Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan / Budsjett /2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter. Søknad om kommunal lånegaranti Vedrørende husleieregulering Forholdet mellom "faste husleiesatser" i omsorgsboligene og "gjengs husleie" i øvrige utleieboliger. 2008/ /1607 PS 08/164 Endring av de vedtektene på barnehageområdet 2008/3851 PS 08/165 Statlig sikret friluftsområde - Bolgvatnet 2008/2035 PS 08/166 Nødmeldetjenesten i Møre og Romsdal 110- sentralen - differensiert brukerbetaling og inngåelse av driftsavtale PS 08/167 Omklassifisering av del av Omagata til gang- og sykkelveg 2008/ /252 PS 08/168 Høringsuttalelse til fylkesplan /3897 PS 08/169 Søknad om kjøp av tilleggtomt i Sødalen - Alvheim Eiendom AS PS 08/170 PS 08/171 PS 08/172 Søknad om kjøp og opsjon på kjøp av tilleggstomt i Bedriftsveien på Løkkemyra - Kjøkkenbutikken AS Søknad om næringstomt i Bedriftsveien, Løkkemyra - Glassmester Solbjør og Triohus Organisering av eiendomsforvaltningen. Opprettelse av et underutvalg. PS 08/173 Søknad om støtte til diverse veldedige formål 2. halvår Samlesøknad 2008/ / / / /58 PS 08/174 Referatsaker Liste referatsaker /94 PS 08/175 PS 08/176 Fun Park AS - Søknad om skjenkebevilling i ny bowling- og biljardhall Hellas Restaurant Pizzeria ANS-Tilbakekalling av serveringsbevilling etter serveringslovens / /3057

2

3 PS 08/161 Økonomiplan / Budsjett /2792 Rådmannen har redegjort for saken, med innstilling, i skriv av Opplysningshefte for beslutningstakere, rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er tidligere sendt ut. Betalingssatser var vedtatt i bystyrets møte den På vegne av koalisjonen Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre orienterte Bjarne S. Elde om fellesforslaget og fremmet følgende endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling (forslaget ble delt ut): Alle beløp i 1000 kr. Nye tiltak/økt satsing nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Barmannhaugen - fra nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Brasen - fra Tilbakeføring av midler til bo- og dagtilbud Folkehelsekoordinator (kommunens andel i 2009/2010) Prosjektmidler levekårskartlegging + oppfølging Økte midler til rekrutteringsplan Tilskudd frivillige lag og organisasjoner Kulturskolen - harmonisering av betalingssatser/reduserte betalingsøkninger for barn/unge (d.v.s. eget ) Trafikksikkerhetstiltak (jfr. styrking investeringsbudsjett med 0,5 mill hvert år) Reserverte tilleggsbevilgninger Sum

4 Inndekning: Omprioritering i forhold til rådmannens forslag (jfr. 6 pl. fra og 6 pl. fra ) Reduserte rentekostnader Økt innbyggertilskudd (fra pr til pr ) Effekt av omorganisering, fra Redusert sykefravær (jfr. eget prosjekt/forsterket innsats) Utsatt investering Festiviteten Balanse Investering: Økt innsats trafikksikkerhetstiltak Utsatt investering Festiviteten På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet fremmet Gerhard Sæther følgende endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling (forslaget ble delt ut): Alle beløp i 1000 kr. DRIFT ÅR døgnplasser på Brasen fra stillinger hjemmesykepleien fra stillinger fra Ungdomsfond. Forslag fra Unge Høyre Reserverte tilleggsbevilgninger Sum Finansiering Område 70, Div sentrale områder. Reduserte rentekostnader av flytende gjeld kr , 1% fra og ½% fra Red renter/avdrag, red. investeringer 10,0 mill Sum INVESTERINGSBUDSJETTET Område: Kultur/Undervisning Rehabilitering Festiviteten. Flyttes Område: Helse/Sosial Nye boliger funksjonshemmede. Flyttes. Område: Teknisk sektor Kirkelig fellesråd- Hovedvedlikehold Frei kirke Sum

5 Rådmannen får fullmakt til å endre finansieringen av de samlede budsjettstyrkningene. Dette innbærer at rådmannen også kan erstatte de forslåtte endringene i investeringsbudsjettet med andre tiltak. I tillegg til talldelen fremmet Gerhard Sæther, på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet, følgende verbalforslag: Verbalforslag nr.1 Kostnader vedr. gatelys i Kristiansund. Rådmannen bes utrede mulighetene og besparelsespotensialet ved introduksjon av intelligent dimmbar belysning på kommunale veier i Kristiansund i årene fremover. BEGRUNNELSE: Totalt strømforbruk for gatelys i Kristiansund, riks/fylkes/kommunal, vei utgjør i 2008 Ca kwh/år. Det er ca lyspunkt. Brutto strømkostnad er ca. 1,8 mill kr. Kommunen får ca kr/år i refusjon for riks/fylkesveibelysningen. Nettokostnad strøm for kommunale veier er ca. 1,3 mill kr/år. Fra 2004 er det investert ca. 5,0 mill kr. i utskifting av gamle armaturer med PCB innhold. De nye armaturene bruker høgtrykksnatriumpærer(riksvei) og kvikksølvdamplamper(kommunale veier). På riksvei er det montert digitale effektomkoblere som gir mulighet for nattsenkning på alle armaturer over 250 w. Kommunale veier har armaturer med lavere effekt og har ikke nattsenkning av lysintensiteten. Intelligent veibelysning er nå utviklet i Norge som kommersielt produkt etter mange års innsats fra forskningsmiljøene og næringsliv. Lyskilden som brukes er basert på LEDteknologi,(Light Emitting Diode) og er dimmbar på en fleksibel måte og vil etter sigende kunne gi en betydelig reduksjon av strømforbruket. Det opplyses at Oslo Kommune har 8000 veiarmaturer med dimming og og toveis kommunikasjon via web. Dette tilsvarer ca. 15% av veibelysningen i Oslo. Det hevdes at de nye armaturene i noen områder har redusert strømforbruket med 70%. Verbalforslag nr. 2. Vedr. det gamle sykehjemmet Rådmannen bes utrede de praktiske, tidsmessige og økonomiske konsekvenser av en mulig renovering av deler av gamle Kristiansund Sykehjem med tanke på lokalisering av ny sykehjemsdrift og/eller et intermediært tilbud i samarbeide med Helse Nordmøre og Romsdal HF. Verbalforslag 3. Vedr. omsorgslønn Rådmannen bes utrede muligheten og konsekvensene av å utvide bruken av Omsorgslønn til nære pårørende av omsorgs og pleietrengende. Verbalforslag nr. 4. Vedr. ungdomsfond Bystyret vedtar å opprette et Ungdomsfond hvor det hvert år i økonomiplanperioden avsettes et beløp stort kr ,00 Midlene vil bli brukt til å styrke oppvekstvilkårene for ungdom i Kristiansund. Ungdomsfondet styres av et arbeidsutvalg bestående av en representant fra hvert av ungdomspartiene i de partier som er representert i bystyret. Oppvekstseksjonen i Kristiansund Kommune fungerer som sekretariat.

6 Beløpet er innarbeidet i Høyres forslag til budsjett for 2009 og resten av økonomiplanperioden- VOTERING Rådmannens innstilling med endringsforslag fra partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre ble først tatt opp til votering og ble vedtatt med 7 stemmer. Rådmannens innstilling med endringsforslag fra partiene Høyre og Fremskrittspartiet ble tatt opp til votering og fikk 4 stemmer. Verbalforslag nr.1 vedr. gatelys ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag nr.2 vedr. det gamle sykehjemmet falt med 7 stemmer. 4 stemte for forslaget. Verbalforslag nr.3 vedr. omsorgslønn falt med 7 stemmer. 4 stemte for forslaget. Verbalforslag nr.4 vedr. ungdomsfond falt med 7 stemmer. 4 stemte for forslaget. I samsvar med Kommunelovens 45.3 legges begge forslagene frem ved behandlingen i bystyret: Innstilling fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele Kristiansund kommune i LÅNEOPPTAK Den tas opp lån med inntil kr ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det opptas lån i Husbanken med inntil 15 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BUDSJETTVEDTAK Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 4. EVALUERING AV KOMMUNENS ORGANISASJONSSTRUKTUR Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur. Evalueringen gjennomføres ved at det etableres en administrativ styringsgruppe ledet av rådmannen, samt 4 partssammensatte arbeidsgrupper.

7 Gjennomgangen av kommunens organisering gjennomføres ved at det etableres en styringsgruppe ledet av rådmannen, samt en partssammensatt prosjektgruppe. En sluttrapport fra arbeidet legges frem for politisk behandling i juni Det overordnede mål for arbeidet skal være; Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. Alle beløp i 1000 kr. Nye tiltak/økt satsing nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Barmannhaugen - fra nye plasser med heldøgns pleie og omsorg, på Brasen - fra Tilbakeføring av midler til bo- og dagtilbud Folkehelsekoordinator (kommunens andel i 2009/2010) Prosjektmidler levekårskartlegging + oppfølging Økte midler til rekrutteringsplan Tilskudd frivillige lag og organisasjoner Kulturskolen - harmonisering av betalingssatser/reduserte betalingsøkninger for barn/unge (d.v.s. eget ) Trafikksikkerhetstiltak (jfr. styrking investeringsbudsjett med 0,5 mill hvert år) Reserverte tilleggsbevilgninger Sum Inndekning: Omprioritering i forhold til rådmannens forslag (jfr. 6 pl. fra og 6 pl. fra ) Reduserte rentekostnader Økt innbyggertilskudd (fra pr til pr ) Effekt av omorganisering, fra Redusert sykefravær (jfr. eget prosjekt/forsterket innsats) Utsatt investering Festiviteten Balanse Investering: Økt innsats trafikksikkerhetstiltak Utsatt investering Festiviteten

8 Innstilling fra Høyre og Fremskrittspartiet 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele Kristiansund kommune i LÅNEOPPTAK Den tas opp lån med inntil kr ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det opptas lån i Husbanken med inntil 15 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BUDSJETTVEDTAK Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. 4. EVALUERING AV KOMMUNENS ORGANISASJONSSTRUKTUR Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur. Evalueringen gjennomføres ved at det etableres en administrativ styringsgruppe ledet av rådmannen, samt 4 partssammensatte arbeidsgrupper. Gjennomgangen av kommunens organisering gjennomføres ved at det etableres en styringsgruppe ledet av rådmannen, samt en partssammensatt prosjektgruppe. En sluttrapport fra arbeidet legges frem for politisk behandling i juni Det overordnede mål for arbeidet skal være; Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. Alle beløp i 1000 kr. DRIFT ÅR døgnplasser på Brasen fra stillinger hjemmesykepleien fra stillinger fra Ungdomsfond. Forslag fra Unge Høyre Reserverte tilleggsbevilgninger Sum

9 Finansiering Område 70, Div sentrale områder. Reduserte rentekostnader av flytende gjeld kr , 1% fra og ½% fra Red renter/avdrag, red. investeringer 10,0 mill Sum INVESTERINGSBUDSJETTET Område: Kultur/Undervisning Rehabilitering Festiviteten. Flyttes Område: Helse/Sosial Nye boliger funksjonshemmede. Flyttes. Område: Teknisk sektor Kirkelig fellesråd- Hovedvedlikehold Frei kirke Sum Rådmannen får fullmakt til å endre finansieringen av de samlede budsjettstyrkningene. Dette innbærer at rådmannen også kan erstatte de forslåtte endringene i investeringsbudsjettet med andre tiltak. Følgende vedtatte verbalforslag legges frem for bystyret: Kostnader vedr. gatelys i Kristiansund. Rådmannen bes utrede mulighetene og besparelsespotensialet ved introduksjon av intelligent dimmbar belysning på kommunale veier i Kristiansund i årene fremover.

10 PS 08/162 Nordmøre Krisesenter. Søknad om kommunal lånegaranti 2008/3222 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Kirsten Skaret ba om å få sin habilitet vurdert da Krisesenteret vurderer å kjøpe huset hun har lagt ut for salg. (Hun fratrådte) Et enstemmig formannskap erklærte henne inhabil Ragnhild Helseth tiltrådte. I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til 1. Kristiansund kommune godkjenner en økning i tilskuddet til Nordmøre Krisesenter til kr 15,50 per innbygger fra og med Kristiansund kommune som vertskommune godkjenner at Nordmøre Krisesenter kan ta opp lån på inntil 2,2 millioner kroner til anskaffelse av nye lokaler. 3. Kristiansund kommune avslår søknad om kommunal lånegaranti.

11 PS 08/163 Vedrørende husleieregulering Forholdet mellom "faste husleiesatser" i omsorgsboligene og "gjengs husleie" i øvrige utleieboliger. 2008/1607 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Redegjørelsen tas til orientering.

12 PS 08/164 Endring av de vedtektene på barnehageområdet 2008/3851 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Bystyret vedtar følgende endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene: Opptakskriteriene: 1. Barn som i henhold til Lov om barnehager 12a har rett til plass i barnehagen. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 2. Når det er søsken av barn som allerede har plass i søkte barnehage skal disse prioriteres fremfor barn som ikke har det når vektingen ellers er lik. 3. Kritieriet: vanskelig familiesituasjon blir tatt ut, da kriteriet om andre spesielle behov fanger opp dette. Oppsigelse: Ved oppsigelse av barnehageplass er det 1 måneds oppsigelse med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut driftsåret er 1. april, med fratredelse 1. mai. Ved oppsigelser etter 1. april blir barnehageplassen fakturert ut barnehageåret (Ca. medio august) Oppholdsbetaling: Bestemmelsen om at foresatte med lav inntekt, dårlig betalingsevne eller andre spesielle grunner har anledning til å søke sosialkontoret om redusert oppholdsbetaling tas ut av vedtektene. Da dette ikke er en annen ordning enn vanlig sosialhjelp.

13 PS 08/165 Statlig sikret friluftsområde - Bolgvatnet 2008/2035 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av , og formannskapet behandlet saken i møte , men utsatte saken. Nytt notat er vedlagt, utarbeidet Etter debatten ba Høyre og Fremskrittspartiet om gruppemøte. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet, mot 2 stemmer, følgende Kristiansund kommune overdrar eiendomsretten av turstiarealet ved Bolgvatnet på 150,65 daa til staten ved Direktoratet for naturforvaltning (DN), og får utbetalt inntil kr ,- til sikring av arealet, og kr til tilrettelegging. Friluftlivsområdet får da status som et 100 % eid statlig område. Saken oversendes til Aud Stølen Gjenpart til økonomiseksjonen v/jan Sevaldsen

14 PS 08/166 Nødmeldetjenesten i Møre og Romsdal 110-sentralen - differensiert brukerbetaling og inngåelse av driftsavtale 2008/3916 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KS og Kristiansund kommune godkjennes. Rådmannen får fullmakt til å undertegne avtalen. Kristiansund kommune viser til punkt 7.1 i avtalen om en kostnadsfordeling i forhold til innbyggertallet og kan ikke akseptere en differensiert brukerbetaling. Saken oversendes til Knut Larsen

15 PS 08/167 Omklassifisering av del av Omagata til gang- og sykkelveg 2008/252 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Omagata på strekningen fra kryss med Haukvikenga til kryss med rv 70 ved Seivikakrysset omklassifiseres til gang- og sykkelveg. Skiltplan sendes politiet til uttalelse, og deretter til Statens vegvesen som skiltmyndighet for. Saken oversendes til Terje Fugelsnes

16 PS 08/168 Høringsuttalelse til fylkesplan /3897 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Formannskapet vedtar følgende høringsuttalelse til fylkesplan Saken oversendes til Linda Offenberg

17 PS 08/169 Søknad om kjøp av tilleggtomt i Sødalen - Alvheim Eiendom AS 2008/1114 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune tilbyr Alvheim Eiendom AS å kjøpe en tilleggstomt på ca 5 da i sørøstre del av Sødalen på de vilkår som framgår av vedlagte avtale. Saken oversendes til Geir Aakvik

18 PS 08/170 Søknad om kjøp og opsjon på kjøp av tilleggstomt i Bedriftsveien på Løkkemyra - Kjøkkenbutikken AS 2008/3463 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune gir Kjøkkenbutikken AS opsjon på kjøp av ca 2,7 da som tilleggsareal til sin næringseiendom i Bedriftsveien på Løkkemyra i Kristiansund på de vilkår som framgår av vedlagte avtale. Saken oversendes til Geir Aakvik

19 PS 08/171 Søknad om næringstomt i Bedriftsveien, Løkkemyra - Glassmester Solbjør og Triohus 2008/3755 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune tilbyr Glassmester Anton Solbjør AS å kjøpe en næringstomt på ca 3,7 da i Bedriftsveien på Løkkemyra på de vilkår som framgår av vedlagte avtale. Saken oversendes til Geir Aakvik

20 PS 08/172 Organisering av eiendomsforvaltningen. Opprettelse av et underutvalg. 2008/1628 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Bjarne S. Elde foreslo Kirsten Skaret Gerhard Sæther foreslo Anton Monge Kirsten Skaret foreslo Sven Erik Olsen Det ble ikke fremmet andre forslag. De foreslåtte ble enstemmig valgt. Formannskapet har da fattet følgende enstemmige Følgende velges som et underutvalg under formannskapet med oppfølgingsansvar for kommunens eiendomsforvaltning i samsvar med bystyrets i sak 08/64: 1. Kirsten Skaret 2. Anton Monge 3. Sven Erik Olsen Saken oversendes til Kjell Sæther Gjenpart til alle oppnevnte

21 PS 08/173 Søknad om støtte til diverse veldedige formål 2. halvår Samlesøknad 2008/58 Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ens forslag gjorde formannskapet følgende enstemmige Søknad fra Stiftelsen Nabo imøtekommes ikke pga. kommunens økonomi. Søknad fra Tingvoll Røde Kors Hjelpekorps imøtekommes ikke pga. kommunens økonomi. Søknad fra Care Norge imøtekommes ikke pga. kommunens økonomi. Søknad fra Kirkens SOS imøtekommes ikke pga. kommunens økonomi. Søknad fra Senter mot incest og seksuelle overgrep imøtekommes med kr Beløpet kr belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd lag og organisasjoner. Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik Gjenpart til økonomiseksjonen vedr. budsjettendring v/jan Sevaldsen alle søkere

22 PS 08/174 Referatsaker Liste referatsaker /94 1. Norsk Tipping. Informasjon om utplassering av de nye spilleautomatene i Kristiansund kommune 2. Nordmøre museum. Vedrørende markering av 100 årsjubileum av Anders Nummedals oppdagelser 3. Kontrollutvalget. Oversendelse av saker fra møte Vestbase. Takk for oppmerksomhet vedr. Helge Aasprongs bortgang Brev fra Det kongelege kommunal- og regionaldepartement vedr. Meir opne kommunar og fylkeskommunar med ny offentleglov ble delt ut i møtet. Sakene ble referert. Ingen merknader.

23 PS 08/175 Fun Park AS - Søknad om skjenkebevilling i ny bowling- og biljardhall 2008/3836 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken var ettersendt til formannskapets medlemmer. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet, mot 2 stemmer, følgende Kristiansund kommune gir Fun Park AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 i Fun Park, Industriveien 17. Driftskonseptet er bowling- biljard- og spillehall og bevillingen gjelder fram Som vilkår for bevillingen fastsettes det begrensning i skjenketiden i forhold til gjeldende kommunale forskrift ved at skjenking av alkohol ikke kan skje før kl Saken oversendes til Svein Heggem

24 PS 08/176 Hellas Restaurant Pizzeria ANS-Tilbakekalling av serveringsbevilling etter serveringslovens /3057 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut i møtet som ekstra sak. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune tilbakekaller serveringsbevilling tilhørende Hellas Restaurant Pizzeria ANS i medhold av serveringslovens 19. Bakgrunnen for tilbakekallingen er gjentatte brudd på alkohollovens bestemmelser da det gjentatte ganger er skjenket alkoholholdig drikk uten bevilling som gjør det utilrådelig at serveringsstedet drives videre. Saken oversendes til Svein Heggem

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer