Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september."

Transkript

1 29. desember.uhglwwlqglndwruhq. 1RYHPEHU +RYHGELOGHW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 14,8 prosent (332,2 milliarder kroner) fram til utgangen av november, opp fra 14,6 prosent ved utgangen av oktober. Årsveksten i kronegjelden (K1) var 13,1 prosent ved utgangen av november, opp fra 12,8 ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten i valutagjelden gikk ned fra 57,2 prosent i oktober til 54,8 prosent i løpet av november. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september. Den sesongjusterte månedsveksten i K2 omregnet til årsrate sank fra 13,2 prosent i oktober til 13,0 prosent i november. Den sesongjusterte månedsveksten i kronegjelden (K1) omregnet til årsrate økte fra 6,2 prosent i oktober til 11,9 prosent i november. 2PYHNVWUDWHQHIRUGHHQNHOWHOnQWDNHUVHNWRUHQH Årsveksten i de ikke-finansielle foretakenes bruttogjeld var 21,0 prosent (145,7 milliarder kroner) ved utgangen av november, opp fra 20,6 prosent ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld var 12,9 prosent (177,3 milliarder kroner) ved utgangen av november, opp fra 12,8 prosent ved utgangen av oktober. Kommunenes innenlandske årsgjeldsvekst var 5,4 prosent (9,2 milliarder kroner) i november, opp fra 4,9 prosent ved utgangen av oktober. 2PYHNVWUDWHQHIRUGHHQNHOWHNUHGLWWNLOGHQH Tolvmånedersveksten i bankutlånene var 22,3 prosent (329,8 milliarder kroner) ved utgangen av november, opp fra 20,7 prosent ved utgangen av oktober. Årsveksten i utlån fra finansieringsselskaper og i publikums sertifikat- og obligasjonsgjeld økte også fra oktober til november, mens årsveksten i utlånene fra kredittforetak og statlige låneinstitutter sank i samme periode. I november ble det overført utlånsporteføljer fra kredittforetak til banker. Overføringene har bidratt til å øke vekstraten i bankenes utlån og redusere vekstraten i kredittforetakenes utlån. Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank. Kontaktperson: Olav Bø, Statistikkavdelingen, tlf E-post: 1HVWHSXEOLVHULQJVGDWRMDQXDUNORNNHQSnZZZVVEQR

2 .UHGLWWLQGLNDWRUHQ. 'HILQLVMRQHURJV\PEROEUXN 2PV\PEROHQH K1 står for Innenlandsk kreditt i norske kroner, dvs. Indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld i norske kroner. K2 betegner Innenlandsk kreditt i alt, dvs. Indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld i norske kroner og utenlandsk valuta. K3 står for Samlet kreditt i alt, dvs. Indikatoren for publikums totale bruttogjeld til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta. 3XEOLNXP Publikum er definert som kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger..uhglwwnloghqhl,qqhqodqgvnnuhglwwlqruvnhnurqhu. Kilder med i Innenlandsk kronekreditt (K1) er utlån i norske kroner til publikum fra banker, statlige låneinstitutter, finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, kredittforetak, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Statens Pensjonskasse og Norges Bank. I tillegg inngår publikums obligasjons- og sertifikatgjeld tatt opp i det innenlandske markedet. Publikums gjeld i form av innenlandske markedslån med og uten garanti inngår fram til og med utgangen av desember Utlånene fra Statens Pensjonskasse og Norges Bank inngår sammen med markedslån i Andre kilder..uhglwwnloghqhl,qqhqodqgvnnuhglww. I tillegg til K1 består Innenlandsk kreditt (K2) av publikums lån i utenlandsk valuta fra norske finansielle foretak. 2PYHNVWUDWHEHUHJQLQJHQH I alle vekstrateberegninger med utgangspunkt i beholdningstall hvor valutalån inngår, er det justert for valutakursendringer for å få fram kun transaksjonsrelaterte endringer. Vekstberegningene er også justert for brudd i statistikken som ikke kan relateres til transaksjoner eller omvurderinger. Et eksempel på slike brudd kan være at et finansielt foretak endrer sektortilknytning. Et annet eksempel er markedslånene som ikke blir oppdatert fra og med januar Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet er definert som vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, dvs. at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremåneders-perioden. 6HVRQJMXVWHULQJHU Ved sesongjustering av dataseriene for kredittindikatorene benyttes sesongjusteringsprogrammet X12-Arima (versjon 0.2.7). Sesongkomponentene beregnes for et år frem i tid i forbindelse med publisering av januartall. Revisjoner av sesongkomponenter for tidligere perioder vil også bli foretatt ved publisering av januartallene. Dette påvirker størrelsen på sesongjusterte beholdningstall, samt vekstrater beregnet på grunnlag av sesongjusterte tall, bakover i tid. 2IIHQWOLJJM ULQJDYVWDWLVWLNNIRUNUHGLWWLQGLNDWRUHQH Siden begynnelsen av 2001 har Internett vært hovedmedium for publisering av statistikk fra Norges Bank (se Der publiseres det også en statistikkalender for de statistikkene som publiseres på faste datoer. Kalenderen skal til enhver tid innholde de tre neste publiseringsdatoene for kredittindikatoren. Statistikk for kredittindikatoren K2 gjøres tilgjengelig for alle interesserte brukere samtidig med offentliggjøringen av pressemeldingen for Penge- og

3 kredittstatistikk. Hovedregelen er at dataene publiseres kl. 10 den siste dagen i måneden etter referansemåneden eller nærmeste påfølgende arbeidsdag. Statistikken gis til fem personer, sentralbanksjefen, visesentralbanksjefen, direktør for området for pengepolitikk, direktør for området for finansiell stabilitet og informasjonsdirektøren i Norges Bank, til orientering, en halv time før publisering. Ingen utenom de ovennevnte personene og saksbehandlerne i Norges Banks Statistikkavdeling har tilgang til dataene før publiseringen har funnet sted. 5HYLVMRQVSUDNVLV Dataseriene blir revidert fortløpende. Dette innebærer at revisjoner av data for tidligere måneder blir publisert sammen med data for den nye statistikkmåneden. En del av det rapporterte datamaterialet kan inneholde foreløpige data som også vil bli revidert etter hvert som endelige tall foreligger. Dersom det oppdages større feil i datamaterialet, vil statistikken bli publisert på nytt så snart feilene er rettet opp. Ved revisjoner av betydning vil det bli offentliggjort informasjon om dette. $QDO\VHUDYUHYLVMRQHU Analyser av revisjonene blir gjennomført med jevne mellomrom. Ved slike analyser legges det vekt på å sammenligne vekstratene i de sentrale kredittaggregatene ved førstegangspublisering med de endelige versjonene.

4 Kredittindikatoren (K2) Prosentvis vekst siste 12 md., faktiske tall Prosentvis vekst i glidende 3 md. gj.snitt, omregnet til årlig rate

5 Tabell 1. Innenlandsk kreditt til publikum Beholdningstall. Millioner kroner Faktiske tall Sesongjusterte tall I alt (K2) NOK (K1) VAL I alt (K2) NOK (K1) VAL Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

6 Tabell 2. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde Sum norske kroner og utenlandsk valuta (K2) Faktiske beholdningstall. Millioner kroner Sum Banker Statlige Kreditt- Finans- Livs- Pensjons- Skade- Obliga- Sertifi- Andre innenlandske låne- foretak ierings- forsikr.- kasser forsikr.- sjons- kat- kilder kilder (K2) institutter selskaper selskaper og -fond selskaper gjeld gjeld Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

7 Tabell 3. Innenlandsk kreditt til publikum. Sum norske kroner og utenlandsk valuta (K2) Transaksjonstall Transaksjoner i millioner kroner Transaksjoner i prosent Sesongjusterte tall Faktiske tall Sesongjusterte tall Faktiske tall Trans- Transaksjoner Siste 12 Siste md. Hittil i år Vekst i Siste 12 aksjoner i fra års- måneder omr. til omr. til glid. tre- måneder måneden skiftet årsrate årsrate md. gj. sn. Jan ,0 6,0 8,5 9,4 Feb ,4 6,7 7,8 8,9 Mar ,0 7,2 7,8 8,8 Apr ,3 8,2 8,6 8,9 Mai ,3 8,6 9,9 9,2 Jun ,4 9,0 10,2 9,5 Jul ,8 8,8 10,0 9,3 Aug ,8 8,8 8,7 9,1 Sep ,9 8,4 7,8 8,6 Okt ,5 8,3 7,9 8,6 Nov ,1 8,9 9,0 8,9 Des ,0 8,9 10,1 8,9 Jan ,0 8,0 9,3 9,1 Feb ,2 6,6 8,0 8,8 Mar ,3 6,5 6,2 8,7 Apr ,2 5,9 6,5 8,1 Mai ,6 7,2 6,4 8,3 Jun ,7 6,5 7,0 7,6 Jul ,0 6,4 6,4 7,5 Aug ,6 6,7 6,7 7,4 Sep ,1 6,7 6,9 7,6 Okt ,7 6,7 7,4 7,6 Nov ,7 6,9 7,4 7,0 Des ,8 6,8 7,3 6,8 Jan ,0 8,0 7,3 6,8 Feb ,9 7,9 7,4 7,0 Mar ,9 7,6 7,2 7,1 Apr ,5 7,1 7,4 7,2 Mai ,0 7,9 7,6 7,1 Jun ,7 8,0 8,5 7,6 Jul ,4 8,1 8,8 7,8 Aug ,8 8,2 9,1 7,8 Sep ,4 8,4 9,3 8,0 Okt ,5 8,6 9,8 8,4 Nov ,1 8,8 10,1 8,5 Des ,8 8,8 10,0 8,9 Jan ,0 9,0 9,8 8,9 Feb ,1 9,5 9,9 9,1 Mar ,9 10,6 10,8 9,6 Apr ,0 11,5 12,1 10,3 Mai ,1 11,8 12,6 10,5 Jun ,9 11,5 12,8 10,5 Jul ,0 12,1 12,4 11,2 Aug ,2 11,9 12,8 11,3 Sep ,1 12,1 13,1 11,6 Okt ,1 12,7 13,8 12,2 Nov ,0 12,4 14,7 12,2 Des ,3 13,1 14,6 13,1 Jan ,8 10,8 14,9 13,2 Feb ,3 12,5 14,2 13,6 Mar ,5 13,8 14,3 13,9 Apr ,0 13,1 13,8 13,6 Mai ,5 13,2 14,0 13,7 Jun ,7 14,1 14,6 14,4 Jul ,1 14,2 15,5 14,3 Aug ,3 14,3 16,0 14,8 Sep ,1 14,7 15,8 15,0 Okt ,2 14,5 15,2 14,6 Nov ,0 14,4 14,8

8 Tabell 4. Innenlandsk kreditt til publikum. Norske kroner (K1) Transaksjonstall Transaksjoner i millioner kroner Transaksjoner i prosent Sesongjusterte tall Faktiske tall Sesongjusterte tall Faktiske tall Trans- Transaksjoner Siste 12 Siste md. Hittil i år Vekst i Siste 12 aksjoner i fra års- måneder omr. til omr. til glid. tre- måneder måneden skiftet årsrate årsrate md. gj. sn. Jan ,9 4,9 7,5 9,1 Feb ,8 6,8 7,2 8,9 Mar ,6 7,1 7,7 8,3 Apr ,5 7,9 8,3 8,4 Mai ,5 8,0 9,3 8,6 Jun ,0 8,5 9,3 8,8 Jul ,9 8,4 9,3 8,7 Aug ,9 8,4 8,5 8,4 Sep ,0 8,2 7,8 8,1 Okt ,8 8,0 7,8 8,1 Nov ,3 8,5 8,5 8,5 Des ,9 8,6 9,8 8,6 Jan ,5 9,5 9,6 9,0 Feb ,8 8,1 8,9 8,7 Mar ,4 7,6 7,5 8,7 Apr ,3 7,3 7,0 8,3 Mai ,8 7,4 6,6 8,3 Jun ,0 7,0 6,7 7,8 Jul ,8 7,1 6,8 7,8 Aug ,6 7,3 7,3 7,8 Sep ,2 7,3 7,5 7,9 Okt ,8 7,2 7,6 8,0 Nov ,9 7,3 7,3 7,4 Des ,2 7,2 7,3 7,2 Jan ,5 8,5 7,4 7,1 Feb ,4 8,5 7,9 7,2 Mar ,6 8,5 8,3 7,4 Apr ,7 8,6 8,8 7,6 Mai ,7 9,0 9,3 7,9 Jun ,8 9,3 9,9 8,4 Jul ,5 9,3 10,1 8,5 Aug ,5 9,3 10,1 8,5 Sep ,8 9,5 10,2 8,9 Okt ,6 9,7 10,4 9,3 Nov ,6 9,7 10,8 9,4 Des ,3 9,9 10,9 10,0 Jan ,6 10,6 11,2 10,1 Feb ,1 11,4 11,6 10,3 Mar ,1 12,3 12,6 10,9 Apr ,8 13,1 12,9 11,4 Mai ,7 12,0 13,2 11,2 Jun ,4 12,7 13,0 11,6 Jul ,9 13,2 13,7 12,2 Aug ,3 13,0 13,9 12,3 Sep ,6 13,1 14,4 12,6 Okt ,5 13,7 14,2 13,2 Nov ,6 13,2 14,5 13,1 Des ,1 13,6 13,8 13,6 Jan ,4 11,4 14,0 13,6 Feb ,8 12,6 13,6 13,8 Mar ,5 13,6 13,6 13,9 Apr ,5 12,6 12,7 13,4 Mai ,0 12,0 12,7 13,6 Jun ,3 13,5 13,1 14,0 Jul ,6 13,3 14,5 13,7 Aug ,7 13,4 14,4 13,9 Sep ,6 13,5 13,5 13,8 Okt ,2 12,7 11,7 12,8 Nov ,9 12,6 13,1

9 Tabell 5. Innenlandsk kreditt til publikum. Utenlandsk valuta Transaksjonstall Transaksjoner i millioner kroner Transaksjoner i prosent Sesongjusterte tall Faktiske tall Sesongjusterte tall Faktiske tall Trans- Transaksjoner Siste 12 Siste md. Hittil i år Vekst i Siste 12 aksjoner i fra års- måneder omr. til omr. til glid. tre- måneder måneden skiftet årsrate årsrate md. gj. sn. Jan ,7 21,7 23,3 13,3 Feb ,6 5,5 16,0 10,1 Mar ,2 8,2 9,0 15,4 Apr ,3 11,2 12,8 15,7 Mai ,6 15,4 17,6 17,6 Jun ,7 15,4 21,3 18,8 Jul ,1 13,8 18,2 16,6 Aug ,0 14,6 11,0 18,6 Sep ,6 10,4 8,3 14,8 Okt ,9 12,2 9,0 15,3 Nov ,3 14,3 16,0 14,5 Des ,7 12,6 14,9 12,9 Jan ,1-13,1 5,1 10,1 Feb ,0-15,1-4,7 9,8 Mar ,8-8,9-10,9 8,8 Apr ,5-13,1-1,2 5,9 Mai ,0 5,0 4,2 8,1 Jun ,4-1,2 12,1 5,0 Jul ,5-3,9 0,5 2,9 Aug ,5-2,3-2,2 2,0 Sep ,6-1,4-2,9 3,7 Okt ,1-0,6 5,3 1,4 Nov ,0 1,4 9,0 0,4 Des ,4 1,3 8,6 1,3 Jan ,2-0,2 5,4 3,0 Feb ,8 0,3 0,4 4,8 Mar ,2-5,8-8,3 2,4 Apr ,2-14,4-13,1 1,1 Mai ,2-8,8-15,8-4,8 Jun ,2-11,2-11,7-4,1 Jul ,4-10,7-10,9-3,2 Aug ,3-9,7-6,3-3,3 Sep ,2-8,3-5,3-4,8 Okt ,6-8,1 0,2-5,8 Nov ,7-5,9-1,3-5,6 Des ,8-7,9-4,1-8,1 Jan ,3-18,3-13,6-8,6 Feb ,7-21,7-17,4-10,0 Mar ,3-17,8-20,1-10,5 Apr ,2-18,2-3,7-8,9 Mai ,9 6,9 0,6-1,6 Jun ,2-12,3 9,8-7,8 Jul ,5-8,5-11,8-6,3 Aug ,9-9,1-9,4-6,5 Sep ,2-7,8-11,4-7,6 Okt ,4-6,3 6,1-6,9 Nov ,1-2,3 18,9-5,3 Des ,1 2,9 32,7 2,4 Jan ,8-2,8 36,4 4,9 Feb ,2 9,8 28,7 9,6 Mar ,8 19,0 27,9 12,9 Apr ,3 25,1 38,2 18,2 Mai ,9 38,5 43,2 15,6 Jun ,5 25,8 47,5 23,2 Jul ,4 35,0 36,8 29,0 Aug ,8 34,0 53,0 33,4 Sep ,0 40,5 72,9 41,7 Okt ,8 53,3 102,3 57,2 Nov ,5 51,3 54,8

10 Tabell 6. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde Sum norske kroner og utenlandsk valuta (K2) Transaksjoner siste 12 måneder. Millioner kroner Sum Banker Statlige Kreditt- Finans- Livs- Pensjons- Skade- Obliga- Sertifi- Andre innenlandske låne- foretak ierings- forsikr.- kasser forsikr.- sjons- kat- kilder kilder (K2) institutter selskaper selskaper og -fond selskaper gjeld gjeld Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

11 Tabell 7. Innenlandsk kreditt til publikum etter kilde Sum norske kroner og utenlandsk valuta (K2) Transaksjoner siste 12 måneder. Prosent Sum Banker Statlige Kreditt- Finans- Livs- Pensjons- Skade- Obliga- Sertifi- Andre innenlandske låne- foretak ierings- forsikr.- kasser forsikr.- sjons- kat- kilder kilder (K2) institutter selskaper selskaper og -fond selskaper gjeld gjeld Jan 9,4 9,6 5,1 14,0 13,6-2,1 9,6-44,8 6,8 0,9 64,2 Feb 8,9 9,6 5,2 12,5 10,6-4,3 9,1-46,7 4,3 3,1 61,1 Mar 8,8 8,9 5,3 13,9 14,2-6,7 8,7-48,0 2,7 11,6 56,5 Apr 8,9 9,0 5,4 13,9 13,1-6,1 8,2-48,8 3,9 10,4 53,3 Mai 9,2 9,6 5,3 13,8 11,2-5,6 7,8-48,8 2,0 21,5 47,9 Jun 9,5 10,2 4,3 13,2 12,3-5,0 7,4-49,8 0,9 26,2 43,9 Jul 9,3 9,7 4,9 12,2 11,2-5,0 7,0-44,4 0,8 36,0 42,7 Aug 9,1 9,3 4,9 12,5 10,2-4,9 6,6-37,7 4,1 25,1 38,8 Sep 8,6 9,3 5,1 11,3 9,1-4,8 6,1-29,7 5,0 6,8 35,5 Okt 8,6 9,1 4,9 11,9 8,7-5,0 5,7-21,9 5,2 9,5 34,3 Nov 8,9 8,8 5,1 9,8 10,0-5,3 5,4-12,5 20,4-2,9 33,4 Des 8,9 8,2 5,3 10,9 9,9-5,5 5,2-0,9 19,8 10,1 33,1 Jan 9,1 8,4 4,6 13,1 10,1-2,6 3,3 5,5 22,6-6,9 32,4 Feb 8,8 7,8 4,5 14,5 12,2 0,4 1,5 12,5 24,4-19,7 30,1 Mar 8,7 7,9 4,4 15,7 9,5 3,5-0,3 19,4 24,6-28,5 27,3 Apr 8,1 7,0 4,4 16,7 8,5 3,0-2,2 26,2 24,1-25,0 24,5 Mai 8,3 6,8 4,4 16,7 9,3 2,6-4,0 29,8 28,1-24,5 22,9 Jun 7,6 6,4 4,3 16,7 8,2 2,1-5,7 36,7 27,0-35,3 20,2 Jul 7,5 6,7 3,5 17,5 7,3 2,0-7,5 35,7 25,3-38,9 15,6 Aug 7,4 6,7 3,3 17,3 7,6 1,9-9,3 34,9 22,3-33,5 12,1 Sep 7,6 6,8 3,0 17,9 8,2 1,7-11,0 34,2 23,7-33,4 6,9 Okt 7,6 7,0 2,4 17,3 7,4 1,3-12,7 36,0 24,2-32,3 0,5 Nov 7,0 7,3 1,8 16,8 7,8 0,8-14,4 37,4 7,1-25,7-4,8 Des 6,8 7,8 1,4 15,3 7,0-10,8-16,3 38,8 6,3-25,0-9,2 Jan 6,8 7,9 0,7 15,4 6,7-12,2-15,1 34,4 6,1-17,5-12,7 Feb 7,0 8,4-0,1 14,8 6,2-13,6-13,9 31,3 4,6-9,5-15,0 Mar 7,1 8,5-0,9 15,6 7,7-15,0-12,7 28,2 2,6-7,0-17,0 Apr 7,2 9,1-1,5 14,9 7,9-15,5-11,4 22,6 2,8-13,9-17,9 Mai 7,1 9,0-1,6 14,7 9,3-16,1-10,1 18,3 1,1-13,2-18,5 Jun 7,6 9,0-1,1 14,8 8,9-16,6-8,8 14,0 5,6-2,3-18,7 Jul 7,8 9,1-0,9 13,9 9,6-18,4-7,4 14,0 8,5-3,3-17,8 Aug 7,8 9,0-1,3 13,6 10,1-20,3-6,0 13,8 9,4-1,0-17,0 Sep 8,0 9,5-1,4 13,5 11,6-22,1-4,5 14,1 7,3 1,0-15,1 Okt 8,4 10,0-1,4 13,3 12,6-22,2-3,0 12,4 7,1 0,9-13,1 Nov 8,5 9,7-1,2 13,3 11,7-22,2-1,4 9,6 9,7 7,0-11,2 Des 8,9 9,9-1,1 12,9 14,9-12,7 0,5 8,3 8,5 9,2-8,9 Jan 8,9 10,1 0,3 12,9 13,2-12,9-0,9 8,5 6,6 5,3-7,3 Feb 9,1 10,2 0,5 12,9 14,0-13,1-2,4 8,5 7,0 1,7-5,7 Mar 9,6 11,0 1,1 11,7 12,4-13,3-3,8 9,0 8,7 6,5-3,5 Apr 10,3 11,6 1,6 11,3 14,6-12,3-5,2 9,2 9,4 17,6-2,0 Mai 10,5 12,2 2,0 11,4 14,0-11,3-6,6 9,3 4,8 17,8-0,9 Jun 10,5 12,5 1,3 10,6 14,6-10,3-8,1 8,7 2,7 29,5 0,3 Jul 11,2 13,4 1,2 9,7 17,6-8,4-9,5 7,7 2,8 30,5 0,8 Aug 11,3 13,6 1,9 9,8 16,8-6,5-10,9 6,1 2,6 22,2 0,9 Sep 11,6 14,2 0,9 10,5 15,8-4,4-12,3 4,5 1,6 20,8 1,1 Okt 12,2 13,8 1,5 14,1 16,8-4,1-13,7 0,7 0,7 58,4 1,5 Nov 12,2 13,7 2,0 16,6 17,9-3,9-15,2-2,9-1,1 35,9 1,9 Des 13,1 18,0 2,3 0,5 16,0-3,5-16,9-6,6-1,5 45,9 2,1 Jan 13,2 19,5 2,0-0,3 0,5-0,7-15,7-9,3-1,1 39,8 2,4 Feb 13,6 19,7 2,3 0,8 0,1 2,1-14,5-11,3 0,2 39,3 2,3 Mar 13,9 19,7 2,9 1,3 1,1 5,1-13,2-14,3-0,6 47,7 1,6 Apr 13,6 19,6 2,5 0,9 1,0 5,4-12,0-15,5-0,8 33,5 1,7 Mai 13,7 19,5 2,3 0,9 1,4 5,7-10,6-16,3 1,4 28,7 2,0 Jun 14,4 20,7 2,4 0,3 2,9 6,0-9,3-17,5 1,1 18,4 2,8 Jul 14,3 20,4 2,8 0,6 1,1 5,6-7,9-18,6 4,2 11,2 3,3 Aug 14,8 20,3 2,1 4,1 1,8 5,3-6,5-20,0 5,3 14,2 4,8 Sep 15,0 19,6 2,3 7,3 1,5 4,9-5,0-20,7 8,8 22,9 5,9 Okt 14,6 20,7 2,2 2,5 1,9 5,2-3,4-19,1 9,6-18,1 6,8 Nov 14,8 22,3 2,0-6,5 2,8 5,6-1,9-16,6 12,9-15,4 7,6

12 Tabell 8. Innenlandsk kreditt til publikum fordelt på låntakersektorer Sum norske kroner og utenlandsk valuta (K2) Faktiske beholdningstall Absolutte transaksjonstall Relative transaksjonstall Millioner kroner Vekst siste 12 måneder Vekst siste 12 måneder Millioner kroner Prosent Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til Kreditt til publikum kommuner ikke-fin. hushold- publikum kommuner ikke-fin. hushold- publikum kommuner ikke-fin. husholdforetak ninger foretak ninger foretak ninger Jan ,4 3,0 8,0 11,2 Feb ,9 0,6 7,1 11,4 Mar ,8 0,2 7,3 11,1 Apr ,9 0,2 6,8 11,6 Mai ,2 1,4 7,5 11,4 Jun ,5 1,8 8,6 11,2 Jul ,3 1,1 7,7 11,5 Aug ,1 0,5 7,4 11,4 Sep ,6 1,3 6,2 11,2 Okt ,6 1,8 6,5 10,9 Nov ,9 2,5 7,7 10,6 Des ,9 2,5 7,5 10,6 Jan ,1 6,4 7,2 10,6 Feb ,8 9,8 5,9 10,6 Mar ,7 12,4 4,8 10,7 Apr ,1 13,2 3,9 10,2 Mai ,3 14,0 4,4 10,1 Jun ,6 13,5 2,8 9,9 Jul ,5 15,3 2,0 9,9 Aug ,4 15,9 1,9 9,8 Sep ,6 14,9 1,9 10,2 Okt ,6 15,0 1,0 10,6 Nov ,0 13,0-0,4 10,8 Des ,8 15,0-1,5 10,8 Jan ,8 15,5-1,5 10,7 Feb ,0 14,3-0,7 10,8 Mar ,1 13,5-1,0 11,1 Apr ,2 12,3-1,1 11,4 Mai ,1 11,6-1,5 11,5 Jun ,6 11,9-0,4 11,8 Jul ,8 9,9 0,7 11,6 Aug ,8 9,5 1,0 11,5 Sep ,0 11,3 1,8 11,1 Okt ,4 11,7 2,9 11,0 Nov ,5 13,3 2,5 11,2 Des ,9 9,9 4,0 11,4 Jan ,9 10,3 3,3 11,8 Feb ,1 10,1 3,8 11,8 Mar ,6 10,2 5,9 11,5 Apr ,3 10,4 7,6 11,7 Mai ,5 10,0 7,9 11,9 Jun ,5 9,2 8,1 12,0 Jul ,2 9,4 9,4 12,3 Aug ,3 9,2 9,4 12,5 Sep ,6 8,7 10,1 12,7 Okt ,2 7,9 11,9 13,0 Nov ,2 6,1 11,9 13,1 Des ,1 6,4 14,4 13,4 Jan ,2 5,9 15,4 13,2 Feb ,6 6,3 16,6 13,1 Mar ,9 6,8 16,7 13,4 Apr ,6 6,2 16,9 12,9 Mai ,7 5,3 17,4 12,9 Jun ,4 6,0 19,5 12,9 Jul ,3 6,2 19,7 12,7 Aug ,8 6,6 20,7 12,8 Sep ,0 6,0 21,6 12,9 Okt ,6 4,9 20,6 12,8 Nov ,8 5,4 21,0 12,9

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank.

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank. 18. desember 2006.UHGLWWLQGLNDWRUHQ. 6HSWHPEHU 6DPOHWNUHGLWW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums samlede bruttogjeld (K3) var 15,3 prosent (403,4 milliarder kroner) fram til utgangen av september,

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: EcoWin

Detaljer

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner.

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. 4. kvartal 212 Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. Husholdninger og ideelle organisasjoner økte nettofinansinvesteringene med 19 milliarder kroner fra 211 til 212. Nettofinansinvesteringene

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer?

Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? Olav Bø, seniorrådgiver, Jon Ivar Røstadsand, rådgiver, og Espen Tørum, rådgiver, alle i Statistikkavdelingen i Norges Bank. Norges Banks styringsrente

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret juni,,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan.,, Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mars,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan.,, Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober.

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober. Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts september oktober september oktober Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/07

Finansiell stabilitet 2/07 Finansiell stabilitet /7 Pressekonferanse 4. desember 7 Uro i kreditt- og pengemarkedene Pris på sikring mot kredittrisiko 1). 5-årige CDS-priser. Prosentenheter. 1. jan. 4 9. nov. 7,, Bear Sterns 1,8

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING

OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING OMF DYNAMISK INSTRUMENT MED NASJONAL BETYDNING Adm. dir. Idar Kreutzer, Finans Norge OMF-forum, 20. januar 2016 Viktige forhold nå og fremover Rentenivå OMFregulering OMF Kapital- og likviditetsregulering

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5 Hovedstyremøte. mars, Vekstanslag BNP vekst i prosent 7,, Anslag IR / Anslag IR /, Anslag IR / Anslag IR /,,,,,,,,,,,,, USA Norges handelspartnere Japan Euroområdet Sverige Storbritannia, USA Norges handelspartnere

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mars,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret mars Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli Hovedstyremøte. august Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag mars anslag juni anslag juli anslag mars anslag juni anslag juli Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia Øst- Latinuten Europa Amerika

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, USD per euro, høyre akse,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret januar Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før Inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal. januar SG Gausdal.. BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før BNP Fastlands- Norge Konsumpriser 99 99 99 99 99 99 99

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,,, JPY per USD, venstre akse, Hovedstyret april Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank.

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank. Hovedstyremøte. januar 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 Anslag desember Anslag januar Anslag desember Anslag januar USA Japan Euroområdet Sverige Kina USA Japan Euroområdet

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag juni anslag oktober anslag juni anslag oktober Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret oktober,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret oktober Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Boligfinansiering i Norge

Boligfinansiering i Norge Boligfinansiering i Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem OMF forum 27. januar 21 1 Utlån etter långiversektor. Norge Prosent av samlede utlån. 1976 29 1) 1 1 Andre 8 Statlige låneinstitutter 8 6 Kredittforetak

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Investorinformasjon. Investorinformasjon

Investorinformasjon. Investorinformasjon Investorinformasjon Egenkapitalbeviset Avkastning og utbyttepolitikk Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitalbeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig

Detaljer

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09 Etterprøving av Norges Banks anslag for 8 av Bjørn E. Naug Figurer til artikkel i Penger og Kreditt Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning oktober 0,11 % 0,04 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Aktuell kommentar. Dekomponering av gjeldsveksten. Nr. 12 2012. Finansiell stabilitet. Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne*

Aktuell kommentar. Dekomponering av gjeldsveksten. Nr. 12 2012. Finansiell stabilitet. Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne* Nr. 1 1 Aktuell kommentar Finansiell stabilitet Dekomponering av gjeldsveksten Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mars 0,23 % 0,06 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,49 % 0,81

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mai 2016 Nøkkeltall pr 31. mai Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning mai 0,16 % 0,04 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,53 % 0,71

Detaljer

Omlegging av pengemengdestatistikken

Omlegging av pengemengdestatistikken Notater Documents 2016/09 Camilla Høstmark, Marit Mathiesen, Kari Pedersen og Katharina Østensen Omlegging av pengemengdestatistikken Dokumentasjon av endringer fra tidligere publisert statistikk Notater

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 20 165. driftsår Hovedpunkter (konsern) Resultat før f r skatt 240,5 mill. kroner (111,2) Salg av eiendom MNOK 100,7 før skatt i 3. kvartal Rentemargin 1,70% av GFK (1,69%) Totale kostnader

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2014. Foreløpig årsresultat for 2014 10. februar 2015 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 Nøkkeltall pr 29. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,02 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,39

Detaljer

Fleksibel inflasjonsstyring

Fleksibel inflasjonsstyring Fleksibel inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Børsgruppen BI Sandvika 9. mars Forskrift om pengepolitikken Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,18 % 0,02 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,52

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 Nøkkeltall pr 29. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,16 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning desember 0,11 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Norges Banks konferanse om pengepolitikken. mars Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse)

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid 1 Usolgte boliger 12 Datagrunnlag

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer