinn 2 utsettes i påvente av økt etterspørsel. Kostnadsrammen er kroner inklusive mva. 2. Utbyggingen finansieres med et lån på Økonomiplanens vedtatte plan for lånefinansiering økes med Økte rente- og avdragskostnader innarbeides i budsjettet for Skjønnsmidler for 2008 og 2009 som ikke er beregnet til andre fomål eller er nødvendige til drift av f. eks midlertidige plasser, brukes til å redusere lånebehovet. 3. Gjerdet flyttes og parkeringsplasser opparbeides i samarbeid med Kirkelund skole. 4. Det oppnevnes en byggekomite for rehabilitering og utbygging av Smiuåsen barnehage som består av følgende: Side 4 av 10

5 rådmann virksomhetsleder styrer representant fra næring og teknikk Valg av de 3 politiske representantene utsettes. Disse oppnevnes i kommunestyrets møte 30. oktober samtidig med valg av styrer, råd og utvalg for perioden Leder velges blant disse. Kirsten Koffeld Iversen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet forslaget som ble fremmet i Formannskapet: Det bygges ny barnehage etter alternativ 4. Ved voteringen ble tilrådingen vedtatt mot 8 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Arbeiderpartiet. 1. Skiptvet kommune velger alternativ 1 for å skaffe nye barnehageplasser. Smiuåsen barnehage rehabiliteres og bygges på ut fra ferdigstillelse av tegninger som foreligger vedlagt. Byggetrinn 2 utsettes i påvente av økt etterspørsel. Kostnadsrammen er kroner inklusive mva. 2. Utbyggingen finansieres med et lån på Økonomiplanens vedtatte plan for lånefinansiering økes med Økte rente- og avdragskostnader innarbeides i budsjettet for Skjønnsmidler for 2008 og 2009 som ikke er beregnet til andre fomål eller er nødvendige til drift av f. eks midlertidige plasser, brukes til å redusere lånebehovet. 3. Gjerdet flyttes og parkeringsplasser opparbeides i samarbeid med Kirkelund skole. 4. Det oppnevnes en byggekomite for rehabilitering og utbygging av Smiuåsen barnehage som består av følgende: rådmann virksomhetsleder styrer representant fra næring og teknikk Valg av de 3 politiske representantene utsettes. Disse oppnevnes i kommunestyrets møte 30. oktober samtidig med valg av styrer, råd og utvalg for perioden Leder velges blant disse. 42/07 Side 5 av 10

6 UTBYGGING VESTGÅRD SKOLE 1. Arbeidet med utbygging av Vestgård skole settes i gang. 2. Kostnadsrammen på 9,5 mill. kr. dekkes ved bruk av fond 6,8 mill, m.v.a.- refusjoner 1,9 mill og lån kr. 3. Økte driftsutgifter på ca kr. pr. år innarbeides i budsjettet for Plan- og byggekomité opprettes med følgende medlemmer: - rådmann - rektor - vaktmester - verneombud - tre politiske representanter : Valg av de 3 politiske representantene utsettes. Disse oppnevnes i kommunestyrets møte 30. oktober samtidig med valg av styrer, råd og utvalg for perioden Leder velges blant disse. 1. Arbeidet med utbygging av Vestgård skole settes i gang. 2. Kostnadsrammen på 9,5 mill. kr. dekkes ved bruk av fond 6,8 mill, m.v.a.- refusjoner 1,9 mill og lån kr. 3. Økte driftsutgifter på ca kr. pr. år innarbeides i budsjettet for Plan- og byggekomité opprettes med følgende medlemmer: - rådmann - rektor - vaktmester - verneombud - tre politiske representanter : Valg av de 3 politiske representantene utsettes. Disse oppnevnes i kommunestyrets møte 30. oktober samtidig med valg av styrer, råd og utvalg for perioden Leder velges blant disse. 43/07 SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT INTRODUKSJONSSENTER 1. Interkommunalt Introduksjonssenter videreføres som en fast ordning. 2. Vedlagte samarbeidsavtale legges til grunn. 3. Engasjementstillingene omgjøres til faste stillinger. Side 6 av 10

7 1. Interkommunalt Introduksjonssenter videreføres som en fast ordning. 2. Vedlagte samarbeidsavtale legges til grunn. 3. Engasjementstillingene omgjøres til faste stillinger. 44/07 UTBYGGING AV NAV KONTOR OG OPPRETTELSE AV SERVICEKONTOR 1 Everksgården bygges ut for å plass til NAV kontor og servicekontor. Det lages en utredning om innholdet i servicekontoret og plassbehovet på felles NAV/servicekontor. Utredningen og utbyggingsplanene med kostnadsramme legges fram for kommunestyret til behandling. 2 Det bevilges kr fra reservekontoen til å kjøpe arkitektfaglig kompetanse. 3 Ann Anthony ansettes som leder for servicekontoret fra Hun får en midlertidig stillingshjemmel inntil denne kan innpasses innenfor eksisterende stillingshjemler. Lønnskostnadene innarbeides i budsjettet for Ole Kristian Skjelle fremmet følgende forslag: 1. Skiptvet kommune bygger ut lokaler som tilfredsstiller NAV s behov. 2. Saken om servicekontor utsettes til den foreslåtte utredningen foreligger med tidsfrist innen 11. desember Kurt Arne Jankila fremmet følgende forslag: 3. Det utlyses en arkitektkonkurranse hvor det bes om to alternativ til utbygging.( ett med bare NAV kontor og ett med NAV kontor og servicekontor.) Det bevilges kr fra reservekontoen til utredningen. Forslagene fra Ole Kristian Skjelle og Kurt Arne Jankila ble enstemmig vedtatt. 1. Skiptvet kommune bygger ut lokaler som tilfredsstiller NAV s behov. 2. Saken om servicekontor utsettes til den foreslåtte utredningen foreligger med tidsfrist innen 11. desember Det utlyses en arkitektkonkurranse hvor det bes om to alternativ til utbygging. Det bevilges kr fra reservekontoen til utredningen. 45/07 MORTENSTUA SKOLE - FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER Side 7 av 10

8 1. Forslag til nye vedtekter for Mortenstua skole datert vedtas. 2. Nye vedtekter gjøres gjeldende fra Det forutsettes at de øvrige samarbeidende kommuner fatter tilsvarende vedtak.. 1. Forslag til nye vedtekter for Mortenstua skole datert vedtas. 2. Nye vedtekter gjøres gjeldende fra Det forutsettes at de øvrige samarbeidende kommuner fatter tilsvarende vedtak. 46/07 BRUKERUNDERSØKELSER Brukerundersøkelsene og rapportene fra virksomhetene tas til orientering.. Brukerundersøkelsene og rapportene fra virksomhetene tas til orientering. 47/07 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKIPTVET KOMMUNE OG ARBEIDS- OG VELFERDSETAT Forslag til samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og kommunen mht. NAV-Skiptvet godkjennes. Forslag til samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og kommunen mht. NAV-Skiptvet godkjennes. Side 8 av 10

9 48/07 SALDERING BUDSJETT 2007 OG TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 1. Budsjettet for 2007 reguleres som vist i vedlegg 2 2. Det avsettes kr til bredbånd til alle 3. Det opprettes midlertidig 50% stilling i 2007 som assistent ved Vestgård skole Rådmannen fremmet forslag til nytt punkt 4: Det bevilges kr til Nes. Reservekontoen reduseres tilsvarende. Ole Kristian Skjelle foreslo at det bevilges kr til Nes. Torgunn Skjelle Sollid foreslo nytt punkt 5: Det bevilges kr til opphold på sykehjemmet i Spania i år. Tilrådingen med tilleggsforslagene fra Ole Kristian Skjelle og Torunn Skjelle Sollid ble enstemmig vedtatt. 1. Budsjettet for 2007 reguleres som vist i vedlegg 2 2. Det avsettes kr til bredbånd til alle 3. Det opprettes midlertidig 50% stilling i 2007 som assistent ved Vestgård skole 4. Det bevilges kr til Nes. Reservekontoen reduseres tilsvarende. 5. Det bevilges kr til opphold på sykehjemmet i Spania i år. 49/07 ÅPEN POST Jorunn Lilleng fremmet et forslag om å utrede bokollektiv som et tilbud i eldreomsorgen og ønsker en brukerundersøkelse blant eldre for å dokumentere behovet. Kari Helgesen Heia stilte spørsmål om hvem som har ansvaret for gjerdet rundt presteboligen. Øistein Svae svarte at det er staten som har ansvaret for dette og at vedlikeholdet er forsinket pga det dårlige været i sommer. Side 9 av 10

10 Roy Sletner orienterte om skogtur Den går fra parkeringsplassen ved Åleskjær kl Øistein Svae inviterte kommunestyret til innvielse av aula n og overlevering av bygget onsdag 5. september kl Cecilie Agnalt takket Roy Sletner for engasjementet med å arrangere turer i bygda. Ordføreren leste opp brev fra lensmannen som slutter i kommunen og som takker for seg og for samarbeidet. Ordføreren tok opp endringer i stemmestyrene: Kurt Arne Jankila har meldt forfall og Kjell Bjørnstad trer inn som vara Cecilie Agnalt har meldt forfall og vararepresentant finnes blant varamedlemmene De er innkalt til informasjonsmøte for lederne i stemmestyrene tirsdag 4. september kl Torleif Olsen har meldt forfall til møtet og Øistein Svae møter. Ordføreren takket kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet i valgperioden. Ole Kristian Skjelle takket for oppmerksomheten da han fylte 50 år. Side 10 av 10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.03.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet Licina,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer