Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999"

Transkript

1 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99

2 Aktuelle befolkningstall I serien "Aktuelle befolkningstall" publiserer Statistisk sentralbyrå ny statistikk over samansetjinga av befolkninga og endringar i statsborgarskap, og tal for fødde, døde, flyttingar, inngåtte ekteskap, registrerte partnarskap og oppløyste ekteskap. Serien gir tal for landet, landsdelar og fylker, og i enkelte tilfelle for kommunar. Kommunetal vert òg publisert i serien NOS Regionalstatistikk. Ei betre utgreiing av prinsipp og definisjonar som ligg til grunn for statistikken, finst i NOS Befolkningsstatistikk. Redaktør: Elisabetta Vassenden. Redaksjonsmedarbeidarar: Kirsten Enger Dybendal, tlf , e-post: kirsten. Liv Irene Aamodt, tlf , e-post: og Kåre Høiby, tlf , e-post: Trude Jakobsen, tlf , e-post: Innhold Innhald Mange førskolebarn 3 Figurar Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar Folkemengd 80 år og over åringer. januar 999. Prosent. Fylke 4 Folkemengde 80 år og over.. januar 999. Prosent. Fylke 5 Tabellar. Folkemengd, etter sivilstand, kjønn og alder.. januar Folkemengd, etter alder. Absolutte tal. Fylke.. januar Folkemengd, etter alder. Prosent. Fylke.. januar Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar Folkemengd, etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar Folkemengd, etter kjønn og alder. Kommune.. januar Folkemengd, etter alder. Prosent. Kommune.. januar Middelfolkemengd, etter sivilstand, kjønn og alder Talet på sambuande, gifte og ikkje i samliv i dei ulike aldersgruppene. Prosent 67 Redigering: Åshild Vestaberg. Prisar: Pr. år kr 420,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 50,00 inkl. mva. Spørsmål om abonnement kan rettast til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice Kongsvinger, tlf , faks , e-post: ISSN Elektronisk formidling Statistikken vert gitt ut årleg i Ukens statistikk. I tillegg finst denne statistikken i elektronisk versjon under SSBs webteneste på Internett. Adressa er Standardteikn Standardteikn i tabellar Symbol Tal er umogleg. Oppgåve manglar.. Oppgåve manglar førebels... Tal kan ikkje offentleggjerast : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga 0,0 Førebels tal * Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien Retta sidan førre utgåve r Dette er eit hefte i serien Aktuelle befolkningstall. Hefte vil, saman med heftet om Utanlandske statsborgarar, erstatte publikasjonen som tidlegare vart kalla "Befolkningsstatistikk Hefte II. Folkemengd. januar" i serien Noregs offisielle statistikk(nos). Resten av tabellane frå Hefte II, som for det meste vil gjelde tidsseriar, vil gå inn i NOS Befolkningsstatistikk. Denne vil også innehalde omgrep og kjenneteikn elles innan befolkningsstatistikk. 2 Aktuelle befolkningstall 7/99

3 Folkemengd etter sivilstand, kjønn og alder.. januar 999 Mange førskulebarn. januar 999 hadde Noreg registrerte busette innbyggjarar. I 998 voks folketalet med , ein auke på 0,6 prosent frå året før. Veksten har ikkje vore så stor sidan 973. Førskulebarna utgjer 8,2 prosent av befolkinga, og årskulla ved skulepliktig alder vil bli store i år og i dei neste fem åra. Aldersgruppa 0-5 år har auka gjennom heile 990-talet. I 990 utgjorde denne aldersgruppa 7,7 prosent av befolkinga. I Oslo har aldersgruppa auka frå 6,9 prosent i 990 til 7,8 prosent ved siste årsskiftet. I høve til folketalet er det færrast under 6 år i Hedmark og Oppland- vel 7 prosent. Flest er det i Rogaland og Finnmark med 9,4 og 9,0 prosent. I 998 var det ein kraftig auke i talet på personar i aldersgruppene og år. Årsaka er dei store fødselskulla på slutten av 940-talet. Auken var samla på vel i høve til året før. Likevel var det aldersgruppa år som var den største 5 års aldersgruppa i fjor med busette. Talet er større enn det fødselstala for denne gruppa for år sidan tilseier, og grunnen til dette er Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Population, by sex, age and marital status.. January 999 Folkemengd 80 år og over Population, 80 years and over. 988 and 998 ei monaleg innvandring frå utlandet dei siste 30 åra. Dette fører til at tilhøvet på storleiken mellom kulla slik vi kjenner dei frå fødselstala er endra radikalt. Stadig fleire over 80 år Talet på personar 67 år og over har gått ned med vel 000 i høve til tala i fjor. Det er i aldersgruppa heile nedgangen har vore, medan aldersgruppa 80 år og over held fram å auke, både i tal og del. I 998 voks 90 år+ Menn Kvinner Ugifte Gifte Gifte Før gifte\r (inkl. separerte) Personer 80 år og over Ugifte Før gifte (medregnet separerte) gruppa med til vel personar. Delen personar 80 år og over har auka jamnt dei siste 20 åra, og utgjer no 4,3 prosent av befolkinga. I befolkinga er det frå alderen 59 år fleire kvinner enn menn, og to av tre personar 80 år og over er kvinner, medan heile tre av fire 90 år og over er kvinner. Fordelt på fylka finn vi flest over 80 år i Sogn og Fjordane (5,4 prosent., Oppland (5,0 prosent), Hedmark og Telemark (begge med 4,9 prosent): I den andre enden av skalaen finn vi Akershus med 2,8 prosent. Halvparten av befolkinga er ugift I befolkinga var det ved årsskiftet 48 prosent ugifte, 38 prosent gifte og 4 prosent før gifte (enkje/enkjemenn, separerte og skilde). Personar med annan sivilstand: registrerte, separerte, skilde og attlevande partnarar utgjorde 0,3 promille. For 20 år sidan var det 47 prosent gifte og 43 prosent ugifte i befolkinga. Ved årsskiftet var det 370 registrerte partnarar i befolkinga, det er ein auke på 74 i høve til året før. Av desse er det 885 menn og 488 kvinner. Aktuelle befolkningstall 7/99 3

4 0-5-åringer. januar 999. Prosent. Fylke 0-5 years old January 999. Per cent. County 0-5 åringer. Prosent. 6,9 7,3 7,4 7,9 8,0 8,4 8,5-9,4 Datakilde: Statistisk sentralbyrå Kartgrunnlag: Statens kartverk 4 Aktuelle befolkningstall 7/99

5 Folkemengd 80 år og over.. januar 999. Prosent. Fylke Population 80 years and over. January 999. Per cent. County 80 år og over. Prosent 2,8 3,0 3, 4, 4,2 4,7 4,8-5,4 Datakilde: Statistisk sentralbyrå Kartgrunnlag: Statens kartverk Aktuelle befolkningstall 7/99 5

6 . Folkemengd, etter sivilstand, kjønn og alder.. januar 999 Population by marital status, sex and age. January 999 Sivilstand Marital status Enkjer/ Annan Ugifte enkjemenn sivilstand Kjønn og alder I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Other marital Sex and age Total married Married widowers Separated Divorced status Begge kjønn Both sexes Menn Males Omfattar 373 registrerte partnarar (885 menn og 488 kvinner), 74 separerte (46 menn og 28 kvinner), 53 skilde (29 menn og 24 kvinner) og 9 attlevande partnarar (8 menn og kvinne). Comprises 373 registered partners (885 men and 488 women), 74 separated partners (46 men and 28 women), 53 divorced partners (29 men and 24 women) and 9 surviving partners (8 men and woman). 6 Aktuelle befolkningstall 7/99

7 . Folkemengd, etter sivilstand, kjønn og alder.. januar 998 (framh.) Population, by marital status, sex and age. January 998 Sivilstand Marital status Enkjer/ Annan Ugifte enkjemenn sivilstand Kjønn og alder I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Other marital Sex and age Total married Married widowers Separated Divorced status Kvinner Females Omfattar 373 registrerte partnarar (885 menn og 488 kvinner), 74 separerte (46 menn og 28 kvinner), 53 skilde (29 menn og 24 kvinner) og 9 attlevande partnarar (8 menn og kvinne). Comprises 373 registered partners (885 men and 488 women), 74 separated partners (46 men and 28 women), 53 divorced partners (29 men and 24 women) and 9 surviving partners (8 men and woman). Aktuelle befolkningstall 7/99 7

8 2. Folkemengd, etter alder. Absolutte tal. Fylke.. januar 999 Population, by age. Absolute figures. County. January 999 Heile landet 09 The whole Aust- Alder Age country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Agder I alt Total Vest- Roga- Horda- Sogn og Møre og Sør- Nord- Nord- 9 Finn- Agder land land Fjordane Romsdal Trøndelag Trøndelag land Troms mark I alt Aktuelle befolkningstall 7/99

9 3. Folkemengd, etter alder. Prosent. Fylke., januar 999 Population, by age. Per cent. County. January 999 Heile landet 09 The whole Aust- Alder Age country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Agder I alt Total ,8 6, 7,2 6,6 5,7 5,9 6,4 6,3 6, 6, ,9 6,5 7,6 5,6 6,4 6,3 6,6 6,8 6,5 7, ,2 5,8 6,4 4,6 5,8 5,7 6,0 6,3 6,2 6, ,0 5,9 5,8 4,2 5,7 5,8 5,7 6, 6, 6, ,4 6,4 6,0 6,3 5,9 6, 6,3 6,2 6,4 7, ,6 7,0 7,0 0,7 6,5 6,8 7,3 6,8 6,9 6, ,8 7,3 8, 0,3 6,7 6,9 7,5 7,2 7,0 7, ,3 7,0 8, 8,2 6,6 6,8 7,2 7,2 6,7 6, , 7,0 7,6 7, 7, 7,0 7,2 7,3 7, 7, ,8 7,0 6,9 6,3 7,2 7, 7,0 7,0 6,9 7, ,9 7,5 7,4 6,6 7,4 7, 7,5 7,2 7,2 7, ,9 5, 5, 4,5 5,4 5,4 5,0 5,0 5,0 4, ,0 4,5 4,0 3,5 4,5 4,5 4, 4,4 4,2 4, ,9 4,3 3,7 3,5 4,7 4,5 4,0 4, 4, 3, ,8 4,3 3,4 3,6 4,9 4,7 4,0 4, 4,4 3, ,5 3,8 2,9 3,6 4,6 4,3 3,7 3,7 4,3 3, ,4 2,6,7 2,5 2,9 2,8 2,5 2,5 2,8 2, ,3,4 0,8,5,5,5,4,3,5, ,5 0,5 0,3 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0...,3,2,3,5,0,,2,,, ,8 6,3 7,4 6,3 5,9 6,0 6,4 6,5 6,2 6, ,3 8,8 0, 7,4 8,7 8,6 9,0 9,4 9, 9, ,5 3,4 3,5 2,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 4, ,8 4,7 4,7 3,4 4,6 4,7 4,6 4,9 4,9 5, ,2 34,7 36,9 42,6 32,8 33,7 35,5 34,6 34,2 34, ,0 25,8 24,8 22,3 26,3 25,8 25,3 25,4 24,8 24, ,7 0,6 8,5 9,4 2,5,7 0, 0,2,2 9, ,2 4,4 2,8 4,7 4,9 5,0 4,5 4,3 4,9 4, Vest- Roga- Horda- Sogn og Møre og Sør- Nord- Nord- 9 Finn- Agder land land Fjordane Romsdal Trøndelag Trøndelag land Troms mark I alt , 7,8 7,2 7, 6,6 7,0 6,8 6,7 7, 7, ,4 7,8 7,3 7,2 7,0 7,0 7, 7,0 7, 7, ,8 7,0 6,5 6,8 6,6 6, 6,6 6,4 6,2 6, ,9 6,8 6,3 6,8 6,7 5,8 6,6 6,3 5,9 5, ,9 6,8 6,6 6,6 6,7 6,5 6,4 6,3 6,5 6, , 7,8 7,7 6,8 6,9 7,8 6,6 6,9 8, 8, ,3 8,0 7,7 6,8 6,8 8,0 6,8 7,2 8,0 8, ,0 7,4 7, 6,8 6,7 7,2 6,7 6,8 7,2 7, ,9 7, 6,9 6,8 7, 7, 6,9 7,0 7, 6, ,5 6,6 6,6 6,6 6,9 6,7 6,9 6,8 7,0 7, ,4 6,0 6,5 6,3 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6, ,8 4,4 4,6 4,6 4,8 5,0 5, 5, 5,0 4, ,9 3,5 3,9 4,0 3,9 3,8 4, 4,3 4,0 4, ,8 3,3 3,8 4,0 4, 3,8 4,0 4, 3,7 3, ,7 3, 3,6 3,8 4, 3,9 4,2 4,0 3,5 3, ,4 2,9 3,4 3,8 3,8 3,5 3,7 3,7 3,0 2, ,3 2,0 2,4 2,8 2,6 2,4 2,7 2,6 2,, ,2,,3,7,4,2,4,4, 0, ,5 0,4 0,6 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0...,3,5,4,3,3,4,3,3,4, ,3 7,9 7,3 7, 6,7 7,0 7,0 6,8 7,2 7, , 0,6 9,8 9,9 9,6 9,3 9,8 9,6 9,5 9, ,0 4,0 3,7 4,0 4,0 3,4 3,8 3,7 3,5 3, ,5 5,4 5, 5,5 5,4 4,7 5,3 5, 4,8 4, ,2 37,2 36, 33,8 34,2 36,6 33,3 34,3 36,8 37, ,2 2,9 23, 23, 23,8 23,8 24,5 24,6 24,4 24, ,3 7,9 9,2 0,0 0,3 9,7 0,4 0,2 8,8 8, ,0 3,5 4,3 5,4 4,7 4, 4,7 4,5 3,7 3,0 Aktuelle befolkningstall 7/99 9

10 4. Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. januar 999 Population, by sex, age and marital status. January 999 Sivilstand Marital status Enkjer/ Registrerte Attlevande Separerte Skilde Ugifte enkjemenn partnarar partnarar partnarar partnarar I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Registered Surviving Separated Divorced Alder Age Total married Married widowers Separated Divorced partners partners partners partners Begge kjønn Both sexes I alt Total Aktuelle befolkningstall 7/99

11 4. Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. januar 999 (framh.) Population, by sex, age and marital status. January 999 Sivilstand Marital status Enkjer/ Registrerte Attlevande Separerte Skilde Ugifte enkjemenn partnarar partnarar partnarar partnarar I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Registered Surviving Separated Divorced Alder Age Total married Married widowers Separated Divorced partners partners partners partners Begge kjønn (framh) Both sexes (cont) Aktuelle befolkningstall 7/99

12 4. Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. januar 999 (framh.) Population, by sex, age and marital status. January 999 Sivilstand Marital status Enkjer/ Registrerte Attlevande Separerte Skilde Ugifte enkjemenn partnarar partnarar partnarar partnarar I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Registered Surviving Separated Divorced Alder Age Total married Married widowers Separated Divorced partners partners partners partners Menn Males I alt Aktuelle befolkningstall 7/99

13 4. Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. januar 999 (framh.) Population, by sex, age and marital status. January 999 Sivilstand Marital status Enkjer/ Registrerte Attlevande Separerte Skilde Ugifte enkjemenn partnarar partnarar partnarar partnarar I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Registered Surviving Separated Divorced Alder Age Total married Married widowers Separated Divorced partners partners partners partners Menn (framh.) Males (cont.) Aktuelle befolkningstall 7/99 3

14 4. Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. januar 999 (framh.) Population, by sex, age and marital status. January 999 Sivilstand Marital status Enkjer/ Registrerte Attlevande Separerte Skilde Ugifte enkjemenn partnarar partnarar partnarar partnarar I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Registered Surviving Separated Divorced Alder Age Total married Married widowers Separated Divorced partners partners partners partners Kvinner Females I alt Aktuelle befolkningstall 7/99

15 4. Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. januar 999 (framh.) Population, by sex, age and marital status. January 999 Sivilstand Marital status Enkjer/ Registrerte Attlevande Separerte Skilde Ugifte enkjemenn partnarar partnarar partnarar partnarar I alt Never Gifte Widows/ Separerte Skilde Registered Surviving Separated Divorced Alder Age Total married Married widowers Separated Divorced partners partners partners partners Kvinner (framh.) Females (cont.) Aktuelle befolkningstall 7/99 5

16 5. Folkemengd, etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 999 Population, by sex, marital status and age. County. January 999 Begge Menn Males kjønn Fylke i alt Annan Alder Both Ugifte Enkje- sivilstand County sexes, I alt Never Gifte menn Separerte Skilde Other marital Age total Total married Married Widowers Separated Divorced status 0 Østfold Kvinner Females Annan Ugifte sivilstand 2 I alt Never Gifte Enkjer Separerte Skilde Other marital Total married Married Widows Separated Divorced status 2 0 Østfold Omfattar registrerte, 4 separerte og skild partnar. 2 Omfattar 20 registrerte og skild partnar. Comprises registered, 4 separated and divorced partner. 2 Comprises 20 registered and divorced partner. 6 Aktuelle befolkningstall 7/99

17 5. Folkemengd, etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 999 (framh.) Population, by sex, marital status and age. County. January 999 Begge Menn Males kjønn Fylke i alt Annan Alder Both Ugifte Enkje- sivilstand County sexes, I alt Never Gifte menn Separerte Skilde Other marital Age total Total married Married Widowers Separated Divorced status 02 Akershus Kvinner Females Annan Ugifte sivilstand 2 I alt Never Gifte Enkjer Separerte Skilde Other marital Total married Married Widows Separated Divorced status 2 02 Akershus Omfattar 47 registrerte, skild og 2 attlevande partnarar. 2 Omfattar 76 registrerte, 2 separerte og 2 skilde partnarar. Comprises 47 registered, divorced and 2 surviving partners. 2 Comprises 76 registered, 2 separated and 2 divorced partners. Aktuelle befolkningstall 7/99 7

18 5. Folkemengd, etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 999 (framh.) Population, by sex, marital status and age. County. January 999 Begge Menn Males kjønn Fylke i alt Annan Alder Both Ugifte Enkje- sivilstand County sexes, I alt Never Gifte menn Separerte Skilde Other marital Age total Total married Married Widowers Separated Divorced status 03 Oslo Kvinner Females Annan Ugifte sivilstand 2 I alt Never Gifte Enkjer Separerte Skilde Other marital Total married Married Widows Separated Divorced status 2 03 Oslo Omfattar 553 registrerte, 34 separerte, 3 skilde og 0 attlevande partnarar. 2 Omfattar 230 registrerte, 0 separerte og skilde partnarar. Comprises 553 registered, 34 separated, 3 divorced and 0 surviving partners. 2 Comprises 230 registered, 0 separated and divorced partners. 8 Aktuelle befolkningstall 7/99

19 5. Folkemengd, etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 999 (framh.) Population, by sex, marital status and age. County. January 999 Begge Menn Males kjønn Fylke i alt Annan Alder Both Ugifte Enkje- sivilstand County sexes, I alt Never Gifte menn Separerte Skilde Other marital Age total Total married Married Widowers Separated Divorced status 04 Hedmark Kvinner Females Annan Ugifte sivilstand 2 I alt Never Gifte Enkjer Separerte Skilde Other marital Total married Married Widows Separated Divorced status 2 04 Hedmark Omfattar 8 registrerte partnarar. 2 Omfattar 6 registrerte og separert partnar. Comprises 8 registered partners. 2 Comprises 6 registered and separated partner. Aktuelle befolkningstall 7/99 9

20 5. Folkemengd, etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 999 (framh.) Population, by sex, marital status and age. County. January 999 Begge Menn Males kjønn Fylke i alt Annan Alder Both Ugifte Enkje- sivilstand County sexes, I alt Never Gifte menn Separerte Skilde Other marital Age total Total married Married Widowers Separated Divorced status 05 Oppland Kvinner Females Annan Ugifte sivilstand 2 I alt Never Gifte Enkjer Separerte Skilde Other marital Total married Married Widows Separated Divorced status 2 05 Oppland Omfattar 4 registrerte, separerte og skild partnar. 2 Omfattar 8 registrerte and 2 skilde partnarar Comprises 4 registered, separated and divorced partner. 2 Comprises 8 registered and 2 divorced partners. 20 Aktuelle befolkningstall 7/99

21 5. Folkemengd, etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 999 (framh.) Population, by sex, marital status and age. County. January 999 Begge Menn Males kjønn Fylke i alt Annan Alder Both Ugifte Enkje- sivilstand County sexes, I alt Never Gifte menn Separerte Skilde Other marital Age total Total married Married Widowers Separated Divorced status 06 Buskerud Kvinner Females Annan Ugifte sivilstand 2 I alt Never Gifte Enkjer Separerte Skilde Other marital Total married Married Widows Separated Divorced status 2 06 Buskerud Omfattar 34 registrerte attlevande partnar. 2 Omfattar 8 registrerte partnarar. Comprises 34 registered and surviving partner. 2 Comprises 8 registered partners. Aktuelle befolkningstall 7/99 2

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998 6. oktober 998 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6 98

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 19. juni 2000 Aktuell utdanningsstatistikk Elevar i vidaregåande skular og lærlingar. 1. oktober 1999. Tala er førebels Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 3 2000

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Materiale og metode...5 2.1 Datagrunnlaget...5 2.2 Definisjoner...6 2.3 Statistiske analyser...6 3 Resultater...7 3.1 Utførte svangerskapsavbrudd...7 3.2 Svangerskapsavbrudd

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000 . august 2000 Aktuelle befolkningstall Fødte 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 2000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Folkemengd 1. januar 1998 og endringar i 1997 Endelege tal for kommunar

Folkemengd 1. januar 1998 og endringar i 1997 Endelege tal for kommunar 3. desember 998 Aktuelle befolkningstall Folkemengd. januar 998 og endringar i 997 Endelege tal for kommunar Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Sivilstandsendringer 1997

Sivilstandsendringer 1997 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Sivilstandsendringer 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 9 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998 2. november 998 Aktuelle befolkningstall Flyttinger 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Regional planstrategi Høyringsmøte, 18 og

Regional planstrategi Høyringsmøte, 18 og Regional planstrategi 2012-2016 Høyringsmøte, 18 og 28.10.11 Disposisjon Regionalpolitiske prioriteringar i Regional planstrategi 2012 2016 Bakgrunn for prioriteringar Rammer og forventingar til den regionale

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

2. Familie og samliv. Familie og samliv. Kvinner og menn i Norge 2000

2. Familie og samliv. Familie og samliv. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2 2. Økning i samboerpar med barn Fra og med 1. januar 1999 ble SSBs familiestatistikk lagt om. Konsekvensen av omleggingen er at det blir færre detaljer i statistikken, men også

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer