Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser /2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser /2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /230 PS 12/87 Økonomiplan / Budsjett /2495 PS 12/88 PS 12/89 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset Overtakelse av rettigheter til forprosjekt og leieavtale for Folkets hus fra Kongens Plass eiendom AS 2009/ /360 PS 12/90 Justering av investeringsbudsjett /2666 PS 12/91 PS 12/92 PS 12/93 Rapport fra prosjektgruppen for barnehageutvikling i Kristiansund kommune pr desember 2012 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei. Fylkesmannens svar. Krav om lovlighetskontroll - Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion 2012/ / /2623 PS 12/94 Budsjettjustering Årets lønnsoppgjør 2012/2680

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/85 Betalingsssatser /2405 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. 3. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD. 4. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

3 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /230 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Kristiansund kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkidé for 2013 til etterretning. Kostnadene er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 2. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt Barnehageløftet. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 3. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt Kvalitetssystem. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 4. Kristiansund kommune slutter seg til forprosjektet Felles for fremtiden, med de merknader som fremgår av rådmannens saksfremstilling. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Karl Kjetil Skuseth

4 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/87 Økonomiplan / Budsjett /2495 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte Maritta B. Ohrstrand, enhetsleder som rektor v/rensvik skole, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres habil. Et enstemmig bystyre erklærte henne habil. Ordføreren foreslo en taletid på 5 minutter for bystyrets gruppeledere og ledere av hovedutvalgene, mens de øvrige medlemmer får en taletid på 3 minutter. Forslaget fikk enstemmig tilslutning. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Bjarne S. Elde følgende endringer av formannskapets innstilling: Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor Barnevern - miljøterapeut prøveperiode lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra årsverk hjemmetjenestene fra Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler Bølgen næringshage - økt driftstilskudd Parkvesenet 1 stilling fra Utbedring framkommelighet - fortau renter/avdrag lån Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd

5 Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassen Kjøp av tomt og forprosjektering demenssykehjem Frei Plastring Storkaia del 2 (opsjon) Ny hovedvannledning langs flyplassen Oppgradering Sundbåten Angvik (propell) 250 Fløya barnehage - opparbeidelse og sikring av uteområde (bevilget i 2012/korreksjon av feil) Bjarne S. Elde presenterte følgende fellesforslag fra Ap, H, Frp og Krf Tilskudd KBK (for å betjene et annuitetslån på kr 20 mill fra ) Redusert rente og avdrag ved nedtrekk ramme Atlanten Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Atlanten stadion Tilhørende verbalforslag: Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti fremmet Åge Austheim følgende endringer av formannskapets innstilling: 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,45 promille i hele Kristiansund kommune i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 MNOK til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdra på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 MNOK, som gjøres opp innen Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A Driftsbudsjett med økonomiplan og Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan vedtas med de endringer som fremgår av tabellen på neste side i dette

6 budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet med økonomiplan og Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan vedtas med de endringer som fremgår på siste side i dette budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd i planperioden på 3,1 MNOK til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasningsprosjekter Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas. Bystyret viser til at Kristiansund kommune ved slutten av økonomiplanperioden vil ha ferdigstilt sykehjemmet i Tempoveien 23 og sykehjemmet for demente på Frei. I tillegg vil planlagte investeringer frem mot 2020 medføre ytterlige økte driftsutgifter. Kommunens gjeld, og dermed utgiftene til renter og avdrag, vil også øke vesentlig i løpet av økonomiplanperioden. Kommunen er nødt til å prioritere driftsmidler til driftsoppstart av sykehjemmene i første runde og andre investeringer deretter, og arbeidet med dette må starte nå. Det skal derfor gjennomføres Organisasjonsutvikling 2016 som skal være et effektiviserings- og omstillings prosjekt som omfatter kommunens samlede virksomhet. Det forventes at prosjektet ferdig opptrappet og gjennomført skal gi en årseffekt på minst 75 mill. kr. (2013 kr), tilsvarende 5 % av brutto driftsbudsjett. 6. Fra 2013 skal budsjett- og økonomiplan legges frem til politisk behandling senest 15. november. Budsjettskjema 1B drift Som Rådmannen foreslår med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak Reduksjon eiendomsskatt Kjøp 10 nye sykehjemsplasser nabokommuner, måneders drift 2 nye årsverk i hjemmesykepleien Kompetansemidler/videreutdanning lærere styrking 500 Økt vedlikehold kommunal bygningsmasse 500 Reasfaltering kommunale veier 500 Høgskolesenteret utvikling ingeniørutdanning 250 Økt tilskudd Bølgen næringshage 200 Driftstilskudd KBK ny toppfotballstadion Sum økte utgifter

7 Inndekning Mindre rammevekst/vakans årsverk Sentraladministrasjonen, rammeområde 12 Ikke rammevekst/vakans årsverk Kultur og næring, rammeområde 25 Ikke rammevekst/vakans årsverk Nav Kristiansund, rammeområde 34 Ikke rammevekst/vakans årsverk/vaktlag Brann og redning, rammeområde 65 Videreføring Omorganiseringsprosjekt 2010, herunder sammenslåing av enheter og utgiftsreduksjoner pga. salg av eiendom Reduksjon avsetning disposisjonsfond Reduksjon renter og avdrag Atlanten stadion Ikke etablering av Skattens hus 600 Sum økte inntekter/mindre utgifter Budsjettskjema 2B investering Som Rådmannen foreslår med følgende endringer: - Grunnerverv, regulering og prosjektering sykehjem for demente på Frei med plasser gjøres i 2013 (4,5 MNOK), mens bygging startes innen første halvår 2014 (40 MNOK), videreføres i 2015 (60 MNOK) og fullføres innen første halvår i 2016 (40 MNOK). Tiltaket finansieres med låneopptak og driftsstart planlegges til sommeren/høsten Nytt Kulturhus i 2015 (100 MNOK) utsettes til etter økonomiplanperioden. - Opprusting Atlanten Stadion budsjetteres med 40 MNOK i Tiltaket finansieres med låneopptak og tippemidler. - Bygging av gang- og sykkelvei langs Flyplassveien og legging av ny hovedvannledning langs flyplassen fremskyndes til Verbalforslag fra Frp, H og Krf presentert av Åge Austheim: - Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt sak om budsjettkonsekvenser av ytterligere styrking med 3, 6 og 8 faste nye årsverk i hjemmesykepleien. - Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt sak om nødvendige utbedringer i forbindelse med lekkasje Kirkelandet kapell, femtiårsjubileum Kirkelandet kirke og hundreårsjubileum Nordlandet kirke. - Rådmannen bes fremme revidert sak om opprustning av Atlanten stadion som breddeidrettsanlegg for bystyret i tråd med dagens budsjettvedtak. - Bystyret ønsker å redusere betalingstiden for parkering i sentrum og ber om å få seg forelagt sak om å redusere betalingstiden, i første omgang til kl. 18 på hverdager. - Bystyret ber om å få seg forelagt sak om praktisering og dispensering fra forskrift om bruk av vannscooter i aktuelle områder i Kristiansund kommune.

8 - Kristiansund kommune har valgt å integrere eller samordne det obligatoriske langtidsbudsjettet, jfr. KL 44, og kommuneplanens handlingsprogram, jfr. PLB 20, i den fremlagte budsjett- og økonomiplan. Kommunens årsbudsjett fremlegges i dag som første året i økonomiplanens 4 års periode. KL 44 forutsetter at også økonomiplanen skal være i balanse og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Spørsmålstillingen er om samordningen av kommuneplanens handlingsprogram og årsbudsjettet i et felles saksdokument, resulterer i at årsbudsjettet får fokuset mens kommuneplanens handlingsprogram og økonomiplanens 4-årige budsjettperspektiv blir utilstrekkelig belyst og påaktet. Det kan være hensiktsmessig å skille behandlingen av årsbudsjettet og økonomiplanen slik at økonomiplanen behandles samordnet med kommuneplanens handlingsprogram. Det forutsettes da at kommuneplanens kortsiktige del og økonomiplanen rulleres hvert år og at dette skjer etter at kommuneøkonomiproposisjonen er fremlagt. Årsbudsjettet behandles deretter separat etter at statsbudsjettet er fremlagt. Det er nødvendig å utrede om denne modellen vil sikre en bedre økonomisk planlegging på så vel kort som lang sikt ved at de økonomiske forhold vedrørende kommunens egen virksomhet samordnes med virksomheten i kommunen som samfunn. En må anta at denne modellen også kan gi større grad av samfunnsmessig medvirkning i planprosessen og de folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag i et langsiktig planperspektiv. Modellen må forholde seg til prosessuelle regler både i Plan- og bygningsloven og i Kommuneloven. Bystyret ber om at rådmannen utreder saken og legger denne frem for bystyret innen utgangen av 1. kvartal På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth rådmannens innstilling til formannskapet med følgende endringer: 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,45 promille i hele Kristiansund kommune i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. kr 4,2 mill 2.Grunnskoler: Utstyr desentralisert undervisning kulturskolen: kr 0,095 3.Bølgen næringshage økt driftstilskudd kr 0,2 kr 4,495 mill Disposisjonsfond kr 3,75 mill Økte skatteinntekter kr 0,745 Kr 4,495 mill Verbalforslag fra Venstre v/ragnhild Helseth: Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for å opprette en årlig pris Skifersteinen som gis til en huseier som ved rehabilitering eller nybygg benytter skiferstein på tak. Prisen deles ut på den årlige prisfesten arrangert av Kristiansund kommune.

9 På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Viggo Jordahl følgende endringer av formannskapets innstilling: Budsjettskjema 2B investering: Som Formannskapets innstilling med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak Økt utbedring / investering kommunal boligmasse Skoler SD-anlegg og ventilasjon Sykehjem (for demente, Frei) Sum Inndekning Atlanten stadion Reguleringsplan Bolgneset/Daumannsdalen Salg aksjer Vikan Eiendom* Sum *Et salg av kommunens aksjer i Vikan Eiendom vil trolig redusere lånebehovet i løpet av økonomiplan-perioden. Mindre renteomkostninger kan dermed bidra til drift av nye sykehjem. Verbalforslag fra SV v/viggo Jordahl: Samhandlingsreformen Bystyre ber regjeringen etterberegne Kristiansund kommunes kostnader knyttet til samhandlingsreformen. De foreløpige resultater når det gjelder utskrivningsklare pasienter og med finansieringsordning bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Psykisk helse og rus må ikke inkluderes i samhandlingsreformen før kunnskapsgrunnlaget om mulige finansieringsordninger er bedre enn i dag. På vegne av Rødt fremmet Stein Kristiansen følgende verbalforslag: Rødt mener at Kristiansund kommune har oppgaver i grunnskolen, barnehagen og i eldreomsorgen, som ikke blir forsvarlig ivaretatt. Generelt er bemanningen for lav, og dette fører igjen til slitasje på ansatte og redusert kvalitet på tjenestene. Situasjonen blir ikke bedre av at tjenestene har vært preget av et kommunalt innsparingsregime over mange år I en slik situasjon må alt av politisk handlingsrom og økonomiske ressurser brukes på fattigdomsbekjempelse, flere førskolelærere i barnehagene, flere lærere i grunnskolen og på flere helsearbeidere i eldreomsorgen. Rødt har tidligere foreslått økt eiendomskatt øremerket slike tiltak, f.eks til å øke sosialhjelpen opp til SIFOs satser og til økt grunnbemanning i velferdstjenesene, uten å få oppslutning fra verken Ap, Frp eller H. Nå foreslås det en økning i eiendomskatten for å bygge nytt Operahus og et fotballstadion; dette støtter ikke Rødt. Renter og avdrag på lån må betales; mens forsvarlighetsbegrepet i velferdstjenestene kan strekkes, og som igjen fører til at skole, barnehager og eldreomsorg blir arena for innsparinger. Det er andre som har større behov for økonomisk støtte i kommunen, enn elitene som står bak et fotballag og en ny stor kulturscene. Rødt kan ikke være med på å øke eiendomskatten på et slikt grunnlag. Kommuneøkonomien blir heller ikke bedre av at regjeringa prioriterer økt privat forbruk, og at viljen til å øke skattene mangler. I tillegg legger store investeringer i olje/gass

10 industrien beslag på store samfunnsmessige ressurser. Rødt vil øke det offentlige forbruket, vi vil øke skatten for de rike og vi vil redusere oljeinvesteringene. Dette vil gi kommunen et økonomisk handlingsrom som står i forhold til regjeringens pålegg, og til de krav og forventninger folk har til gode velferdstjenester. Kristiansund kommune trenger millioner for å kunne nå et akseptabelt nivå på velferdstjenester og vedlikehold.. Rødt vil stemme mot helheten i budsjettet fordi vi mener prioriteringene er feil, og at den store ressursmangelen i kommunen ikke blir synliggjort. Dette er f.eks verditap pga manglende vedlikehold, kvalitetsforringelse i velferdstjenester og hardere arbeidsbetingelser for ansatte. Alt dette har store samfunnsmessige kostnader, som budsjettet ikke viser. Bystyret burde synliggjøre dette ved å vedta et underskuddsbudsjett, som kunne presse så vel regjeringspartiene som opposisjonen på Stortinget til å endre sine holdninger til kommune-økonomi og offentlig forbruk. VOTERING Det ble først votert over verbalforslagene. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti foreslo Åge Austheim at verbalforslagene ble oversendt formannskapet. Dette ble avvist, og det ble votert over forslagene. På vegne av Sosialistisk venstreparti foreslo Viggo Jordahl følgende endring av sitt verbalforslag: Siste setning strykes. Ragnhild Helseth, Venstre, foreslo at hennes verbalforslag ble oversendt formannskapet. Verbalforslagene fremsatt av Frp, H og Krf: 1. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 2. strekpunkt: 17 stemmer og falt. 26 stemte i mot. 3. strekpunkt: Enstemmig vedtatt 4. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 5. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 6. strekpunkt: 17 stemmer og falt. 26 stemte i mot. Verbalforslag fra Venstre ble foreslått oversendt formannskapet. Oversendelsesforslaget fikk 15 stemmer og falt. Det ble deretter votert over forslaget som fikk som fikk 4 stemmer og falt. 39 stemte i mot. Sosialistisk venstrepartis korrigerte verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra Rødt fikk 2 stemmer og falt. 41 stemte i mot. Votering over talldelen Forslag fra Sosialistisk venstreparti fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Venstre fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti fikk 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. Forslag fra Arbeiderpartiet fikk 23 stemmer og var dermed vedtatt. Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, med tilhørende verbalforslag, ble vedtatt med 39 mot 4 stemmer.

11 Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble deretter tatt opp til votering og ble vedtatt med 42 mot 1 stemme. Bystyret har da fattet følgende vedtak 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Innmeldte tiltak og ønsker i planperioden, jfr. side 40 i økonomiplana er vurdert, men det er ikke funnet plass til tiltakene i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasning 2013 Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas.

12 Vedtatte endringer i forhold til formannskapets innstilling: Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor Barnevern - miljøterapeut prøveperiode lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra årsverk hjemmetjenestene fra Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler Bølgen næringshage - økt driftstilskudd Parkvesenet 1 stilling fra Utbedring framkommelighet - fortau renter/avdrag lån Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassen Kjøp av tomt og forprosjektering demenssykehjem Frei Plastring Storkaia del 2 (opsjon) Ny hovedvannledning langs flyplassen Oppgradering Sundbåten Angvik (propell) 250 Fløya barnehage - opparbeidelse og sikring av uteområde (bevilget i 2012/korreksjon av feil) Fellesforslag fra Ap, H, Frp og Krf Tilskudd KBK (for å betjene et annuitetslån på kr 20 mill fra ) Redusert rente og avdrag ved nedtrekk ramme Atlanten Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Atlanten stadion Tilhørende verbalforslag: Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden.

13 Vedtatte verbalforslag: Vedr. Atlanten stadion / breddeanlegg Rådmannen bes fremme revidert sak om opprustning av Atlanten stadion som breddeidrettsanlegg for bystyret i tråd med dagens budsjettvedtak. Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden. Vedr. samhandlingsreformen Bystyre ber regjeringen etterberegne Kristiansund kommunes kostnader knyttet til samhandlingsreformen. De foreløpige resultater når det gjelder utskrivningsklare pasienter og med finansieringsordning bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

14 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/88 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset 2009/623 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret, mot 8 stemmer, følgende vedtak Kristiansund kommune slutter seg til søknaden fra Bompengeselskapet E39 Knutset Astad AS med tillegg av Vegkontorets anbefalinger. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Tor Håkon Taraldsen

15 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/89 Overtakelse av rettigheter til forprosjekt og leieavtale for Folkets hus fra Kongens Plass eiendom AS 2011/360 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte Formannskapets innstilling var ettersendt. Rådmannen, styreleder i Kongens Plass Eiendom AS, har vært inhabil i alle saker vedr Kongens Plass Eiendom AS, og ordføreren legger frem saken. Kirsti Dyrnes, medlem av styret i Kongens Plass Eiendom AS, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil Stein Kristiansen, nestleder i AØF-Folkets hus, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil Bjarne S. Elde, styreleder i Operaen, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil Ragnhild Helseth, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil Asbjørn Jordahl, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil Margrete Slettan, varamedlem til styret i Folkets hus, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres habil. Et enstemmig bystyre erklærte henne habil Knut Garshol, varamedlem til Operaens styre for fylkets representant, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres habil. Et enstemmig bystyre erklærte ham habil

16 Ingen varamedlemmer tiltrådte. 38 voterende i salen. I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Kristiansund kommune overtar allerede gjennomført forprosjekt med arkitektkonkurranse i regi av Kongens Plass Eiendom AS, og dekker påløpte kostnader med 4,1 millioner kroner. 2. Bevilgningen innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2012 og finansieres ved låneopptak. Nødvendig budsjettjustering gjennomføres. 3. Kristiansund kommune overtar Kongens Plass Eiendom AS sin leieavtale med Folkets Hus Kristiansund. Avtalen overtas fra Vedlagte avtale mellom Kristiansund kommune og Kongens Plass Eiendom AS datert , vedtas. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

17 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/90 Justering av investeringsbudsjett /2666 Behandling i Bystyret Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Stein Kristiansen, nestleder i AØF-Folkets hus, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte ham inhabil mot 1 stemme. Bjarne S. Elde, styreleder i Operaen, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte ham inhabil mot 1 stemme. Ragnhild Helseth, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte henne inhabil mot 1 stemme. Asbjørn Jordahl, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte ham inhabil mot 1 stemme. Ingen vara tiltrådte. 39 voterende i salen. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Åge Austheim følgende alternative forslag vedr. nytt opera- og kulturhus: Justeringsbeløpet settes til kr Ved alternativ votering mellom innstillingen og Åge Austheims forslag, ble det avgitt 15 stemmer for Åge Austheims forslag, mens 24 stemte for innstillingen. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret, med 24 mot 15 stemmer, følgende

18 vedtak Bystyret vedtar justeringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik disse framkommer i rådmannens saksutredning. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

19 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/91 Rapport fra prosjektgruppen for barnehageutvikling i Kristiansund kommune pr desember /2126 Behandling i Bystyret Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt. I samsvar med hovedutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret setter av midler i budsjettet for 2013 til følgende prosjekter: - Kjøp av tomt ved Karihola barnehage - Påbygg ved Dale barnehage Bystyret ber rådmannen utarbeide en langsiktig plan for: - Nok barnehager - Kvalitativt gode barnehager - Kostnadseffektive barnehager - Tilstrekkelig antall plasser ift. to hovedopptak i året. Bystyrets mandat av (PS 12/50) legges til grunn for langsiktig plan. Planen legges frem for Bystyret i løpet av Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Saken oversendes til Christine Reitan Eldbjørg Hogstad bysekretær

20 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/92 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei. Fylkesmannens svar. 2011/2112 Behandling i Bystyret Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ordførerens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyrets tar svarbrev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedr. Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei, til etterretning. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til politisk sekretariat

21 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/93 Krav om lovlighetskontroll - Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion 2008/2623 Behandling i Bystyret Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ordførerens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret tar svarbrev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedr. Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/39 Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion til etterretning. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Marita K. Spånberg (til orientering)

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer