KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: :00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf ). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL FOND PS 03/89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. 252 PS 03/90 PS 03/91 PS 03/92 PS 03/93 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I PLAN OG BYGNINGSRÅDET &76 FO 03/6 INTERPELLASJON - OPPLÆRING POLITIKERE. 085 FO 03/7 ETNISKE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPOLITIKERE I KRISTIANSUND - INTERPELLASJON TIL BYSTYREMØTE

2 Side 2 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/470/11730/ Christine Reitan Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret /87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND ( ) Bakgrunn Kristiansund kommunale næringsfond har i foregående valgperiode hatt et fondsstyre bestående av følgende medlemmer: Dagfinn Ripnes (leder) Anne Grethe Holmen Harald M. Stokke Arbeidsformen til Kristiansund kommunale næringsfond har vært i form av to til tre årlige møter der søknader er blitt samlet opp og der man har prioritert midlene ved å se på søkerne i sammenheng. Kristiansund kommunale næringsfond har også tatt enkeltsaker opp til hurtigere behandling hvis dette har vært avgjørende for søkeren. I forbindelse med valg av ny politisk organisering er rollen som fondsstyre for Kristiansund kommunale næringsfond ikke endelig fastlagt. Under prosessen er det blitt pekt på både driftsutvalget og utviklingsutvalget som alternative fondsstyrer samt en delegering til administrasjonen. Rådmannens merknader Alternativene er følgende: 1. Funksjonen som fondsstyre legges til et eksisterende utvalg o Driftsutvalget o Utviklingsutvalget 2. Det oppnevnes et eget fondsstyre Fordelen med å legge funksjonen som næringsfondsstyre til et bestående utvalg (driftsutvalget eller utviklingsutvalget) ligger i at søknadene kan behandles kontinuerlig og at behandlingstiden blir kortere enn det som har vært tilfelle. Fordelen med å oppnevne et eget fondsstyre etter dagens modell ligger i at det er lettere å prioritere mellom søknader ved å ha få møter i året og der mange saker behandles på samme møte. Dette er en arbeidsform som vanskelig lar seg forene med de eksisterende utvalgene, da antall saker etter erfaring blir mange.

3 Side 3 av 26 Rådmannen vil anbefale at man går for en løsning med å oppnevne et eget fondsstyre bestående av tre representanter som etter dagens modell. I forvaltningen av Kristiansund kommunale næringsfond er det ofte behov for å se kommunens budsjettsituasjon i forhold til Kristiansund kommunale næringsfond for å kunne prioritere viktige prosjekter. På bakgrunn av dette bør representantene etter rådmannens oppfatning bestå av politikere i sentrale posisjoner. Dagens modell med ordfører, varaordfører og gruppeleder for opposisjonen har etter rådmannens oppfatning fungert tilfredsstillende og vil anbefale at dette videreføres. Forslag til VEDTAK: Kristiansund kommune oppnevner fondsstyre for Kristiansund kommunale næringsfond for bestående av følgende representanter: Anton Monge Rådmann

4 Side 4 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2667/11377/03 Terje Bloch Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /145 Bystyret /88 FORSLAG OM Å AVSETTE 20 MILL. KRONER AV NEAS-MIDLENE TIL EGET DISPOSISJONS FOND I 2001 mottok kommunen ekstraordinært utbytte på 163,5 mill. kroner fra Nordmøre Energiverk AS. Beløpet ble avsatt på fond, og 21,2 mill er brukt. 5 mill. kroner er øremerket Bølgen Næringshage, med visse forutsetninger. Resten på 137,3 mill. kroner er disponert i økonomiplanen hvorav 85,3 mill. kroner er øremerket Atlanterhavstunnelen. Med tidligere utgifter er totalt tilskudd til Atlanterhavstunnelen 92,5 mill. kroner Det foreslås å frigjøre 20 mill. kroner ved at bruk av fond erstattes med lån. Hensikten er å opprette et beredskapsfond i tilfelle sviktende forutsetninger i økonomiplanen som har et meget svakt netto driftsresultat. Det er maktpåliggende at beredskapsfondet ikke blir benyttet til varige økninger i utgiftsnivået eller erstatte inntektsforutsetninger. Vedtaket i sak Økonomirapporten 2. tertial punkt 4 har følgende ordlyd: Resterende NEAS-midler utenom avsetningen til Atlanterhavsveien omgjøres til disposisjonsfond (ubundet driftsfond). Dette gikk på fondets saldo 57,9 mill. kroner.det ble ikke lagt inn forslag til lånevedtak for den delen som kan frigjøres. Rådmannen legger til grunn at ovennevnte vedtak punkt 4 går ut og erstattes med nedenstående. Rådmannen foreslår at saken legges frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Det opprettes et eget fond på 20 mill. kroner av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). Fondet bør bare benyttes til eventuelle mindre engangsutgifter ikke medtatt i økonomiplanen og til dekning av eventuelle underskudd. Fondet kan ikke benyttes til annet enn investeringer uten at dette er avklart med fylkesmannen 2. Lånerammen for 2003 økes med 20 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid reguleres slik at avdrag på lån i 2004 utgjør 20 mill. kroner. 3. Bystyrets vedtak i sak Økonomirapport 2. tertial 2003 punkt 4 går ut. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/145 Saksbeh: Terje Bloch

5 Side 5 av 26 Arkivsaknr: 03/2667- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Det opprettes et eget fond på 20 mill. kroner av gjenstående NEAS-midler (disposisjonsfond). Fondet bør bare benyttes til eventuelle mindre engangsutgifter ikke medtatt i økonomiplanen og til dekning av eventuelle underskudd. Fondet kan ikke benyttes til annet enn investeringer uten at dette er avklart med fylkesmannen 2. Lånerammen for 2003 økes med 20 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid reguleres slik at avdrag på lån i 2004 utgjør 20 mill. kroner. 3. Bystyrets vedtak i sak Økonomirapport 2. tertial 2003 punkt 4 går ut.

6 Side 6 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2174/11415/ Kjell A. Rasmussen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /146 Bystyret /89 SØKNAD OM REFINANSIERING AV OPERAEN. Vi har mottatt nedenstående søknad fra Operaen (lay-outen er endret litt). Den økonomiske situasjonen i Operaen i Kristiansund. Den totale økonomiske situasjonen for Operaen i Kristiansund er gjort rede for i møte med Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kristiansund Kommune og (må sjekke datoen). Kort oppsummert viser denne et antatt driftsmessig underskud inneværende år på ca. kr ,-. I tillegg kommer nødvendige avsetninger for tap på neste års produksjoner med kr , slik at det totale underskuddet for 2003 antas å blir ca. kr. 3 mill. Avsetning for risiko for underskudd i 2004 anses nødvendig, fordi planene for driftsåret 2004 allerede er lagt og vi har påtatt oss forpliktelser som det er vanskelig å komme bort fra. En økonomisk snuoperasjon vil først kunne få full effekt fra driftsåret I tillegg til dekning av driftsunderskudd, vil søknaden om refinansiering også inkludere økning av egenkapital til 2 mill, som vi anser som det forsvarlige nivå. Søknaden om refinansiering til de to hovedaksjonærene Kristiansund Kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har dermed en total ramme på kr. 5 mill. For å eliminere det udekkede tapet i størrelsesorden knapt 3 mill vil det være formålstienlig om den nye aksjekapitalen tegnes med en overkurs som dekker det udekkede tapet, slik at balansen etterpå fremstår med en positiv egenkapital tilsvarende aksjekapitalen. Vi viser til samtale om dette i møte med kommunen Operaen i Kristiansund forutsetter at Kristiansund Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune blir enige om fordelingen mellom eierne. De frivillige organisasjonene vil etter en slik refinansiering fortsatt være med som eiere, men deres posisjon vil være utvannet til en vesentlig mindre eierandel. Varig bedring av den økonomiske driften ved Operaen i Kristiansund. I tillegg til refinansiering av virksomheten må Operaen i Kristiansund forbedre den løpende driften. Det er behov for en årlig driftsmessig forbedring på ca. 1.5 mill, fordelt på kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Det er gjennomført en grundig analyse av virsomheten.

7 Side 7 av 26 Samtlige identifiserte innsparings- og omorganiseringsmuligheter er drøftet med kulturetaten i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune, sist i heldags møte Ledelsens plan for varig resultatforbedring tar utgangspunkt i anbefalinger fra eierne slik de framkom i dette møtet og i senere dialog. Kort oppsummert ønsker Operaen i Kristiansund å oppnå den nødvendige resultatforbedring gjennom vedtatte tiltak, fra og med regnskapsåret 2005: - Kostnadsreduksjon ca. 800' - økte egeninntekter ca Nærmere utdyping av tiltakene er redegjort for i eget skriv oversendt Kristiansund Kommunes administrasjon. Operaen i Kristiansund, i samråd med kulturetaten i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune ønsker ikke å sette i verk tiltak som vil gå ut over aktiviteten til barn og unge og annen kulturell infrastruktur. Operaens styre vurderer det slik at denne løsningen kan øke den økonomiske risikoen noe i forhold til en mer aggressiv nedskjæring, men av hensyn til musikk- og kulturlivet i regionen ønsker man ikke å gjennomføre mer dramatiske tiltak enn det som ansees som helt nødvendig. Etter avtale vil denne fremgangsmåten vil supplert med en tett administrativ oppfølging av Operaen i Kristiansund fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kristiansund Kommune. Kvartalsvis eller tertialvis vil økonomisk og virksomhetsmessig status bli gjennomgått. Dersom den tilsiktede effekten ikke oppnås i henhold til budsjett, vil ytterligere og mer radikale tiltak bli gjennomført fra våren Rådmannen bemerker. Ny sjef for Operaen tiltrådte i sommer. En av de første oppgavene var å gjøre opp en økonomisk status idet det ikke var mulig å dekke løpende utgifter ved forfall. På den måten var det også opparbeidet en uhåndterlig kreditorgjeld. Formannskapet innvilget i sak 110/03 i medhold av delegasjon i sak 40/99 et midlertidig likviditetslån på 1 mill. kroner slik at Operaen skulle klare seg inntil ny kapital var på plass fra kommunen og fylkeskommunen. Det lå i kortene den gang at kommunen skulle engasjere seg i en refinansiering for å sikre videre drift. Rådmannen vil likevel minne om at det er mindre enn tre år siden man behandlet en søknad om refinansiering. Dette skjedde i forbindelse med omdanning til aksjeselskap i Kommunen tegnet den gang aksjer for kr ,- og innvilget et ansvarlig lån på kr ,- Tilbakebetaling ble ikke avtalt. Fylkeskommunen var også bidragsyter sammen med de frivillige grunnorganisasjonene som Operaen bygger på. En revisorgjennomgang av Operaens økonomiske stilling viser et kapitalbehov på 5 mill. kroner for å dekke gammel gjeld og samtidig skaffe et økonomisk grunnlag å drive videre på. I tillegg er det nødvendig å tilpasse driften til inntektene. På grunn av inngåtte avtaler er dette vanskelig på kort sikt. Først i 2005 regner man med å være i mål på dette området. Kommunen følger Statens i den forstand at bevilgningen fra Staten skal utgjøre 68 %, kommunen og fylkeskommunen 16 % hver.

8 Side 8 av 26 Staten er ikke interessert i å gå inn med egenkapital. Kommunen og fylkeskommunen har drøftet seg i mellom og kommet frem til at refinansieringen bør skje etter samme nøkkel som i Det er ikke aktuelt for de frivillige organisasjonene å delta denne gangen. Deres eierandel vil dermed bli redusert. Nøkkelen fra den gang gir en fordeling på 68 % eller 3,4 mill kroner på kommunen og 32 % eller 1,6 mill. kroner på fylkeskommunen. Kapitalutvidelsen er foreløpig ikke vedtatt i Operaens organer. Men sannsynligvis blir løsningen en rettet emisjon mot kommunen og fylkeskommunen til overkurs for å ha egenkapitalen in takt når gjelden er dekket. Kursen er foreløpig ikke bestemt. Det vil derfor være hensiktsmessig at bystyret fatter vedtak om hvilket beløp kommunen skal gå inn med og at rådmannen får fullmakt til å bestemme formen på kommunens deltakelse. Under henvisning til ovenstående og sakens dokumenter forslår rådmannen at driftsutvalget overfor bystyret avgi gir følgende in n s t i l l in g 1. Kommunen bevilger 3,4 mill. kroner for å delta i refinansiering av Operaen i Kristiansund inklusiv tidligere gitt likviditetslån på 1 mill. kroner 2. Beløpet dekkes ved bruk av fond etter NEAS-midlene. 3. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne i hvilken form bidraget skal gis og vilkårene for dette. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/146 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/2174- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Kommunen bevilger 3,4 mill. kroner for å delta i refinansiering av Operaen i Kristiansund inklusiv tidligere gitt likviditetslån på 1 mill. kroner 2. Beløpet dekkes ved bruk av fond etter NEAS-midlene. 3. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne i hvilken form bidraget skal gis og vilkårene for dette.

9

10 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/2356/10988/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /132 Bystyret /90 NY POLITISK ORGANISERING I KRISTIANSUND KOMMUNE. NAVNEENDRING FRA DRIFTSUTVALG TILBAKE TIL FORMANNSKAP Saken ble fremmet i møtet. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/132 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 02/2356- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Etter kort tids erfaring med navnet driftsutvalg, har utvalgets medlemmer høstet noe blandet erfaring. Per Kristian Øyen gav uttrykk for at han syntes dette var et dårlig navn uten identitet. Han ønsket derfor at det gamle navnet formannskap skulle tas tilbake. Debatten viste at mange hadde høstet samme erfaring: Navnet driftsutvalg må forklares for folk. Per Kristian Øyen fremmet derfor følgende forslag som oversendes bystyret: Kristiansund kommune foretar navneendring slik at driftsutvalget igjen kan kalles formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 oppheves. I samsvar med Per Kristian Øyens forslag vedtok driftsutvalget, med 10 mot 1 stemme, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Kristiansund kommune foretar navneendring slik at driftsutvalget igjen kan kalles formannskap. Vedtak fra bystyresak 02/86 oppheves.

11 Side 11 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1794/11424/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /148 Bystyret /91 RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT 2004 OG ØKONOMIPLAN Rådmannens utkast til budsjett 2004 og økonomiplan er sendt ut tidligere. Med dette legges budsjett 2004 og økonomiplan , med de betalingssatser som er lagt til grunn, frem til behandling i driftsutvalget. Driftsutvalget oversender saken til bystyret med sin innstilling. Rådmannens innstilling (s 29-30) i heftet Utkast til budsjett og økonomiplan er gjengitt nedenfor. Forslag til VEDTAK: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 6,7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 199,223 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 20 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner som gjøres opp innen BETALINGSSATSER Betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. 4. SALG AV AKSJER.

12 Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. Det startes en prosess med sikte på å redusere eierandelen i NEAS eventuelt at kommunen selger seg ut. Frigjorte midler brukes til nedbetaling av gjeld/redusere låneopptak. 5. UTLEIE AV RETTEN TIL Å OPPKREVE PARKERINGSGEBYR. Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr på kommunale parkeringsarealer. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett med økonomiplan for Kristiansund Havn KF. 6f. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 7. GJENNOMFØRING AV BUDSJETTET. Det er et overordnet mål å holde budsjettrammen i Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder, om nødvendig ved å justere aktiviteten. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 03/148 Saksbeh: Terje Bloch Arkivsaknr: 03/1794- Møtedato: Arkivkode: 150 Brev av: Rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan er utsendt. Følgende notater ble delt ut på møtet: Endring av rådmannens innstilling. Tillegg til pkt. 1 og pkt. 7. Alarmsentralen og budsjett Tabeller til erstatning/tillegg til rådmannens utkast til budsjett vedr. rammeområdene 20, 21, 22,23, 25 og 60. Barneverntjenesten i Kristiansund. Kort oppsummering av status og aktuelle utfordringer innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Uttalelse i forbindelse med budsjett- og økonomiplan fra flere fagforbund. På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet presenterte Dagfinn Ripnes partienes forslag til endring av rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan :

13 Side 13 av 26 Driftsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen Næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb Motivasjonspott premie kr til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget 70 Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter 70 Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm. investeringer parkvesenet med kr Investeringsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak På vegne av Arbeiderpartiet presenterte Per Kristian Øyen partiets forslag til endring av rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan og gjorde samtidig oppmerksom på at dette var et foreløpig forslag fra Arbeiderpartiets side. Beløpene i kr. Økte utgifter nye sykehjemsplasser stillinger aktivitør Alarmsentralen Barn og unge støtte til lag og org Assistenttimer/Spes. undervisning Barnevern Kristiansund Ballklubb - KBK Bølgen Næringshage 250 SUM Beløpene i kr. Inndekning Budsjettforliket (ikke reg. av skatt/innbyggertilskudd)

14 Side 14 av 26 På vegne av Sosialistisk Venstreparti presenterte Vigg Jordahl partiets forslag til endring av rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan : 1. Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut med 7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være Låneopptak Låneopptak reduseres i tråd med budsjettvedtaket pkt. 6 i forhold til rådmannens utkast. 3. Betalingssatser (som rådmannens utkast) 4. Salg av aksjer. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. (Ingen salg av NEASaksjer). 5. Utleie av retten til å oppkreve parkeringsgebyr (som rådmannens utkast) 6. Budsjettvedtak Endringer i budsjettskjema 1B. Beløpene i kr. Endringsforslag Trafikksikkerhetstiltak Styrking av kultur og idrett Styrking rammetimer Nye sykehjemsplasser Alarmsentral Resultat uten saldering Salderingsforslag (Økte inntekter) Beløpene i kr. Eiendomsskatt økes 6,7o/oo 7o/oo Økt inntekt pga. redusert lån Resultat med saldering Endringer i budsjettskjema 2B Beløpene i kr. (Store prosjekter) Overslag Før Ny ungdomsskole 119,0 9,5 10,0 72,0 27,5 Badeland 104,3 6,2 9,3 53,8 35,0 Storkaia, veidel 84 3,6 44,9 35,5 Storkaia, kaidel 21,4 0,4 11,5 9,5 Nytt kulturhus* 2,0 35 Sum brutto investeringer 365,7 15,7 23,3 182,2 109,5 35 * Kristiansund utsetter Atlanterhavstunnelen og bruker de tiltenkte midlene (75,2) i økonomiplanperioden på følgende måte: Det settes av kr 37 mill. til et nytt kulturhus og Langveien u.skole vurderes som plassering. Det forutsettes at skole og tomt ikke selges og en evt. bortfall av inntekt kr 10 mill. inngår i prosjektet. På grunn av at sum brutto investering blir lavere er det mindre behov for låneopptak, og dermed er behovet for økt skatt på eiendom

15 Side 15 av 26 redusert etter taksering i Inntektene etter taksering øker dermed med kr 10 mill. fra 2005 og til 2006 og resten av perioden. Låneopptaket i perioden kan samtidig reduseres med kr 20 mill. og dermed kan det regnes årlig besparelse på driftsbudsjettet (rente og finansutgifter) til kr 3,6 mill. som inngår i salderingen av driftsbudsjettet. 7. Fordeling av rammer til virksomhetene (nytt pkt.) Driftsutvalget/formannskapet foretar fordeling av vikrsomhetens budsjettrammer i januar Viggo Jordahl gav uttrykk for at han ønsket en oversikt over betalingssatsene frem til bystyrets behandling. Rådmannen viste til notatene som var utdelt og gjorde oppmerksom på sin endring/tillegg til innstillingen. Til Punkt 1. Fritak for eiendomsskatt på boliger oppheves fra Til Punkt 7. Rådmannen fordeler vedtatte budsjettrammer i Skjema 1B på virksomhetene Det ble avholdt gruppemøter. Ordfører Dagfinn Ripnes opplyste at gruppen ville stemme for eget forslag, selv om det er sammenfallende interesser i flere forslag. Høyre/Fremskrittspartiet vil se på muligheten av å få Alarmsentralen inn i budsjettet og foreslo å føre opp kr til formålet. Inndekningen skjer ved å redusere avsetningen til eiendomsskatten tilsvarende (pkt. 72 i driftsbudsjettet). VOTERING Sosialistisk Venstrepartis forslag ble først tatt opp til votering fikk 1 stemme og falt. Det ble deretter votert alternativt mellom Arbeiderpartiets og Høyre/Fremskrittspartiets forslag. Arbeiderpartiets forslag fikk 5 stemmer og falt, mens 6 stemmer ble avgitt for Høyre/Fremskrittspartiets forslag. Ordføreren gjennomførte deretter en punktvis votering av innstillingen. 1. Rådmannens tillegg ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Sosialistisk Venstrepartis forslag ble satt opp mot innstilling fikk 1 stemme og falt. Innstillingen med vedtatt endring ble deretter enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Enstemmig vedtatt. Oversikt over betalingssatene legges frem til bystyrebehandlingen avsnitt ble enstemmig vedtatt. Ordføreren foreslo at 2. avsnitt skulle tas ut av vedtaket. Dette ble enstemmig vedtatt. 5. Enstemmig vedtatt. 6. Enstemmig vedtatt med Høyre/Fremskrittpartiets endringsforslag. 7. Tilleggsforslaget til innstillingen fra rådmannen ble satt opp mot SV s forslag. Innstillingen fikk 6 stemmer og ble vedtatt, mens SV s forslag fikk 5 stemmer. Innstillingen med endring ble deretter vedtatt. I samsvar med innstillingen og vedtatt endringer legger driftsutvalget saken frem for bystyret med følgende forslag til

16 Side 16 av 26 VEDTAK: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 6,7 unntatt for gårdsbruk hvor den skal være 4. Fritak for eiendomsskatt på boliger oppheves fra LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 199,223 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 20 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner som gjøres opp innen BETALINGSSATSER Betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. Oversikt over betalingssatene legges frem til bystyrebehandlingen. 4. SALG AV AKSJER. Kommunens aksjer i Gjensidige NOR ASA selges. Frigjorte midler settes inn på premiefond i pensjonsordningen i Gjensidige NOR Spareforsikring. 5. UTLEIE AV RETTEN TIL Å OPPKREVE PARKERINGSGEBYR. Kristiansund Parkering AS skal betale kr pr år i leie for retten til å oppkreve parkeringsgebyr på kommunale parkeringsarealer. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett med økonomiplan for Kristiansund Havn KF. 6f. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 7. GJENNOMFØRING AV BUDSJETTET. Det er et overordnet mål å holde budsjettrammen i Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder, om nødvendig ved å justere aktiviteten. Rådmannen fordeler vedtatte budsjettrammer i Skjema 1B på virksomhetene. ENDRING I TALLDELEN I SAMSVAR MED VEDTATT FORSLAG:

17 Side 17 av 26 Driftsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Tilskudd oljemuseum Styrking av oljeutvalgets budsjett Tilskudd Bølgen Næringshage Tilskudd Kristiansund Ballklubb Motivasjonspott premie kr til gode forslag. Finansieres av effekten av forslaget 70 Fritaksordningen for eiendomsskatt faller ut, som gir økt eiendomsskatteinntekter 70 Økt skatteanslag Avsetning av økt skatt til fond Bruk av avsatt fond Reduksjon i eiendomsskatt Renter og avdrag ifm. investeringer parkvesenet med kr Alarmsentralen Investeringsbudsjettet Beløpene i kr. Rammeområde Diverse investeringer parkvesenet Økt låneopptak

18 Side 18 av 26 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/2110/11822/ Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret /92 UTSATT SAK - NYE LOKALITETER FOR HJEMMETJENESTEN DISTRIKT I OG TILDELINGSTJENESTEN. Det vises til vedlagte bystyresak 03/67 av hvor bystyret i samsvar med ordførerens forslag gjorde følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes. En vesentlig årsak til bystyrets utsettelse av saken var ønske om å vurdere eventuelle andre og rimeligere alternativ, blant annet bruk av lokalene etter Vågen Legesenter i Helsehuset. Kommunen er gjort kjent med at Legesenteret har forhandlet om ny leieavtale for flytting til andre lokaler. Et annet moment var betenkeligheter knyttet til bruk av lokalene på Barmanhaugen til kontorer. Rådmannen har vurdert de nye momentene i denne sak. TILDELINGSTJENESTEN. Når det gjelder plasseringen av Tildelingstjenesten, er det så mange åpenbare fordeler ved å legge virksomheten til Kongens Plass 1, at rådmannen finner det unødvendig med ytterligere utredning, og viser til opprinnelig saksframlegg hvor det framgår: Med bare en mindre ombygging gir lokalene plass for Tildelingstjenesten. Alternativet gir god arealutnyttelse og lokalene blir funksjonelle for virksomheten. Tildelingstjenesten samarbeider nært med Servicekontoret. Nærheten vil lette et omfattende samarbeide og legge til rette for bedre service ovenfor brukerne. HJEMMETJENESTEN, DISTRIKT 1. Alternativ Barmanhaugen (opprinnelig forslag) Lokalene etter Brasen bolig er på grunn av plasseringen av Rehabiliteringstjenesten mindre egnet til institusjons- og boligformål. Eneste trappefri atkomst går gjennom Rehabiliteringstjenesten til bygningens hovedinngang og heis. For en kommunal kontorvirksomhet vil ikke dette medføre problemer, men for institusjon eller boliger, hvor beboerne må ha fullverdig atkomst hele døgnet, er dette ugunstig.

19 Side 19 av 26 Alternativ Vågen Legesenter Vågen legesenter deler i dag 2. etasje i Helsehuset med Helsetjenesten. Utflytting er etter det opplyste planlagt til høsten neste år. Legesenteret har i dagens lokaler en oppsigelsesfrist på 6 måneder. Kommunen har foreløpig ikke mottatt oppsigelse. Tilpasning av lokalene for annen virksomhet kan ta et par måneder. Innflytting kan derfor tidligst gjøres i november neste år. VURDERING AV ALTERNATIVENE. Alternativ Barmanhaugen. Beliggenhet: Barmanhaugen ligger sentralt i brukerdistriktet. Avstand til legesenter, sykehus og apotek blir minimal. Redusert transportlengde gir mer tid til brukerne, kortere responstid og økt trygghet. Eksterne baser: Areal: Parkering: Virksomheten har 3 eksterne hjemmehjelpsbaser; Barmanhaugen (boligdelen), Caroline og J. P. Clausens gate 7. Basen ved Caroline har et uhensiktsmessig lokale. Man har lenge søkt å finne nytt. Barmanhaugen ligger tilstrekkelig nært brukerne og lokalene er store nok til å plassere basen her. Redusert avstand til basene gir bedre muligheter til utnyttelse av ressursene og øker effektiviteten. Lokalene er funksjonelle og med plassering av en hjemmehjelpsbase i lokalene oppnår en svært god arealutnyttelse. Hjemmetjenesten benytter tjenestebiler. Bruken omfatter transport av personell og materiell til og fra brukere. For utrykking ved trygghetsalarm, er det behov for lettvint parkering. Ved Barmanhaugen kan dette ordnes tilfredsstillende på eiendommen. Alternativ Vågen Legesenter. Beliggenhet: Helsehuset ligger mindre sentralt i brukerdistriktet. Avstanden til legekontor og apotek øker. Eksterne baser: Alternativet øker avstanden til eksterne baser og gir ikke mulighet for å samlokalisere hjemmehjelpsbasen ved Caroline Areal: Lokalene etter Vågen legesenter er ca 320 m2. Beregnet arealbehov er ca 370 m2. Sammenligner en det aktuelle lokalet med lokalene til distrikt 2, som holder til i 3. etasje, gir det langt dårligere arealforhold. Parkering: Samlokalisering: Ved Helsehuset er det allerede i dag en utilfredsstillende parkeringssituasjon. Et økt parkeringsbehov på 7-8 plasser må eventuelt løses ved en ny vurdering av virksomhetenes parkeringsbehov og streng regulering av bruken av plassene. Nye parkeringsareal er ikke mulig å etablere uten betydelige kostnader eller eventuelt leie. Mulige driftsfordeler ved lokalisering av distriktene i samme bygning vil være vesentlig mindre enn effekten av en sentral plassering i brukerdistriktet.

20 Side 20 av 26 Andre forhold: Helsetjenesten, som deler 2. etasje i Helsehuset med Vågen legesenter, har ifølge virksomhetslederen et udekt arealbehov på 4 kontorer, m2. I dag disponerer 8 ansatte (helsesøstre, foreldreveileder og spesialpedagog) 4 kontorer, hvert på 10 m2. Fysioterapitjenesten (Habiliteringstjenesten), som er en del av Helsetjenesten, ligger i 1. etasje. En samlokalisering i 2. etasje vil lette og effektivisere samarbeidet i Helsetjenesten. Lokalene til Fysioterapitjenesten i 1. etasje vil derved kunne frigjøres til andre formål. FREMDRIFT. Ombyggingsarbeidene ved Felleskjøkkenet er av driftsmessige hensyn søkt lagt til perioden før sommerferien. Den planlagte fremdrift er stram. Dersom ikke Hjemme- og Tildelingstjenesten flyttes ut som forutsatt, vil arbeidene i eksisterende kjøkkenareal måtte utsettes til etter sommerferien. Det innebærer en utsettelse av ferdigstillelse på ca 5 måneder. Dette vil få vesentlige økonomiske konsekvenser. Fra den planlagte ferdigstillelse av felleskjøkkenet , påløper minimum kr pr måned i merkostnader utover budsjett. For alternativet på Barmanhaugen medfører utsettingen av byggestart enten at den planlagte ombyggingen av felleskjøkkenet forskyves, eller at hjemmetjenesten må flyttes til midlertidige lokaler. For Tildelingstjenesten har en fortsatt tid til klargjøring og flytting til Kongens Plass 1 innen planlagt frist. Midlertidig flytting av Hjemmetjenesten kan gjøres til nordvest-fløyen i Tempoveien 23. Lokalene kan benyttes med begrenset tilpasning. Et midlertidig datanett må imidlertid installeres. KOSTNADER. Lokalene etter Vågen legesenter har kontorinstallasjoner og tilfredsstillende ventilasjon. Kostnaden ved tilpasning av lokalene til Hjemmetjenesten, distrikt 1 er anslått til 1,5 mill kr. For nødvendig tilpasning og oppgradering av lokalene på Barmanhaugen for Hjemmetjenesten, distrikt 1 (ombygning, ventilasjon, belysning, dato, telefon, generell opp-pussing) er kostnaden beregnet til 2,35 mill kr. Lokalene har vært i bruk siden oppføringen i Opprusting og oppgradering til nye forskriftskrav har ikke vært foretatt. Som nevnt har ikke lokalene fullverdig atkomst til heis og bygningen for øvrig. Dette kan begrense bruksformålet noe. For nødvendig tilpasning og oppgradering til andre formål må en regne med høyere kostnad. Midlertidig flytting av Hjemmetjenesten, distrikt 1 til nordvst-fløyen i Tempoveien 23, er kostnadsberegnet til kr FINANSIERING. Rådmannen har vurdert ulike måter å finansiere en ombygging/ opprusting på. Med det nåværende press på kommunens økonomi kan ikke rådmannen forsvare å øke driftsrammen for å finansiere de nødvendige investeringer.

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer