1. Sammendrag av Mishkin kap.8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sammendrag av Mishkin kap.8"

Transkript

1 Publisering 2 - frist 1.mars 1. Sammendrag av Mishkin kap.8 En økonomisk analyse av finansiell struktur Åtte faktaopplysninger om USAs finansielle struktur fra 1970 til 2000: 1) Aksjer er ikke den viktigste kilden av eksternfinansiering for virksomheter. Kun 11%. Ikke-bank-lån: 38%. Obligasjoner: 32%. 2) Emisjoner er ikke primærkilden til kapital for virksomheters investeringer. 3) Indirekte finansiering, som involverer finansielle mellomledd, er mye viktigere enn direkte finansiering, hvor virksomheter reiser midler direkte fra utlåner i finansmarkedet. 4) Finansielle mellomledd, hovedsakelig banker, er den viktigste kilden av ekstern finansiering for finansvirksomheter. 5) Det finansielle systemet er blant de mest regulerte sektorene i økonomien. 6) Bare store, veletablerte selskaper får lett tilgang til verdipapirmarkedet for å finansiere investeringer. 7) Sikkerhet er et utbredt tiltak i gjeldskontrakter for både husholdninger og selskaper. 8) Gjeldskontrakter er typisk ekstremt kompliserte rettsdokumenter som retter vesentlige restriksjoner på oppførselen til låntaker. Transaksjonskostnader: Transaksjonskostnader er et stort problem i finansmarkedet. Hvordan transaksjonskostnader påvirker finansiell struktur: Fryser ute mindre investorer fra direkte involvering med finansmarkedet. Finansielle mellomledd kan dra nytte av stordriftsfordeler og er bedre i stand til å utvikle ekspertise til lavere transaksjonskostnader Derfor muliggjør deres investorer å dra fordel fra finansmarkedet. Asymmetrisk informasjon: Vil si at en part vet mer enn den andre. Resulterer i to problemer: Antiseleksjon: som inntreffer før transaksjonen. Henviser til det fakta at de med dårlig kredittverdighet er de som mest sannsynlig tar opp lån. Moralsk risiko: som inntreffer etter transaksjonen. Henviser til risikoen for låntakers deltakelse i aktiviteter som er uønsket fra utlåners synspunkt. The Lemons Problem for aksje- og obligasjonsmarkedet: Ta for eksempel en investor, som ikke kan skille mellom gode selskaper med høy forventet avkastning og lav risiko, og dårlige selskaper med lav forventet avkastning og høy risiko. I en slik situasjon vil investoren kun betale prisen som reflekterer gjennomsnittskvaliteten for selskapers aksjeemisjon en pris som ligger mellom aksjeverdien fra dårlige selskaper og verdien for gode selskaper. Hvis eierne av et godt selskap har bedre info enn investoren og vet de er et godt selskap, så vet de at aksjene deres er undervurdert og vil dermed ikke selge til den prisen investoren er villig til å betale. Dårlige selskaper vil selge, fordi investoren vil

2 betale mer enn det aksjene er verd. Men investoren er ikke dum; han vil ikke kjøpe aksjer i dårlige sekskaper, og dermed kjøper han ikke aksjer i markedet. Dette aksjemarkedet vil ikke fungere særlig bra, fordi få selskaper vil selge aksjer i markedet for å reise kapital. Verktøy for å redusere antiseleksjon: Privat produksjon og salg av informasjon Statlige reguleringer for å øke informasjonen Finansielle mellomledd Sikkerhet og nettoverdi Free-rider problem: Inntreffer når folk ikke betaler for informasjonen og drar fordel for info som andre har betalt for. Dette problemet forklarer hvorfor finansielle mellomledd, eksempelvis banker, spiller en viktigere rolle i finansieringen av aktiviteter for virksomheter enn aksjemarkedet gjør. Principal-agent problem: Selskapslederne har lavere incentiv til å maksimere profitten enn aksjeeierne. Verktøy for å redusere moralsk risiko i lånekontrakter: Nettoverdi Overvåkning og innskjerpning av bruksinnskrenkende klausuler Finansielle mellomledd Interessekonflikter: Forekommer når finansielle tjenesteleverandører eller deres arbeidere har flere interesser og har incentiver til å misbruke eller skjule info for effektiv fungering i det finansielle markedet. Det er tre typer av finansielle tjenesteaktiviteter som har ledet til utpregede interessekonfliktproblemer i finansmarkedet i de senere år: Kapitalinnskudd og forskning i finansbanker Revisjon og rådgivning i revisjonsselskaper Kredittbeskatning og konsultasjon i kredittopplysningsbyråer To tiltak for å hindre interessekonflikter: The Sarbanes-Oxley Act of 2002: o Etablerte Public Company Accounting Oversight Board, overvåket av Securities and Exchange Commission, for å overvåke revisjonsselskaper og forsikre at revisorer er uavhengige og kvalitetskontrollert. o Økte SECs budsjett for å overvåke aksjemarkedet o Gjorde det ulovlig for et registrert offentlig revisjonsfirma å yte ikke-revisjonsservice til en klient samtidig med en utillatelig revisor. Global Legal Settlement of 2002: o Krevde at investeringsbanker splittet kjedene mellom aksjehold og sin analyse. o It banned spinning og krevde at investeringsbanker publiserte sine analyser

3 2. Besvar spørsmålene som du finner i Excel-filen ovenfor (ligger på Blackboard). (1) Hva var BNP (løpende kr) i 1920, når: Eksportoverskuddet var -11,28 % av BNP Offentlig konsum var 525 mill. kr Privat konsum var 5524 mill. kr Bruttoinvesteringene var 2297 kr Bruttonasjonalprodukt (BNP) = Privat konsum + Offentlig konsum + Bruttoinvestering i fast realkapital + Eksportoverskudd (Eksport Import) = (-0,1128*BNP) = (-0,1128*BNP) BNP + 0,1128*BNP = ,1128*BNP = 8346 BNP = 7500 Bruttonasjonalprodukt i 1920 = 7500 millioner kroner (2) Beregn bruttoinvesteringene i 1925 og 1930, når du i tillegg får følgende data (BNP etter anvendelse, mill. kr, løpende priser): ÅR: Privat konsum Offentlig konsum Eksport Import Netto nasjonalprodukt Kapitalslit BNP = NNP + kapitalslit Kapitalslit+NPP=Privat konsum+offentlig konsum+bruttoinvesteringer+eksport Import Bruttoinvestering i 1925: = bruttoinvesteringer Bruttoinvesteringer = = 1052mill. Bruttoinvesteringer i 1930: = bruttoinvesteringer Bruttoinvesteringer = = 1005mill.

4 (3) Beregn bruttoinvesteringene i 1920, 1925 og 1930 i faste kroner (1914=100), når konsumprisindeksen (KPI) er: År KPI(1914=100) , ,1 242,9 202,8 185,7 173,8 166,7 159,5 Bruttoinvesteringer i faste kroner = (bruttoinvesteringer i løpende kroner / KPI)* = = 766mill = ,9 100 = 434,4mill = ,5 100 = 630,1mill. (4) Hva synes å ha skjedd i løpet av første verdenskrig ( ) og den første etterkrigstiden til 1920? Hva sier utviklingen i bruttoinvesteringene deg om økonomien i 1920-årene? Ut ifra tallene, kan vi se at KPI har økt fra 100 i 1914 til 300 i Dette betyr at det har vært kraftig inflasjon i disse årene. Mye av dette skyldtes generell høy etterspørsel etter varer og tjenester, men også på grunn av at bankvesenet var i vekst under 1.verdenskrig. Dette bidro etter hvert til mangel på råvarer, som igjen førte til at vi fikk problemer med å holde produksjonskapasiteten oppe. Da inflasjonen var blitt så høy, var myndighetene nødt til å innføre tiltak, for og hurtigst mulig få normalisert nivåene igjen. Deflasjonspolitikken bidro til å skape arbeidsløshet og fikk bremset den økonomiske veksten. Utviklingen i bruttoinvesteringene viser, ut ifra tallene, at de er blitt over halvvert fra 1920 til 1925, (2297mill. til 1052mill.). Fra 1925 til 1930 var nedgangen mer beskjeden, med snaue 50millioner. Dette viser at det har vært resesjon i disse årene.

5 (5) Når syntes paripolitikken (dvs. politikken for å bringe pengeverdien tilbake til sin førkrigsverdi og gullfeste kronen) å starte for alvor? Hvilken betydning kan den utviklingen vi har avdekket ha hatt for banksektoren? Paripolitikken ble innført i 1920 av sjefsredaktøren i Norges Bank, Nikolai Rygg, men syntes ikke å bli praktisert før i Da begynte kronen å styrke seg og muligheten åpnet seg for å bringe kronen tilbake til den gamle pariteten, noe som slo negativt inn for bedriftene i form av synkende fortjeneste, som igjen førte til arbeidsløshet og konkurser. Det skulle vise seg å ta hele åtte år for å få kronen tilbake til sin førkrigsverdi. For banksektoren ga inflasjonen og den økonomiske etterkrigspolitikken store konsekvenser. For forretningsbankene sin del, fikk de store problemer, da bedrifter de hadde lånt ut til, mot pant i aksjer, fikk betalingsproblemer og gikk konkurs. Det hele utviklet seg til en bankkrise, faktisk den verste i norsk historie, og resulterte i at 25 forretningsbanker og én sparebank måtte avvikles. I tillegg fikk ni forretningsbanker og elleve sparebanker likviditetsproblemer. Alt dette kun i løpet av en fireårsperiode, fra Beskriv hovedtrekk i utviklingen av det norske banksystemet før På starten av 1800-tallet var Norge et primærnæringssamfunn. Industrialiseringen hadde fortsatt til gode å sette sine spor og samfunnet generelt var preget av å ha vært politisk underlagt Danmark i 400 år. Starten på et operativt finansvesen så vi først på 1820-tallet da de første sparebankene ble etablert, mens forretningsbankene kom på banen ca 30 år senere. Forsikringsbransjen var derimot i vekst allerede fra inngangen av 1800-tallet. Napoleonskrigen og ringvirkningene den skapte førte til økt etterspørsel etter private personforsikringer. Den økte etterspørselen skapte en fremvekst av mer eller mindre seriøse aktører, og som et resultat av dette opprettet kongen et statlig tilsynsorgan for Danmark og Norge. Dette tilsynet fikk allikevel liten innvirkning på Norge etter løsrivelsen fra Danmark. Fra 1830-tallet skjedde det endringer innenfor forsikringsvesenet som styrket det norske tilsynet. Forsikringsmatematikk og dødelighetstabeller ga virksomheten et mer vitenskapelig fundament. Samtidig ble forsikringsbransjen mer kompleks og behovet for kompetanse og tilsyn ble større. Fra og med 1839 kunne forsikringsselskaper søke om konsesjon for å øke sin tillit i markedet.

6 Christiania sparebank ble opprettet i 1822 og ble med det Norges første. Hensikten var å forvalte vanlige folks penger på en trygg og sikker måte gjennom å appellere til sparing ved å redusere folks forbruk. I 1824 vedtok stortinget en egen lov om sparebanker. Formålet med loven var primært å sikre innskyternes midler ved å regulere og kontrollere sparebankenes driftsprinsipper og soliditet. Tilsvarende som forsikringsselskapene fikk sparebankene muligheten til å søke om statlig godkjenning for å oppnå tillit blant befolkningen. Dette var et viktig skritt på veien mot tilsyn eller autorisasjonsprinsippet, hvor myndighetene overtar deler av ansvaret fra publikum for å vurdere kvaliteten på selskapets virksomhet. Antallet sparebanker vokste kraftig mot midten av 1800-tallet. Denne veksten kan i stor grad settes i sammenheng med den fremgående økonomiske konjunkturen og den begynnende industrialiseringen. Som en konsekvens av denne sterke veksten tok finansdepartementet grep og strammet reguleringen rundt sparebankene, slik at det offentlige hadde større kontroll. Det ble etter hvert et problem at loven fra 1924 ikke ga myndighetene nok innsyn i bankene til å avgjøre om driften samsvarte med de offentlige godkjente planene. Derfor, i 1886, foreslo Sverderup-regjeringen å lovfeste eksisterende praksis i reguleringen av sparebankene, og for utlånsvirksomhet spesielt. Forslaget innebar også å ansette en offentlig sparebankinspektør. Den første norske forretningsbanken ble opprettet i 1848, men veksten i denne sektoren var lenge langt mer beskjeden enn hos sparebankene. Når det gjaldt forretningsbankene ville ikke myndighetene føre tilsyn i like stor grad, med bakgrunn i free banking -prinsippet. Siden forretningsbankenes kunder er næringsdrivende og dermed burde besitte nok kunnskap om økonomien til å være trygge på sine egne avgjørelser, ble dette prinsippet verdsatt av norske myndigheter. På 1880-tallet befant Norge seg i en nedgangskonjunktur. 3 banker i Arendal gikk konkurs, og dette Arendalskrakket ble benyttet som begrunnelse knyttet til behovet for finansiell stabilisering. Dette bidro til mer tyngde bak lovforslaget om økt kontroll av sparebankene, som ble fremmet gjennom Venstre-regjeringens proposisjon i Til tross for erkjennelsen av at mer finansiell stabilitet var nødvendig, forelå det fortsatt motstand mot å ha en nasjonal bankinspektør. En liberalistisk tankegang hadde rådet i det politiske miljøet i flere tiår, og det er sannsynlig at dette var grunnen til en del av motstanden. Motargumentene gikk på økt byråkrati, svekking av lokale nettverk og undergraving av lokalsamfunnet, og problematikken

7 rundt moral hazard. Allikevel var flertallet enig om at kravene til sparebankenes rutiner måtte skjerpes, men kun gjennom bedre kontroll i banken selv. Norges oppgangskonjunktur i løpet av 1890-årene ble kjennetegnet av kraftige prisstigninger i aksje- og boligmarkedet kombinert med befolkningsvekst i byer og ekspansiv pengepolitikk. Under denne konjunkturen var de norske myndighetene i liten grad i stand til å kontrollere finansmarkedet. I 1899 kulminerte den langvarige konjunkturoppgangen i det såkalte Kristiania-krakket, hvor boligpriser og aksjekurser stupte. Kristiania-krakket var preget av mangel på lovhjemmel som følge av at myndighetene ikke hadde mulighet til å gripe inn. For første gang grep Norges Bank inn ovenfor bankene som såkalt lender of last resort, noe som bidro til en vesentlig nedskalering av kriseomfanget. Men Norges Bank sin seddelutstedelse ble allikevel overskredet to ganger og som følger av krakket endret myndighetene sin holdning ovenfor forretningsbankvesenet. I 1899 gjentok venstreregjeringen sitt forslag om å opprette en sparebankinspektørstilling og fikk nå gjennomslag. Et år senere ble Knut Bernhard Beruldsen ansatt og de påfølgende 20 årene er regnet som en særdeles viktig fase i etableringen av det norske finanstilsynet. Høsten 1914 markerte starten for 1. verdenskrig og rammebetingelsene for produksjon, handel og finansiell virksomhet ble radikalt forandret. Det internasjonale frihandelssystemet som brukte gullstandarden som pengesystem, hvor Norge hadde opplevd stabil vekst over flere år, gikk i oppløsning. Av uforklarlige årsaker bidro dette til en ny høykonjunktur som ble forsterket av en ekspansiv pengepolitikk. Den ekspansive pengepolitikken kom av at Norges Bank ikke lenger måtte innløse sedler til gull og avgiften for seddelutstedelse sank drastisk. Siden det ble lønnsomt for bankene å overskride grensene ble resultatet høy inflasjon. Lånefinansiering ble betraktelig billigere og antallet forretningsbanker vokste kraftig i takt med deres utlån, aksjemarkedet og skadeforsikring. Med andre ord var de tre finansielle sektorene som vokste mest i forbindelse med 1. verdenskrig, de som manglet offentlig overvåkning og regulering. Dette har ført til en hypotese om at mangelen på tiltak for å avdekke og forebygge spekulasjon og dårlig forretningsføring var avgjørende for at boomen oppstod i akkurat disse sektorene og fikk et såpass stort omfang. I 1915 ble Bjarne F. Haugaard ny sparebankinspektør. I løpet av de to påfølgende årene undersøkte han i hvilken grad sparebankene, i likhet med forretningsbankene, hadde endret driften i løpet av krigen, bedrevet spekulasjon og pådratt seg økt kredittrisiko. Disse

8 kontrollene ga myndighetene nyttig kunnskap vedrørende konsekvensene av den ekstraordinære krigssituasjonen, og avdekket at en rekke av bankene hadde pådratt seg svært høy kredittrisiko. Dette legitimerte offentlige tiltak ovenfor sparebankene, men når det gjaldt forretningsbankene hadde de fortsatt ingen virkemidler å bruke og kunne derfor ikke gjøre noe for å forhindre den høye risikoeksponeringen i disse bankene. Finansdepartementet konsentrerte seg derfor om å iversette tiltak som skulle forhindre at en mulig fremtidig krise i forretningsbankene skulle spre seg til sparebankene. Et av tiltakene omhandlet at sparebankene skulle diversifisere sine investeringer. Dette er trolig noe av grunnen til at sparebankene ikke ble hardere rammet av bankkrisen på 1920-tallet. En sterk vekst i aksjemarkedet fra ca førte også til en voldsom ekspansjon av meglervesenet. Da boomen satte inn var myndighetene uten mulighet til å regulere meglervesenet da ingen meglere hadde søkt om offentlig autorisasjon. Nye lover om offentlig tilsyn av meglerbransjen ble vedtatt i 1918, men dette var for sent til å forhindre Kristiania krakket og ringvirkningene av krisen. Børsene sank kraftig i årene mellom 1914 og 1920 og antall meglerhus ble redusert fra 1304 til 250. Kilder: Det store norske leksikon: Sverre Knutsen og Gunhild J. Ecklunds Vern mot Kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år (kap.1-3) Fredric S. Mishkin The Economics of Money, Banking and Financial Markets (Ninth Edition)

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 2 Uke 9. Innleveringsdato: 01. 03. 2010. Finansiell Endring. Side 0

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 2 Uke 9. Innleveringsdato: 01. 03. 2010. Finansiell Endring. Side 0 Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 2 Uke 9 Innleveringsdato: 01. 03. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 Oppgave 1:

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Anvendt makroøkonomi og finansiell endring SØK 2500. Peder Weidemann Egseth 0792540.

Anvendt makroøkonomi og finansiell endring SØK 2500. Peder Weidemann Egseth 0792540. Anvendt makroøkonomi og finansiell endring SØK 2500. Peder Weidemann Egseth 0792540. Publiseringsoppgave 2; Skriv et kort (max 2 s.) sammendrag av Mishkin kap. 8 Besvar spørsmålene som du finner i Excel-filen

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Sammendrag av kapittel 8 i Mishkin En kritisk suksessfaktor for en sunn og frisk økonomi er et effektivt finansvesen som

Detaljer

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE INNLEDNING I mellom første og andre verdenskrig ble Norge rammet av en finansiell krise, som først og fremst rammet bankene og forsikringsselskapene.

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand) Denne oppgaven har tre delspørsmål hvor vi blir bedt om årsaker til krisene i 1920, 1987 og den siste internasjonale krisen, jeg begrenser denne oppgaven til å diskutere årsaker før og under opptakten

Detaljer

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 3 Uke 15 Innleveringsdato: 12. 04. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1. Hva var årsakene til den norske

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Årsaker til den Norske bankkrisen i 1920-årene. Før jeg går inn på årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene er det

Detaljer

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene?

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? For å kunne besvare oppgaven, velger jeg å ta utgangspunkt i Hyman Minsky og Charles Kindelberger s modell (Minsky-Kindelberger modellen)

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjoner med fortrinnsrett - Konsekvenser av en ny finansieringskilde for norske banker Anette Aaning Hordnes Lene Asphaug-Hansen Veileder Arne Dag Sti Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Publisering #3 i Finansiell endring

Publisering #3 i Finansiell endring Publisering #3 i Finansiell endring Oppgave 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Innledning Hovedårsakene til den norske bankkrisen på 1920-tallet var blant annet den voldsomme kredittdrevne

Detaljer

Finansiell endring Publisering 3

Finansiell endring Publisering 3 Page1 FINANSIELL ENDRING: PUBLISERING 3 Spørsmål 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? You never know who's swimming naked until the tide goes out. Warren Buffet, Investor Innledning

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Norske bankers utlånstap

Norske bankers utlånstap Norske bankers utlånstap Hva er årsakene til bankenes lave utlånstap etter bankkrisen? Hanne Synnøve Andreassen Masterstudium i økonomi og administrasjon Universitet i Stavanger 2011 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet Kapittel 1 SVERRE KNUTSEN Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet Sverre Knutsen er førsteamanuensis i økonomisk historie ved Institutt for innovasjon

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Årsaken til den norske bankkrisen på 1920- tallet

Årsaken til den norske bankkrisen på 1920- tallet Årsaken til den norske bankkrisen på 1920- tallet Første verdenskrig dro med seg mye uro og satt virkelig preg på finansen. Svært mange banker gikk konkurs, Norge hadde store realøkonomiske problemer og

Detaljer

Innst. 295 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 96 L (2012 2013)

Innst. 295 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 96 L (2012 2013) Innst. 295 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 96 L (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav

Detaljer

"BANKREGULERING" Innlegg på Valutaseminaret 2013, Soria Moria 8. februar 2013

BANKREGULERING Innlegg på Valutaseminaret 2013, Soria Moria 8. februar 2013 "BANKREGULERING" Innlegg på Valutaseminaret 2013, Soria Moria 8. februar 2013 1. Innledning Bankene har en spesiell posisjon i samfunnsøkonomien. De formidler lån og betalinger. Den finansielle infrastrukturen

Detaljer

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2 1819 1828 1837 1846 1855 1864 1873 1882 1891 1900 1909 1918 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: 0851300 DEFINER BEGREPENE BASISPENGEMENGDE OG M2 Vi skiller mellom

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Dette er den norske definisjonen av M0 og M2. I enkelte andre land er det helt andre inndelinger av M0,M1 og M2

Dette er den norske definisjonen av M0 og M2. I enkelte andre land er det helt andre inndelinger av M0,M1 og M2 Av Martin Mjånes, martin_mjaanes@hotmail.com Oppgave 1 M0 M0 er definert som basispengemengden. Dette tilsvarer pengeholdendes sektors beholdning av norske sedler og mynter i omløp( dette inkluderer ikke

Detaljer

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING -ÅRSAKER BAK FINANSKRISEN Mariam Kharbouch-Yedri Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell økonomi

Detaljer