MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18."

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 33/10 10/340 REFERATER 3 34/10 10/258 ENDRING AV HUSLEIEAVTALE - A/L VONHEIM SAMFUNNSHUS 4 35/10 10/330 ASKIM BBL BOLIGUTLEIE AS- SALG AV BOLIGER MED KOMMUNAL TILDELINGSRETT 5 36/10 10/339 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG - LANDSSTEVNE GRENSELØST /10 10/329 REGNSKAP /10 10/332 ÅRSMELDING FOR /10 10/337 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING 10 40/10 10/340 ÅPEN POST 12

2 ETTERUTSENDES: ØKONOMIPLAN Skiptvet, den Harald Frorud/s/ leder Kjell Eivind Solberg rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 33/10 REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/340 33/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /10 Referat fra virksomhetsledermøte /10 Kontrollrapport Glennetangen Side 3 av 12

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 34/10 ENDRING AV HUSLEIEAVTALE - A/L VONHEIM SAMFUNNSHUS Saksbehandler: Camilla Ekeli Arkivsaksnr.: 10/258 30/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til ny husleieavtale Saksutredning: Det foreslås å endre husleieavtalen mellom Skiptvet kommune og A/L Vonheim Samfunnshus. Dette med bakgrunn i at Vonheim i 2009 hadde et underskudd på kr Skiptvet kommune og Vonheim er enige om å forlenge avtalen fram til 2020 og øke husleiebeløpet til kr i år og pluss 60% av konsumprisindeksen hvert år framover. Avtalen er uendret utover dette. Juridiske forhold: Begge parter er enige om endringsforslaget av avtalen. Økonomiske forhold: Virksomhet for kultur har avsatt kr til husleie for Resterende beløp må bevilges av reservekonto. INNSTILLING: Forslag til ny husleieavtale mellom Skiptvet kommune og A/L Vonheim Samfunnshus godkjennes. Kr tilleggsbevilges fra reservekonto. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg den sak 30/10 Behandling: Torgunn Skjelle Sollid foreslo at saken utsettes til neste møte. Utsettelsesforslaget blei vedtatt mot 1 stemme. VEDTAK: Saken utsettes til neste møte. Side 4 av 12

5 SKIPTVET KOMMUNE Sak 35/10 ASKIM BBL BOLIGUTLEIE AS- SALG AV BOLIGER MED KOMMUNAL TILDELINGSRETT Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 10/330 35/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Brev datert fra Advokatfirma Orwall &Co Bakgrunn: Askim BBL Boligutleie AS eier 20 leiligheter i Brekkeveien og Krokusveien i Skiptvet. Skiptvet kommune har retten til å bestemme hvem som får bolig i disse leilighetene. Husbanken har yda tilskudd til utbyggingen for at kommunen skal få tildelingsretten. Askim BBl Boligutleie ønsker nå selge 4 av disse leiligheten. Selskapet trenger kapital. Saksutredning: De aktuelle boligene blei bygd i Tilskuddet fra Husbanken nedskrives over 20 år. Tilskuddet er dermed ferdig nedskrevet i Juridiske forhold: Når Skiptvet kommune har tildelingsrett, så er det for at kommunen skal ha lettere adgang til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Denne retten gjelder fram til Det er uhensiktsmessig å kombinere kommunal tildelingsrett med salg av boligen til private. Derfor søker Askim BBL Boligutleie AS om fritak fra kommunal tildelingrett. Søknaden gjelder 4 boliger. Tilsvarende søknad er innfridd for 2 boliger i samme boligområde tidligere. Økonomiske forhold: Boligselskapet har gjeld til Skiptvet kommune på de aktuelle boligene, både i form av kommunale avgifter og i form av etableringslån. Gjelda utgjør nær kr til sammen for de 4 boligene. Ved salg forutsettes det at denne gjelda innfris. Vurdering: Skiptvet kommune har tildelingsrett til ca 20 boliger etter at disse boligene er solgt. 16 av disse er i det samme området, men 4 er på Vollfeltet. I tillegg har kommunen 3 boliger selv. Dette er uavhengig av trygdeboliger på Solliaområdet og omsorgsboligene i Eikveien. Jeg vurderer det slik at vi har tilstrekkelig antall boliger hvor kommunen har tildelingsrett. Svakheten i denne bolimassen er snarere det at for mange er samlet på et sted og at leilighetene er ensartede. Dersom det skulle oppstå behov for flere leiligheter har vi muligheter for å søke Husbanken om tilsvarende tilskudd til nye leiligheter. Side 5 av 12

6 Sak 35/10 INNSTILLING: Skiptvet kommune aksepterer at Krokusveien 2-8 kan selges og at Skiptvet kommunes tildelingsrett opphører. Det forutsettes at all gjeld til Skiptvet kommune knyttet til de aktuelle boligene innbetales ved salget. Side 6 av 12

7 SKIPTVET KOMMUNE Sak 36/10 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG - LANDSSTEVNE GRENSELØST Saksbehandler: Camilla Ekeli Arkivsaksnr.: 10/ C 36/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Vedlegg: Søknad om arrangementstøtte, Norges Bygdeungdomslag. Bakgrunn: Hvert år arrangeres det landsstevne for NBU et sted i Norge, og i 2010 skal dette holdes i Trøgstad i Østfold. Derfor har NBU søkt kommuner i indre Østfold om arrangementstøtte. Juridiske forhold: I følge retningslinjene for kulturstøtte gis arrangementstøtte / underskuddsgaranti med 25% av arrangementets bruttokostnad, oppad begrenset til: Kr Kr Kr ved lokalt arrangement ved regionalt arrangement ved et nasjonalt arrangement Økonomiske forhold: NBU har søkt Skiptvet kommune om kr ,- i arrangementstøtte for landsstevne i Trøgstad. Vurdering: NBU har søkt om kr ,- i støtte, men er utfra retningslinjene berettiget kr ,-. Det foreslås at Skiptvet kommune støtter arrangementet med kr 3 000,-. INNSTILLING: Skiptvet kommune støtter Norges Bygdeungdomslags landsstevne 2010, med kr 3 000,-. Side 7 av 12

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 37/10 REGNSKAP 2009 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 10/329 37/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Hovedutvalg for landbruk og miljø 26/10 Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Regnskapsdokumentet sendes ut separat. Revisjonsberetning for 2009 Denne foreligger ikke på utsendelsestidspunktet Kontrollutvalget har møte 8. juni. Juridiske forhold: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret i regnskapssaker. Kontrollutvalget avgir uttalelse. Jfr forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner 10. Økonomiske forhold: Regnskapet viser et overskudd på kr ,70. Det vises til egen sak om disponering av overskuddet. Vurdering: Avleggelsen av regnskapet er i år forsinket. Årsaken til dette er liten kapasitet på regnskapssiden. INNSTILLING: Skiptvet kommunes årsregnskap for 2009 godkjennes. Side 8 av 12

9 SKIPTVET KOMMUNE Sak 38/10 ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 10/332 38/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Hovedutvalg for landbruk og miljø 27/10 Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding for 2009 Saksutredning: Årsmeldingen er en samlet framstilling over hva som er oppnådd av tjenesteproduksjon og forvaltning av ressursene i løpet av året. Det er bygget opp med en del som er rådmannens årsmelding og en del hvor hver virksomhet redegjør for sitt område. Virksomhetene skriver sine deler etter samme mal. Kommunen har vedtatt å bruke balansert målstyring som styringsverktøy. I årsmelding er måloppnåelse i forhold til ambisjonsnivåene som er satt i målekartet kommentert i virksomhetene sine redegjørelser. Nytt i år er at i målekartet er det en egen kolonne som viser resultater i forhold til ambisjonsnivå. Juridiske forhold: Årsmelding og regnskap skal behandles samtidig av kommunestyret senest 30. juni. Vurdering: Det vises til årsmeldingen. INNSTILLING: Årsmeldingen for 2009 godkjennes. Side 9 av 12

10 SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/10 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 10/337 39/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Ruspolitisk Handlingsplan Bakgrunn: Ruspolitisk handlingsplan har vært gjennom flere behandlinger; juni 2009 og desember I desembermøtet ble retningslinjene for alkoholpolitikken fastsatt (kap 4). I juni møtet fattet kommunestyret følgende vedtak: Rusmiddelpolitisk handlingsplan tas til orientering. Arbeidsgruppen bes fremme forslag til hvordan planens innhold iverksettes og følges opp. Dagens skjenketider og gjeldende skjenkebevillinger prolongeres ut Det er oppfølgingen av vedtaket i juni som nå fremmes på nytt. Saksutredning: Arbeidsgruppa har i hovedsak spesielt sett på kap 3 og da særlig kap 3.4 holdningsskapende arbeide og kap 3.5 organisering. Arbeidsgruppa har sendt brev til Politirådet, virksomhetene i kommunen v/rådmannen, Tiltaksteamet og gruppelederne for de politiske partiene. Det ble bedt om innspill i forhold til organisering og holdningsskapende arbeide. Innspillene har i stor grad vært sammenfattende og er tatt inn i handlingsplanen. Tiltaksteamet foreslo at det bør gjøres en evaluering av rusforebyggende gruppe, men arbeidsgruppa har vurdert at dette ikke skal gjøres i og med at rusforebyggende gruppe foreslås nedlagt. Det er også tatt inn en setning i kap som klargjør hva man skal forholde seg til når det gjelder skjenketider ved behandling av skjenkebevillinger. I desember 2009 ble de alkoholpolitiske retningslinjene vedtatt. I ettertid er det nå fremmet nye søknader om skjenkebevilling på Kroa i Meieribyen og på Glennetangen. De siste årene har disse to stedene byttet bevillingshaver og skjenkestyrer hvert år. Det tas derfor opp om skjenkebevilling på disse to stedene bør delegeres til rådmannen under forutsetning om at konseptene er noenlunde like. Om det søkes om skjenkebevilling på nye steder eller det søkes om et annet konsept så fremmes disse for kommunestyret. Juridiske forhold: Side 10 av 12

11 Sak 39/10 Handlingsplanen er retningsgivende for det forebyggende arbeidet og for alkoholpolitikken. Alkoholloven åpner for delegering av bevillingsmyndigheten i tråd med delegasjonsreglene i kommuneloven: Økonomiske forhold: Ingen Vurdering: Rusmiddelpolitisk handlingsplan har nå vært gjenstand for grundig behandling både politisk og administrativt. Det viktige med en slik plan er at den skaper engasjement og gir føringer for det arbeidet som skal drives på området. I mandatet for planarbeidet står det at Planen bør ha en tidshorisont til 2012 og rulleres 2. hvert år. Arbeidsgruppa foreslår at vedliggende plan får en tidshorisont til 2015 siden arbeidet med planen har tatt lang tid. Administrasjonen anbefaler at en slik plan behandles en gang i hver kommunestyreperiode. Dette vil også samsvare med fornyelse av bevillinger som skal gjøres innen året etter kommunevalg. Det foreslås fra rådmannen en endring i kap : Tildeling av skjenkebevilling til Kroa i Meieribyen og til Glennetangen delegeres til rådmannen under forutsetning av at det søkes om det samme konseptet som i dag. Dette punktet er ikke behandlet av arbeidsgruppa. INNSTILLING: 1 Vedliggende forslag til ruspolitisk handlingsplan vedtas. 2 Punkt i handlingsplanen tilføyes et nytt kulepunkt: Tildeling av skjenkebevilling til Kroa i Meieribyen og til Glennetangen delegeres til rådmannen under forutsetning av at det søkes om det samme konseptet som i dag. Side 11 av 12

12 SKIPTVET KOMMUNE Sak 40/10 ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/340 40/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Side 12 av 12

13 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 41/10 10/344 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM Skiptvet, den Harald Frorud/s/ leder Kjell Eivind Solberg rådmann

14 SKIPTVET KOMMUNE Sak 41/10 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 10/344 41/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Hovedutvalg for landbruk og miljø / Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Økonomiplan og handlingsprogram Bakgrunn: Virksomhetene har foreslått nye tiltak i planperioden ut fra egne planer og innspill fra årsmeldingen og uten å forholde seg til rammer. Tiltakene er prioritert. Saksutredning/Økonomiske forhold: Økonomiplanen er bygget på samme mal som tidligere år, men det er tatt inn noen nye avsnitt. Dette gjelder målekartet og at hver virksomhet har fått en egen side hvor de kan utdype sin egen virksomhet noe mer enn tidligere. Målekartet er foreslått utvidet med flere målekriterier/indikatorer. Det legges opp til at det nye målekartet vedtas som eget punkt. I vedliggende økonomiplan er det funnet plass til noen nye tiltak. Økningen er gjort i to prosesser. For det første er det sett på eksisterende budsjettrammer. Regnskapet for 2009 viser at det er rom for økning innenfor eksisterende rammer. Her er det funnet plass for å øke tiltakene med 2,18 mill kr. Utover dette gir nye rammer fra kommuneøkonomiproposisjonen ytterligere plass til noen nye tiltak. Men for å plass til tiltak er det også lagt til grunn en effektivisering på om lag 1,5 mill kr. Det vil bli en utfordring å få plass til de nye tiltakene når budsjettarbeidet for 2011 begynner hvor det da samtidig må finnes effektiviseringstiltak. På investeringssiden er det kun lagt opp til mindre tiltak. Det er behov for å gjennomføre utredninger både på Kirkelund skole og til bedret vanntilførsel før disse tiltakene tas inn i økonomiplanen. På inntektssiden har kommunen fått gevinst på om lag 1,5 mill kr som følge av omlegging av inntekssystemet. Dette i tillegg til økte frie midler gjør at det er rom for økninger i budsjettet. Endelige budsjettrammer legges fram av Regjeringen i oktober. Det er i økonomiplanen benyttet regnemodellen fra KS slik den foreligger kun med den endring at det forventes et skjønnstilskudd på 500 tusen kr slik vi har fått de seneste årene. Side 2 av 3

15 Sak 41/10 Innlemming av øremerkede midler til barnehage er ikke lagt inn i regnemodellen. Det er tatt utgangspunkt i at vi får økning av rammetilskuddet med samme beløp som er budsjettert for Vurdering: Resultatene i årsmeldingen viser at det er spesielt skole som har behov for styrkning. Dette er ivaretatt i forslaget. I tillegg har også pleie- og omsorg fått styrking av bemanningen på skjermet enhet. Forslaget til økonomiplan er ambisiøst og det krever at inntektsforutsetningene (skatt, rammetilskudd og innlemming av barnehagemidlene) blir som forutsatt. INNSTILLING: 1. Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for perioden for Skiptvet kommune godkjennes. 2. Økonomiplanen legges til grunn for Skiptvet kommunes budsjett for Målekartet slik det framkommer i økonomiplanen vedtas. Side 3 av 3

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer