MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Torleif Olsen, Svein Olav Agnalt, Kirsten Koffeld Iversen, Jorunn Lilleng, Ole Kristian Skjelle Forfall: Roy Sletner Varamedlemmer: Øyvind Lund. Sakene Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell Liborg Innkalling: Merknader: Behandlede saker: Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/07 07/290 REFERATER 21/07 07/89 REGNSKAP /07 07/285 DISPONERING AV OVERSKUDD /07 07/190 ÅRSMELDING /07 07/194 SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN - KONTROLLRAPPORT 25/07 07/261 BARNEHAGEPLAN /07 07/277 FASTE PLASSER I MIDLERTIDIGE BARNEHAGELOKALER 27/07 07/65 INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR IKT I INDRE ØSTFOLD NY BEHANDLING AV SELSKAPSAVTALEN 28/07 07/266 DELIKATEN - UTESERVERING 29/07 07/289 ST. MELDING NR. 12 ( ) REGIONALE FORTRINN - HØRING 30/07 07/290 AKTUELLE ORIENTERINGER 31/07 07/290 ÅPEN POST 32/07 07/313 SKATTEREGNSKAP FOR 2. HALVÅR 2006 Side 2 av 10

3 20/07 REFERATER Torleif Olsen stilte spørsmål til ref. nr. 33 ref. fra rusforebyggende gruppe og hva står BAP for? Spørsmålet avklares til neste møte. Ole Kristian Skjelle stilte spørsmål til ref. nr 34 andel av skatteinntekter, og spurte om oversikten er sammenlignbar i forhold til tidligere år? Spørsmålet avklares til neste møte. Vedtak: Ref. ble tatt til orientering 21/07 REGNSKAP 2006 Skiptvet kommunes regnskap for 2006 godkjennes. Revisjonsberetning og behandlingen fra kontrollutvalget ble delt ut. Enstemmig som innstillingen Skiptvet kommunes regnskap for 2006 godkjennes. 22/07 DISPONERING AV OVERSKUDD 2006 Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,54 disponeres som følger: Kr disponeres til innkjøp av dataservere, ansvar Kr disponeres til vei til Trialklubben på Fjellshagen, ansvar Kr disponeres til å dekke merforbruk ved innføring av sak/arkiv, ansvar Side 3 av 10

4 Kr disponeres til innkjøp av datautstyr skolene, ansvarene og Kr ,54 avsettes på disposisjonsfond for senere investeringer. Kr 5,8 mill av overskuddet disponeres i 2007 til mellomfinansiering av investeringen i sykehjemmet i Spania. Det ble delt ut et notat vedrørende ubyggingen på Kirkelund skole. Det er kostnadsberegnet tiltak på til sammen kr som følge av foreslåtte endringer i prosjektet. Formannskapet ber byggekomiteen vurdere hva det er behov for i prosjektet av disse tiltakene innen kommunestyrets møte 8.mai. Ordfører foreslo at kommunen bevilger driftstilskudd til kulturhuset i Askim med kr 20 per innbygger i 3 år, under forutsetning av fortsatt drift. Svein Olav Agnalt foreslo at følgende tiltak tas med ved disponering av overskuddet: Sansehage Sollia - Kroken kr Fritidspark ved Kirkelund -utredning kr Gatelys i Meieribyen kr Ekstra tilskudd til lag og foreninger i 2007 med samme beløp som kulturstøtten. Ordfører foreslo at det bevilges penger til nye gardiner i kommunestyresalen, kr Formannskapet ble enige om følgende tiltak: Sansehage Sollia - Kroken kr Nye gardiner i kommunestyresalen kr Driftstilskudd til kulturhuset i Askim med kr 20 per innbygger i 3 år, under forutsetning av fortsatt drift. Formannskapet ber om en utredning av kostnader til utskifting av gamle gatelys i Meieribyen. Formannskapet ber om et forslag på forskjønning/blomster i Meieribyen. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,54 disponeres som følger: Kr disponeres til innkjøp av dataservere, ansvar Kr disponeres til vei til Trialklubben på Fjellshagen, ansvar Kr disponeres til å dekke merforbruk ved innføring av sak/arkiv, ansvar Kr disponeres til innkjøp av datautstyr skolene, ansvarene og Kr disponeres til sansehage Sollia - Kroken Kr disponeres til nye gardiner i kommunestyresalen Skiptvet kommune bevilger driftstilskudd til kulturhuset i Askim med kr. 20 per innbygger i 3 år, under forutsetning av fortsatt drift. Resterende avsettes på disposisjonsfond for senere investeringer. Kr 5,8 mill av overskuddet disponeres i 2007 til mellomfinansiering av investeringen i sykehjemmet i Spania. Side 4 av 10

5 23/07 ÅRSMELDING 2006 Skiptvet kommunes årsmelding for 2006 godkjennes. Enstemmig som innstillingen. Skiptvet kommunes årsmelding for 2006 godkjennes. 24/07 SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN - KONTROLLRAPPORT Kontrollrapporten fra skattefogden tas til orientering. Ole Kristian Skjelle stilte spørsmål om han er inhabil i saken og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Ole Kristian Skjelle tiltrådte. Kontrollrapporten fra skattefogden tas til orientering. 25/07 BARNEHAGEPLAN Barnehageplan tas til etterretning Ordføreren foreslo at barnehageplanen tas til orientering. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 10

6 Barnehageplan tas til orientering. 26/07 FASTE PLASSER I MIDLERTIDIGE BARNEHAGELOKALER 1. Det opprettes inntil 13 hele faste plasser for barn under tre år i midlertidige lokaler tilknyttet Smiuåsen barnehage fra Det tilstrebes å finne andre egnede lokaler, men inntil videre utsettes omgjøringen av Bamsebo barnehages lokaler til øvingslokaler for kulturskolen. Dette for å sikre tilgang til midlertidige lokaler for barnehagen. 3. Det legges fram sak om godkjenning. 4. Styrer får 100% administrasjonstid fra 10. august. 5. Det tilsettes inntil 2 hele stillinger som pedagogisk leder og inntil 2,8 stillinger som fagarbeider/assistent fra samme dato. Tilsettinger skjer i forhold til reelt antall barn. 6. Hvis mange foreldre ikke tar imot plassen og det heller ikke kommer nye søkere, må saken behandles på nytt. Enstemmig som tilrådingen. 1. Det opprettes inntil 13 hele faste plasser for barn under tre år i midlertidige lokaler tilknyttet Smiuåsen barnehage fra Det tilstrebes å finne andre egnede lokaler, men inntil videre utsettes omgjøringen av Bamsebo barnehages lokaler til øvingslokaler for kulturskolen. Dette for å sikre tilgang til midlertidige lokaler for barnehagen. 3. Det legges fram sak om godkjenning. 4. Styrer får 100% administrasjonstid fra 10. august. 5. Det tilsettes inntil 2 hele stillinger som pedagogisk leder og inntil 2,8 stillinger som fagarbeider/assistent fra samme dato. Tilsettinger skjer i forhold til reelt antall barn. 6. Hvis mange foreldre ikke tar imot plassen og det heller ikke kommer nye søkere, må saken behandles på nytt. Side 6 av 10

7 27/07 INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR IKT I INDRE ØSTFOLD NY BEHANDLING AV SELSKAPSAVTALEN 1 Revidert forslag til selskapsavtale for Smaalensveven IKT godkjennes. 2 I tillegg til ordføreren oppnevnes N.N. til å være Skiptvet kommunes representant i representantskapet for Smaalensveven IKT ut kommunestyreperioden Varaordfører er ordførerens personlige vararepresentant, mens N.N. oppnevnes som den andre personlig vararepresentanten. Enstemmig som innstillingen. 1. Revidert forslag til selskapsavtale for Smaalensveven IKT godkjennes. 2. I tillegg til ordføreren oppnevnes N.N. til å være Skiptvet kommunes representant i representantskapet for Smaalensveven IKT ut kommunestyreperioden Varaordfører er ordførerens personlige vararepresentant, mens N.N. oppnevnes som den andre personlig vararepresentanten. 28/07 DELIKATEN - UTESERVERING Skjenkeområdet for skjenkebevillingen som er tildelt Delikaten v/tom Gundersen utvides til å gjelde avgrenset uteareale foran inngangspartiet som vist på tegning. Tidligere gitt bevilling for takterrasse bortfaller. Alle ansatte/vakter som skjenker alkohol skal godkjennes av lensmannen. Skjenketidene settes til kl kl Uteskjenkingen gjelder for sommersesongen i perioden Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. Formannskapet presiserer at utvidelsen gjelder innenfor bevillingens varighet. Side 7 av 10

8 Skjenkeområdet for skjenkebevillingen som er tildelt Delikaten v/tom Gundersen utvides til å gjelde avgrenset uteareale foran inngangspartiet som vist på tegning. Tidligere gitt bevilling for takterrasse bortfaller. Alle ansatte/vakter som skjenker alkohol skal godkjennes av lensmannen. Skjenketidene settes til kl kl Uteskjenkingen gjelder for sommersesongen i perioden Utvidelsen av skjenkeområdet gjelder innenfor bevillingens varighet (til ). 29/07 ST. MELDING NR. 12 ( ) REGIONALE FORTRINN - HØRING Skiptvet kommune går klart inn for regionmodell. Skal det kunne overføres oppgaver av et visst omfang, må regionene være større enn dagens fylker. Dagens fylkesgrense mellom Akershus og Østfold er et hinder for mange av Indre Østfolds innbyggere som pendler ut av fylket. Skiptvet kommune mener også at større regioner med flere oppgaver vil kunne utvikles til å bli en god samarbeidspartner for både små og store kommuner, det vil si å kunne opprettholde en mangslungen kommunestruktur. Skiptvet kommune vil anbefale alternativ 3, at Oslo, Akershus og Østfold går sammen i en framtidig region. Dette innebærer at Oslo går over fra å være både kommune og fylke til bare kommune. Dersom Oslo ikke ønsker dette og regjeringen aksepterer et slikt standpunkt, vil alternativ 2 med grenser som Borg bispedømme være et reelt alternativ. Rådmannen fremmet en ny innstilling: Skiptvet kommune går klart inn for regionmodell. Skal det kunne overføres oppgaver av et visst omfang, må regionene være større enn dagens fylker. Dagens fylkesgrense mellom Akershus og Østfold er et hinder for mange av Indre Østfolds innbyggere som pendler ut av fylket. Skiptvet kommune mener også at større regioner med flere oppgaver vil kunne utvikles til å bli en god samarbeidspartner for både små og store kommuner, det vil si å kunne opprettholde en mangslungen kommunestruktur. Skiptvet kommune vil anbefale alternativ 4, at Oslo, Akershus og Østfold og enkeltkommuner i Buskerud (Drammensregionen) og Oppland (Hadeland) går sammen i en framtidig region. Dette innebærer at Oslo går over fra å være både kommune og fylke til bare kommune. Dersom Oslo i siste instans ikke ønsker dette og regjeringen aksepterer et slikt standpunkt, vil alternativ 2 med en ny region som består av Akershus unntatt Asker og Bærum og hele Østfold med grenser som Borg bispedømme være et reelt alternativ. Side 8 av 10

9 Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Skiptvet kommune går klart inn for regionmodell. Skal det kunne overføres oppgaver av et visst omfang, må regionene være større enn dagens fylker. Dagens fylkesgrense mellom Akershus og Østfold er et hinder for mange av Indre Østfolds innbyggere som pendler ut av fylket. Skiptvet kommune mener også at større regioner med flere oppgaver vil kunne utvikles til å bli en god samarbeidspartner for både små og store kommuner, det vil si å kunne opprettholde en mangslungen kommunestruktur. Skiptvet kommune vil anbefale alternativ 4, at Oslo, Akershus og Østfold og enkeltkommuner i Buskerud (Drammensregionen) og Oppland (Hadeland) går sammen i en framtidig region. Dette innebærer at Oslo går over fra å være både kommune og fylke til bare kommune. Dersom Oslo i siste instans ikke ønsker dette og regjeringen aksepterer et slikt standpunkt, vil alternativ 2 med en ny region som består av Akershus unntatt Asker og Bærum og hele Østfold med grenser som Borg bispedømme være et reelt alternativ. 30/07 AKTUELLE ORIENTERINGER Rådmannen orienterte om fylkeskommunens bredbåndsprosjekt. Det fremmes ikke søknad om bredbånd til Glennetangen nå pga liten bevilgning og kort tidsfrist. Det jobbes nå også med å se på løsning med fiber. Rådmannen orienterte om et forslag om at forfatter Johnny Halberg ønsker benytte Nes (spisebrakka) som skrivestue i sommer. Som gjenytelse vil han holde Nes åpent i helgene. Rådmannen delte ut skisseprosjektene på Vestgård skole. 31/07 ÅPEN POST Innkommet søknad fra Tom Gundersen om bygdefest 22. juni. Formannskapet innvilger søknaden under forutsetning av at lensmannen anbefaler søknaden. Ordføreren tok opp brev vedr. TV aksjonen Pengene går til UNICEF. Jorunn Lilleng og Torgunn S. Sollid ble enstemmig valgt til komiteen. Formannskapet bevilget 1 kr per innbygger til aksjonen. Svein Olav Agnalt tok opp problemet med at postgangen tar svært lang tid spesielt bedriftspakker. Side 9 av 10

10 Torleif Olsen orienterte fra årsmøte i krisesenteret. Krisesenteret er nå vedtatt omgjort til IKS. Regnskapet for 2006 gikk med underskudd på over Oppsamlet underskudd er nå på over kr. Dette er planlagt dekket inn i løpet av 2007 og 2008 under forutsetning av støtte fra kommunene. Kommunene dekker 20% og staten 80% av driften. 32/07 SKATTEREGNSKAP FOR 2. HALVÅR 2006 Skiptvet kommunes skatteregnskap for 2. halvår 2006 godkjennes. Ole Kristian Skjelle stilte spørsmål om han er inhabil og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil. Kontrollutvalgets behandling ble delt ut. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Skiptvet kommunes skatteregnskap for 2. halvår 2006 godkjennes. Side 10 av 10

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Alle medlemmer tilstede Forfall: Kåre Haug Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 01.06.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.09.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Trine Strand Ludvigsen Varamedlemmer: Lill Anita Strand Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 9/25/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbet Narvestad Grenager, Linda Stensby, Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.03.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet Licina,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 10/12 12/714 REPRESENTANTER SKIPTVET UNGDOMSRÅD 2012 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: SKIPTVET UNGDOMSRÅD Møtested: Gjøkeredet ungdomshus og kulturscene : 10/29/2012 Tid: 16.00 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer