KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: :00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf ). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL FOND PS 03/89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. 252 PS 03/90 PS 03/91 PS 03/92 PS 03/93 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I PLAN OG BYGNINGSRÅDET &76 FO 03/6 INTERPELLASJON - OPPLÆRING POLITIKERE. 085 FO 03/7 ETNISKE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPOLITIKERE I KRISTIANSUND - INTERPELLASJON TIL BYSTYREMØTE

2 Side 2 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/470/11730/ Christine Reitan Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret /87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) Bakgrunn Kristiansund kommunale næringsfond har i foregående valgperiode hatt et fondsstyre bestående av følgende medlemmer: Dagfinn Ripnes (leder) Anne Grethe Holmen Harald M. Stokke Arbeidsformen til Kristiansund kommunale næringsfond har vært i form av to til tre årlige møter der søknader er blitt samlet opp og der man har prioritert midlene ved å se på søkerne i sammenheng. Kristiansund kommunale næringsfond har også tatt enkeltsaker opp til hurtigere behandling hvis dette har vært avgjørende for søkeren. I forbindelse med valg av ny politisk organisering er rollen som fondsstyre for Kristiansund kommunale næringsfond ikke endelig fastlagt. Under prosessen er det blitt pekt på både driftsutvalget og utviklingsutvalget som alternative fondsstyrer samt en delegering til administrasjonen. Rådmannens merknader Alternativene er følgende: 1. Funksjonen som fondsstyre legges til et eksisterende utvalg o Driftsutvalget o Utviklingsutvalget 2. Det oppnevnes et eget fondsstyre Fordelen med å legge funksjonen som næringsfondsstyre til et bestående utvalg (driftsutvalget eller utviklingsutvalget) ligger i at søknadene kan behandles kontinuerlig og at behandlingstiden blir kortere enn det som har vært tilfelle. Fordelen med å oppnevne et eget fondsstyre etter dagens modell ligger i at det er lettere å prioritere mellom søknader ved å ha få møter i året og der mange saker behandles på samme møte. Dette er en arbeidsform som vanskelig lar seg forene med de eksisterende utvalgene, da antall saker etter erfaring blir mange.

3 Side 3 av 26 Rådmannen vil anbefale at man går for en løsning med å oppnevne et eget fondsstyre bestående av tre representanter som etter dagens modell. I forvaltningen av Kristiansund kommunale næringsfond er det ofte behov for å se kommunens budsjettsituasjon i forhold til Kristiansund kommunale næringsfond for å kunne prioritere viktige prosjekter. På bakgrunn av dette bør representantene etter rådmannens oppfatning bestå av politikere i sentrale posisjoner. Dagens modell med ordfører, varaordfører og gruppeleder for opposisjonen har etter rådmannens oppfatning fungert tilfredsstillende og vil anbefale at dette videreføres. Forslag til VEDTAK: Kristiansund kommune oppnevner fondsstyre for Kristiansund kommunale næringsfond for bestående av følgende representanter: Anton Monge Rådmann

4 Side 4 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2667/11377/03 Terje Bloch Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /145 Bystyret /88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL EGET DISPOSISJONS FOND I 2001 mottok kommunen ekstraordinært utbytte på 163,5 mill. kroner fra Nordmøre Energiverk AS. Beløpet ble avsatt på fond, og 21,2 mill er brukt. 5 mill. kroner er øremerket Bølgen Næringshage, med visse forutsetninger. Resten på 137,3 mill. kroner er disponert i økonomiplanen hvorav 85,3 mill. kroner er øremerket Atlanterhavstunnelen. Med tidligere utgifter er totalt tilskudd til Atlanterhavstunnelen 92,5 mill. kroner Det foreslås å frigjøre 20 mill. kroner ved at bruk av fond erstattes med lån. Hensikten er å opprette et beredskapsfond i tilfelle sviktende forutsetninger i økonomiplanen som har et meget svakt netto driftsresultat. Det er maktpåliggende at beredskapsfondet ikke blir benyttet til varige økninger i utgiftsnivået eller erstatte inntektsforutsetninger. Vedtaket i sak Økonomirapporten 2. tertial punkt 4 har følgende ordlyd: Resterende NEAS-midler utenom avsetningen til Atlanterhavsveien omgjøres til disposisjonsfond (ubundet driftsfond). Dette gikk på fondets saldo 57,9 mill. kroner.det ble ikke lagt inn forslag til lånevedtak for den delen som kan frigjøres. Rådmannen legger til grunn at ovennevnte vedtak punkt 4 går ut og erstattes med nedenstående. Rådmannen foreslår at saken legges frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Det opprettes et eget fond på 20 mill. kroner av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). Fondet bør bare benyttes til eventuelle mindre engangsutgifter ikke medtatt i økonomiplanen og til dekning av eventuelle underskudd. Fondet kan ikke benyttes til annet enn investeringer uten at dette er avklart med fylkesmannen 2. Lånerammen for 2003 økes med 20 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid reguleres slik at avdrag på lån i 2004 utgjør 20 mill. kroner. 3. Bystyrets vedtak i sak Økonomirapport 2. tertial 2003 punkt 4 går ut. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/145 Saksbeh: Terje Bloch

5 Side 5 av 26 Arkivsaknr: 03/2667- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Det opprettes et eget fond på 20 mill. kroner av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). Fondet bør bare benyttes til eventuelle mindre engangsutgifter ikke medtatt i økonomiplanen og til dekning av eventuelle underskudd. Fondet kan ikke benyttes til annet enn investeringer uten at dette er avklart med fylkesmannen 2. Lånerammen for 2003 økes med 20 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid reguleres slik at avdrag på lån i 2004 utgjør 20 mill. kroner. 3. Bystyrets vedtak i sak Økonomirapport 2. tertial 2003 punkt 4 går ut.

6 Side 6 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2174/11415/ Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /146 Bystyret /89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. Vi har mottatt nedenstående søknad fra Operaen (lay-outen er endret litt). Den økonomiske situasjonen i Operaen i Kristiansund. Den totale økonomiske situasjonen for Operaen i Kristiansund er gjort rede for i møte med Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kristiansund Kommune og (må sjekke datoen). Kort oppsummert viser denne et antatt driftsmessig underskud inneværende år på ca. kr ,-. I tillegg kommer nødvendige avsetninger for tap på neste års produksjoner med kr , slik at det totale underskuddet for 2003 antas å blir ca. kr. 3 mill. Avsetning for risiko for underskudd i 2004 anses nødvendig, fordi planene for driftsåret 2004 allerede er lagt og vi har påtatt oss forpliktelser som det er vanskelig å komme bort fra. En økonomisk snuoperasjon vil først kunne få full effekt fra driftsåret I tillegg til dekning av driftsunderskudd, vil søknaden om refinansiering også inkludere økning av egenkapital til 2 mill, som vi anser som det forsvarlige nivå. Søknaden om refinansiering til de to hovedaksjonærene Kristiansund Kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har dermed en total ramme på kr. 5 mill. For å eliminere det udekkede tapet i størrelsesorden knapt 3 mill vil det være formålstienlig om den nye aksjekapitalen tegnes med en overkurs som dekker det udekkede tapet, slik at balansen etterpå fremstår med en positiv egenkapital tilsvarende aksjekapitalen. Vi viser til samtale om dette i møte med kommunen Operaen i Kristiansund forutsetter at Kristiansund Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune blir enige om fordelingen mellom eierne. De frivillige organisasjonene vil etter en slik refinansiering fortsatt være med som eiere, men deres posisjon vil være utvannet til en vesentlig mindre eierandel. Varig bedring av den økonomiske driften ved Operaen i Kristiansund. I tillegg til refinansiering av virksomheten må Operaen i Kristiansund forbedre den løpende driften. Det er behov for en årlig driftsmessig forbedring på ca. 1.5 mill, fordelt på kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Det er gjennomført en grundig analyse av virsomheten.

7 Side 7 av 26 Samtlige identifiserte innsparings- og omorganiseringsmuligheter er drøftet med kulturetaten i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune, sist i heldags møte Ledelsens plan for varig resultatforbedring tar utgangspunkt i anbefalinger fra eierne slik de framkom i dette møtet og i senere dialog. Kort oppsummert ønsker Operaen i Kristiansund å oppnå den nødvendige resultatforbedring gjennom vedtatte tiltak, fra og med regnskapsåret 2005: - Kostnadsreduksjon ca. 800' - økte egeninntekter ca Nærmere utdyping av tiltakene er redegjort for i eget skriv oversendt Kristiansund Kommunes administrasjon. Operaen i Kristiansund, i samråd med kulturetaten i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune ønsker ikke å sette i verk tiltak som vil gå ut over aktiviteten til barn og unge og annen kulturell infrastruktur. Operaens styre vurderer det slik at denne løsningen kan øke den økonomiske risikoen noe i forhold til en mer aggressiv nedskjæring, men av hensyn til musikk- og kulturlivet i regionen ønsker man ikke å gjennomføre mer dramatiske tiltak enn det som ansees som helt nødvendig. Etter avtale vil denne fremgangsmåten vil supplert med en tett administrativ oppfølging av Operaen i Kristiansund fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kristiansund Kommune. Kvartalsvis eller tertialvis vil økonomisk og virksomhetsmessig status bli gjennomgått. Dersom den tilsiktede effekten ikke oppnås i henhold til budsjett, vil ytterligere og mer radikale tiltak bli gjennomført fra våren Rådmannen bemerker. Ny sjef for Operaen tiltrådte i sommer. En av de første oppgavene var å gjøre opp en økonomisk status idet det ikke var mulig å dekke løpende utgifter ved forfall. På den måten var det også opparbeidet en uhåndterlig kreditorgjeld. Formannskapet innvilget i sak 110/03 i medhold av delegasjon i sak 40/99 et midlertidig likviditetslån på 1 mill. kroner slik at Operaen skulle klare seg inntil ny kapital var på plass fra kommunen og fylkeskommunen. Det lå i kortene den gang at kommunen skulle engasjere seg i en refinansiering for å sikre videre drift. Rådmannen vil likevel minne om at det er mindre enn tre år siden man behandlet en søknad om refinansiering. Dette skjedde i forbindelse med omdanning til aksjeselskap i Kommunen tegnet den gang aksjer for kr ,- og innvilget et ansvarlig lån på kr ,- Tilbakebetaling ble ikke avtalt. Fylkeskommunen var også bidragsyter sammen med de frivillige grunnorganisasjonene som Operaen bygger på. En revisorgjennomgang av Operaens økonomiske stilling viser et kapitalbehov på 5 mill. kroner for å dekke gammel gjeld og samtidig skaffe et økonomisk grunnlag å drive videre på. I tillegg er det nødvendig å tilpasse driften til inntektene. På grunn av inngåtte avtaler er dette vanskelig på kort sikt. Først i 2005 regner man med å være i mål på dette området. Kommunen følger Statens i den forstand at bevilgningen fra Staten skal utgjøre 68 %, kommunen og fylkeskommunen 16 % hver.

8 Side 8 av 26 Staten er ikke interessert i å gå inn med egenkapital. Kommunen og fylkeskommunen har drøftet seg i mellom og kommet frem til at refinansieringen bør skje etter samme nøkkel som i Det er ikke aktuelt for de frivillige organisasjonene å delta denne gangen. Deres eierandel vil dermed bli redusert. Nøkkelen fra den gang gir en fordeling på 68 % eller 3,4 mill kroner på kommunen og 32 % eller 1,6 mill. kroner på fylkeskommunen. Kapitalutvidelsen er foreløpig ikke vedtatt i Operaens organer. Men sannsynligvis blir løsningen en rettet emisjon mot kommunen og fylkeskommunen til overkurs for å ha egenkapitalen in takt når gjelden er dekket. Kursen er foreløpig ikke bestemt. Det vil derfor være hensiktsmessig at bystyret fatter vedtak om hvilket beløp kommunen skal gå inn med og at rådmannen får fullmakt til å bestemme formen på kommunens deltakelse. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter forslår rådmannen at driftsutvalget overfor bystyret avgi gir følgende in n s t i l l in g 1. Kommunen bevilger 3,4 mill. kroner for å delta i refinansiering av Operaen i Kristiansund inklusiv tidligere gitt likviditetslån på 1 mill. kroner 2. Beløpet dekkes ved bruk av fond etter NEAS-midlene. 3. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne i hvilken form bidraget skal gis og vilkårene for dette. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/146 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/2174- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Kommunen bevilger 3,4 mill. kroner for å delta i refinansiering av Operaen i Kristiansund inklusiv tidligere gitt likviditetslån på 1 mill. kroner 2. Beløpet dekkes ved bruk av fond etter NEAS-midlene. 3. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne i hvilken form bidraget skal gis og vilkårene for dette.

9

10 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2356/10988/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /132 Bystyret /90 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP Saken ble fremmet i møtet. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/132 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 02/2356- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Etter kort tids erfaring med navnet driftsutvalg, har utvalgets medlemmer høstet noe blandet erfaring. Per Kristian Øyen gav uttrykk for at han syntes dette var et dårlig navn uten identitet. Han ønsket derfor at det gamle navnet formannskap skulle tas tilbake. Debatten viste at mange hadde høstet samme erfaring: Navnet driftsutvalg må forklares for folk. Per Kristian Øyen fremmet derfor følgende forslag som oversendes bystyret: Kristiansund kommune foretar navneendring slik at driftsutvalget igjen kan kalles formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 oppheves. I samsvar med Per Kristian Øyens forslag vedtok driftsutvalget, med 10 mot 1 stemme, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Kristiansund kommune foretar navneendring slik at driftsutvalget igjen kan kalles formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 oppheves.

11 Side 11 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1794/11424/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /148 Bystyret /91 RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN Rådmannens utkast til budsjett 2004 og økonomiplan er sendt ut tidligere. Med dette legges budsjett 2004 og økonomiplan , med de betalingssatser som er lagt til grunn, frem til behandling i driftsutvalget. Driftsutvalget oversender saken til bystyret med sin innstilling. Rådmannens innstilling (s 29-30) i heftet Utkast til budsjett og økonomiplan er gjengitt nedenfor. Forslag til VEDTAK: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 6,7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 199,223 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 20 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner som gjøres opp innen BETALINGSSATSER Betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. 4. SALG AV AKSJER.

12 Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. Det startes en prosess med sikte på å redusere eierandelen i NEAS eventuelt at kommunen selger seg ut. Frigjorte midler brukes til nedbetaling av gjeld/redusere låneopptak. 5. UTLEIE AV RETTEN TIL Å OPPKREVE PARKERINGSGEBYR. Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr på kommunale parkeringsarealer. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett med økonomiplan for Kristiansund Havn KF. 6f. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 7. GJENNOMFØRING AV BUDSJETTET. Det er et overordnet mål å holde budsjettrammen i Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder, om nødvendig ved å justere aktiviteten. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/148 Saksbeh: Terje Bloch Arkivsaknr: 03/1794- Møtedato: Arkivkode: 150 Brev av: Rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan er utsendt. Følgende notater ble delt ut på møtet: Endring av rådmannens innstilling. Tillegg til pkt. 1 og pkt. 7. Alarmsentralen og budsjett Tabeller til erstatning/tillegg til rådmannens utkast til budsjett vedr. rammeområdene 20, 21, 22,23, 25 og 60. Barneverntjenesten i Kristiansund. Kort oppsummering av status og aktuelle utfordringer innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Uttalelse i forbindelse med budsjett- og økonomiplan fra flere fagforbund. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet presenterte Dagfinn Ripnes partienes forslag til endring av rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan :

13 Side 13 av 26 Driftsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen Næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb Motivasjonspott premie kr til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget 70 Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter 70 Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm. investeringer parkvesenet med kr Investeringsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak På vegne av Arbeiderpartiet presenterte Per Kristian Øyen partiets forslag til endring av rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan og gjorde samtidig oppmerksom på at dette var et foreløpig forslag fra Arbeiderpartiets side. Beløpene i kr. Økte utgifter nye sykehjemsplasser stillinger aktivitør Alarmsentralen Barn og unge støtte til lag og org Assistenttimer/Spes. undervisning Barnevern Kristiansund Ballklubb - KBK Bølgen Næringshage 250 SUM Beløpene i kr. Inndekning Budsjettforliket (ikke reg. av skatt/innbyggertilskudd)

14 Side 14 av 26 På vegne av Sosialistisk Venstreparti presenterte Vigg Jordahl partiets forslag til endring av rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan : 1. Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut med 7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være Låneopptak Låneopptak reduseres i tråd med budsjettvedtaket pkt. 6 i forhold til rådmannens utkast. 3. Betalingssatser (som rådmannens utkast) 4. Salg av aksjer. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. (Ingen salg av NEASaksjer). 5. Utleie av retten til å oppkreve parkeringsgebyr (som rådmannens utkast) 6. Budsjettvedtak Endringer i budsjettskjema 1B. Beløpene i kr. Endringsforslag Trafikksikkerhetstiltak Styrking av kultur og idrett Styrking rammetimer Nye sykehjemsplasser Alarmsentral Resultat uten saldering Salderingsforslag (Økte inntekter) Beløpene i kr. Eiendomsskatt økes 6,7o/oo 7o/oo Økt inntekt pga. redusert lån Resultat med saldering Endringer i budsjettskjema 2B Beløpene i kr. (Store prosjekter) Overslag Før Ny ungdomsskole 119,0 9,5 10,0 72,0 27,5 Badeland 104,3 6,2 9,3 53,8 35,0 Storkaia, veidel 84 3,6 44,9 35,5 Storkaia, kaidel 21,4 0,4 11,5 9,5 Nytt kulturhus* 2,0 35 Sum brutto investeringer 365,7 15,7 23,3 182,2 109,5 35 * Kristiansund utsetter Atlanterhavstunnelen og bruker de tiltenkte midlene (75,2) i økonomiplanperioden på følgende måte: Det settes av kr 37 mill. til et nytt kulturhus og Langveien u.skole vurderes som plassering. Det forutsettes at skole og tomt ikke selges og en evt. bortfall av inntekt kr 10 mill. inngår i prosjektet. På grunn av at sum brutto investering blir lavere er det mindre behov for låneopptak, og dermed er behovet for økt skatt på eiendom

15 Side 15 av 26 redusert etter taksering i Inntektene etter taksering øker dermed med kr 10 mill. fra 2005 og til 2006 og resten av perioden. Låneopptaket i perioden kan samtidig reduseres med kr 20 mill. og dermed kan det regnes årlig besparelse på driftsbudsjettet (rente og finansutgifter) til kr 3,6 mill. som inngår i salderingen av driftsbudsjettet. 7. Fordeling av rammer til virksomhetene (nytt pkt.) Driftsutvalget/formannskapet foretar fordeling av vikrsomhetens budsjettrammer i januar Viggo Jordahl gav uttrykk for at han ønsket en oversikt over betalingssatsene frem til bystyrets behandling. Rådmannen viste til notatene som var utdelt og gjorde oppmerksom på sin endring/tillegg til innstillingen. Til Punkt 1. Fritak for eiendomsskatt på boliger oppheves fra Til Punkt 7. Rådmannen fordeler vedtatte budsjettrammer i Skjema 1B på virksomhetene Det ble avholdt gruppemøter. Ordfører Dagfinn Ripnes opplyste at gruppen ville stemme for eget forslag, selv om det er sammenfallende interesser i flere forslag. Høyre/Fremskrittspartiet vil se på muligheten av å få Alarmsentralen inn i budsjettet og foreslo å føre opp kr til formålet. Inndekningen skjer ved å redusere avsetningen til eiendomsskatten tilsvarende (pkt. 72 i driftsbudsjettet). VOTERING Sosialistisk Venstrepartis forslag ble først tatt opp til votering fikk 1 stemme og falt. Det ble deretter votert alternativt mellom Arbeiderpartiets og Høyre/Fremskrittspartiets forslag. Arbeiderpartiets forslag fikk 5 stemmer og falt, mens 6 stemmer ble avgitt for Høyre/Fremskrittspartiets forslag. Ordføreren gjennomførte deretter en punktvis votering av innstillingen. 1. Rådmannens tillegg ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Sosialistisk Venstrepartis forslag ble satt opp mot innstilling fikk 1 stemme og falt. Innstillingen med vedtatt endring ble deretter enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Enstemmig vedtatt. Oversikt over betalingssatene legges frem til bystyrebehandlingen avsnitt ble enstemmig vedtatt. Ordføreren foreslo at 2. avsnitt skulle tas ut av vedtaket. Dette ble enstemmig vedtatt. 5. Enstemmig vedtatt. 6. Enstemmig vedtatt med Høyre/Fremskrittpartiets endringsforslag. 7. Tilleggsforslaget til innstillingen fra rådmannen ble satt opp mot SV s forslag. Innstillingen fikk 6 stemmer og ble vedtatt, mens SV s forslag fikk 5 stemmer. Innstillingen med endring ble deretter vedtatt. I samsvar med innstillingen og vedtatt endringer legger driftsutvalget saken frem for bystyret med følgende forslag til

16 Side 16 av 26 VEDTAK: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 6,7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være 4. Fritak for eiendomsskatt på boliger oppheves fra LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 199,223 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 20 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner som gjøres opp innen BETALINGSSATSER Betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. Oversikt over betalingssatene legges frem til bystyrebehandlingen. 4. SALG AV AKSJER. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. 5. UTLEIE AV RETTEN TIL Å OPPKREVE PARKERINGSGEBYR. Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr på kommunale parkeringsarealer. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett med økonomiplan for Kristiansund Havn KF. 6f. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 7. GJENNOMFØRING AV BUDSJETTET. Det er et overordnet mål å holde budsjettrammen i Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder, om nødvendig ved å justere aktiviteten. Rådmannen fordeler vedtatte budsjettrammer i Skjema 1B på virksomhetene. ENDRING I TALLDELEN I SAMSVAR MED VEDTATT FORSLAG:

17 Side 17 av 26 Driftsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen Næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb Motivasjonspott premie kr til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget 70 Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter 70 Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm. investeringer parkvesenet med kr Alarmsentralen Investeringsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak

18 Side 18 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2110/11822/ Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret /92 UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. Det vises til vedlagte bystyresak 03/67 av hvor bystyret i samsvar med ordførerens forslag gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes. En vesentlig årsak til bystyrets utsettelse av saken var ønske om å vurdere eventuelle andre og rimeligere alternativ, blant annet bruk av lokalene etter Vågen Legesenter i Helsehuset. Kommunen er gjort kjent med at Legesenteret har forhandlet om ny leieavtale for flytting til andre lokaler. Et annet moment var betenkeligheter knyttet til bruk av lokalene på Barmanhaugen til kontorer. Rådmannen har vurdert de nye momentene i denne sak. TILDELINGSTJENESTEN. Når det gjelder plasseringen av Tildelingstjenesten, er det så mange åpenbare fordeler ved å legge virksomheten til Kongens Plass 1, at rådmannen finner det unødvendig med ytterligere utredning, og viser til opprinnelig saksframlegg hvor det framgår: Med bare en mindre ombygging gir lokalene plass for Tildelingstjenesten. Alternativet gir god arealutnyttelse og lokalene blir funksjonelle for virksomheten. Tildelingstjenesten samarbeider nært med Servicekontoret. Nærheten vil lette et omfattende samarbeide og legge til rette for bedre service ovenfor brukerne. HJEMMETJENESTEN, DISTRIKT 1. Alternativ Barmanhaugen (opprinnelig forslag) Lokalene etter Brasen bolig er på grunn av plasseringen av Rehabiliteringstjenesten mindre egnet til institusjons- og boligformål. Eneste trappefri atkomst går gjennom Rehabiliteringstjenesten til bygningens hovedinngang og heis. For en kommunal kontorvirksomhet vil ikke dette medføre problemer, men for institusjon eller boliger, hvor beboerne må ha fullverdig atkomst hele døgnet, er dette ugunstig.

19 Side 19 av 26 Alternativ Vågen Legesenter Vågen legesenter deler i dag 2. etasje i Helsehuset med Helsetjenesten. Utflytting er etter det opplyste planlagt til høsten neste år. Legesenteret har i dagens lokaler en oppsigelsesfrist på 6 måneder. Kommunen har foreløpig ikke mottatt oppsigelse. Tilpasning av lokalene for annen virksomhet kan ta et par måneder. Innflytting kan derfor tidligst gjøres i november neste år. VURDERING AV ALTERNATIVENE. Alternativ Barmanhaugen. Beliggenhet: Barmanhaugen ligger sentralt i brukerdistriktet. Avstand til legesenter, sykehus og apotek blir minimal. Redusert transportlengde gir mer tid til brukerne, kortere responstid og økt trygghet. Eksterne baser: Areal: Parkering: Virksomheten har 3 eksterne hjemmehjelpsbaser; Barmanhaugen (boligdelen), Caroline og J. P. Clausens gate 7. Basen ved Caroline har et uhensiktsmessig lokale. Man har lenge søkt å finne nytt. Barmanhaugen ligger tilstrekkelig nært brukerne og lokalene er store nok til å plassere basen her. Redusert avstand til basene gir bedre muligheter til utnyttelse av ressursene og øker effektiviteten. Lokalene er funksjonelle og med plassering av en hjemmehjelpsbase i lokalene oppnår en svært god arealutnyttelse. Hjemmetjenesten benytter tjenestebiler. Bruken omfatter transport av personell og materiell til og fra brukere. For utrykking ved trygghetsalarm, er det behov for lettvint parkering. Ved Barmanhaugen kan dette ordnes tilfredsstillende på eiendommen. Alternativ Vågen Legesenter. Beliggenhet: Helsehuset ligger mindre sentralt i brukerdistriktet. Avstanden til legekontor og apotek øker. Eksterne baser: Alternativet øker avstanden til eksterne baser og gir ikke mulighet for å samlokalisere hjemmehjelpsbasen ved Caroline Areal: Lokalene etter Vågen legesenter er ca 320 m2. Beregnet arealbehov er ca 370 m2. Sammenligner en det aktuelle lokalet med lokalene til distrikt 2, som holder til i 3. etasje, gir det langt dårligere arealforhold. Parkering: Samlokalisering: Ved Helsehuset er det allerede i dag en utilfredsstillende parkeringssituasjon. Et økt parkeringsbehov på 7-8 plasser må eventuelt løses ved en ny vurdering av virksomhetenes parkeringsbehov og streng regulering av bruken av plassene. Nye parkeringsareal er ikke mulig å etablere uten betydelige kostnader eller eventuelt leie. Mulige driftsfordeler ved lokalisering av distriktene i samme bygning vil være vesentlig mindre enn effekten av en sentral plassering i brukerdistriktet.

20 Side 20 av 26 Andre forhold: Helsetjenesten, som deler 2. etasje i Helsehuset med Vågen legesenter, har ifølge virksomhetslederen et udekt arealbehov på 4 kontorer, m2. I dag disponerer 8 ansatte (helsesøstre, foreldreveileder og spesialpedagog) 4 kontorer, hvert på 10 m2. Fysioterapitjenesten (Habiliteringstjenesten), som er en del av Helsetjenesten, ligger i 1. etasje. En samlokalisering i 2. etasje vil lette og effektivisere samarbeidet i Helsetjenesten. Lokalene til Fysioterapitjenesten i 1. etasje vil derved kunne frigjøres til andre formål. FREMDRIFT. Ombyggingsarbeidene ved Felleskjøkkenet er av driftsmessige hensyn søkt lagt til perioden før sommerferien. Den planlagte fremdrift er stram. Dersom ikke Hjemme- og Tildelingstjenesten flyttes ut som forutsatt, vil arbeidene i eksisterende kjøkkenareal måtte utsettes til etter sommerferien. Det innebærer en utsettelse av ferdigstillelse på ca 5 måneder. Dette vil få vesentlige økonomiske konsekvenser. Fra den planlagte ferdigstillelse av felleskjøkkenet , påløper minimum kr pr måned i merkostnader utover budsjett. For alternativet på Barmanhaugen medfører utsettingen av byggestart enten at den planlagte ombyggingen av felleskjøkkenet forskyves, eller at hjemmetjenesten må flyttes til midlertidige lokaler. For Tildelingstjenesten har en fortsatt tid til klargjøring og flytting til Kongens Plass 1 innen planlagt frist. Midlertidig flytting av Hjemmetjenesten kan gjøres til nordvest-fløyen i Tempoveien 23. Lokalene kan benyttes med begrenset tilpasning. Et midlertidig datanett må imidlertid installeres. KOSTNADER. Lokalene etter Vågen legesenter har kontorinstallasjoner og tilfredsstillende ventilasjon. Kostnaden ved tilpasning av lokalene til Hjemmetjenesten, distrikt 1 er anslått til 1,5 mill kr. For nødvendig tilpasning og oppgradering av lokalene på Barmanhaugen for Hjemmetjenesten, distrikt 1 (ombygning, ventilasjon, belysning, dato, telefon, generell opp-pussing) er kostnaden beregnet til 2,35 mill kr. Lokalene har vært i bruk siden oppføringen i Opprusting og oppgradering til nye forskriftskrav har ikke vært foretatt. Som nevnt har ikke lokalene fullverdig atkomst til heis og bygningen for øvrig. Dette kan begrense bruksformålet noe. For nødvendig tilpasning og oppgradering til andre formål må en regne med høyere kostnad. Midlertidig flytting av Hjemmetjenesten, distrikt 1 til nordvst-fløyen i Tempoveien 23, er kostnadsberegnet til kr FINANSIERING. Rådmannen har vurdert ulike måter å finansiere en ombygging/ opprusting på. Med det nåværende press på kommunens økonomi kan ikke rådmannen forsvare å øke driftsrammen for å finansiere de nødvendige investeringer.

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004 Driftsutvalget 09.03.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Øyvind Wæraas Nestleder Dagfinn Ripnes

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Dato: 24.11.2011 Tid: 12:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Laila Selnes Lund Medlem

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer