Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene /2341 PS 12/155 Økonomiplan / Budsjett /2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé PS 12/157 PS 12/158 PS 12/159 Unnt. off. PS 12/160 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset Overdragelse av eiendommer fra Nordea Bank Norge ASA Referatsaker Liste over referatsaker Napoleon Restaurant klager på avslag om ny serverings- og skjenkebevilling 2012/ / / /22 X 2012/1764

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene /2341 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av På vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremmet Dagfinn Ripnes følgende alternative forslag (endring i innstillingens pkt. 2 og tillegg av ett nytt kultepunkt. Endringen er uthevet): 2. De prioriterte tiltak innarbeides i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan Prosjektere og bygge nytt sykehjem for demente på Frei. Kjell Neergaard ba om gruppemøte og det ble innvilget. Kirsti Dyrnes fremmet følgende nytt kulepunkt: Starte erverv, regulering og forprosjekt av demenssykehjem på Frei i VOTERING Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Alternativt forslag fra Frp/H fikk 4 stemmer og falt. Tillegg fra Arbeiderpartiet fikk 6 stemmer og ble vedtatt. I samsvar med innstillingen og vedtatt tillegg fra Arbeiderpartiet, vedtok formannskapet å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Bystyret vedtar revidert plan for pleie- og omsorgstjenestene med strategi og handlingsplan for De prioriterte tiltak er innarbeidet og behandles i forbindelse med budsjett 2013 og økonomiplan Planen rulleres årlig og bystyret legger følgende føringer til grunn når det gjelder prioriteringer av fremtidige tiltak: Gjennomføre utbyggingen av Tempoveien 23 og øke antallet heldøgnsplasser for pleie- og omsorg Øke kapasiteten i hjemmetjenestene og dag- og aktivitetstilbudene Flere tiltak for å rekruttere og beholde personell Økte legetjenester i institusjon Iverksette flere forebyggende tiltak rettet mot utsatte brukergrupper

3 Starte erverv, regulering og forprosjekt av demenssykehjem på Frei i Kristiansund formannskap, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

4 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/155 Økonomiplan / Budsjett /2495 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Neergaard følgende endringsforslag i forhold til rådmannens budsjettutkast: Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor Barnevern - miljøterapeut prøveperiode lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra årsverk hjemmetjenestene fra Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler Bølgen næringshage - økt driftstilskudd Parkvesenet 1 stilling fra Utbedring framkommelighet - fortau renter/avdrag lån Totalt Økte skatteinntekter INVESTERINGSBUDSJETTET budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassveien erverv av grunn til dementhjem på Frei 4500 SVARF Ny hovedvannledning langs flyplassen På vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremmet Åge Austheim følgende endringsforslag i forhold til rådmannens budsjettutkast 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 3,45 promille i hele Kristiansund kommune i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt.

5 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 MNOK til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdra på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 MNOK, som gjøres opp innen Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A Driftsbudsjett med økonomiplan og Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan vedtas med de endringer som fremgår av tabellen på neste side i dette budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet med økonomiplan og Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan vedtas med de endringer som fremgår på siste side i dette budsjettforslaget og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes driftstilskudd i planperioden på 2,95 MNOK til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett korrigeres for dette og følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasning 2013 Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas. 6. Fra 2013 skal budsjett- og økonomiplan legges frem til politisk behandling senest 15. november. Budsjettskjema 1B drift Som Rådmannen foreslår med følgende endringer (Tall i 1000 NOK): Økt satsing / nye tiltak Reduksjon eiendomsskatt Kjøp 10 nye sykehjemsplasser nabokommuner, måneders drift Kompetansemidler/videreutdanning lærere styrking Økt vedlikehold kommunal bygningsmasse Reasfaltering kommunale veier Høgskolesenteret utvikling ingeniørutdanning 250 Driftstilskudd KBK ny toppfotballstadion Reserverte tilleggsbevilgninger Sum økte utgifter

6 Inndekning Ikke rammevekst og reduksjon/vakans årsverk Sentraladministrasjonen, rammeområde 12 Ikke rammevekst og reduksjon/vakans årsverk Kultur og næring, rammeområde 25 Ikke rammevekst og reduksjon/vakans årsverk Fellestjenester pleie og omsorg, rammeområde 30 Ikke rammevekst og reduksjon/vakans årsverk Nav Kristiansund, rammeområde 34 Ikke rammevekst og reduksjon/vakans årsverk Brann og redning, rammeområde 65 Mindre rammeøkning Sundbåtvesenet 150 Videreføring Omorganiseringsprosjekt Reduksjon avsetning disposisjonsfond Mindre omfattende investeringer Atlanten Stadion Sum økte inntekter/mindre utgifter Budsjettskjema 2B investering Som Rådmannen foreslår med følgende endringer: - Prosjektering sykehjem for demente på Frei med plasser startes i 2013 (3 MNOK) og fullføres i 2014 (3 MNOK). Bygging startes i 2015 (39 MNOK) og fullføres i 2016 (80 MNOK). Tiltaket finansieres med låneopptak og driftsstart planlegges til Nytt Kulturhus i 2015 (100 MNOK) forskyves til etter økonomiplanperioden. - Opprusting Atlanten Stadion reduseres med til sammen 20 MNOK i Økt restaurering/investering i kommunal boligmasse økes med 5 MNOK hvert år i økonomiplanperioden og finansieres med låneopptak. - Økt restaurering/investering kirkebygg økes 5 MNOK hvert år i økonomiplanperioden og finansieres med låneopptak. Lekkasje Kirkelandet kapell, femtiårsjubileum Kirkelandet kirke og hundreårsjubileum Nordlandet kirke prioriteres. VOTERING Det ble først votert over rådmannens innstilling uten endringer: Innstillingen fikk 1 stemme og falt. Deretter votert over rådmannens innstilling med endringsforslag fra Frp/H: Forslaget fikk 4 stemmer og falt. Til slutt ble det votert over rådmannens innstilling med endringsforslag fra Ap: Forslaget fikk 6 stemmer og ble dermed vedtatt. I samsvar med innstillingen og vedtatt endringsforslag fra Arbeiderpartiet, vedtok formannskapet med 6 stemmer å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til

7 vedtak 1. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen med 3,70 i Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 2. Låneopptak Det tas opp lån til investeringsprosjekter med inntil kroner og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 35 mill. kroner til videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 50 mill. kroner, som gjøres opp innen Budsjettvedtak Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Innmeldte tiltak og ønsker i planperioden, jfr. side 40 i økonomiplana er vurdert, men det er ikke funnet plass til tiltakene i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,1 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett følger som vedlegg. 5. Organisasjonstilpasning 2013 Rådmannen gjennomfører en evaluering og gjennomgang av kommunens administrative organisasjonsstruktur i løpet av 2013, Organisasjonstilpasning Sluttrapport skal foreligge i god tid før budsjett for 2014 skal vedtas. Arbeiderpartiets vedtatte endringsforslag i forhold til rådmannens budsjettutkast: Barnevern- samarbeidsavtale med Sødalen Motor Barnevern - miljøterapeut prøvepreiode lærlinger barne- og ungdomsarbeid fra årsverk hjemmetjenestene fra Viltutvalget- prosjekt reduksjon av viltpåkjørsler Bølgen næringshage - økt driftstilskudd Parkvesenet 1 stilling fra Utbedring framkommelighet - fortau renter/avdrag lån Totalt Økte skatteinntekter

8 2800 INVESTERINGSBUDSJETTET budsjettskjema 2B Gang- og sykkelvei langs flyplassveien erverv av grunn til dementhjem på Frei 4500 SVARF Ny hovedvannledning langs flyplassen Kristiansund formannskap, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

9 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /230 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 1. Kristiansund kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkidé for 2013 til etterretning. Kostnadene er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 2. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt Barnehageløftet. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 3. Kristiansund kommune slutter seg til felles prosjekt Kvalitetssystem. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. 4. Kristiansund kommune slutter seg til forprosjektet Felles for fremtiden, med de merknader som fremgår av rådmannens saksfremstilling. Tiltaket er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Kristiansund formannskap, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

10 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/157 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset 2009/623 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok formannskapet, mot 2 stemmer, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak Kristiansund kommune slutter seg til søknaden fra Bompengeselskapet E39 Knutset Astad AS med tillegg av Vegkontorets anbefalinger. Kristiansund formannskap, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

11 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/158 Overdragelse av eiendommer fra Nordea Bank Norge ASA 2012/2532 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Kristiansund kommune inngår avtale med Nordea Bank Norge ASA om overdragelse av følgende eiendommer: GNR: BNR: , 598, 617, 618, 619, 620, 621, 622, , 769, 898, 910 I samsvar med vedlagte overdragelseskontrakt, jf vedlegg 1. Kristiansund formannskap, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Tone Monsen Aarø

12 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/159 Referatsaker Liste over referatsaker /22 Behandling i Formannskapet Nr. Saksnr. Høringstema Høringsfrist Avsender /1865 Høringsbrev - Forskrift om universell utforming av IKT 5. februar 2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet /57 Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø /2433 Godstrafikk og samfunnsutvikling på "Vestlandet" /2431 Høring NOU 2012:17 - Om kjærlighet og kjøletårn 5 Høring forslag til endringer i bioteknologiloven - straffebestemmelsen /1044 Næringsplan for Tingvoll kommune 3. januar 2013 Gjelder Bergen 22. januar desember 2012 Kunnskapsdepartementet Håvar Nordberg Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Tingvoll kommune Nr. Saksnr. Andre referatsaker Avsender /1237 Referat ORKidé Nordmøre Næringsråd 8 Drosjeløyve i Kristiansund kommune Tildeling av ledig løyve Møre og Romsdal fylkeskommune tilknytt Kristiansund Taxi Nytt vedtak 9 Tusen hjertelig takk! TV-aksjonen Fylkesaksjonsleder 10 Takk for sponsing av Kristiansund skolekorps Edinburgh-tur Kristiansund skolekorps Listen ble referert. Rådmannen foreslo at Kristiansund kommune kunne gi følgende uttalelse til ref. sak 6; Næringsplan for Tingvoll kommune: Kristiansund kommune vil gi slik uttale til Næringsplan for Tingvoll kommune: Plandokumentet har høy faglig standard, har konkrete mål og tiltak og kan fungere godt i næringsarbeidet i kommunen. Kristiansund kommune vil gi særlig honnør til arbeidet med å få etablert Tingvoll Økopark. Et slik kompetanse- og opplevelsessenter gjør regionen mer attraktiv, og vil slik kunne gi økt verdiskaping og rekruttering for hele Nordmøre. Samarbeidet mellom Bioforsk Økologisk ( Kompetansemiljøet på Bioforsk Økologisk representerer det største forskningsmiljøet i fylket med nasjonale oppgaver. ) og kommunen bl.a. gjennom satsingene på sol- og bioenergiprosjekter gjør Tingvoll kommune til en foregangskommune med økende regional viktighet. Kristiansund kommune ser fram til et tettere samarbeid om dette i vår kommende felles strategiske næringsplan for Nordmøre.

13 Formannskapet sluttet seg enstemmig til forslag til uttalelse. Formannskapet har da fattet følgende vedtak Kristiansund formannskap fattet følgende enstemmige uttalelse vedr. Næringsplan for Tingvoll kommune: Kristiansund kommune vil gi slik uttale til Næringsplan for Tingvoll kommune: Plandokumentet har høy faglig standard, har konkrete mål og tiltak og kan fungere godt i næringsarbeidet i kommunen. Kristiansund kommune vil gi særlig honnør til arbeidet med å få etablert Tingvoll Økopark. Et slik kompetanse- og opplevelsessenter gjør regionen mer attraktiv, og vil slik kunne gi økt verdiskaping og rekruttering for hele Nordmøre. Samarbeidet mellom Bioforsk Økologisk ( Kompetansemiljøet på Bioforsk Økologisk representerer det største forskningsmiljøet i fylket med nasjonale oppgaver. ) og kommunen bl.a. gjennom satsingene på sol- og bioenergiprosjekter gjør Tingvoll kommune til en foregangskommune med økende regional viktighet. Kristiansund kommune ser fram til et tettere samarbeid om dette i vår kommende felles strategiske næringsplan for Nordmøre. Kristiansund formannskap, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Uttalelse oversendes Tingvoll Kommune

14 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 12/160 Napoleon Restaurant klager på avslag om ny serverings- og skjenkebevilling 2012/1764 Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Vedtak i formannskapet den i utvalgsak 12/ 116 opprettholdes og iverksettes straks: Søknaden om ny skjenkebevilling for Napoleon Restaurant ved Storgaten 7, avslås. Eksisterende serveringsbevilling blir tilbakekalt. Politiet anmodes om å stenge restauranten, jf. serveringslovens 20. Kristiansund formannskap, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Torbjørn Sagen

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.11.2014 88/14 Formannskapet 02.12.2014 94/14 Kommunestyret 16.12.2014

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer