Navn: Diana Byberg Publisering 2 Uke 9. Innleveringsdato: Finansiell Endring. Side 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 2 Uke 9. Innleveringsdato: 01. 03. 2010. Finansiell Endring. Side 0"

Transkript

1 Navn: Diana Byberg Publisering 2 Uke 9 Innleveringsdato: Finansiell Endring Side 0

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 Oppgave 1: Sammendrag av Mishkin kapitel 8:...3 Oppgave 2: Hva var BNP i 1920? Beregn bruttoinvesteringene i 1925 og Beregn bruttoinvesteringene i 1920, 1925 og 1930 i faste kroner Utviklingen i og til Utvikling i bruttoinvesteringene på 1920 tallet : Paripolitikens betydning for utviklingen i banksektoren...9 Oppgave 3: Beskriv hovedtrekk i utviklingen av det norske banksystemet før Litteraturliste:...14 Side 1

3 Ukens oppgave: Publisering2-2 - frist mandag 1. mars Publ2_oppg2.xlsx (9.659 Kb) 1. Skriv et kort (max 2 s.) sammendrag av Mishkin kap Besvar spørsmålene som du finner i Excel-filen ovenfor 2.1 Hva var BNP (løpende kr) i 1920, når: 2.2 Beregn bruttoinvesteringene i 1925 og 1930, når du i tillegg får følgende data (BNP etter anvendelse, mill. kr, løpende priser): 2.3 Beregn bruttoinvesteringene i 1920, 1925 og 1930 i faste kroner (1914=100): 2.4 Hva synes å ha skjedd i løpet av første verdenskrig ( ) og den første etterkrigstiden til 1920? Hva sier utviklingen i bruttoinvesteringene deg om økonomien i 1920-årene? 2.5 Når syntes paripolitikken (dvs. politikken for å bringe pengeverdien tilbake til sin førkrigsverdi og gullfeste kronen) å starte for alvor? Hvilken betydning kan den utviklingen vi har avdekket ha hatt for banksektoren? 3. Beskriv hovedtrekk i utviklingen av det norske banksystemet før 1920 Side 2

4 Oppgave 1: Sammendrag av Mishkin kapitel 8: Det finansielle systemet har en kompleks struktur og funksjon i verden og inkluderer banker, forsikringsselskap, mutual fund, aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet som er under strenge reguleringer fra regjeringer. Ser man nærmere på den finansielle strukturen rundt om verden er det 8 grunnleggende trekk: 1) Utstedelse av aksjer er ikke den viktigste eksterne finansierings kilde i en virksomhet. Dette skyldes skjevt utvalg av selskaper som er på børs og søker kapital. 2) Utstedelsen av obligasjoner er ikke hovedkilden til finansiering av prosjekter. 3) Indirekte finansiering gjennom finansielle mellomledd spiller en mye viktigere rolle enn direkte finansiering. 4) Finansielle mellomledd spesielt banker er den viktigste kilden til ekstern funding til å finansiere forretningen. 5) Finansnæringen er en av de mest regulerte næringene. 6) Kun store og veletablerte selskaper har enkel tilgang til finansiering gjennom verdipapirmarkedet. 7) Pantelån er et viktig kjennetegn ved gjeldskontrakter både for husholdninger og bedrifter. 8) Gjeldskontrakter er ofte ekstremt kompliserte juridiske dokumenter som setter begrensinger for lånetakers atferd. Transaksjonskostnader: Transaksjonskostnadene spiller en stor rolle og skaper inngangsbarrierer for mindre aktører mot markedet. Hindrer mange aktører i å kunne innta diversifiserte posisjoner, mangelen på denne typen risikospredning i verdipapirmarkeder utsetter mindre aktører for usystematisk risiko som kunne vært eliminert. Likevel er det gevinster å hente på marginen når investeringskapitalen øker. Asymmetrisk informasjon: adverse selection og moral hasard: Asymmetrisk informasjon: er en situasjon hvor den ene parten ved en handel har for lite informasjon, noe som gjør det vanskelig å ta en riktig beslutning. Adverse utvelgelse: er et asymmetrisk informasjonsproblem som oppstår før et bytte. De med dårlig betalingsvillighet er de som søker lån. Moral hasard: skjer etter et bytte er gjort og hvor lånegiver løper risikoen for at lånetaker bruker lånet på noe som er uønsket fra utlåners side. På grunn av disse problemene oppstår lemon problemet i det finansielle strukturen. Side 3

5 Lemon problemet går ut på at en småsparer som skal inn på børsen for å handle, kjenner lite til de forskjellige firmaene. Han har dermed en snittpris han er villig til å betale, denne prisen vil være uinteressant for eierne i gode firmaer da verdien er mye høyere. Problemet vil forsvinne med full informasjon. En annen mulig løsning er privat innhenting av informasjon. Men det vil oppstå problem med gratispassasjerer. Offentlige reguleringer som øker informasjonsmengden kan bedre flyten og fjerner gratispassasjerproblemet, men det er problematisk for myndighetene å frigi negativ informasjon om selskaper. En annen løsning kan da være å gi selskaper retningslinjer som gjør at de gir ut informasjon om firmaet, slik at investorer kan skille firmaene. Moral Hasard og valget mellom gjeld og egenkapital kontrakter: Egenkapital kontrakter er utsatt for prinsipal agent problematikken som kan typisk oppstå når ledelsen i en bedrift har målkonflikter med eierne. Vanligvis eier ledelsen en mindre del av bedriften og har derfor ikke nok insentiv til å gjøre sitt ytterste for å bedre bedriftens resultat, men sikter heller mot bedre betingelser for ledelsen, som større ansvar og andre privilegier. Dette ville ikke oppstått om eierne hadde komplett informasjon om hva ledelsen gjorde. Tiltak for å redusere prinsipal- agent problemet er: observasjon av selskapet, statlige reguleringer, finansielle mellomledd og gjeldskontakter. Overvåkning og håndtering av slike problemer er kostbare og ressurskrevende for eiere. Statlig reguleringer om bokføring og offentliggjøring av informasjon gjør det vanskelig å skjule dårlig drift. Moral hasard og innflytelsen på den finansielle strukturen i gjeldsmarkeder: Moralsk hasard i gjeldsmarkedet er dempet i forhold til aksjemarkedet, men fortasatt gjeldene. At selskapet har et bestemt beløp å betale gjør det heller enklere for ledelsen å satse på mer risikable prosjekter, enn hva lånegiver ønsker, noe som kan føre til at lånegiver ikke ønsker å gi lån. For å redusere utlåners risiko kan det stilles spesifikke krav til lånetakers atferd gjennom kontrakter. Dette kan være øremerkede midler, krav om forsikring, betingelser for kvalitetssikring av sikkerhet (pant) og krav om produksjon av økonomiske rapporter med angitte tidsintervall. Side 4

6 Interesse konflikt: Finansielle institusjoner (FI) spiller en viktig rolle i finanssystemet og spesielt ved innsamling av produksjon og distribusjon av informasjon. På grunn av denne rollen kan FI bruke informasjonen igjen og igjen i alle sammenhenger de måte ønske og de får dermed skalafordeler. Ved at de også bruker denne informasjonen på flere områder vil de også skape economic of scope, selv om dette er lønnsom for FI kan det skape interessekonflikter. Dette er en type moral hasard som oppstår når FI har flere interesser og det oppstår konflikt mellom disse interessene. For å fjerne/redusere interessekonflikter er det iverksatt to store politiske tiltak i 2002: Sarbanes-Oxley Act og Global Legal Settlement Side 5

7 Oppgave 2: 2.1 Hva var BNP i 1920? BNP = C + I + G + X Q C Privat konsum = NOK I Brutto investeringer = NOK G Offentlig konsum = NOK 525 X Eksport Q Import (X Q) Eksportoverskudd = -11,28 % av BNP BNP = ( ) / = (X Q) = = BNP var på NOK millioner. 2.2 Beregn bruttoinvesteringene i 1925 og År: Privat konsum Offentlig konsum Eksport Import Netto nasjonalprodukt Kapitalslit NNP 1925 = (I ) + ( ) = Bruttoinvesteringer I 1925 = = NNP 1930 = (I ) + ( ) = Bruttoinvesteringer I 1930 = = I 1925 og 1930 var bruttoinvesteringer henholdsvis NOK og millioner. Side 6

8 2.3 Beregn bruttoinvesteringene i 1920, 1925 og 1930 i faste kroner , ,1 242,9 202,8 185,7 173,8 166,7 159,5 Tar utgangspunkt i opplysningene som er gitt tidligere i oppgaven. Bruttoinvesteringer i løpende kroner KPI ,9 159,5 Justeringsfaktor 3 2,429 1,595 Bruttoinvesteringer fast kroner 765,67 433,10 630,09 Justeringsfaktoren finner jeg slik: Justeringsfaktor = (KPI/100) => for 1920 = 300/100 = 3 hvor 100 kommer fra at KPI ble satt til 100 i 1914 Bruttoinvesteringer fast kroner finner jeg slik: Bruttoinvesteringer fast kroner = (Bruttoinvesteringer i løpende kroner / justeringsfaktor)= for 1920 = 2.297/3 =765, Utviklingen i og til Utviklingen i pengemengden var løpende kroner År: M Justert med KPI Justert med KPI finner jeg slik: Justert med KPI = (M2*100)/KPI => i 1920= (5.649*100)/300 = (KPI er oppgitt under oppgave 2.3) Side 7

9 M M Som følge av krigsutbruddet ble den tidligere stabile veksten i norsk økonomi avløst av en økonomisk boom. Norge dro nytte av økt etterspørsel og prisstigning fra krigsinvolverte parter, siden Norge var et nøytralt land. Virksomheten kom raskt i gang igjen og steg jevnt fra 1915, spesielt innenfor skipsfart, hvalfangst og fiskeeksport. Bakgrunnen til en sterk ekspansiv pengepolitikk på denne tiden var at gullstandardsystemet ble suspendert, noe som resulterte i sterk inflasjon, folk flest fikk mer penger, og det var billig å ta opp lån. Investeringshusvirksomhet økte og de fleste vanlige folk var ute etter å tjene raske penger. De andre sektorene som ekspanderte kraftig var forretningsbanker og skadeforsikring. Hele perioden kan karakteriseres med økende lånefinansiering og stor tilbud av penger fra Norges Bank Utvikling i bruttoinvesteringene på 1920 tallet. Prisnivået synker igjen gjennom hele 1920 tallet, noe som tyder på lav økonomisk aktivitet. Fall i bruttoinvesteringer har flere årsaker. En av de er den store bankkrisen i , mange banker gikk konkurs. Videre drev Norges Bank en sterk kontraktiv pengepolitikk fra 1924 og utover for å få kronen tilbakke til parikursen. Resultatet ble at Norges Bank trakk inn likviditet fra markedet som resulterte i en forverring i økonomien med flere konkurser og arbeidsledighet. Fallende bruttoinvesteringer skyldes krise i økonomien og redsel for synkende priser som gjorde at utlånsvirksomheter og nye investeringsmuligheter tørket ut som resultat av høyere renter, noe som gjorde at det ble dyrere å ta opp lån, og dermed gjorde investeringene mindre attraktive. Side 8

10 2.5: Paripolitikens betydning for utviklingen i banksektoren. De synkende prisene kan vi observere i KPI utviklingen (som falt gjennom hele 1920 tallet bortsett fra 1924 og 1925). "Real Money = M2/KPI" 3 000, , , , ,00 500,00 0, Kronen ble presset til pari i perioden mellom , noe som forsterket den negative spiralen som startet med den store bankkrisen. Banksektoren kom i likviditetsproblemer og situasjonen førte til flere uheldige følger; innskyttere klarte ikke å skille mellom gode eller dårlige drevne banker (bankkrisens verste år var i 1923). De hadde ikke tilgang til all informasjon og handlet i panikk. Ønske om å føre en stram pengepolitikk gjorde likevel at staten trakk penger fra den private sektoren. (Knutsen og Ecklund 2000:126) påpeker at bedrifter måte betale ned billige kroner med dyrere kroner og at det var en økning i antall bankkonkurser og reduksjon i bankenes avkastning i , men at den negative avkastningen skrumpet inn frem mot Banktilsynet ble i hovedsak opprettet for å regulere informasjonsstrømmen. Det viste seg å være smart trekk, fordi den forbedret informasjonsstrøm til alle, og gjorde håndtering av både mellomkrigstiden og krisen i mye lettere. Side 9

11 Oppgave 3: Beskriv hovedtrekk i utviklingen av det norske banksystemet før Hovedtrekk ved utviklingen av det norske banksystemet frem til 1920 Gjennom århundret frem til 1920 erfarte Norge grunnleggende endringer gjennom etableringen av et mer moderne finansvesen, samt en industrialisering og en etablering av et nytt politisk styringssystem. På starten av 1800-tallet var det norske samfunnet preget av å ha vært politisk underlagt Danmark i 400 år. Finansvesenet var svært svakt utbygd og lite institusjonalisert, og mesteparten av den innenlandske kapitalformidlingen skjedde via private bankierer, advokater osv. (Knutsen & Ecklund 200:21) Et operativt finansvesen fantes ikke før Derimot hadde fremveksten av brann og pensjonsforsikring ligget latent gjennom hele inngangen til 1800-tallet, men disse ble ikke betraktet som finansinstitusjoner da de verken forvaltet eller formidlet kapital. Etter Napoleonskrigen ønsket folk å sikre seg økonomisk (grunnet all elendighet krigen førte med seg). Dette skapte en vekst i etterspørselen i forsikringsbransjen. Da det ikke fantes noen reguleringer på dette ble mange useriøse aktorer etablert, noe som gjorde at kongen grep inn og opprettet et statlig tilsynsorgan for Danmark og Norge, men dette tilsynsorganet fikk liten innvirkning i Norge. I 1839 ble det vedtatt en ny lov som gjorde at forsikringsselskapene måtte søke om konsesjon. Den første norske sparebank ble opprettet i Christiania i 1822, med hensikt å forvalte vanlige folks penger på en trygg og sikker måte. (Knutsen & Ecklund 2000:23) Allerede i 1824 ble opprettet et nytt lov om at sparebanker primært skulle sikre innskyternes kapital ved å regulere og kontrollere driften av sparebankene. Sparebankene fikk på samme måte som forsikringsselskapene muligheten til å søke om godkjenning fra staten for å oppnå økt tillit hos sparerne. Mot midten av 1800-talet tok veksten av sparebanker seg kraftig opp og allerede i perioden fra 1840 til 1860 steg antall sparebanker fra 25 til 74, denne veksten beror mye på samspill mellom den fremgående økonomiske konjunkturen og den innledende fasen av industrialisering. (Knutsen & Ecklund 2000:25). Side 10

12 Grunnet veksten strammet finansdepartementet inn reguleringene rundt sparebankene, slik at den offentlige kontrollen økte. I 1886 kom Sverdrup regjeringen med et forslag om å lovfeste eksisterende praksis i reguleringene av sparebankene, og spesielt for ulånsvirksomhet. Forslaget innbar også å ansette en offentlig sparebankinspektør. (Knutsen & Ecklund 2000:33) et argument som ble tatt opp blant motstanderne av bankinspektørstillingen var problematikken rundt moral hazard. Andre argumenter gikk ut på at dette ville føre til økt byråkrati og svekke de lokale nettverkene og dermed undergrave lokalsamfunnet. Behandlingen av loven ble utsatt flere ganger av flere grunner. Myndighetene ønsket ikke å innføre innsyn på samme måte i forretningsbankene, til tros for veksten i denne sektoren, her skulle prinsippet free banking gjelde. Dette prinsippet ble verdsatt hos norske myndigheter da de mente at forretningsbankkunder er næringsdrivende og burde ha nok kunnskap om situasjonen og derfor kunne være trygge på sine avgjørelser. Nedgangskonjunkturen Norge befant seg i på 1800-tallet førte til at tre banker gikk konkurs og dette ble opphavet til det såkalte; Arendalskraket. Grunnet kraket i Arendal ble en mer moderne begrunnelse, knyttet til behovet for finansiell stabilisering. (Knutsen & Ecklund 2000:35) Kraket bidro til å skape større tyngde for lovforslaget om økt kontroll av sparebankene som Venstre-regjeringen la frem i 1887, lovforslaget inneholdt få endringer i forhold til det som var blitt lagt frem tidligere. Flertallet ble enige om å skjerpe kravene til sparebenkenes rutiner, men kun gjennom å bedre kontrollen i bankene. (Knutsen & Ecklund 2000:38) I oppgangskonjunkturen i 1890-tallet var de norske myndighetene svak rustet til å kontrollere forholdene i finansmarkedene. (Knutsen & Ecklund 2000:39) Dette var en tid preget av kraftige prisstigninger i både aksje- og boligmarkedet kombinert med befolkningsvekst i byer og ekspansiv pengepolitikk. I 1899 ble Norge truffet av resesjonen og Kristiania-kraket var en realitet, på grunn av mangel på lovhjemmel. For første gang i historien grep Norges Bank inn ovenfor bankene som såkalt lender og last resort, noe som førte til en vesentlig reduksjon av omfanget rundt krisen. Kristiania-kraket og overskred i Norges Bank sin seddelutsettelse bidro til at myndighetene endret sin holdning ovenfor forretningsbankvesenet. Det ble derfor i 1899 tatt opp forslaget om å opprette en Side 11

13 sparebankinspektør og forslaget fikk denne gangen gjennomslag. Derfor fikk Norge året etter landets første sparebankinspektør. Knut Berhard Beruldesn Høsten 1914 brøt første verdenskrig ut, dette førte til at de økonomiske og institusjonelle rammebetingelsene for produksjon, handel og finansiell virksomhet endret seg fundamentalt. (Knutsen & Ecklund 2000:54) På denne tiden var det allerede etablert et internasjonal frihandelssystem med gullstandart som pengesystem, i lys av første verdenskrig gikk dette systemet i oppløsning. Dette skapte nye høykonjunkturer som igjen ble forsterket ytterlig av ekspansiv pengepolitikk. Den ekspansive pengepolitikken var en kombinasjon av at Norges Bank var ikke lenger forpliktet til å innløse sedler til gull og avgiften for overskridelse av seddelutstedelse ble senket radikalt, noe som førte til høy inflasjon på grunn av at det ble lønnsomt for bankene å overskride grensene. Lånefinansieringen ble langt rimeligere og det forekom stor vekst i antall forretningsbanker, deres utlån, aksjemarkedet og innen skadeforsikring. Vi ser dermed at alle de tre finansielle aktørene som ekspanderte mest under og rett etter første verdenskrig, manglet offentlig tilsyn og regulering. (Knutsen & Ecklund 2000:56) I 1915 fikk Norge en ny sparebankinspektør Bjarne F. Haugaard, som satte rask i gang med bankundersøkelsene. Han undersøkte 263 sparebanker i perioden , som tilsvarte nesten halvparten av alle sparebankene. (Knutsen & Ecklund 2000:60). Undersøkelsen viste at en rekke banker hadde drevet mye spekulasjon og hadde pådratt seg høy risiko. Undersøkelsene påviste mange feil og mangler. Disse kontrollene hjalp myndighetene med verdifull informasjon særlig knyttet til den ekstraordinære krigssituasjonen. Myndighetene hadde nå grunn til å gripe inn ovenfor sparebankene. (Knutsen & Ecklund 2000:63) Grunnen til at undersøkelsen ble iverksatt var for å forhindre sparebankene å spekulere dermed pådra seg unormal høy risiko. Myndighetene hadde enda ingen virkemidler for å grippe inn ovenfor forretningsbankene og kunne derfor ikke forhindre deres høye risikoeksponering. Finansdepartementets oppgave ble derfor å iverksette tiltak for å forhindre en eventuell krise i forretningsbankene som skulle kunne spre seg til sparebankene. (Knutsen & Ecklund 2000:64) En tiltak som ble iverksatt dreide seg om at sparebankene skulle spre sine investeringer, altså utlån i flere enn en sektor eller alle sine sparepenger i en forretningsbank Side 12

14 (også diversifisere), dette bidro til at sparebankene ikke ble så hardt rammet i bankkrisen i 1920-tallet. Fra 1915 hadde aksjemarkedet opplevd høy vekst, noe som også førte til en ekspansjon i meglervesenet. Myndighetene stod uten virkemidler til å regulere meglervesenet da boomen satte inn, grunnet at ingen meglere hadde søkt om offentlig autorisasjon. (Knutsen & Ecklund 2000:72) I 1918 kom det nye lover om offentlig tilsyn av meglerbransjen, men denne loven kom for sent og bidro ikke til å forhindre Kristiania-kraket og den følgende krisen, som førte til at børsene sank radikalt og i perioden fra sank antall meglerhus fra 1304 til 250. (Knutsen & Ecklund 2000:77) Side 13

15 Litteraturliste: Fredderic S. Mishkin (2009) The Economics of Money, Banking and Financial Markets 9. Pearson Education Sverre Knutsen og Gunhild J. Ecklund. (2000) Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Side 14

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Sammendrag av kapittel 8 i Mishkin En kritisk suksessfaktor for en sunn og frisk økonomi er et effektivt finansvesen som

Detaljer

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE INNLEDNING I mellom første og andre verdenskrig ble Norge rammet av en finansiell krise, som først og fremst rammet bankene og forsikringsselskapene.

Detaljer

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 3 Uke 15 Innleveringsdato: 12. 04. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1. Hva var årsakene til den norske

Detaljer

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand) Denne oppgaven har tre delspørsmål hvor vi blir bedt om årsaker til krisene i 1920, 1987 og den siste internasjonale krisen, jeg begrenser denne oppgaven til å diskutere årsaker før og under opptakten

Detaljer

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene?

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? For å kunne besvare oppgaven, velger jeg å ta utgangspunkt i Hyman Minsky og Charles Kindelberger s modell (Minsky-Kindelberger modellen)

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjoner med fortrinnsrett - Konsekvenser av en ny finansieringskilde for norske banker Anette Aaning Hordnes Lene Asphaug-Hansen Veileder Arne Dag Sti Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Årsaker til den Norske bankkrisen i 1920-årene. Før jeg går inn på årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene er det

Detaljer

Årsaken til den norske bankkrisen på 1920- tallet

Årsaken til den norske bankkrisen på 1920- tallet Årsaken til den norske bankkrisen på 1920- tallet Første verdenskrig dro med seg mye uro og satt virkelig preg på finansen. Svært mange banker gikk konkurs, Norge hadde store realøkonomiske problemer og

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2008

Tilstanden i finansmarkedet 2008 Tilstanden i finansmarkedet 28 Rapporten gir en framstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Effekten av sentralbankens renteendringer på aksjekursen til banker i hjemlandet. En event-studie

Effekten av sentralbankens renteendringer på aksjekursen til banker i hjemlandet. En event-studie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 19.12.12 Effekten av sentralbankens renteendringer på aksjekursen til banker i hjemlandet En event-studie Robin Evans og Christoffer Skyrud Veileder: Tommy Stamland Masterutredning

Detaljer

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet Kapittel 1 SVERRE KNUTSEN Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet Sverre Knutsen er førsteamanuensis i økonomisk historie ved Institutt for innovasjon

Detaljer

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2 1819 1828 1837 1846 1855 1864 1873 1882 1891 1900 1909 1918 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: 0851300 DEFINER BEGREPENE BASISPENGEMENGDE OG M2 Vi skiller mellom

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING -ÅRSAKER BAK FINANSKRISEN Mariam Kharbouch-Yedri Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell økonomi

Detaljer

Finansiell endring Publisering 3

Finansiell endring Publisering 3 Page1 FINANSIELL ENDRING: PUBLISERING 3 Spørsmål 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? You never know who's swimming naked until the tide goes out. Warren Buffet, Investor Innledning

Detaljer

En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån

En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån Mulige implikasjoner for husholdninger, banker og finansiell stabilitet Gry Flatabø Veileder: Professor

Detaljer

Fastrentelån. Alltid ulønnsomt? Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa. Veileder: Jan Tore Klovland. Masterutredning i Finansiell Økonomi

Fastrentelån. Alltid ulønnsomt? Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa. Veileder: Jan Tore Klovland. Masterutredning i Finansiell Økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.2012 Fastrentelån Alltid ulønnsomt? Av Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell Økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne

Detaljer

Dette er den norske definisjonen av M0 og M2. I enkelte andre land er det helt andre inndelinger av M0,M1 og M2

Dette er den norske definisjonen av M0 og M2. I enkelte andre land er det helt andre inndelinger av M0,M1 og M2 Av Martin Mjånes, martin_mjaanes@hotmail.com Oppgave 1 M0 M0 er definert som basispengemengden. Dette tilsvarer pengeholdendes sektors beholdning av norske sedler og mynter i omløp( dette inkluderer ikke

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer