KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004"

Transkript

1 Utviklingsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR KOMMUNENE AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND PS 04/24 SÅKORNMIDLER INNSTILLING 223 C10 PS 04/25 PLAN FOR VIDERE UTVIKLING OG ORGANISERING AV KREFTOMSORGEN OG LINDRENDE TJENESTER PS 04/26 SMITTEVERNPLAN FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. G16 &32 PS 04/27 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I KRISTIANSUND PS 04/28 VOKSENOPPLÆRINGSPLAN PS 04/29 HANDLINGSPLANEN TIL SMÅSPOR A10 PS 04/30 ØKT TIMETALL PÅ GRUNNSKOLENS SMÅSKOLETRINN A20 PS 04/31 ETABLERING AV NY "TOPPIDRETTSSTIPEND"- KOMITÉ 223 C20 PS 04/32 INVITASJON TIL Å DELTA I STIFTELSEN AV ATLANTEN KUNSTISBANE AS 255

2 PS 04/21 GODKJENNIGN AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE Saknr: PS 04/21 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 04/604- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: I samsvar med innstillingen gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes.

3 PS 04/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE Saknr: PS 04/22 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 04/604- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Representant fra Fremskrittspartiet bemerket følgende: Vurdering av arealbruken langs sjøfronten i havnebassenget (side 5 i ref.) Frp. rettes til Ove Todal. I samsvar med innstillingen og merknadene ovenfor gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. Vurdering av arealbruken langs sjøfronten i havnebassenget (side 5 i ref.) Frp. rettes til Ove Todal.

4 PS 04/23 FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR KOMMUNENE AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND Saknr: PS 04/23 Saksbeh: Christine Reitan Arkivsaknr: 04/1210- Møtedato: Arkivkode: 144 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Leder,, fratrådte som inhabil. (Styremedlem i Kristiansund og Omegn Vekst). På vegne av Arbeiderpartiet foreslo Anne Elisabeth Nilssen at Sven Erik Olsen ble politisk representant i styringsgruppen. Borgerlig gruppe ba om gruppemøte. På vegne av borgerlig gruppe foreslo Roger Hagen at ordføreren ble politisk representant i styringsgruppen, med Ove Todal som vararepresentant. Anne Elisabeth Nilssen trakk sitt første forslag og foreslo ordføreren som politisk representant i styringsgruppen, med Sven Erik Olsen som vararepresentant. Roger Hagen trakk sitt forslag. Administrativ representant til arbeidsgruppen er rådmann Anton Monge med Christine Reitan som sekretær for gruppen. I samsvar med forslag fra Anne Elisabeth Nilssen gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige Utviklingsutvalget i Kristiansund kommune gir sin tilslutning til følgende skisse til prosjektplan for felles regional strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund kommune: Mandat Kommunene Averøy, Frei og Kristiansund beslutter å gå sammen om utarbeidelse av en felles strategisk næringsplan for regionen. Formålet med planen er å etablere en omforent og regionalt forankret næringspolitisk plattform for å sikre maksimal styrke i det fremtidige næringsutviklingsarbeidet i regionen, samt å fungere som utgangspunkt for konkret satsning og samarbeidsprosjekter både regionalt og lokalt.

5 Den regionale strategiske næringsplanen skal fokusere på de regionale utfordringer og muligheter ikke være en sum av ulike mål og strategier i de enkelte kommunene. Organisering av prosjekt og prosess Oppdragsgiver Kommunene Averøy, Frei og Kristiansund Styringsgruppe Politisk representant fra Averøy kommune Politisk representant fra Frei kommune Politisk representant fra Kristiansund kommune er ordfører Dagfinn Ripnes, med Sven Erik Olsen som vararepresentant. 2 næringsrepresentanter fra Kristiansund og Omegn Vekst 1 næringsrepresentant fra Averøy Næringsforum o Sekretær for gruppen: Christine Reitan som administrativ representant fra Kristiansund kommune Arbeidsgruppe Administrativ representant fra Averøy kommune Administrativ representant fra Frei kommune Administrativ representant fra Kristiansund kommune er rådmann Anton Monge o Sekretær for gruppen: Christine Reitan som administrativ representant fra Kristiansund kommune Referansegrupper Utviklingsutvalg, Driftsutvalg, Formannskap Næringslivsorganisasjoner Andre Dagsseminar(er) Finansiering Utgifter til prosessledelse, eventuelle eksterne foredragsholdere, møtelokaliteter og bevertning på møter og dagsseminarene estimeres til å bli inntil ,-. Beløpet søkes finansiert gjennom fylkets regionale utviklingsprogram og/eller gjennom kommunenes næringsfond. Anne Elisabeth Nilssen nest Saken oversendes til Christine Reitan Gjenpart til Harald Bergdal til orientering

6 PS 04/24 SÅKORNMIDLER INNSTILLING Saknr: PS 04/24 Saksbeh: Tore Myrum Arkivsaknr: 04/739- Møtedato: Arkivkode: 223 C10 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige 1. Utviklingsutvalget vedtar innstillingen vedrørende tildeling av økonomisk tilskudd fra såkornmidler for 2004: 1. Idrettslaget Nordlandet Kr Kristiansund Idrettsforening Kr Kristiansund og Omegn Golfklubb Kr Dahle Idrettslag Kr Kristiansund Tennisklubb Kr Fosna Skytterlag Kr Stiftelsen Framnæs Kr Dansestudioet Kristiansund Kr Ynglingeforeningen Kr Kristiansund KFUK/KFUM Kr Kristiansund Atletklubb Kr Kulturavdelinga inngår samarbeidsavtale om gjenytelser i forbindelse med tildeling før utbetaling, - eller, etter evaluering, viderefører allerede eksisterende samarbeidsavtale. 3. Tildelt beløp gjelder kun inneværende år (2004). 4. Reell finansierings-/tilbakebetalingsplan fra bank eller annen finansinstitusjon skal leveres/sendes Kristiansund kommune v/ Kulturavdelinga (gjelder dersom tildelt beløp skal dekke nedbetaling av lån). 5. Tildelt beløp utbetales søkeren mot diskonteringsnota/faktura el.l. Beløpene belastes budsjettpost Ungdomsformål Såkorn Saken oversendes til Tore Myrum

7 PS 04/25 PLAN FOR VIDERE UTVIKLING OG ORGANISERING AV KREFTOMSORGEN OG LINDRENDE TJENESTER Saknr: PS 04/25 Saksbeh: Atle Betten Arkivsaknr: 04/1257- Møtedato: Arkivkode: 143 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Atle Betten orienterte om planen og planarbeidet. Roger Hagen fremmet følgende merknad: Utviklingsutvalget ber bystyret ta hensyn til eldrerådets uttalelser om Plan for videre utvikling og organisering av kreftomsorgen og lindrende tjenester På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Anne Elisabeth Nilssen følgende forslag: Pkt. 2 tas ut av vedtaket. Anne Elisabeth Nilssens forslag ble enstemmig vedtatt. Roger Hagens merknad ble enstemmig vedtatt. I samsvar med forslagene fra Anne Elisabeth Nilssen og Roger Hagen oversendes saken til bystyret med følgende forslag til 1. Med utgangspunkt i Plan for videre utvikling og organisering av kreftomsorgen og lindrende tjenester , tilrår rådmannen at man gjennomfører de tiltak og strategier som framkommer i pkt. 7.0 Plandel.

8 PS 04/26 SMITTEVERNPLAN FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. Saknr: PS 04/26 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 04/454- Møtedato: Arkivkode: G16 &32 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Andreas Sandvik bemerket at saken burde hatt et sammendrag. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige Utviklingsutvalget tar Smittevernplan for Kristiansund kommune til etterretning. Saken oversendes til Stein Kulø

9 PS 04/27 NYE VETEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I KRISTIANSUND Saknr: PS 04/27 Saksbeh: Bjørn Elgsaas Arkivsaknr: 04/1223- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Utviklingsutvalget bemerket en feil i vedtektenes pkt. 6 der det skal være 4 ukers ferie ikke 5. Med denne korreksjonen legger et enstemmig utviklingsutvalg saken frem for bystyret med følgende forslag til Bystyret slutter seg til forslaget til nye vedtekter for skolefritidsordningen som framgår av vedlegg datert Vedtektenes pkt. 6 Årlig åpningstid, siste setning rettes til:.minst 4 uker ferie,..

10 PS 04/28 VOKSENOPPLÆRINGSPLAN Saknr: PS 04/28 Saksbeh: Bjørn Elgsaas Arkivsaknr: 04/1043- Møtedato: Arkivkode: 144 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Utviklingsutvalget viste til planens område 3 og fremmet følgende endringsforslag: fra Europa, Asia og Afrika strykes og setningen lyder: Området omfatter voksne fremmedspråklige, blant dem flyktninger og asylsøkere. I samsvar med rådmannens innstilling og ovennevnte presisering gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige 1. Voksenopplæringstilbudet i Kristiansund kommune samles under Kristiansund Opplæringssenter. 2. Vedlagte Voksenopplæringsplan for vedtas. Planens område 3 skal lyde: Området omfatter voksne fremmedspråklige, blant dem flyktninger og asylsøkere. Saken oversendes til Bjørn Elgsaas

11 PS 04/29 HANDLINGSPLANEN TIL SMÅSPOR Saknr: PS 04/29 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 03/1528- Møtedato: Arkivkode: 144 A10 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige Utviklingsutvalget vedtar den framlagte handlingsplan til "Småspor" for perioden Saken oversendes til Petter Ingeberg

12 PS 04/30 ØKT TIMETALL PÅ GRUNNSKOLENS SMÅSKOLETRINN Saknr: PS 04/30 Saksbeh: Bjørn Elgsaas Arkivsaknr: 04/1221- Møtedato: Arkivkode: A20 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige Timetallsøkningen på grunnskolens småskoletrinn fra og med skoleåret 2004/05 gjennomføres slik: 2 t/u legges til 2. klassetrinn 1 t/u legges til 3. klassetrinn 2 t/u legges til 4. klassetrinn Timene skal styrke norsk og matematikkfagene. Nytt minstetimetall for småskoletrinnet blir da fra og med skoleåret 2004/05: 1. klassetrinn 20 t/u 2. klassetrinn 23 t/u 3. klassetrinn 22 t/u 4. klassetrinn 23 t/u Saken oversendes til Bjørn Elgsaas

13 PS 04/31 ETABLERING AV NY "TOPPIDRETTSSTIPEND"- KOMITÉ Saknr: PS 04/31 Saksbeh: Georg Hammer Arkivsaknr: 04/1039- Møtedato: Arkivkode: 223 C20 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Anne Elisabeth Nilssen fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet: Lisa Skaret velges som utviklingsutvalgets medlem i Toppidrettsstipend komiteen. Roger Hagen fremmet følgende forslag: velges som utviklingsutvalgets medlem i Toppidrettsstipend komiteen. Ved alternativ votering mellom forslagene, fikk Roger Hagens forslag 6 stemmer, mens 4 stemte for Anne Elisabeth Nilssens forslag. I samsvar med Roger Hagens forslag gjorde utviklingsutvalget, med 6 mot 4 stemmer følgende velges som utviklingsutvalgets medlem i Toppidrettsstipend komiteen. Saken oversendes til Georg Hammer

14 PS 04/32 INVITASJON TIL Å DELTA I STIFTELSEN AV ATLANTEN KUNSTISBANE AS Saknr: PS 04/32 Saksbeh: Georg Hammer Arkivsaknr: 04/422- Møtedato: Arkivkode: 255 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige Kristiansund kommune tegner seg for 20 aksjer a kr 1000 i selskapet Atlanten Kunstisbane A/S. Det forutsettes at det oppnås en aksjekapital på kr Beløpet - kr finansieres innenfor rammeområdet Saken oversendes til Georg Hammer Gjenpart til Harald Bergdal

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer