Regnskap 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 3. kvartal 2012"

Transkript

1 Regnskap 3. kvartal 2012

2 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den og fikk konsesjon som kredittforetak Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og langsiktige lån mot pant i fast eiendom. Eiendomskreditt tok i mai 2009 i bruk konsesjon som kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Eiendomskreditt har opprettet to sikkerhetsmasser, en for bolighypotek og en for eiendomshypotek. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Regnskap per Resultatregnskap Resultat av ordinær drift før skatt var ved utgangen av tredje kvartal kr mot kr ved utgangen av tredje kvartal Dette er en økning på 33%. Resultatet ved utgangen av tredje kvartal tilsvarer en egenkapitalavkastning før skatt på 10,5 % mot 9,7% i tilsvarende periode i fjor. Årsaken til resultatoppgangen er høyere netto rente og tilbakeføring av tidligere nedskrivning på selskapets rentebærende verdipapirer. I tredje kvartal var resultatet kr mot i samme periode i fjor. Netto renteinntekter utgjorde kr mot kr ved utgangen av tredje kvartal Veksten skyldes i hovedsak en høyere utlånsportefølje og noe større margin mellom innlån og utlån. Netto renteinntekter utgjør 0,98 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Det tilsvarende tall var 0,93 % i samme periode i Hittil i år er det foretatt tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på verdipapirer med kr , mot kr i samme periode i fjor. I tillegg har man hatt gevinst ved salg av verdipapirer på kr , mot gevinster på kr i samme periode i fjor. Andre driftsinntekter var ved utgangen av tredje kvartal kr (0,03%) mot kr (0,03%) i samme periode i fjor. Samlede kostnader økte med 8,9% og utgjorde kr ved utgangen av tredje kvartal, mot kr i samme periode i fjor. Samlede kostnader utgjorde 0,38% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Forholdstallet var det samme i fjor. Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjorde totalt kr (0,34%) per mot kr (0,35%) i tilsvarende periode i fjor. Andre driftskostnader var kr (0,03%) ved utgangen av tredje kvartal, mot kr (0,03%) ved utgangen av tredje kvartal Per var fire engasjementer, med utestående krav til sammen kr , misligholdt (over 90 dager). Det tilsvarende tall ved utgangen av tredje kvartal 2011 var tre engasjementer, med utestående krav på til sammen kr Mislighold utgjorde 0,49% av utlån mot 0,63% forrige år. Det er ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån i tredje kvartal. Etter at regnskapet er belastet for kr i skatt er resultatet kr hittil i år mot kr i tilsvarende periode i fjor. Utlån og forvaltningskapital. Det er hittil i år utbetalt kr 679 mill. i nedbetalingslån, mot kr 500 mill. i samme periode i fjor. Utbetalte lån fordeler seg med kr 200 mill. i bolighypotek og kr 479 mill. i eiendomshypotek. Det har hittil i år vært en økning i nedbetalingslån på kr 365 mill. som tilsvarer 11,5%. Økningen de siste 12 måneder er på kr 448 mill. som tilsvarer 14,5%. Utlånsveksten er historisk god og skyldes utvidet utlånssamarbeid med eierbankene. 1

3 Nedbetalingslån utgjør kr og fordeler seg slik: Tall i kr % % % Bolighypotek (lån med pant i boligeiendom) , , ,0 Eiendomshypotek (lån med pant i næringseiendom) , , ,6 Andre lån (ikke klassifisert som OMF) , , ,4 Sum , , ,0 Totale nedbetalingslån fordeler seg med 28% på fast rente og 72% på flytende rente. Fordelingen var henholdsvis 24% og 76% ved utgangen av tredje kvartal Det vesentligste av utlånsporteføljen inngår i de to sikkerhetsmassene for OMF. Alle nye lån gis enten som bolighypotek eller som eiendomshypotek. Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi er 36,6% for bolighypotek og 42,1% for eiendomshypotek. Etter vedtektene i Eiendomskreditt er høyeste belåningsgrad til boligformål 65%, for boliger i næringsmessig utleie 60% og for lån til øvrige næringsformål 55% av markedsverdi. Forvaltningskapitalen er de siste 12 måneder øket fra kr mill. til kr mill., som tilsvarer en økning på 15,4%. Siden årsskiftet er forvaltningskapitalen øket med 13,9%. Innlån. Eiendomskreditt finansierer seg i hovedsak gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det utstedes to typer OMF, obligasjoner med fortrinnsrett til en portefølje av boliglån (bolighypotek) og obligasjoner med fortrinnsrett til en portefølje av næringslån (eiendomshypotek). Selskapet har hittil i år emittert kr 200 mill i boligkredittobligasjoner, kr 530 mill i eiendomshypotekobligasjoner og kr 585 mill. i sertifikater. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør kr mill., som er fordelt på 12 obligasjonslån, 5 sertifikatlån og et gjeldsbrevlån. Kapitaldekning Eiendomskreditt hadde i 3. kvartal en aksjeemisjon som økte egenkapitalen med kr 32,8 mill. Ved utgangen av tredje kvartal 2012 hadde selskapet en samlet tellende ansvarlig kapital på kr som ga en kapitaldekning på 13,62% hvorav kjernekapitalen utgjorde 10,08%. Årets resultat er da ikke medregnet. Per utgjør egenkapitalen 7,12% av forvaltningskapitalen. Fremtidsutsikter Det forventes fortsatt tilfredsstillende vekst i utlån resten av året. Eiendomskreditt forventer samlet sett å kunne levere et godt resultat av ordinær drift i 4. kvartal. Imidlertid vil de økonomiske uroligheter internasjonalt og den videre utvikling i finansmarkedene kunne påvirke resultatet knyttet til selskapets rentebærende verdipapirer. Styret i Eiendomskreditt har besluttet å iverksette tiltak med sikte på å sikre selskapet en tilfredsstillende offisiell rating. Denne kan senere danne grunnlag for offisiell rating av selskapets obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Bergen den 26. oktober 2012 Eiendomskreditt AS Styret 2

4 Resultatregnskap Tall i kr Renteinntekter og lignende inntekter 3. kvartal kvartal Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter på utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Gevinst/Tap (-) på verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån - Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

5 Balanse des-11 Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnaderog mottatt ikke opptjente inntekter Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

6 Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven, årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsselskaper og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Regnskapet for første halvår 2012 følger de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Note 2 Utlån sikkerhetsmasser for OMF og belåningsgradene i disse I forbindelse med at Eiendomskreditt har tilpasset seg regelverket for utstedere av OMF, er det etablert to ulike sikkerhetsmasser; en for bolighypotek og en for eiendomshypotek. I sikkerhetsmassen for bolighypotek legges alle boliglån som etter kapitaldekningsforskriften vekter 35%. Dvs. boliglån til eget bruk, utleieboliger som ikke ansees som forretningsmessig virksomhet og som samtidig i hovedsak kan betjenes av debitor uten å vektlegge leieinntekten, fellesgjeld til borettslag, lån til boligaksjeselskaper hvor eiendommen bebos av aksjonærene, samt fritidseiendommer til eget bruk. Etter loven skal disse lånene ligge innenfor 75% av markedsverdi bortsett fra fritidseiendommer som må ligge innenfor 60%. Eiendomskreditt har imidlertid vesentlig strengere regler. Etter vedtektene må boligeiendommer ligge innenfor 65% av markedsverdi mens fritidseiendommer må ligge innefor 55%. Lån til leiegårder og andre utleieboliger som skal vektes 100% etter kapitaldekningsreglene fulgte tidligere vedtektenes lånegrense for boliglån. Disse lånene kan imidlertid ikke inngå i bolighypotek men må legges i sikkerhetsmassen for eiendomshypotek. Her er lovens krav at lånet skal ligge innenfor 60% av en forsvarlig markedsverdi. Eiendomskreditt har tilpasset seg til OMF-kravet og dette innebærer altså en innstramming i forhold til tidligere vedtekter. I sikkerhetsmassen for eiendomshypotek legges lån til leiegårder, andre utleieboliger som skal vektes 100% etter kapitaldekningsreglene, kombinerte bolig- og næringseiendommer og ordinære næringseiendommer. Lån som inngår i eiendomshypotek skal etter loven ligge innenfor 60% av markedsverdi. Ser man bort fra leiegårder og andre utleieboliger som vil inngå i denne sikkerhetsmassen, har Eiendomskreditt strengere vedtekter med en øvre lånegrense på 55% av markedsverdi. Boligrelaterte eiendommer som inngår i sikkerhetsmassen vil som det fremgår over ligge innenfor 60%. Boligrelaterte eiendommer vil utgjøre ca 1/4-del av sikkerhetsmassen for eiendomshypotek. Note 3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Verdipapir- Type Aktuell Neste rente- Brutto nr. (ISIN) Lånebeskrivelse Løpetid lån 1) rente regulering utestående Sertifikatlån ,40% Eiendomskreditt FF 3,40 % ,26% Eiendomskreditt FF 3,26 % ,76% Eiendomskreditt FF 2,76 % ,15% Eiendomskreditt FF 3,15 % ,00% Eiendomskreditt FF 3,00 % Seniorobligasjoner: FRN 3mnd. Nibor+25bp FF RR 2,48 % ,95% Eiendomskreditt FF 5,95 % FRN 3mnd. Nibor+70bp FF RR 2,66 % FRN 3mnd. Nibor+100bp FF RR 3,20 % Bolighypotek FRN 3mnd. Nibor+55bp FF RR 2,65 % FRN 3mnd. Nibor+50bp FF RR 2,66 % FRN 3mnd. Nibor+66bp FF RR 2,95 % Eiendomshypotek FRN 3mnd. Nibor+60bp (14) FF RR 2,55 % FRN 3mnd. Nibor+85bp (16) FF RR 2,80 % FRN 3mnd. Nibor+73bp (16) FF RR 2,77 % FRN 3mnd. Nibor+95bp (16) FF RR 3,18 % FRN 3mnd. Nibor+130bp (18) FF RR 3,25 % Sum

7 Note 4 Utlån og sikkerhetsmasse (Tall i kr) Bolighypotek Brutto utlån til kunder bolighypotek Gjennomsnittlig lån per kunde Antall lån Fast rente 27,0% 19,3% 21,9% Flytende rente 73,0% 80,7% 78,1% Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi av pantesikkerhet (LTV) 36,6% 36,8% 35,9% Sikkerhetsmassens sammensetning Boliglån Fyllingssikkerhet Sum Obligasjoner i omløp Overpantsettelse 9% 11% 11 % Eiendomshypotek Brutto utlån til kunder eiendomshypotek Gjennomsnittlig lån per kunde Antall lån Fast rente 26,8% 21,5% 24,1% Flytende rente 73,2% 78,5% 75,9% Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi av pantesikkerhet (LTV) 42,1% 40,9% 41,2% Sikkerhetsmassens sammensetning Eiendomshypoteklån Fyllingssikkerhet Sum Obligasjoner i omløp Overpantsettelse 51,5% 62,5% 73,0% 6

8 Note 5 Utlån geografisk fordeling Bolighypotek Tabellen nedenfor viser bolighypoteklånene fordelt på fylke for det vesentligste av porteføljen Fylke 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % Oslo ,4 % ,5 % ,5 % Akershus ,4 % ,8 % ,5 % Hordaland ,4 % ,5 % ,7 % Rogaland ,9 % ,0 % ,5 % Buskerud ,2 % ,5 % ,6 % Vestfold ,9 % ,8 % ,3 % Østfold ,2 % ,0 % ,0 % Vest-Agder ,1 % ,5 % ,5 % Øvrige fylker ,3 % ,3 % ,8 % Sum ,0 % ,0 % ,0 % Eiendomshypotek Tabellen nedenfor viser eiendomshypoteklånene fordelt på fylke for det vesentligste av porteføljen Fylke 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % Hordaland ,3 % ,8 % ,3 % Akershus ,9 % ,8 % ,2 % Oslo ,6 % ,3 % ,2 % Rogaland ,7 % ,5 % ,6 % Sogn og Fjordane ,9 % ,1 % ,9 % Østfold ,6 % ,1 % ,3 % Buskerud ,5 % ,5 % ,9 % Øvrige fylker ,5 % ,9 % ,7 % Sum ,0 % ,0 % ,0 % Note 6 Mislighold og tap på utlån Misligholdte lån (1.000 kr) Misligholdte lån bolighypotek Misligholdte lån eiendomshypotek Misligholdte andre lån Sum Selskapet har ikke hatt tap på utlån. Det er heller ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån i tredje kvartal

9 Note 7 Kapitaldekning Eiendomskreditt benytter følgende metoder for fastsettelse av beregningsgrunnlaget: Kredittrisiko: Operasjonell risiko: Standardmetoden Basismetoden Kapitaldekning (beløp i kr) Kjernekapital Aksjekapital (innbetalt) Overkursfond Annen egenkapital Fradrag i ansvarlig kapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag for kredittrisiko Kredittrisiko Operasjonell risiko Fradrag Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 13,62 % 12,37 % 14,11 % Kjernekapitaldekning 10,08 % 8,36 % 10,12 % Egenkapital i % av forvaltningskapital 7,12 % 6,02 % 6,89 % 8

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året Tall i tusen kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer