Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser /2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser /2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /230 PS 12/87 Økonomiplan / Budsjett /2495 PS 12/88 PS 12/89 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset Overtakelse av rettigheter til forprosjekt og leieavtale for Folkets hus fra Kongens Plass eiendom AS 2009/ /360 PS 12/90 Justering av investeringsbudsjett /2666 PS 12/91 PS 12/92 PS 12/93 Rapport fra prosjektgruppen for barnehageutvikling i Kristiansund kommune pr desember 2012 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei. Fylkesmannens svar. Krav om lovlighetskontroll - Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion 2012/ / /2623 PS 12/94 Budsjettjustering Årets lønnsoppgjør 2012/2680

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/85 Betalingsssatser /2405 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. 3. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD. 4. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

3 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /230 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Kristiansund kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkidé for 2013 til etterretning. Kostnadene er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 2. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt Barnehageløftet. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 3. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt Kvalitetssystem. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 4. Kristiansund kommune slutter seg til forprosjektet Felles for fremtiden, med de merknader som fremgår av rådmannens saksfremstilling. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Karl Kjetil Skuseth

4 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/87 Økonomiplan / Budsjett /2495 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte Maritta B. Ohrstrand, enhetsleder som rektor v/rensvik skole, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres habil. Et enstemmig bystyre erklærte henne habil. Ordføreren foreslo en taletid på 5 minutter for bystyrets gruppeledere og ledere av hovedutvalgene, mens de øvrige medlemmer får en taletid på 3 minutter. Forslaget fikk enstemmig tilslutning. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Bjarne S. Elde følgende endringer av formannskapets innstilling: Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor Barnevern - miljøterapeut prøveperiode lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra årsverk hjemmetjenestene fra Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler Bølgen næringshage - økt driftstilskudd Parkvesenet 1 stilling fra Utbedring framkommelighet - fortau renter/avdrag lån Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd

5 Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassen Kjøp av tomt og forprosjektering demenssykehjem Frei Plastring Storkaia del 2 (opsjon) Ny hovedvannledning langs flyplassen Oppgradering Sundbåten Angvik (propell) 250 Fløya barnehage - opparbeidelse og sikring av uteområde (bevilget i 2012/korreksjon av feil) Bjarne S. Elde presenterte følgende fellesforslag fra Ap, H, Frp og Krf Tilskudd KBK (for å betjene et annuitetslån på kr 20 mill fra ) Redusert rente og avdrag ved nedtrekk ramme Atlanten Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Atlanten stadion Tilhørende verbalforslag: Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti fremmet Åge Austheim følgende endringer av formannskapets innstilling: 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,45 promille i hele Kristiansund kommune i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 MNOK til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdra på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 MNOK, som gjøres opp innen Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A Driftsbudsjett med økonomiplan og Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan vedtas med de endringer som fremgår av tabellen på neste side i dette

6 budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet med økonomiplan og Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan vedtas med de endringer som fremgår på siste side i dette budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd i planperioden på 3,1 MNOK til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasningsprosjekter Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas. Bystyret viser til at Kristiansund kommune ved slutten av økonomiplanperioden vil ha ferdigstilt sykehjemmet i Tempoveien 23 og sykehjemmet for demente på Frei. I tillegg vil planlagte investeringer frem mot 2020 medføre ytterlige økte driftsutgifter. Kommunens gjeld, og dermed utgiftene til renter og avdrag, vil også øke vesentlig i løpet av økonomiplanperioden. Kommunen er nødt til å prioritere driftsmidler til driftsoppstart av sykehjemmene i første runde og andre investeringer deretter, og arbeidet med dette må starte nå. Det skal derfor gjennomføres Organisasjonsutvikling 2016 som skal være et effektiviserings- og omstillings prosjekt som omfatter kommunens samlede virksomhet. Det forventes at prosjektet ferdig opptrappet og gjennomført skal gi en årseffekt på minst 75 mill. kr. (2013 kr), tilsvarende 5 % av brutto driftsbudsjett. 6. Fra 2013 skal budsjett- og økonomiplan legges frem til politisk behandling senest 15. november. Budsjettskjema 1B drift Som Rådmannen foreslår med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak Reduksjon eiendomsskatt Kjøp 10 nye sykehjemsplasser nabokommuner, måneders drift 2 nye årsverk i hjemmesykepleien Kompetansemidler/videreutdanning lærere styrking 500 Økt vedlikehold kommunal bygningsmasse 500 Reasfaltering kommunale veier 500 Høgskolesenteret utvikling ingeniørutdanning 250 Økt tilskudd Bølgen næringshage 200 Driftstilskudd KBK ny toppfotballstadion Sum økte utgifter

7 Inndekning Mindre rammevekst/vakans årsverk Sentraladministrasjonen, rammeområde 12 Ikke rammevekst/vakans årsverk Kultur og næring, rammeområde 25 Ikke rammevekst/vakans årsverk Nav Kristiansund, rammeområde 34 Ikke rammevekst/vakans årsverk/vaktlag Brann og redning, rammeområde 65 Videreføring Omorganiseringsprosjekt 2010, herunder sammenslåing av enheter og utgiftsreduksjoner pga. salg av eiendom Reduksjon avsetning disposisjonsfond Reduksjon renter og avdrag Atlanten stadion Ikke etablering av Skattens hus 600 Sum økte inntekter/mindre utgifter Budsjettskjema 2B investering Som Rådmannen foreslår med følgende endringer: - Grunnerverv, regulering og prosjektering sykehjem for demente på Frei med plasser gjøres i 2013 (4,5 MNOK), mens bygging startes innen første halvår 2014 (40 MNOK), videreføres i 2015 (60 MNOK) og fullføres innen første halvår i 2016 (40 MNOK). Tiltaket finansieres med låneopptak og driftsstart planlegges til sommeren/høsten Nytt Kulturhus i 2015 (100 MNOK) utsettes til etter økonomiplanperioden. - Opprusting Atlanten Stadion budsjetteres med 40 MNOK i Tiltaket finansieres med låneopptak og tippemidler. - Bygging av gang- og sykkelvei langs Flyplassveien og legging av ny hovedvannledning langs flyplassen fremskyndes til Verbalforslag fra Frp, H og Krf presentert av Åge Austheim: - Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt sak om budsjettkonsekvenser av ytterligere styrking med 3, 6 og 8 faste nye årsverk i hjemmesykepleien. - Bystyret ber om at formannskapet får seg forelagt sak om nødvendige utbedringer i forbindelse med lekkasje Kirkelandet kapell, femtiårsjubileum Kirkelandet kirke og hundreårsjubileum Nordlandet kirke. - Rådmannen bes fremme revidert sak om opprustning av Atlanten stadion som breddeidrettsanlegg for bystyret i tråd med dagens budsjettvedtak. - Bystyret ønsker å redusere betalingstiden for parkering i sentrum og ber om å få seg forelagt sak om å redusere betalingstiden, i første omgang til kl. 18 på hverdager. - Bystyret ber om å få seg forelagt sak om praktisering og dispensering fra forskrift om bruk av vannscooter i aktuelle områder i Kristiansund kommune.

8 - Kristiansund kommune har valgt å integrere eller samordne det obligatoriske langtidsbudsjettet, jfr. KL 44, og kommuneplanens handlingsprogram, jfr. PLB 20, i den fremlagte budsjett- og økonomiplan. Kommunens årsbudsjett fremlegges i dag som første året i økonomiplanens 4 års periode. KL 44 forutsetter at også økonomiplanen skal være i balanse og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Spørsmålstillingen er om samordningen av kommuneplanens handlingsprogram og årsbudsjettet i et felles saksdokument, resulterer i at årsbudsjettet får fokuset mens kommuneplanens handlingsprogram og økonomiplanens 4-årige budsjettperspektiv blir utilstrekkelig belyst og påaktet. Det kan være hensiktsmessig å skille behandlingen av årsbudsjettet og økonomiplanen slik at økonomiplanen behandles samordnet med kommuneplanens handlingsprogram. Det forutsettes da at kommuneplanens kortsiktige del og økonomiplanen rulleres hvert år og at dette skjer etter at kommuneøkonomiproposisjonen er fremlagt. Årsbudsjettet behandles deretter separat etter at statsbudsjettet er fremlagt. Det er nødvendig å utrede om denne modellen vil sikre en bedre økonomisk planlegging på så vel kort som lang sikt ved at de økonomiske forhold vedrørende kommunens egen virksomhet samordnes med virksomheten i kommunen som samfunn. En må anta at denne modellen også kan gi større grad av samfunnsmessig medvirkning i planprosessen og de folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag i et langsiktig planperspektiv. Modellen må forholde seg til prosessuelle regler både i Plan- og bygningsloven og i Kommuneloven. Bystyret ber om at rådmannen utreder saken og legger denne frem for bystyret innen utgangen av 1. kvartal På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth rådmannens innstilling til formannskapet med følgende endringer: 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,45 promille i hele Kristiansund kommune i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. kr 4,2 mill 2.Grunnskoler: Utstyr desentralisert undervisning kulturskolen: kr 0,095 3.Bølgen næringshage økt driftstilskudd kr 0,2 kr 4,495 mill Disposisjonsfond kr 3,75 mill Økte skatteinntekter kr 0,745 Kr 4,495 mill Verbalforslag fra Venstre v/ragnhild Helseth: Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for å opprette en årlig pris Skifersteinen som gis til en huseier som ved rehabilitering eller nybygg benytter skiferstein på tak. Prisen deles ut på den årlige prisfesten arrangert av Kristiansund kommune.

9 På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Viggo Jordahl følgende endringer av formannskapets innstilling: Budsjettskjema 2B investering: Som Formannskapets innstilling med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak Økt utbedring / investering kommunal boligmasse Skoler SD-anlegg og ventilasjon Sykehjem (for demente, Frei) Sum Inndekning Atlanten stadion Reguleringsplan Bolgneset/Daumannsdalen Salg aksjer Vikan Eiendom* Sum *Et salg av kommunens aksjer i Vikan Eiendom vil trolig redusere lånebehovet i løpet av økonomiplan-perioden. Mindre renteomkostninger kan dermed bidra til drift av nye sykehjem. Verbalforslag fra SV v/viggo Jordahl: Samhandlingsreformen Bystyre ber regjeringen etterberegne Kristiansund kommunes kostnader knyttet til samhandlingsreformen. De foreløpige resultater når det gjelder utskrivningsklare pasienter og med finansieringsordning bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Psykisk helse og rus må ikke inkluderes i samhandlingsreformen før kunnskapsgrunnlaget om mulige finansieringsordninger er bedre enn i dag. På vegne av Rødt fremmet Stein Kristiansen følgende verbalforslag: Rødt mener at Kristiansund kommune har oppgaver i grunnskolen, barnehagen og i eldreomsorgen, som ikke blir forsvarlig ivaretatt. Generelt er bemanningen for lav, og dette fører igjen til slitasje på ansatte og redusert kvalitet på tjenestene. Situasjonen blir ikke bedre av at tjenestene har vært preget av et kommunalt innsparingsregime over mange år I en slik situasjon må alt av politisk handlingsrom og økonomiske ressurser brukes på fattigdomsbekjempelse, flere førskolelærere i barnehagene, flere lærere i grunnskolen og på flere helsearbeidere i eldreomsorgen. Rødt har tidligere foreslått økt eiendomskatt øremerket slike tiltak, f.eks til å øke sosialhjelpen opp til SIFOs satser og til økt grunnbemanning i velferdstjenesene, uten å få oppslutning fra verken Ap, Frp eller H. Nå foreslås det en økning i eiendomskatten for å bygge nytt Operahus og et fotballstadion; dette støtter ikke Rødt. Renter og avdrag på lån må betales; mens forsvarlighetsbegrepet i velferdstjenestene kan strekkes, og som igjen fører til at skole, barnehager og eldreomsorg blir arena for innsparinger. Det er andre som har større behov for økonomisk støtte i kommunen, enn elitene som står bak et fotballag og en ny stor kulturscene. Rødt kan ikke være med på å øke eiendomskatten på et slikt grunnlag. Kommuneøkonomien blir heller ikke bedre av at regjeringa prioriterer økt privat forbruk, og at viljen til å øke skattene mangler. I tillegg legger store investeringer i olje/gass

10 industrien beslag på store samfunnsmessige ressurser. Rødt vil øke det offentlige forbruket, vi vil øke skatten for de rike og vi vil redusere oljeinvesteringene. Dette vil gi kommunen et økonomisk handlingsrom som står i forhold til regjeringens pålegg, og til de krav og forventninger folk har til gode velferdstjenester. Kristiansund kommune trenger millioner for å kunne nå et akseptabelt nivå på velferdstjenester og vedlikehold.. Rødt vil stemme mot helheten i budsjettet fordi vi mener prioriteringene er feil, og at den store ressursmangelen i kommunen ikke blir synliggjort. Dette er f.eks verditap pga manglende vedlikehold, kvalitetsforringelse i velferdstjenester og hardere arbeidsbetingelser for ansatte. Alt dette har store samfunnsmessige kostnader, som budsjettet ikke viser. Bystyret burde synliggjøre dette ved å vedta et underskuddsbudsjett, som kunne presse så vel regjeringspartiene som opposisjonen på Stortinget til å endre sine holdninger til kommune-økonomi og offentlig forbruk. VOTERING Det ble først votert over verbalforslagene. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti foreslo Åge Austheim at verbalforslagene ble oversendt formannskapet. Dette ble avvist, og det ble votert over forslagene. På vegne av Sosialistisk venstreparti foreslo Viggo Jordahl følgende endring av sitt verbalforslag: Siste setning strykes. Ragnhild Helseth, Venstre, foreslo at hennes verbalforslag ble oversendt formannskapet. Verbalforslagene fremsatt av Frp, H og Krf: 1. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 2. strekpunkt: 17 stemmer og falt. 26 stemte i mot. 3. strekpunkt: Enstemmig vedtatt 4. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 5. strekpunkt: 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. 6. strekpunkt: 17 stemmer og falt. 26 stemte i mot. Verbalforslag fra Venstre ble foreslått oversendt formannskapet. Oversendelsesforslaget fikk 15 stemmer og falt. Det ble deretter votert over forslaget som fikk som fikk 4 stemmer og falt. 39 stemte i mot. Sosialistisk venstrepartis korrigerte verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra Rødt fikk 2 stemmer og falt. 41 stemte i mot. Votering over talldelen Forslag fra Sosialistisk venstreparti fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Venstre fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti fikk 16 stemmer og falt. 27 stemte i mot. Forslag fra Arbeiderpartiet fikk 23 stemmer og var dermed vedtatt. Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, med tilhørende verbalforslag, ble vedtatt med 39 mot 4 stemmer.

11 Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble deretter tatt opp til votering og ble vedtatt med 42 mot 1 stemme. Bystyret har da fattet følgende vedtak 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Innmeldte tiltak og ønsker i planperioden, jfr. side 40 i økonomiplana er vurdert, men det er ikke funnet plass til tiltakene i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasning 2013 Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas.

12 Vedtatte endringer i forhold til formannskapets innstilling: Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor Barnevern - miljøterapeut prøveperiode lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra årsverk hjemmetjenestene fra Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler Bølgen næringshage - økt driftstilskudd Parkvesenet 1 stilling fra Utbedring framkommelighet - fortau renter/avdrag lån Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassen Kjøp av tomt og forprosjektering demenssykehjem Frei Plastring Storkaia del 2 (opsjon) Ny hovedvannledning langs flyplassen Oppgradering Sundbåten Angvik (propell) 250 Fløya barnehage - opparbeidelse og sikring av uteområde (bevilget i 2012/korreksjon av feil) Fellesforslag fra Ap, H, Frp og Krf Tilskudd KBK (for å betjene et annuitetslån på kr 20 mill fra ) Redusert rente og avdrag ved nedtrekk ramme Atlanten Totalt Økte skatteinntekter/innbyggertilskudd Investeringsbudsjett, Budsjettskjema 2B Atlanten stadion Tilhørende verbalforslag: Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden.

13 Vedtatte verbalforslag: Vedr. Atlanten stadion / breddeanlegg Rådmannen bes fremme revidert sak om opprustning av Atlanten stadion som breddeidrettsanlegg for bystyret i tråd med dagens budsjettvedtak. Rådmannen bes snarest utrede realisering av Atlanten til et breddeanlegg, basert på kr 40 millioner som er budsjettert (gjenstående) i økonomiplanperioden. Vedr. samhandlingsreformen Bystyre ber regjeringen etterberegne Kristiansund kommunes kostnader knyttet til samhandlingsreformen. De foreløpige resultater når det gjelder utskrivningsklare pasienter og med finansieringsordning bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

14 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/88 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset 2009/623 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret, mot 8 stemmer, følgende vedtak Kristiansund kommune slutter seg til søknaden fra Bompengeselskapet E39 Knutset Astad AS med tillegg av Vegkontorets anbefalinger. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Tor Håkon Taraldsen

15 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/89 Overtakelse av rettigheter til forprosjekt og leieavtale for Folkets hus fra Kongens Plass eiendom AS 2011/360 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte Formannskapets innstilling var ettersendt. Rådmannen, styreleder i Kongens Plass Eiendom AS, har vært inhabil i alle saker vedr Kongens Plass Eiendom AS, og ordføreren legger frem saken. Kirsti Dyrnes, medlem av styret i Kongens Plass Eiendom AS, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil Stein Kristiansen, nestleder i AØF-Folkets hus, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil Bjarne S. Elde, styreleder i Operaen, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil Ragnhild Helseth, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte henne inhabil Asbjørn Jordahl, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil Margrete Slettan, varamedlem til styret i Folkets hus, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres habil. Et enstemmig bystyre erklærte henne habil Knut Garshol, varamedlem til Operaens styre for fylkets representant, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres habil. Et enstemmig bystyre erklærte ham habil

16 Ingen varamedlemmer tiltrådte. 38 voterende i salen. I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Kristiansund kommune overtar allerede gjennomført forprosjekt med arkitektkonkurranse i regi av Kongens Plass Eiendom AS, og dekker påløpte kostnader med 4,1 millioner kroner. 2. Bevilgningen innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2012 og finansieres ved låneopptak. Nødvendig budsjettjustering gjennomføres. 3. Kristiansund kommune overtar Kongens Plass Eiendom AS sin leieavtale med Folkets Hus Kristiansund. Avtalen overtas fra Vedlagte avtale mellom Kristiansund kommune og Kongens Plass Eiendom AS datert , vedtas. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

17 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/90 Justering av investeringsbudsjett /2666 Behandling i Bystyret Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Stein Kristiansen, nestleder i AØF-Folkets hus, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte ham inhabil mot 1 stemme. Bjarne S. Elde, styreleder i Operaen, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte ham inhabil mot 1 stemme. Ragnhild Helseth, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at hun skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte henne inhabil mot 1 stemme. Asbjørn Jordahl, styremedlem i Nordmøre Museum, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Ordføreren foreslo at han skulle erklæres inhabil. Bystyret erklærte ham inhabil mot 1 stemme. Ingen vara tiltrådte. 39 voterende i salen. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Åge Austheim følgende alternative forslag vedr. nytt opera- og kulturhus: Justeringsbeløpet settes til kr Ved alternativ votering mellom innstillingen og Åge Austheims forslag, ble det avgitt 15 stemmer for Åge Austheims forslag, mens 24 stemte for innstillingen. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde bystyret, med 24 mot 15 stemmer, følgende

18 vedtak Bystyret vedtar justeringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik disse framkommer i rådmannens saksutredning. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

19 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/91 Rapport fra prosjektgruppen for barnehageutvikling i Kristiansund kommune pr desember /2126 Behandling i Bystyret Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur behandlet saken i møte Innstillingen var ettersendt. I samsvar med hovedutvalgets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret setter av midler i budsjettet for 2013 til følgende prosjekter: - Kjøp av tomt ved Karihola barnehage - Påbygg ved Dale barnehage Bystyret ber rådmannen utarbeide en langsiktig plan for: - Nok barnehager - Kvalitativt gode barnehager - Kostnadseffektive barnehager - Tilstrekkelig antall plasser ift. to hovedopptak i året. Bystyrets mandat av (PS 12/50) legges til grunn for langsiktig plan. Planen legges frem for Bystyret i løpet av Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Saken oversendes til Christine Reitan Eldbjørg Hogstad bysekretær

20 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/92 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei. Fylkesmannens svar. 2011/2112 Behandling i Bystyret Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ordførerens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyrets tar svarbrev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedr. Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei, til etterretning. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til politisk sekretariat

21 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/93 Krav om lovlighetskontroll - Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion 2008/2623 Behandling i Bystyret Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ordførerens innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret tar svarbrev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedr. Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/39 Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion til etterretning. Kristiansund bystyre, Line Hatmosø Hoem fung. ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Marita K. Spånberg (til orientering)

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/87 Økonomiplan 2013-2016/Budsjett 2013 (2012/2495) Behandling i Bystyret - 18.12.2012 Formannskapet behandlet saken i møte 27.11.2012. Maritta B. Ohrstrand, enhetsleder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

På vegne av AP, Høyre, Venstre, MDG, SV og KRF fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende fellesforslag:

På vegne av AP, Høyre, Venstre, MDG, SV og KRF fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende fellesforslag: Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3485-1 Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: 22.11.2016 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 16/130 29.11.2016 Budsjett 2017 / Handlingsprogram 2017-2020 Behandling

Detaljer

På vegne av Ap fremmet Kjell Neergaard følgende forslag:

På vegne av Ap fremmet Kjell Neergaard følgende forslag: PS 13/107 Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 Behandling i Bystyret - 17.12.2013 Bill Tomelthy (H) tiltrådde møtet, som vara for Kirsti Sevaldsen. Ordfører minnet om tildelt taletid i saken. Maritta

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/131 Økonomiplan 2011-2014 / Budsjett 2011 2010/1598 PS 10/132 PS 10/133 PS 10/134 PS 10/135 PS 10/136 Uønsket deltid

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: kl. 13:00-15.10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Eilev Bekjorden Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 11/32 Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Kristiansund kommune Behandling i Formannskapet - 06.12.2011 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av 14.11.2011. Det

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen :00 med nedsatt funksjonsevne

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen :00 med nedsatt funksjonsevne Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen 05.12.2016 09:00 med nedsatt funksjonsevne Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.11.2013 kl. 09:00 16:30 og 28.11.2013 kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

På vegne av AP, V, H, KRF, SV og MDG fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende forslag (endringer og tillegg i forhold til rådmannens forslag):

På vegne av AP, V, H, KRF, SV og MDG fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende forslag (endringer og tillegg i forhold til rådmannens forslag): Behandling i Formannskapet - 21.11.2017 På vegne av AP, V, H, KRF, SV og MDG fremmet Bjarne S. Elde (AP) følgende forslag (endringer og tillegg i forhold til rådmannens forslag): Talldel: Pkt. 5 i rådmannens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer