kredittstatistikk Bank- og Aktuelle tall Bonds issued in Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kredittstatistikk Bank- og Aktuelle tall Bonds issued in Norway"

Transkript

1 10. mai 000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification Number stisk sentralbyrå ber bli oppgitt som når oppgaver fra heftet blir gjengitt. 4/000

2 Bank-og kredittstatistikk Innhold Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker, finansieringsforetak, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, finansielle holdingselskaper, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP) samt Folketrygdfondet. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obligasjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstellingen), finansielle sektorbalanser, statistikk over åpnede konkurser, valutakurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. Norges Bank har fra overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds-/kvartalsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet «Finans- statistikk». Vi gjør oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. 1. Innledning. Noen hovedtrekk 3. Heftetsinnhold 4. Tabeller Obligasjonsgjeld tatt opp i Norge, pr. 31. desember 19980g Emisjoner, avdrag og bruttoendringene i 1999, etter låntakersektor. Pålydende verdi. Mill. kr. 7 Obligasjonsgjeld tatt opp i Norge, etter låntakersektor. Pålydende verdi og veide nominelle rentesatser. 31. desember 1997, 1998 og Mill. kr og prosent 8 Emisjoner av obligasjoner utstedt i Norge, etter låntakersektor og veide nominelle rentesatser. 31. desember 1997, 1998 og Mill. kr og prosent 9 4. Obligasjonsgjeld tatt opp i Norge, etter låntakersektor. 31. desember desember Pålydende verdi. Mill. kr Obligasjonsgjeld tatt opp i Norge, etter låntakersektor. 31. desember desember Markedsverdi. Mill. kr Emisjoner av obligasjoner utstedt i Norge etter låntakersektor. 31. desember desember Pålydende verdi. Mill. kr Obligasjonslån i utstedt i Norge pr. 31. desember 1999 gruppert etter institusjonell sektor Bonds issued in Norway per 31 December 1999 grouped by institutional sector Stats- og trygdeforvaltningen Central government incl. social security Redaktør: Anna Rømo accounts Redaksjonsmedarbeidere: Anne Karin Linderud, tlf , e-post: 1 Statlige låneinstitutter State lending institutions Forretningsbanker inkl. Postbanken Commercial banks incl. the Postal Bank Kredittforetak Mortgage companies Finansieringsselskaper Finance companies. Priser: Pr. år kr 450,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 50,00 inkl. mva. Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Other financial corporations 19 excl, financial auxiliaries Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. Postboks 160, 01 Kongsvinger, tlf , faks: Sparebanker Savings banks Redigering: Camilla Juvet 1 19 Livsforsikringsselskaper Life insurance companies 19 Skadeforsikringsselskaper Non-life insurance companies 19 Fylkeskommuner Counties 19 Kommuner Municipalities Elektronisk formidling Statlig eide foretak Other state enterprises Standardtegn Statsforetak (Sf) State enterprises Denne statistikken finnes også i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Standardtegn i tabeller 0 Kommunal forretningsdrift Local government enterprises Selvstendige kommuneforetak Other municipal enterprises 4 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper m.v.) Private incorporated enterprises (e.g. joint stock companies) Symbol 6 Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Private Tall kan ikke forekomme non-profit institutions serving households 8 Oppgave mangler Utlandet Rest of the world 8 6. Obligasjonslån utstedt i Norge pr. 31. desember 1999 gruppert etter verdipapirnummer Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Bonds issued in Norway per 31 December 1999 grouped by Securities Identification Number Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall 8. Desimalskilletegn 4 Rettledning til Statistisk sentralbyrås gruppering etter institusjonell sektor Guidance to the grouping by institutional sector Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave Obligasjonslån med endret navn eller endret sektor Bonds with name changes or sector changes 0,0 Brudd i den loddrette serien r,(.) Spesielle omsetningsdokumenter Other negotiable documents 45 Bank- og kredittstatistikk 4/000

3 1. Innledning Formål 7ormå1et med heftet er å gi en over- >ikt over det norske obligasjonsmarkelet, dvs. lån lagt ut i Norge. Hoved- :yngden av lånene er naturlig nok i lorske kroner, men fra 1993 ble det )gså lagt ut lån i utenlandsk valuta, fesentlig i amerikanske dollar. Det itenlandske obligasjonsmarkedet er lefinert som lån lagt ut av norske sek- :orer i utlandet og omfattes ikke av lette heftet. Definisjoner Dbligasjonslei n er langsiktige lån (løpetid vanligvis over ett år) som uten 3amtykke fra låntaker kan deles på Flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon kan kort defineres som et bevis for at man har lånt ut penger. Dette lånebeviset er et fritt omsettelig verdipapir. Dpptak av obligasjonslån i Norge må skje iht. forskriftene med hjemmel i verdipapirhandelloven og børsloven. Dslo Børs kontrollerer at prospektene inneholder det de skal av informasjon. (Et prospekt er et informasjonsdokument utarbeidet av låntaker. Tegningsinnbydelsen oglånekontrakten er en del av dette). Lov om verdipapirhandel (Lov av 19. juni 1997 nr. 79) krever at alle obligasjoner som legges ut i Norge av norske sektorer, skal registreres i Verdipapirsentralen (VPS). Partialobligasjoner lagt ut i Norge omfatter bl.a. statsobligasjoner, premieobligasjoner, kommunale og fylkeskommunale obligasjoner og andre obligasjoner utstedt til ihendehaver, herunder obligasjoner lagt ut i Norge av utlendinger. Emisjon er nytegning av lån. Nettoemisjon er det reelle emisjonsvolumet når avdragene er trukket ut. Egenbeholdning er beholdning av egne obligasjoner som er kjøpt opp i annenhåndsmarkedet fralångiver. Ikkeemitterte obligasjoner medregnes ikke i egenbeholdningen. Avdrag på obligasjonslån: Innløsning av obligasjoner. Oppkjøp av egne obligasjoner for senere salg eller amortisering er ikke avdrag. Åpne serielån skal normalt ikke kunne avdras før lukningsdag med mindre det er tatt forbehold i tegningsinnbydelsen. Utsteder er den institusjonelle enheten som tar opp lånet og fører det inn i sin balanse (opprinnelig låntaker). Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person. Låntaker er den institusjonelle enhet som fører lånet i sin balanse. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc. kan dette være en annen enn utsteder. Med sektor menes institusjonell sektor. Den institusjonelle sektorgrupperingen bygger på FN's «A System of National Accounts» (SNA) fra 1993, og klassifiserer institusjonelle enheter i ulike sektorer etter bestemte regler (se del 8). Standarden er nærmere beskrevet i «Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken» hefte nr. 10/99 i serien Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall. Kilde Statistikken bygger på data fra VPS og Norges Bank. Statistikkens omfang Statistikken omfatter alle obligasjonslån utstedt i Norge av norske sektorer, samt VPS-registrerte obligasjonslån utstedt i Norge av utenlandske sektorer. SSBs obligasjonsstatistikk omfatter emisjonsstatistikk (kvartal og år) og statistikk over utestående obligasjonsgjeld i Norge (kvartal og år). Rutine for utarbeiding av statistikk på basis av VPSreg isteret SSB mottar etter kvartalets/årets utløp et elektronisk uttrekk av alle enkeltlån fra VPS. Utrekket fra VPS-registeret omfatter alle obligasjonslånene fordelt på verdipapirnummer, og gir en rekke kjennetegn knyttet til lånene og utstederne (bl.a. organisasjonsnummer på utstedere som er registreringspliktige i Enhetsregisteret). Enkelte av disse kjennetegnene er gitt i del 5 i obligasjonslista (garantier, rentesats etc.). SSB foretar en omfattende bearbeiding av opplysningene, bl.a. påføring av statistiske kjennetegn som sektorkode, næringskode og geografisk kode (kommune). Utstedere som er identifisert gjennom organisasjonsnummer i VPS, kan i hovedsak koples direkte mot de statistiske kjennetegnene, mens utstedere som ikke er registreringspliktige i Enhetsregisteret, må behandles manuelt. SSBs sektorkode på det enkelte obligasjonslån er gitt i del 5 av heftet. Se også del 8 om rettledning til gruppering etter institusjonell sektorkode. Til bruk i finansielle sektorbalanser/ nasjonalregnskapet er SSB dessuten avhengig av å finne ut hvilken låntaker som har lånet i sin balanse. Dette vil i mange tilfeller være en annen enn den opprinnelige utstederen, f.eks. på grunn av oppkjøp, deling og sammenslåing av selskaper. Den nye låntakeren må dermed identifiseres og tildeles statistiske kjennetegn. Opplysningene koples med ulike regnskapsstatistikker for å sikre at VPSuttrekket omfatter alle obligasjonslån, og at lånemassen ikke omfatter ikkeemitterte lån, (ofte et problem ved åpne serielån). En del kontoførere i VPSregisteret gjør bruk av såkalte samlekonti, og det er derfor ikke alltid at de reelle beholdningstallene kommer frem. I noen tilfelle er det kun lånerammene som ligger inne i VPS-systemet. Koplinger foretas bl.a. mot regn-. skapsstatistikk for banker, kredittforetak, forsikringsselskaper mv. og mot offentlig sektor (staten, fylkeskommuner, kommuner og offentlige foretak). Det kan være et problem at nasjonalregnskapet i enkelte sammenhenger deler en juridisk person i flere institusjonelle enheter. Mest omfattende er problemet for kommunale foretak; f.eks. et kommunalt elektrisitetsverk, hvor VPS som oftest registrerer kommunen som utsteder, mens lånet i nasjonalregnskapssammenheng skal føres på den kommunale foretakssektoren. Dette medfører at SSB må foreta ytterligere undersøkelser for å tildele riktig sektorkode. I slike sammenhen- Bank- og kredittstatistikk 4/000 3

4 ger må ofte den enkelte låntaker kontaktes. SSB sikrer dessuten at beholdningsendringene i det enkelte obligasjonslån fra det ene året til det neste kan forklares med nyemisjoner og avdrag. Bruk av put/call i VPSsystemet genererer emisjoner og avdrag som det må korrigeres for, fordi dette blåser opp emisjons- og innfrielsesvolumet.. Noen hovedtrekk I 1999 ble det brutto emittert obligasjoner for 77,9 milliarder kroner, det samme som i Bankene og staten er fortsatt de største aktørene målt i emisjonsvolum. Disse sektorene sto for 47 prosent av bruttoemisjonene i 1999, en nedgang fra 63 prosent i Staten har hatt en svak økning i emisjonsvolum sammenlignet med 1998, mens forretnings- og sparebankene reduserte emisjonsvolumet med 41 prosent fra 35 milliarder kroner til 0,8 milliarder. Forretnings- og sparebankene er allikevel fortsatt de største låntakerne på obligasjonsmarkedet. Kredittforetakene har hatt en økning 45 prosent fra 8,1 milliarder kroner til 11,7 milliarder. Kommuneforvaltningen har økt emisjonsvolumet med 14 prosent fra,4 milliarder kroner til 5,5 milliarder. De står nå for 7 prosent av totalen i De statlige låneinstituttene har økt emisjonsvolumet med 40,3 prosent sammenlignet med 1998, men står likevel for bare 18 prosent av totalen i De private foretakene hadde en nedgang på 19 prosent fra 3 milliarder kroner til,3 milliarder. Oversikt over fordelingen av emisjonene Andre foretak 3% Kredittforetak 15% Forretningsog sparebanker 7 A, Kommune- Statlig foretak Utlandet eide3% 1% foretak mv. 6 A Kommuneforvaltningen 7% Heftets innhold Foruten obligasjonsliste gruppert etter sektor og verdipapirnummer og tall for utestående obligasjonsgjeld, inneholder heftet tabeller over veide nominelle rentesatser på emisjoner og gjeld, tabeller over utestående gjeld i pålydende verdi og markedsverdi og tabell over emisjoner Publikasjonen inneholder også oversikt over obligasjoner med endret låntakernavn og/eller endret sektor i forhold til forrige periode og en skje-. matisk oversikt over sektorklassifikasjonen, se side Statsforvaltningen 0 % Statlige låneinstitutter 18% Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen M Statlige I åneinstitutt [Z] Forr.- og sparebanker Ej Kredittforetak El Statlig eide foretak El Andre norske sektorer Tidligere utkommet på emneområdet I tillegg til den løpende kvartalsvise emisjonsstatistikken har SSB publisert årsstatistikk for obligasjoner i serien obank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall siden (Hefte nr. 1/94, 0/94, 10/95, 11/96, 9/97, 6/98 og 3/99 gir tall for perioden ). Tidsserier over obligasjonsmarkedet er gitt i hefte nr. 6/96 og i Norges offisielle statistikk C 589 (tall for perioden ). 4 Bank- og kredittstatistikk 4/000

5 1. Obligasjonsgjeld tatt opp i Norge', pr. 31. desember 1998 og Emisjoner, avdrag og bruttoendringene i 1999, /11, etter läntakersektor. Pålydende verdi. Mill. kr 40 _antakersektor Obligasjonsgjeld i alt Emisjoner i 1999 Avdrag i 1999 Endring i sektoromfang og valutakurs i perioden Obligasjonsgjeld i alt alt Offentlig forvaltning Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner _ _ Finansielle foretak Statlige låneinstitutter Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift - Statlig eide foretak my Kommuneforetak Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål 4. Husholdninger mv Personlige foretak my Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Personlig næringsdrivende y 5. Utlandet ' Medregnet egenbeholdning. Inkluderer gjeld tatt opp i Norge i utenlandsk valuta. Bank- og kredittstatistikk 4/000 5

6 L Obhgasjonsgjekl tatt opp i Norge1 etter låntakersektor. Pålydende verdi og veide nomì 31. desember 1997, 1998 og MilL kr og prosent Obl.- Rente- Obl.- Rente- Obl.- Rentegjeld satser gjeld satser gjeld satser Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent I alt , , ,6 1. Offentlig forvaltning , , ,0 Stats- og trygdeforvaltningen , , , Fylkeskommuner , , ,6 Kommuner , , ,9. Finansielle foretak , , ,1 Statlige låneinstitutter Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper ,1 6, 5,1 6,8 5, 8,5 7,1 9, ,8 6,3 6,3 6,9 7, 8,5 7,1 9, ,9 5,7 5,9 6,8 6,4 8,4 6,9 9,5 3. Ikke-finansielle foretak , , ,8 Statens forretningsdrift Statlig eide foretak mv. Kommuneforetak Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål 4. Husholdninger niv , , , , , , , , ,3 6 1,3 34 7,3 30 7,3 Personlige foretak mv. Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Personlig næringsdrivende 3 13,0 3 11,5 34 7,3 30 7,3 5. Utlandet , , ,1 ' Medregnet egenbeholdning. Inkluderer gjeld tatt opp i Norge i utenlandsk valuta. Lån som er aksjeindeksregulert er holdt utenfor i renteberegningen. 6 Bank- og kredittstatistikk 4/000

7 Erni- Rente- Emi- Rente- Erni- Rentesjoner satser sjoner satser sjoner satser Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent I alt , , ,9 1. Offentlig forvaltning , , ,7 Stats- og trygdeforvaltningen , , ,8 Fylkeskommuner 971 5, ,5 99 5,5 Kommuner , , ,7. Finansielle foretak , , ,0 Statlige låneinstitutter , , ,7 Forretningsbanker inkl. Postbanken ,6 49 5, ,1 Sparebanker , , ,0 Kredittforetak , , , Finansieringsselskaper 150 4, 150 7,0 50 6,5 Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper 480 5, , 64 6,5 Skadeforsikringsselskaper Ikke-finansielle foretak , , ,4 Statens forretningsdrift Statlig eide foretak my , ,4 Kommuneforetak 535 4,9 90 6, ,8 Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) , ,7 33 7,0 Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål 4. Husholdninger mv ,3 Personlige foretak mv. 34 7,3 Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Personlig næringsdrivende 5. Utlandet ,6 58 6, , ' Medregnet egenbeholdning. Inkluderer emisjoner utstedt i Norge i utenlandsk valuta. Lån som er aksjeindeksregulert er holdt utenfor i renteberegningen. Bank- og kredittstatistikk 4/000 7

8 , :45 -jon:sgj.010:,tatk-:opp.:4..:ngr: Pålydende iierdl etter lintakersektor. 3t desember des Låntakersektor I alt Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Statlige låneinstitutt Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Andre finansielle foretak ekskl hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Statens forretningsdrift Statlig eide foretak my Kommuneforetak Andre norske sektorer Utlandet ' Medregnet egenbeholdning. Inkluderer gjeld tatt opp i Norge i utenlandsk valuta. Låntakersektor I alt Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Statlige låneinstitutt Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Statens forretningsdrift Statlig eide foretak my Kommuneforetak Andre norske sektorer Utlandet ' Medregnet egenbeholdning. Inkluderer gjeld tatt opp i Norge i utenlandsk valuta Bank- og kredittstatistikk 4/000

9 Lånta kersektor I alt Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Statlige låneinstitutt Forretningsbanker inkl.. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Statens forretningsdrift Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Andre norske sektorer Utlandet Forste gangs salg av obligasjoner emittert av norske sektorer. Inkluderer emisjoner utstedt i Norge i utenlandsk valuta. Bank- og kredittstatistikk 4/000 9

10 dt Norge' pr- 31- desember ) 81il Bonds issued m NtsorwaY1 te per 31 December 1999 gruppert etter institusjonell se ro ed b institutional sector t, Verdipapir Låntaker Rente Utleggel- Innfriel- Garanti - Konvernummer Borrower Rate of sesår sesår type' tible Security interestyear of Year of Guaran- Converid-number issue redemption tee type! tible STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN CENTRAL GOVERNMENT INCL. SOCIAL SECURITY ACCOUNTS N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N TO LLD E PA RTE M ENTET TO LLD E PARTE M ENTET STATLIGE LÅNEINSTITUTTER5 STATE LENDING INSTITUTIONS5 N KOMMUNALBANKEN AS N KOMMUNALBANKEN AS N KOMMUNALBANKEN AS N KOMMUNALBANKEN AS N NORGES KOMMUNALBANK N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES N NORGES KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK KOMMUNALBANK Inkluderer lån utstedt i Norge i utenlandsk valuta. Hvis renten er 0,000 er renten indeksregulert. 1 = Statsgaranterte lån, = Ansvarlig lånekapital, 3 = Andre. 4 1 = Konvertible obligasjoner, = Ikke konvertible obligasjoner. 5 Kommunalbanken AS endrer sektor til 310 fra ' Includes loans issued in Norway in foreign currency. II the interest rate is 0,000, the interest rate is index regulatet. 1 = Loans guaranteed by the state, = Subordinate capital, 3 = Other. 4 i = Convertible bonds, = Not convertible bonds. 5 Kommunalbanken AS changes sector to 310 from Bank- og kredittstatistikk 4/000

11 Verdipapir Låntaker Rente Utleggel- Innfriel- Garanti -Konyernummer Borrower Rate of sesår sesår type3 tible Security interestyear of Year of Guaran- Converid-number issue redemption tee type3tible4 N NORGES KOMMUNALBANK N NORGES KOMMUNALBANK N STATENS NÆRINGS OG DISTRIKTSUTV FOND N STATENS NÆRINGS OG DISTRIKTSUTV FOND N STATENS NÆRINGS OG DISTRIKTSUTV FOND N STATENS NÆRINGS OG DISTRIKTSUTV FOND N STATENS NÆRINGS OG DISTRIKTSUTV FOND FORRETNINGSBANKER INKL. POSTBANKEN COMMERCIAL BANKS INCL. THE POSTAL BANK N BERGENSBANKEN ASA N BERGENSBANKEN ASA N BERGENSBANKEN ASA 7.00 N BERGENSBANKEN ASA N BERGENSBANKEN ASA 7.10 N BERGENSBANKEN ASA N BERGENSBANKEN ASA 7.30 N BERGENSBANKEN ASA USD N BERGENSBANKEN ASA 6.50 N BERGENSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA 7.65 N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA 5.65 N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA 1.50 N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA 6.65 N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA 7.10 N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA 6.00 N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA 7.70 N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 6.0 N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 6.00 N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA Bank- og kredittstatistikk 4/000 11

12 5 (forts.). (cont).: desember 1999 gruppert etter institusjol :00emberr 1999 Utleggel- Verdipapir Låntaker Rente Innfriel- Garanti -Konversesår nummer Borrower Rate of sesår type' tible Year Security interest of Year of Guaran- Converissue id-number redemption tee type3tible N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N N N N N N N CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) DEN NORSKE BANK ASA (BYKREDITTFOR.) FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FINANSBANKEN ASA FOKUS BANK ASA FOKUS BANK ASA FOKUS BANK ASA FOKUS BANK ASA FOKUS BANK ASA FOKUS BANK ASA FOKUS BANK ASA Bank- og kredittstatistikk 4/000

13 Verdipapir Låntaker Rente Utleggel- Innfriel- Garanti - Konvernummer Borrower Rate of sesår sesår type3 tible Security interest' Year of Year of Guaran- Converid-number issue redemption tee type3 tible4 N KREDITTBANKEN ASA N KREDITTBANKEN ASA N KREDITTBANKEN ASA N KREDITTBANKEN ASA N KREDITTBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N NORDLANDSBANKEN ASA N OSLOBANKEN AS N ROMSDAL FELLESBANK ASA N ROMSDAL FELLESBANK ASA N ROMSDAL FELLESBANK ASA N ROMSDAL FELLESBANK ASA N SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB N SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB N STOREBRAND BANK AS N VOSS VEKSEL OG LANDMANDSBANK ASA N VAR BANK AS N VAR BANK AS N VAR BANK AS N VAR BANK AS N VAR BANK AS SPAREBANKER SAVINGS BANKS N ANKENES SPAREBANK N BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK N BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK N BUD FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK N BO SPAREBANK N FANA SPAREBANK N FRON SPAREBANK N HALDEN SPAREBANK N HALDEN SPAREBANK N HAUGESUND SPAREBANK Bank- og kredittstatistikk 4/000 13

14 Verdipapir Låntaker Rente Utleggel- Innfriel- Gara nti - Konvernummer Borrower Rate of sesår sesår type' tible Security interestyear of Year of Guaran- Converid-number issue redemption tee type3 tible N HELG ELAND SPAREBANK N HELG ELAND SPAREBANK N HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK N HOLLA SPAREBANK N INDRE SOGN SPAREBANK N INDRE SOGN SPAREBANK N KLEPP SPAREBANK N KVINNHERAD SPAREBANK N LARVIKBANKEN BRUNLANES SPAREBANK N NES PRESTEGJELDS SPAREBANK N NESSET SPAREBANK N NORDMØRE SPAREBANK N NOTTER0 SPAREBANK N RYGGE VAALER SPAREBANK N RYGGE VAALER SPAREBANK N SANDNES SPAREBANK N SANDNES SPAREBANK N SANDNES SPAREBANK N SANDSVÆR SPAREBANK N SKUDENES & AAKRA SPAREBANK N SPAREBANKEN EIKER DRAMMEN N SPAREBANKEN EIKER DRAMMEN N SPAREBANKEN EIKER DRAMMEN N SPAREBANKEN EIKER DRAMMEN N SPAREBANKEN EIKER DRAMMEN N SPAREBANKEN EIKER DRAMMEN N SPAREBANKEN EIKER DRAMMEN N SPAREBANKEN FLORA BREMANGER N SPAREBANKEN HEDMARK N SPAREBANKEN HEDMARK N SPAREBANKEN HEDMARK N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MIDT NORGE N SPAREBANKEN MØRE N SPAREBANKEN MØRE N SPAREBANKEN MØRE N SPAREBANKEN MØRE N SPAREBANKEN MORE N SPAREBANKEN MØRE N SPAREBANKEN MØRE Bank- og kredittstatistikk 4/000

15 Verdipapir Låntaker Rente Utleggel- Innfriel- Garanti - Konvernummer Borrower Rate of sesår sesår type3 tible Security interestyear of Year of Guaran- Converid-number issue redemption tee type3 tible' N N N N SPAREBANKEN MØRE SPAREBANKEN MØRE SPAREBANKEN MØRE SPAREBANKEN MØRE N N N N N N N N N N N N N SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR SPAREBANKEN NOR N N N N N N N N N N SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE SPAREBANKEN NORD NORGE N N N SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANKEN PLUSS SPAREBANKEN PLUSS N N SPAREBANKEN RANA SPAREBANKEN RANA N N N N N N N N N SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND SPAREBANKEN ROGALAND N N N SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N N N SPAREBANKEN SØR SPAREBANKEN SØR SPAREBANKEN SØR N N N N SPAREBANKEN VEST SPAREBANKEN VEST SPAREBANKEN VEST SPAREBANKEN VEST N N TIME SPAREBANK TINN SPAREBANK N N TOTEN SPAREBANK TOTEN SPAREBANK Bank- og kredittstatistikk 4/000 15

16 5 (forts. front) asjonslin s issued in Norway sem er r 1999 grog e y insti Verdipapir Låntaker Rente Utleggelsesårr Innfriel- Garanti - type3 seså nummer Borrower Rate of Security id-number interest Year of issue Year of Guaranredemption tee type3 003 N TOTEN SPAREBANK N TOTEN SPAREBANK N TOTEN SPAREBANK N TOTEN SPAREBANK Konvertible Conyertible4 N VESTFOLD SPAREBANK N VESTFOLD SPAREBANK N VESTFOLD SPAREBANK N VESTFOLD SPAREBANK N VOLDA OG ØRSTA SPAREBANK N VOLDA OG ØRSTA SPAREBANK KREDITTFORETAK MORTGAGE COMPANIES N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N BOLIG OG NÆRINGSKREDITT ASA BOLIG OG NÆRINGSKREDITT ASA BOLIG OG NÆRINGSKREDITT ASA BOLIG OG NÆRINGSKREDITT ASA BOLIG OG NÆRINGSKREDITT ASA BOLIG OG NÆRINGSKREDITT ASA DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DE NORSKE BYKREDITTFORENINGER DEN NORDENFJELDSKE BYKREDITTFORENING EIENDOMSKREDITT AS EIENDOMSKREDITT AS EIENDOMSKREDITT AS EIENDOMSKREDITT AS EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA EKSPORTFINANS ASA Bank- og kredittstatistikk 4/000

17 Verdipapir Låntaker Rente Utleggelsesår Innfriel- Garanti - sesår nummer Borrower Rate of type3 Security id-number interest Year of issue Year of Guaranredemption tee type3 Konvertible Convertible4 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NO AS NORGES KREDITT AS NO RG ESKREDITT AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NORGES KREDITT AS NORG ES KREDITT AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NO AS NORGES KREDITT AS NO AS NO RG ES KREDITT AS NO AS NO AS NO AS NORGESKREDITT AS USD Bank- og kredittstatistikk 4/000 17

18 5 (forts.). (cont.). desember 1999 grope!veneritittittitkin secta Rente Verdipapir Låntaker Utleggel- Innfriel- Garanti -Konver- Rate nummer Borrower of sesår sesår type' tible interestyear Security of Year of Guaran- Converissue id-number redemption tee type3tible 6.50 N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS N SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS FINANSIERINGSSELSKAPER FINANCE COMPANIES N FCE BANK NUF N FINANCIERING AS N FINANCIERING AS N WESTBROKER FINANS AS N WESTBROKER FINANS AS N WESTBROKER FINANS AS ANDRE FINANSIELLE FORETAK EKSL. HJELPEFORETAK OTHER FINANCIAL CORPORATIONS EXCL. FINANCIAL AUXILIARIES N STOREBRAND ASA N VÅR GRUPPEN ASA LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER LIFE INSURANCE COMPANIES N STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS N STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS N VITAL FORSIKRING ASA N VITAL FORSIKRING ASA Bank- og kredittstatistikk 4/000

19 Verdipapir nummer Security id-number Låntaker Borrower Rente Utleggel- Innfriel- Garanti - Konver- Rate of sesår sesår type' tible interest' Year of Year of Guaran- Converissue redemption tee type3 tible SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER NON-LIFEINSURANCE COMPANIES N VESTA FORSIKRING AS FYLKESKOMMUNER COUNTIES N AKERSHUS FYLKESKOMMUNE N AKERSHUS FYLKESKOMMUNE N AKERSHUS FYLKESKOMMUNE N AKERSHUS FYLKESKOMMUNE N AKERSHUS FYLKESKOMMUNE N BUSKERUD FYLKESKOMMUNE N BUSKERUD FYLKESKOMMUNE N HORDALAND FYLKESKOMMUNE N HORDALAND FYLKESKOMMUNE N HORDALAND FYLKESKOMMUNE N HORDALAND FYLKESKOMMUNE N OPPLAND FYLKESKOMMUNE N SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE N VESTFOLD FYLKESKOMMUNE N VESTFOLD FYLKESKOMMUNE N VESTFOLD FYLKESKOMMUNE N VESTFOLD FYLKESKOMMUNE N VESTFOLD FYLKESKOMMUNE N ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE KOMMUNER MUNICIPALITIES N ARENDAL KOMMUNE N ASKER KOMMUNE N ASKER KOMMUNE N ASKØY KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BERGEN KOMMUNE N BODØ KOMMUNE N BODØ KOMMUNE Bank- og kredittstatistikk 4/000 19

20 Verdipapir Låntaker Rente Utleggel- Innfriel- Garanti - Konvernummer Borrower Rate of sesår sesår type3 tible Security interestyear of Year of Guaran- Converid-number issue redemption tee type3 tible N N N BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE N N DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE N EIDSVOLL KOMMUNE N N N FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE FREDRIKSTAD KOMMUNE N GJØVIK KOMMUNE N N GRIMSTAD KOMMUNE GRIMSTAD KOMMUNE N N N HARSTAD KOMMUNE HARSTAD KOMMUNE HARSTAD KOMMUNE N HAUGESUND.KOMMUNE N INTERKOMMUNALT VAR-ANLEGG N JEVNAKER KOMMUNE N N KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE N KONGSBERG KOMMUNE N N N N N N KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND KOMMUNE N KRISTIANSUND KOMMUNE N N KVAM KOMMUNE KVAM KOMMUNE N KVINNHERAD KOMMUNE N N LARVIK KOMMUNE LARVIK KOMMUNE N N LIER KOMMUNE LIER KOMMUNE N LILLEHAMMER KOMMUNE N LØRENSKOG KOMMUNE N MOSS KOMMUNE N NARVIK KOMMUNE N NITTEDAL KOMMUNE N N ODDA KOMMUNE ODDA KOMMUNE Bank- og kredittstatistikk 4/000

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 8. mai 2002 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2001 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2001 Grouped by

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.96 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.96 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske kroner 31.12.96 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.12.96 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 10. mai 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2000 Grouped

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 4. oktober 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån i norske kroner Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner Grouped by Institutional

Detaljer

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 12. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 31.12.94 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bearer Bond Loans in Norwegian kroner

Detaljer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske, kroner 31.1.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.1.98 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.12.97 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2000 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statssertifikater NO0010008881 5.25% 1999/2000... 99,89

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24.

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24. Notat 24. juni 2011 Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen Som tidligere varslet blir den institusjonelle sektorgrupperingen

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2001 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statssertifikater NO0010047038 6,50% 2000/2001... 99,76

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998

Låne- og verdipapirmarkedet 1992-1998 C 589 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Låne- og verdipapirmarkedet 992-998 The Loan and Securities Market 992-998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 6. september 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.98 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2003 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statskasseveksler NO0010136914 0.00% 2002/2003... 98,80

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Årsstatistikk for 1999

Årsstatistikk for 1999 8. juni 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 999 Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og -fond Fellesordningen for tariffestet

Detaljer

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE

UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE UTVIKLING I OMF-MARKEDET OG VEIEN VIDERE Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge Medlemsmøte OMF-forum, 20. januar 2015 Europeiske markeder 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - Utestående volum pr. januar

Detaljer

Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012

Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012 Vedlegg: Institusjonelle sektorer omlegging fra 2012 Som tidligere varslet utvides ne fra to til tre siffer med virkning fra og med regnskapsåret 2012. Informasjon om endringen finnes på "http://www.ssb.no/kostra/innrapp/

Detaljer

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4.1 O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra?tte heftet

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september. 29. desember.uhglwwlqglndwruhq. 1RYHPEHU +RYHGELOGHW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 14,8 prosent (332,2 milliarder kroner) fram til utgangen av november,

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

forsikringsselskaper 19. juni 2013 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2012 OVERSIKT OVER INSTITUSJONELL SEKTORGRUPPERING OG BRANSJEFORDELING

forsikringsselskaper 19. juni 2013 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2012 OVERSIKT OVER INSTITUSJONELL SEKTORGRUPPERING OG BRANSJEFORDELING Statistisk sentralbyrå Filialer av utenlandske forsikringsselskaper 19. juni 2013 Gjelder f.o.m regnskapsåret 2012 OVERSIKT OVER INSTITUSJONELL SEKTORGRUPPERING OG BRANSJEFORDELING Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken

Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken 16. desember 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak 11. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak. 1988-1993 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 C 515 Official Statistics of Norway Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 Accounting Statistics for financial enterprises 1990-1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999 24. august 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 2. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 999 og renter Obligasjoner Næringstall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Feilkontroller i PORT-rapporteringen

Feilkontroller i PORT-rapporteringen 10.03.2016 Statistisk sentralbyrå Feilkontroller i PORT-rapporteringen INNFIN 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kontroll av PORT-data... 3 3. Kort oversikt over tilbakemeldinger fra ORBOF-Inn...

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner.

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. 4. kvartal 212 Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. Husholdninger og ideelle organisasjoner økte nettofinansinvesteringene med 19 milliarder kroner fra 211 til 212. Nettofinansinvesteringene

Detaljer

KOSTRA-rapportering for 2015

KOSTRA-rapportering for 2015 KOSTRA-rapportering for 2015 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Alle har rapportert rekneskapstal Rettefrist 15.4 Endeleg publisering onsdag 15.6 Kvalitetssikring! Ressursbruk på rapportering Viktig

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Aktuell kommentar. Dekomponering av gjeldsveksten. Nr. 12 2012. Finansiell stabilitet. Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne*

Aktuell kommentar. Dekomponering av gjeldsveksten. Nr. 12 2012. Finansiell stabilitet. Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne* Nr. 1 1 Aktuell kommentar Finansiell stabilitet Dekomponering av gjeldsveksten Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

LIKVIDITETEN I DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET OLAUG RISTING STEMSRUD 23. JANUAR 2018

LIKVIDITETEN I DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET OLAUG RISTING STEMSRUD 23. JANUAR 2018 LIKVIDITETEN I DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET OLAUG RISTING STEMSRUD 23. JANUAR 2018 Bakgrunn Norges Bank skal bidra til velfungerende finansielt system og effektive markeder Likvide markeder bidrar til

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Råd om systemviktige finansinstitusjoner FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE 15/2972 DERES REFERANSE DATO 25.03.2015 Råd om systemviktige finansinstitusjoner

Detaljer

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017

Agder på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Agder på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Agder GEIR HARALD AASE, 4. SEPTEMBER 2017 Egder på Børsen 370 365 360 355 350 345 340 335 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge OMF-forum, 20. januar 2016 Viktige forhold nå og fremover Rentenivå OMFregulering OMF Kapital- og likviditetsregulering

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer