Sammendrag kapittel 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag kapittel 8"

Transkript

1 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper, aksje- og obligasjonsmarkeder og så videre. Allikevel kan man finne åtte felles faktorer som kan være overraskende, men som er essensielle for å forstå hvordan systemet fungerer. Aksjer er ikke den viktigste eksterne finansieringskilden for bedrifter, det er nemlig diverse typer lån og obligasjoner som står for det meste av finansieringen. Utstedelse av verdipapirer er ikke hovedmåten bedrifter finansierer sin drift. Det stemmer hvert fall i andre land enn USA. I Amerika er det en liten andel banklån, mens den i andre store land står for %(Mishkin side 170) av den eksterne finansieringen for bedrifter. Indirekte finansiering som involverer finansielle mellomledd er mange ganger større enn direkte finansiering hvor bedrifter skaffer kapital direkte fra låntakere eller i finansielle markeder. Finansielle mellomledd, spesielt banker, er den viktigste kilden til ekstern finansiering for bedrifter. Det finansielle systemet er blant de mest regulerte sektorer i økonomien. Bare store, velkjente, bedrifter har mulighet til å finansiere sine aktiviteter gjennom verdipapirmarkedet. Mindre selskaper må i stor grad bruke banklån. Det å ta pant i underliggende eiendel er vanlig i gjeldskontrakter både for husholdninger og bedrifter. Transaksjonskostnader påvirker strukturen til det finansielle system på den måten at småsparere ikke får muligheten til å investere da transaksjonskostnadene vil utgjøre en stor andel av pengene investert. Hvordan finansielle mellomledd kan redusere transaksjonskostnader: Storskala økonomi. De kan kjøpe inn for flere investorer samtidig og dermed redusere transaksjonskostnaden for alle selv etter at fondet har tatt sin del i form av forvaltningshonorarer. Det er nemlig tegningskostnaden som koster mest, det er kun en liten økning etter hvert som antall aksjer stiger. Asymmetriskinformasjon går ut på at den ene part i en transaksjon vet mer enn den andre, noe som kan påvirke transaksjonen. Ugunstig utvalg er et asymmetriskinformasjons problem som er før transaksjonen. For eksempel at kjeltringer kanskje er de mest ivrige etter å ta opp store lån siden de vet at de ikke kommer til å betale tilbake lånet uansett. Moral hazard kommer etter at transaksjonen har funnet sted. For eksempel er det en risiko for at lånetaker deltar i aktiviteter som er lite ønskelig for utlåner. The lemons problem: Hvordan ugunstig utvalg påvirker den finansielle strukturen. Lemons problem går ut på at en potensiell kjøper av for eksempel en brukt bil ikke kan vite noe om kvaliteten på bilen. Vil den gå lenge, eller stoppe ganske fort. Det man betaler for en bruktbil reflekterer derfor gjennomsnittskvaliteten for bilene i markedet. Eieren bruktbilen derimot vet mer om bilen, og er den bra føler han at den er underpriset og han ønsker ikke å selge, har han hatt problemer med bilen føler han skal selge den så er han mer enn villig til å selge den til prisen gitt i markedet. Samme typen problem har vi både i aksje- og obligasjonsmarkedet hvor ledelsen nå er bruktbilselger og investorene

2 er kjøpere. Tilstedeværelsen av the lemon problem hindrer aksje- og obligasjonsmarkedene i å effektivt kanalisere penger fra investorer til de rette bedriftene. Investorene er tilbakeholdne da de vet at det stort sett bare er de bedriftene med høy risiko som prøver å låne i obligasjonsmarkedet da de får en bedre pris der enn hva de egentlig er verdt, mens de gode firmaene med lav risiko velger derfor å funde seg på andre måter. Det finnes verktøy for å løse problemet med ugunstig utvalg; Privat produksjon og salg av informasjon, dessverre blir dette ødelagt av fripassasjerer som benytter seg av handelsmønsteret til de som kjøper denne informasjonen. Myndighetene kan innføre reguleringer for å øke informasjonen, dermed får investorene informasjonen gratis. Dette kan igjen tvinge myndighetene til å utgi negativ informasjon om enkelte firmaer som kan bli vanskelig politisk. Finansielle mellomledd, særlig banker, kan være et viktig verktøy. De blir eksperter i å produsere informasjon om bedrifter og kan derfor skaffe penger gjennom innskudd og gi ut dette som lån til de rette bedriftene. Lån med sikkerhet er også ofte brukt. Dette gjør at utlåner får mindre risiko da han kan selge det som er brukt som sikkerhet for å dekke inn tapet dersom lånetaker ikke kan betale, hvert fall deler av det. Lånetaker er villig til å stille med sikkerhet da dette øker sjansene for at han kan få lånet, samtidig som renten kanskje kan senkes noe. For bedrifter brukes også nettoverdien på samme måte som sikkerhet. Hvordan moral hazard påvirker finansielle strukturer i gjeldsmarkedet. Lånetakere betaler kun en gitt rente for sitt banklån og beholder overskytende, derfor har lånetakerne et incentiv til å ta større risiko for å øke netto avkastning. Låneutsteder kan minske risikoen for moral hazard ved å kreve pant i eiendeler som har en signifikant høyere verdi enn lånet som blir utstedet eller kreve at egenkapitalen i prosjektet er betydelig høyere enn hva gjelden til prosjektet er. Det er ønskelig med låneavtaler som er incentivnøytrale og tar høyde for at lånebeløpet blir benyttet til avtalt formål; man kan spesifisere hva som kan handles, forsikre seg mot utilsiktet aktivitet. Klausuler som sikrer banken pengene tilbake, for eksempel livsforsikring. Avtalefeste at objektet skal holdes i god stand eller at lånetaker må gi kvartalsvise regnskapstall til låneutsteder. Klausuler i avtalen må overvåkes fra låneutsteders side, hvis ikke er klausulene meningsløse. De finansielle markedene er de mest regulerte i økonomisk sektor i godt utviklede stater, slik at informasjon skal være tilgjengelig. Problemet i utviklings og delvis utviklede land er at deres finansielle systemer ikke er godt nok utviklet. Pengene finner ikke de rette prosjektene, de som vil gi best avkastning, og statlige reguleringer er ikke på plass for å forhindre for eksempel moral hazard, muligheten for å ta pant i eiendom for eksempel er ikke bestemt ved lov. Når pant ikke er mulig trenger låneutsteder enda mer informasjon. Dette gjør utlånsarbeidet mindre effektivt og gode prosjekt kan gå tapt. Kina derimot har et underutviklet finansielt system og dårlige finansielle reguleringer, men kinesere har en unormalt høy sparerate og tilgang til å allokere arbeidskraften sin inn i mer produktiv næring. Dermed går de litt i mot teorien.

3 Interesse konflikt er en slags moral hazard som oppstår når en person eller en institusjon har flere interesser og/eller mål. Eksempel på dette kan være at analytikere som gir alt for gode analyser på selskaper som de selv har eierinteresser i, spinning som er når en investeringsbank selger underprisede IPO s til andre selskaper i bytte mot at disse selskapene skal gjøre framtidige forretninger med investeringsbanken. Det har blitt gjort to tiltak for å forsøke å forhindre interessekonflikter; The serbans-oxley act, der økte man straffene for hvitsnipp kriminalitet, forbedret kvaliteten av informasjonen i finansmarkedet og gjorde det ulovelig å gi ut ratinger i situasjoner hvor det kunne oppstå interessekonflikter. Global Legal Settlement, krevde at investeringsbankene viste linkene mellom sitt aksjehold og sin analyse, forbøy spinning, samt krevde at alle investeringsbankene måtte publisere sine analyser. Oppgave 2) 1) Hva var BNP (løpende kr) i 1920? BNP = C + G + I + X Q BNP = ,1128BNP 1,1128BNP = 8346 BNP = ) Beregn bruttoinvesteringene i 1925 og 1930 NNP + D = C + G + I + X Q a) 1925: = I I = 1052 b) 1930: = I I = ) Beregn bruttoinvesteringene i 1920, 1925 og 1930 i faste kroner? I løpende kroner * KPI basisåret / KPI år = t = I faste kroner a) 2297 * 100 / 300 = 765,66 b) 1052 * 100 / 242,90 = 433,10 c) 1005 * 100 / 159,50 = 630,09 4) Hva synes å ha skjedd i løpet av første verdenskrig ( ) og den første etterkrigstiden til 1920? Hva sier utviklingen i bruttoinvesteringene deg om økonomien i 1920-årene? Fra 1905 ble den norske økonomien preget av vekst med bakgrunn i systemet med internasjonal frihandel. Første verdenskrig førte til at de økonomiske rammebetingelsene ble fundamentalt endret. Fra å ha en stabil vekst gikk vi nå inn mot en økonomisk boom. Alle involverte parter i krigen økte sin etterspørsel etter import varer, dette kunne Norge som nøytralt land dra nytte av og norsk økonomi vokste. Spesielt skipsfart, hvalfangst og fiskeeksport vokste sterkt.

4 Da krigen brøt ut ble gullstandarden satt til side, og dermed kunne myndigheten i større grad føre en ekspansiv pengepolitikk som førte til en kraftig inflasjon i landet. Tidligere hadde sentralbanken en forpliktelse til å innløse sedler til en gitt mengde gull, men dette ble suspendert 4.august 1918(Vern mot kriser s.55). Aksjemarkedet tok også del i boomen i økonomien, og fra mai i 1915 til mai 1918 steg aksjeindeksen med nesten 200 poeng, fra 106,1 til 305,3. det var muligheten for raske og store gevinster som trakk folk til aksjemarkedet, og det ble opprettet hele 1304 nye aksjemeglerhus for å betjene investorene. Denne voldsomme veksten i investeringer ble i stor grad bygget på utlån fra bankene, særlig var det forretningsbankene som økte sin andel av utlån. Dette førte til at aksjemarkedet og forretningsbankene ble avhengige av hverandre. Bruttoinvesteringene viser et voldsomt fall fra 1920 til Dette kan sees i sammenheng med den internasjonale bankkrisen i 1920 årene. Det førte til svekket tillitt til bankene som igjen ga blant annet lavere økonomisk vekst og økt arbeidsledighet. 5) Når syntes paripolitikken ( dvs. politikken for å bringe pengeverdien tilbake til sin førkrigsverdi og gullfeste kronen) å starte for alvor? Hvilken betydning kan den utviklingen vi har avdekket ha hatt for banksektoren? Paripolitikken ble innført av Norgesbank i 1920 for å bringe kronen tilbake til sin pari, altså samme verdi som før krigen. Som nevnt i oppgave 4 førte regjeringen en ekspansiv pengepolitikk som førte til at det på denne tiden var for mye penger i omløp. Pengemengden måtte derfor Norges Bank redusere. Det ble gjort ved å føre en kontraktiv pengepolitikk, dette ble gjort ved å heve renten samtidig som pengemengden ble redusert. Dermed ble kronen styrket og prisnivået falt. Når rentenivået steg var ikke lenger aksjeinvesteringer og andre prosjekter med høyrisiko like attraktivt, noe som førte til at utlånsmengden til bankene sank. Dette betød slutten for mange banker i denne perioden, rett og slett fordi det var for mange investeringsbanker og andre finansielle institusjoner. År: M Fra 1920 til 1921 økte faktisk pengemengden før den ble redusert noe i Første store hopp syntes å ha forekommet mellom årene 1922 og 1923 der pengemengden målt i løpende kroner falt med 337( ). Derfor mener jeg at det er i den perioden paripolitikken startet for alvor.

5 Oppgave 3.) Beskriv hovedtrekk i utviklingen av det norske banksystemet før 1920 Det norske banksystemet startet i 1820 årene med opprettelsen av Christiania sparebank i 1822(Knutsen, Ecklund side 21), og den første forretningsbanken kom først i 1850-årene. I 1821 valgte Stortinget å utrede om det var behov for spareinstitusjoner som kunne forvalte vanlige folks penger på en trygg og god måte slik at ikke alt ble brukt opp med en gang. I 1824 ble det vedtatt en lov på Stortinget for å sikre offentlig tilsyn hvor man skulle regulere og kontrollere sparebankenes driftsprinsipper og soiditet for å sørge for at innskyternes penger var trygge. Til gjengjeld fik bankene andre goder som blant annet tillatelse til å ta høyere pantelånsrente enn andre. Sparebankloven fra 1824 var et viktig skritt på veien mot tilsyn etter autorisasjonsprinsippet, der myndighetene overtok deler av ansvaret for å vurdere kvaliteten på selskapenes virksomhet(knutsen, Ecklund side 24). De første sparebankene ble opprettet for at folk flest skulle ha et sted å plassere pengene sine, ikke for forretningsmessige formål. Dette ble etter hvert satt litt til side, og sparebankene begynte med utlån til handel og næringsvirksomhet. Sparebankvesnet startet ekspanderingen for alvor på 1840-tallet. På den tiden var det 25 sparebanker, og ti år senere var tallet 90. I 1840 lå 4 av de 25 bankene på bygdene, mens i 1850 var 58 av 90 lokalisert på bygdenorge. Den enorme veksten fortsatte og i 1860 var det hele 174 sparebanker i Norge. Forvaltningskapitalen vokste også dramatisk, fra 1,8 millioner kroner i 1840 til nesten 49 millioner i 1860(Knutsen, Ecklund side25). Dette bør sees i sammenheng med at industrialiseringen i norge startet i samme periode. Norges Banks seddelmonopol var en av hovedårsakene til at vi i Norge ikke fikk noen universalbanker eller stort filialnett blant bankene. En annen årsak til dette var at man på bygdene i Norge foretrakk lokalt baserte banker fremfor storbybanker. Arendalskrakket i 1886 kom etter at flere sparebanker langs kysten begynte å vakle, mye på grunn av at skipsfarten i fikk økonomiske problemer. Dette viste at det var behov for ytterligere kontroll fra staten for å stabilisere bankvesnet, og i 1887 ble det foreslått å opprette en sparebankinspektør stilling. Dette forslaget ble avvist av Stortinget. I stedet fikk finansdepartementet hjemel til å gripe inn ved behov og var forpliktet til å gi fra seg dokumentasjon og protokoller dersom dette ble etterspurt. Kristiania-krakket i 1899 kom som en konsekvens av økt mislighold og konkurser blant bedrifter etter en høykonkunktur på 1890-tallet. Denne gangen måtte norges bank gripe inn som lender of last resort. Det er to sentrale kjennetegn som peker seg ut når man ser på utviklingen av det offentlige finanstilsynet på 1800-tallet; det var sosialt motivert, beskytte alluens interesser, og det var sent utbygd(knutsen, Ecklund side 41). Etter at vi hadde nytt godt økonomisk av å være nøytrale under første verdens krig fikk den internasjonale bankkrisen i 1920 fikk store konsekvenser for Norge. Dermed var det duket for en strengere regulering, da særlig for forretningsbankene, fra 1920-tallet og utover.

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2 1819 1828 1837 1846 1855 1864 1873 1882 1891 1900 1909 1918 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: 0851300 DEFINER BEGREPENE BASISPENGEMENGDE OG M2 Vi skiller mellom

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer