MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 37/12 12/798 REFERATER 1 38/12 12/749 TANNKLINIKKEN PÅ KIRKELUND 3 39/12 12/793 BUDSJETT /12 12/798 ÅPEN POST 8 Skiptvet, den Kirsten Koffel Iversen Leder Kjell Eivind Solberg Rådmann

2 SKIPTVET KOMMUNE Sak 37/12 SAKSFRAMLEGG REFERATER Ingen Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/798 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/ /12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/2012 Side 2 av 8

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 38/12 SAKSFRAMLEGG TANNKLINIKKEN PÅ KIRKELUND Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 12/749 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 11/27/2012 / Barn og unges kommunestyre / Formannskapet / Kommunestyret 38/12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/2012 Vedlegg: Brev datert 8.okt.2012 fra Østfold fylkeskommune med Forslag til plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold Avtale datert 2002 mellom tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune og Skiptvet kommune. Bakgrunn: Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune har laget ny plan for klinikkstruktur i Østfold. Kommunen har planen til uttalelse innen 20. des.. Saksutredning: Planen foreslår å etablere en tannklinikk i hver av byene i Østfold og å legge ned tannklinikkene utrenfor byene. Det innebærer å legge ned tannklinikken på Kirkelund og flytte all behandling til 1 eller 2 nye tannklinikker i Askim og/eller Mysen. Tannklinikken på Kirkelund blei foreslått nedlagt i Det endte med en avtale mellom Østfold fylkeskommune og Skiptvet kommune om å beholde tannklinikken på Kirkelund betjent med tannpleier 2 dager pr uke. (se vedlagte avtale). Denne ordningen har fungert fram til nå. Juridiske forhold: Østfold fylkeskommune er juridisk forpliktet til å yte tannhelsetjenester til skoleelever og beboere på sykehjem. Fylkeskommunens ansvar endres ikke i planforslaget, men lokaliseringen av tjenestetilbudet endres. Fylkeskommunen legger vesentlig vekt på universell utforming av sine tannklinikker og viser til Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Økonomiske forhold: Tannklinikken på Kirkelund leies ut til Østfold fylkeskommune nå uten vederlag. Dette er en del av avtalen fre Tidligere betalte Østfold fylkeskommune kr pr år. Det tilsvarer kr i Vurdering: Planforslaget legger vekt på følgende forhold: Robuste fagmiljøer Side 3 av 8

4 Sak 38/12 Universell utforming, tilgjengelig for alle Utstyr Planen beskriver Kirkelund-klinikken som lite universell utformet, dårlig utstyrt og med 40 % tannpleier stilling. Jeg har hatt en befaring på klinikken sammen med overtannlegen, tannpleieren, vår bygningsingeniør og vaktmester. Da kom vi til følgende konklusjon: Tannpleieren på Kirkelund jobber også som tannpleier på andre klinikker i IØ og får gjennom det faglig fellesskap/utvikling. Ombyggingen til Familiens Hus har gjort inngangen fult ut tilgjengelig for alle. Utstyret er fult forsvarlig til dagens drift. Mindre mangler kan rettes uten vesentlige kostnader. Overtannlegen presiserte etter dette at det ikke trenger å gjennomføre flytting på kort sikt. Fylkestinget tar endelig standpunkt til klinikkstrukturen og tidspunkt for eventuelle endringer. Tannklinikken har ca 1100 personer som kunder (antall personer innen de grupper som Østfold fylkeskommune har ansvar) % av skoleelevene får nå sitt behov dekket av tannpleier og slipper å reise til tannlegen i Askim. Vektleggingen av universiell utforming synes noe underlig når Østfold fylkeskommues alternativ gjør tannhelsetilbudet utilgjengelig for alle. Ingen av disse gruppene kjører selv, men er avhengige av foreldre/pårørende. Tannklinikken på Kirkelund bør opprettholdes som nå. Videre bør Østfold fylkeskommune betale husleie for lokalet med kr pr år fra INNSTILLING: Skiptvet kommune ber om at tannklinikken på Kirkelund beholdes som nå. Overflytting til Askim/Mysen vil gjøre tannklinikken utilgjengelig for alle brukerne. Alle vil være avhengig av hjelp for å komme til behandling. Skiptvet kommune mener at Østfold fylkeskommune bør betale husleie for klinikken. Side 4 av 8

5 SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/12 SAKSFRAMLEGG BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 12/793 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Eldrerådet 11/26/ /12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/ /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst 11/27/2012 / Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Budsjettdokument 2013 (sendt ut på dropbox) Bakgrunn: Budsjettet utarbeides på bakgrunn av inneværende års budsjett med de endringer som framkommer i økonomiplanen og de rammer som Regjeringen har lagt fram i sitt forslag til statsbudsjett for Saksutredning: Innledningen i budsjettet viser i hovedtrekk endringer som er tatt inn i budsjettet. Det er ikke funnet plass til nye årsverk i budsjettet og det har vært nødvendig å foreslå reduksjoner med 3,62 årsverk. I tillegg er vikarposter og ekstrahjelp skåret for å få et budsjett i balanse. Det vises til beskrivelsen i budsjettets innledning. På investeringssiden er det utbygging av Kirkelund skole og rehabilitering av administrasjonsfløya som er det største tiltaket. Denne investeringen ble også tatt inn i budsjettet for 2012, men pga lengre forprosjektering enn forutsatt vil ikke byggestart kunne skje før i Det er også tatt inn rehabilitering av renseanlegget og en start på å rehabilitere kommunehuset. I tillegg kommer finansutgiftene (egnekapitalinnskudd KLP og avdrag startlån). Prosjektene finansieres med 25,5 mill kr i lån, bruk av fond og overføring fra driftsregnskapet (mva refusjon). Det er en stor usikkerhet mht hva som skjer med Skiptvet Omsorgssenter. I budsjettet er det tatt inn full drift fram til sommeren. Det vil si at det er medtatt 1,1 mill kr i statstilskudd til opplæring og 0,4 mill kr i vertskommunetilskudd. På utgiftssiden er det ansatt lærere på skolen og disse har arbeidsavtale fram til sommeren. Det er også økt 20% helsesøsterstilling som er gjort fast. Det foreslås at det kan tas opp inntil 1 mill kr i Startlån om det blir behov for det i løpet av året. Per november 2012 gjenstår 2,2 mill kr av opptatt startlån som kan videreutlånes. Juridiske forhold: Budsjettet vedtas på netto utgiftsramme per virksomhet (budsjettskjema 1B). Selve detaljbudsjettet følger som vedlegg i budsjettdokumentet. Side 5 av 8

6 Sak 39/12 Økonomiske forhold: Som beskrevet i budsjettdokumentet er det konsekvenser av eksisterende drift som gjør at det er lite rom for å finne plass til nye tiltak. Summen av enkeltposter utgjør sammen med lønnsjusteringene hele økningen av skatt og rammetilskudd. Fast lønn øker 4 % i forhold til 2012 (etter at 3,6 årsverk er tatt ut). Lokalt lønnsoppgjør 2012 må dekkes av reserveposten i den grad virksomhetene ikke kan dekke innen egen ramme. Total lønn øker med 6,2%. Inkludert i dette er pensjonsutgiftene som alene øker 12%. Arbeidsgivers pensjonsavsetning er økt fra 16% til 16,5%. Driftspostene går ned med 4,4%. Disse postene er beskåret kraftig for å få balanse i budsjettet. Tidligere har det vært diskutret å si opp avtalen med ASVO utegruppe og å innføre egenbetaling for trygghetsalarmer. Avtalen med ASVO koster kr per år og det er 6 mnd oppsigelse av avtalen. Innføring av trygghetsalarmer kan gi en inntekt på kr om betalingen legges på samme nivå som nabokommunene. Disse tiltakene er ikke tatt inn i budsjettforslaget. Etter at budsjettet ble balansert har kommunen mottatt eiendomsskattegrunnlaget for Vamma kraftstasjon. Den viser at eiendomsskatten for 2013 blir 1,3 mill kr høyere enn budsjettert. Det foreslås at denne økningen tas inn i reserverposten. Vurdering: Selv om det har vært krevende å få et budsjett i balanse er vedliggende budsjettforslag et realistisk budsjett. Men driften blir mer anstrengt enn for inneværende år, spesielt siden det er skåret ned på vikarposter og ekstra innleie. Det er mindre rom for å dekke opp uforutsette forhold blant annet innen barnevern og pleie- og omsorg. Posten reververt for tilleggsbevilgninger er derfor økt noe i forholdt til 2012 (2,4 mill kr). Med tillegg fra økt eiendomsskatt blir reserveposten på 3,7 mill kr. INNSTILLING: 1 Netto utgiftsrammer fordeles på virksomhetene som følger (skjema 1B): Budsjett 2013 Sentraladministrasjonen Kirkelund skole Vestgård skole Barnehager Pleie- og omsorg Sosial Næring og teknikk Reservert tilleggsbevilgninger Felles inntekter og utgifter Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på kr. Side 6 av 8

7 Sak 39/12 3 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 4 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 5 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2013: -Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven 3, første ledd, bokstav c. -Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille -Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr eiendomsskatteloven 25 første ledd. -Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 8 A-4. Takstene økes med 3%. - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter. 7 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 8 Det kan opptas inntil 1 mill kr i Startlån for videreutlån 9 Reserveposten økes med 1,3 mill kr som dekkes med økt eiendomsskatt. 10 Nye stillinger i budsjettet: Sentraladministrasjonen 0,2 årsverk kommuneoverlege Side 7 av 8

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 40/12 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/798 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/ /12 Hovedutvalg for helse og samhandling 11/27/2012 Side 8 av 8

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 01.06.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik:

Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik: SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 14.11.2012/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen fredag 23.11.12 kl. 12.00 tlf.

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Generelle kommentarer 5 Delegering av

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00 Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret 06.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING 06.12.05Tid: Kl. 16.00 NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøy Samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer