Regnskap 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal 2013

2

3 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og langsiktige lån mot pant i fast eiendom. Konsesjon som kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Eiendomskreditt tok i mai 2009 i bruk konsesjon som kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Tilpasningen til reglene om OMF vil for Eiendomskreditt AS, i motsetning til banker, ikke innebære noen overdragelse av lån til et annet kredittforetak som kan utstede OMF. Det skjer heller ingen organisasjonsmessige endringer i Eiendomskreditt AS. Eiendomskreditt har opprettet to sikkerhetsmasser, en for bolighypoteklån og en for eiendomshypoteklån. Regnskap per Resultatregnskap I første kvartal var resultat før skatt kr mot kr i samme periode i fjor. Årsaken til resultatøkningen er i hovedsak en økning i netto renteinntekter. I første kvartal utgjorde netto renteinntekter kr mot kr i samme periode i fjor. Veksten skyldes i hovedsak en høyere utlånsportefølje og større margin mellom innlån og utlån. I tillegg har det vært en økning i egenkapitalen som gir økte midler til forrentning. Netto renteinntekter utgjør 1,16% av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis mot 0,93% i samme periode i Andre driftsinntekter var ved utgangen av 1. kvartal kr (0,02%) mot kr (0,03%) i samme periode i fjor. Gevinst ved salg av verdipapirer er bokført med kr , mot kr i samme periode i fjor. Det er hittil i år ikke gjort opp- eller nedskrivninger på verdipapirporteføljen, mens det i samme periode i fjor ble tilbakeført tidligere nedskrivninger med kr ,-. Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjorde totalt kr (0,31%) ved utgangen av første kvartal mot kr (0,37%) i tilsvarende periode i fjor. Andre driftskostnader var på kr (0,04%) per , mot kr (0,04%) i samme periode i Ved utgangen av første kvartal var 7 engasjementer med utestående krav til sammen kr misligholdt over 90 dager. Misligholdt beløp er særlig knyttet til et stort engasjement. Både dette engasjementet og de øvrige engasjementene ligger godt innenfor markedsverdien av pantesikkerheten. Det generelle bildet er at kundenes betalingsevne og vilje er svært god. Misligholdet forventes å bli redusert fremover. Selskapet har ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån i første kvartal. Etter at regnskapet er belastet for kr i skatt er resultatet etter skatt kr per mot kr i tilsvarende periode i fjor. Annualisert egenkapitalrentabilitet var i 1. kvartal 12,3% (10,9%) før skatt og 8,9% (7,9%) etter skatt. Utlån og forvaltningskapital. Det er hittil i år utbetalt kr 253 mill. i nedbetalingslån, mot kr 174 mill. i samme periode i fjor. Utbetalte lån fordeler seg med kr 77 mill. i bolighypoteklån og kr 176 mill. i eiendomshypoteklån. Totale nedbetalingslån fordeler seg med 28% på fast rente og 72% på flytende rente. Høyeste belåningsgrad er etter vedtektene 65% for bolig, 60% for boliger til næringsmessig utleie og 55% til næringseiendom for øvrig. 3

4 Det har hittil i år vært en økning i nedbetalingslån på kr 170,1 mill. som tilsvarer 4,5%. Økningen de siste 12 måneder er på kr 747,9 mill. som tilsvarer 23,4%. Den høye utlånsveksten har sammenheng med økt samarbeid mellom Eiendomskreditt og eierbankene ved finansiering av næringseiendom for bankenes kunder. I de fleste tilfeller innebærer samarbeidet at finansieringen deles mellom banken og Eiendomskreditt, der Eiendomskreditt yter grunnfinansiering med et førsteprioritetslån. Nedbetalingslån utgjør kr og fordeler seg slik: Tall i kr % % % Bolighypotek (lån med pant i boligeiendom) , , ,6 Eiendomshypotek (lån med pant i næringseiendom) , , ,1 Andre lån (ikke klassifisert som OMF) , , ,3 Sum , , ,0 Det vesentligste av utlånsporteføljen er nå overført til de to sikkerhetsmassene for OMF. Alle nye lån gis nå enten som bolighypotek eller som eiendomshypotek. Forvaltningskapitalen er de siste 12 måneder økt fra kr mill. til kr mill., som tilsvarer en økning på 14,2%. Siden årsskiftet er forvaltningskapitalen øket med 1,0%. Innlån. Eiendomskreditt finansierer seg i hovedsak gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det utstedes to typer OMF, obligasjoner med fortrinnsrett til en portefølje av boliglån (bolighypotek) og obligasjoner med fortrinnsrett til en portefølje av næringslån (eiendomshypotek). Selskapet har i første kvartal emittert obligasjoner for pålydende NOK 125 mill. i OMF eiendomshypotek og NOK 50 i OMF bolighypotek. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør kr mill. Kapitaldekning Ved utgangen av første kvartal 2013 hadde selskapet en samlet tellende ansvarlig kapital på kr som ga en kapitaldekning på 12,64% hvorav kjernekapitalen utgjorde 9,43%. Årets resultat er da ikke medregnet. Fremtidsutsikter Styret regner med fortsatt vekst resten av året. Rentenettoen antas å holde seg på om lag samme nivå fremover. Misligholdet forventes å bli redusert fremover. Generalforsamlingen har gitt styret en fullmakt til å kunne gjennomføre kapitalutvidelser i Styret tar sikte på å gjennomføre en aksjeemisjon i andre kvartal. Under forutsetning av et stabilt finansmarked, forventes et godt resultat for året samlet. Bergen den 24. april 2013 Eiendomskreditt AS Styret 4

5 Resultatregnskap Tall i kr Renteinntekter og lignende inntekter 1. kvartal kvartal Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter på utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 78 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Gevinst/Tap (-) på verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

6 Balanse (Tall i kr) 31-mars mars des-12 Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

7 Note 1 - Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven, årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsselskaper og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Regnskapet for 1. kvartal 2013 følger de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Note 2 Utlån - etablering av sikkerhetsmasser for OMF og belåningsgradene i disse I forbindelse med at Eiendomskreditt tilpasser seg regelverket for utstedere av OMF, etableres to ulike sikkerhetsmasser; en for bolighypotek og en for eiendomshypotek. I sikkerhetsmassen for bolighypotek legges alle boliglån som etter kapitaldekningsforskriften vekter 35%. Dvs. boliglån til eget bruk, utleieboliger som ikke ansees som forretningsmessig virksomhet og som samtidig i hovedsak kan betjenes av debitor uten å vektlegge leieinntekten, fellesgjeld til borettslag, lån til boligaksjeselskaper hvor eiendommen bebos av aksjonærene, samt fritidseiendommer til eget bruk. Lån som inngår i bolighypotek skal etter loven ligge innenfor 75% av markedsverdi bortsett fra fritidseiendommer som må ligge innenfor 60%. Etter vedtektene og praksis i Eiendomskreditt må boligeiendommer ligge innenfor ca 65% av markedsverdi mens fritidseiendommer må ligge innefor ca 55% Vedtekter og praksis er altså vesentlig strengere enn OMF-regelverket. Lån til leiegårder og andre utleieboliger som skal vektes 100% etter kapitaldekningsreglene har hittil fulgt vedtektenes lånegrense for boliglån. Disse lånene kan imidlertid ikke inngå i bolighypotek men må legges i sikkerhetsmassen for eiendomshypotek. Her er lovens krav at lånet skal ligge innenfor 60% av en forsvarlig markedsverdi. Eiendomskreditt tilpasser seg til OMF-kravet og dette innebærer altså en innstramming i forhold til vedtekter og tidligere praksis. I sikkerhetsmassen for eiendomshypotek legges lån til leiegårder, andre utleieboliger som skal vektes 100% etter kapitaldekningsreglene, kombinerte bolig- og næringseiendommer og ordinære næringseiendommer. Lån som inngår i eiendomshypotek skal etter loven ligge innenfor 60% av markedsverdi. Ser man bort fra leiegårder og andre utleieboliger som vil inngå i denne sikkerhetsmassen, har vedtekter og praksis gitt en øvre lånegrense på ca 54% av markedsverdi. Boligrelaterte eiendommer som inngår i sikkerhetsmassen vil som det fremgår over ligge innenfor 60%. Boligrelaterte eiendommer vil utgjøre ca 1/3-del av sikkerhetsmassen for eiendomshypotek. Note 3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Verdipapir- Type Aktuell Neste rente- Brutto nr. (ISIN) Lånebeskrivelse Løpetid lån 1) rente regulering utestående Sertifikatlån ,76% Eiendomskreditt FF 2,76 % ,15% Eiendomskreditt FF 3,15 % ,00% Eiendomskreditt FF 3,00 % ,43% Eiendomskreditt FF 2,42 % Seniorobligasjoner: ,95% Eiendomskreditt FF 5,95 % FRN 3mnd. nibor+100bp FF RR 3,74 % FRN 3mnd. nibor+85bp FF RR 2,71 % Bolighypotek FRN 3mnd. nibor+55bp FF RR 2,54 % FRN 3mnd. nibor+50bp FF RR 2,43 % FRN 3mnd. nibor+66bp FF RR 2,47 % Eiendomshypotek FRN 3mnd. nibor+60bp (14) FF RR 2,44 % FRN 3mnd. nibor+85bp (16) FF RR 2,69 % FRN 3mnd. nibor+73bp (16) FF RR 2,60 % FRN 3mnd. nibor+95bp (16) FF RR 2,81 % FRN 3mnd. nibor+130bp FF RR 3,14 % FRN 3mnd. nibor+95bp FF RR 2,79 % FRN 3mnd. nibor+125bp FF RR 3,18 % Sum

8 Note 4 Utlån og sikkerhetsmasse (Tall i kr) Bolighypotek Brutto utlån til kunder bolighypotek Gjennomsnittlig lån per kunde Antall lån Fast rente 32,1 % 25,2 % 28,3% Flytende rente 67,9 % 74,8 % 71,7% Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi av pantesikkerhet (LTV) 37,4 % 36,5 % 37,5% Sikkerhetsmassens sammensetning Boliglån Fyllingssikkerhet Sum Obligasjoner i omløp Overpantsettelse 17,8% 12,3% 19 % Eiendomshypotek Brutto utlån til kunder eiendomshypotek Gjennomsnittlig lån per kunde Antall lån Fast rente 25,7% 28,8% 25,4% Flytende rente 74,3% 71,2% 74,6% Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi av pantesikkerhet (LTV) 41,6% 41,6 % 42,3% Sikkerhetsmassens sammensetning Eiendomshypoteklån Fyllingssikkerhet Sum Obligasjoner i omløp Overpantsettelse 20,8% 69,2% 27,7% 8

9 Note 5 Utlån geografisk fordeling Bolighypotek Tabellen nedenfor viser bolighypoteklånene fordelt på fylke for det vesentligste av porteføljen Beløp Beløp Beløp Fylke 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % Oslo ,4 % ,0 % ,1% Akershus ,1 % ,2 % ,6% Hordaland ,1 % ,5 % ,2% Rogaland ,8 % ,1 % ,1% Buskerud ,6 % ,7 % ,4% Vestfold ,5 % ,0 % ,9% Østfold ,4 % ,0 % ,2 % Vest-Agder ,9 % ,2 % ,0% Øvrige fylker ,1 % ,4 % ,6% Sum ,0 % ,0 % ,0% Eiendomshypotek Tabellen nedenfor viser eiendomshypoteklånene fordelt på fylke for det vesentligste av porteføljen Beløp Beløp Beløp Fylke 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % Oslo ,5 % ,2 % ,2 % Hordaland ,0 % ,5 % ,0 % Akershus ,6 % ,2 % ,3 % Rogaland ,5 % ,1 % ,1 % Østfold ,8 % ,3 % ,0 % Buskerud ,8 % ,2 % ,0 % Øvrige fylker ,0 % ,4 % ,2 % Sum ,0 % ,0 % ,0% Note 6 Mislighold og tap på utlån Misligholdte lån (1.000 kr) Misligholdte lån bolighypotek Misligholdte lån eiendomshypotek Misligholdte andre lån Sum Selskapet har ikke hatt tap på utlån. Det er heller ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån i første kvartal

10 Note 7 Kapitaldekning Eiendomskreditt benytter følgende metoder for fastsettelse av beregningsgrunnlaget: Kredittrisiko: Operasjonell risiko: Standardmetoden Basismetoden Kapitaldekning (beløp i kr) Kjernekapital Aksjekapital (innbetalt) Overkursfond Annen egenkapital Fradrag i ansvarlig kapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag for kredittrisiko Kredittrisiko Operasjonell risiko Fradrag Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 12,64 % 14,00 % 13,18 % Kjernekapitaldekning 9,43 % 10,05 % 9,83 % 10

11

12 Postboks 143 Øvre Ervik, 5876 Bergen Besøksadresse: Vollane 1, Eidsvåg Telefon: E-post:

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer