Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015"

Transkript

1 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON mars

2 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva): fordringer (gjeldsbrev ) der en aktør har et finansielt krav mot en annen aktør o (penger, bankinnskudd, boliglån, obligasjoner, aksjer) Finansobjekter er ikke formue for verden som helhet: o summen av verdi = summen av forpliktelser Penger er et finansielt aktivum o Definisjon: Allment godtatt betalingsmiddel for økon. transaksjoner. o 100-lapp: Norges Bank skylder 100 kr (opprinnelig et krav på sølv) Likviditet: Verdipapirer som kan bruke som betalingsmiddel, eller som på en enkel måte kan selges til en forutsigbar pris, kalles likvide. o Penger og bankinnskudd er mest likvid 2

3 Realobjekter og finansobjekter Realobjekter har ingen motpart; Finansobjekter har en motpart Tomter Maskiner Finansielle aktiva Penger Gull Boliglån Obligasjoner Boliglån Finansielle forpliktelser Penger Obligasjoner Bygninger 3

4 Penger Uten penger må handel foregå ved bytte. o Bytte på samme tid o Bytte over tid o Byttehandel med mange aktører Historisk har en gjerne brukt gjenstander med egenverdi, som kyr, kameler eller salt, som penger. Papirpenger kom som bevis/dokumentasjon på at man hadde ordentlige penger (sølv) og var et krav på sølvet Moderne penger kan ikke innløses. o Penger uten egenverdi, gitt ved offentlig regulering, kan betale skatt 4

5 Penger har tre viktige funksjoner. Penger er et betalingsmiddel ved økonomiske transaksjoner. I et samfunn uten penger må handel foregå ved bytte av varer eller tjenester, noe som krever at begge parter har noe som den andre parten ønsker. en måleenhet for verdi. Når lønninger og priser på varer og tjenester måles i samme enhet, er det lett å vite hva ulike varer koster i forhold til hverandre et middel til å lagre verdier over tid. Siden inntektene sjelden kommer akkurat samtidig med når man skal kjøpe noe, er det viktig å kunne lagre inntektene til de skal brukes. De tre funksjonene er nært knyttet til hverandre. Pengene ville vært mindre brukbare som betalingsmiddel dersom de ikke var verdt så mye dagen etterpå. Det er også nyttig at betalingsmidlet også er måleenhet for verdi. 5

6 Penger og økonomisk aktivitet Opp til moderne tid har pengemengden vært viktig for omfanget av handel og økonomisk virksomhet. Mangel på penger som betalingsmiddel ofte vært en begrensning på den økonomiske aktiviteten. Økt pengemengde har ført til økt økonomisk aktivitet (økt handel ) og økte priser BOKS 6.1 Barnevaktsamarbeidet i Washington DC I Washington DC var det på 1970-tallet en gruppe jurister og økonomer som samarbeidet om å sitte barnevakt for hverandre. 6

7 Ulike typer penger Tre hovedformer for penger Sedler og mynt i omløp i økonomien Bankinnskudd i vanlige banker Private bankers innskudd på konto i sentralbanken Sedler, mynt og bankinnskudd kan brukes om hverandre til kjøp av varer og tjenester, men har ulik utsteder o sentralbanken (for sedler og mynt) eller o private banker (bankinnskudd). Private bankers innskudd i sentralbanken har andre formål, knyttet til betalingssystemet i økonomien, samt å sikre likviditet til private banker. 7

8 Sentralbankpenger (basispengemengden, M0) Sentralbanken er ansvarlig for pengesystemet i landet.; Norges Bank «Bankenes bank», fordi private banker har konto i sentralbanken. Sentralbankpenger er summen av sedler og mynt i omløp i økonomien private bankers innskudd på konto i Norges Bank Private bankers konti i sentralbanken brukes i betalingssystemet i økonomien. Hvis du kjøper en TV i butikken for 3000 kr, og betaler ved å trekke på din konto i Nordea, vil Nordea be Norges Bank overføre 3000 kr fra Nordeas konto i Norges Bank til butikkens konto. Betalingen skjer dermed gjennom sentralbankens systemer. I noen land, blant dem Norge, har staten en konto i sentralbanken. Betaling av skatter og avgifter til staten skjer ved overføring til statens konto i sentralbank. 8

9 Det brede pengemengdebegrepet (M2) M1 består av beholdningen av sedler og mynt hos husholdninger og foretak utenom banker og statlige låneinstitutter, bankinnskudd på transaksjonskonti, dvs. som er direkte tilgjengelig for bruk gjennom bankkort eller annet. M2 er et bredere pengemengdebegrep, som består av: M1 (sedler, mynt, bankinnskudd på transaksjonsk.) andre ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond. 9

10 10

11 Bankene skaper penger ved å låne ut penger Eksempel: Hansen skal bygge hus, og låner 3 millioner kroner av Nordea. Nordea setter inn 3 millioner kroner på Hansens konto i Nordea. Hansen underskriver lånekontrakt, skylder Nordea dette beløpet. Hansens bankinnskudd er inkludert i M1 og M2, og pengemengden økt med 3 mill. Hansen betaler 1 million kr til byggmester, overføres fra Nordea til banken til byggmesteren. Pengemengden blir ikke endret: Hansen har 1 million mindre i Nordea, byggmest. 1 million mer Viktigste begrensning i praksis er kundenes etterspørsel. Banker kan låne penger i markedet, i tillegg til innskudd Må ha tilstrekkelig egenkapital og reserver i sentralbanken. Sentralbanken kan ikke styre M1 og M2 (påvirke ved rente og basispenger) 11

12 Penger og inflasjon er nært knyttet sammen Fører økt i pengemengde til høyere priser, eller høyere priser fører til økt pengemengde? 12

13 Kvantitetsteorien kvantitetsligningen M V = P Y M pengemengden, V pengenes omløpshastighet (Velocity), P prisnivå, Y BNP. Er en identitet, men blir teori ved å forutsette at omløpshastigheten V er en eksogen størrelse. Antar at penger er nøytrale på lang sikt, dvs. at økt pengemengde på lang sikt har ingen effekt på realøkon. (8.2) M V P Y M V P Y + = + = > P M V Y = + P M V Y Økt pengemengde gir økt inflasjon (monetarisme: jevn vekst i pengemengden) 13

14 Men: bedrifter øker priser hvis kostnadene øker, eller hvis etterspørselen er mindre elastisk, slik at prisene kan økes med liten reduksjon i salget Historisk: økte offentlige utgifter ofte finansiert ved økt pengemengde, som gir økt etterspørsel o Bank of England opprettet for at statsmyndighetene skulle lettere få låne penger Nå: økt pengemengde pga økt etterspørsel etter penger. Gir ikke økt inflasjon, fordi bedrifter ikke hever priser 14

15 Kostnader ved inflasjon De fleste sentralbanker har lav inflasjon som en hovedmålsetting. Men hvorfor er lav inflasjon så viktig? Hva er kostnadene ved inflasjon? Alt blir jo dyrere, så vi får kjøpt mindre for inntekten vår. Dermed blir levestandarden lavere (?) Men dette argumentet bygger på en misforståelse. Inflasjon fører til at alle priser stiger, også prisen på arbeidskraft, dvs. at lønningene også øker. Uten inflasjon ville også lønningene økte mindre, og kjøpekraften vært den samme. Reallønnen blir vanligvis ikke påvirket av inflasjonen. Når noen priser stiger mer enn andre, skjer en endring i relative priser. Det er noe annet enn det vi tenker på når vi snakker om kostnader ved inflasjon. Inflasjon i seg selv påvirke inntektsfordelingen mellom ulike grupper. o Ved høy inflasjon stiger pensjonene mindre enn prisene, o trygdede vil kunne tape dersom trygden er fastsatt i nominelle beløp, 15

16 Inflasjon kan påvirke avkastningen på å spare, og kostnadene ved å låne. Dersom inflasjonen stiger mer enn nominell rente, blir realrenten lav. En viktig kostnad ved inflasjon er at det innebærer at penger fungerer dårligere i sine tre funksjoner som betalingsmiddel, måleenhet for verdi, og verdioppbevaringsmiddel. o Ved høy inflasjon, dvs. når prisene på varer og tjenester målt i penger stiger raskt, blir penger mindre egnet til disse formålene. o Hvis inflasjonen blir enda høyere, kan pengene også miste sin betydning som betalingsmiddel. o Høy inflasjon vanligvis også mer ustabil, dvs. den varierer over tid og mellom ulike varer. Penger blir mindre egnet som måleenhet for verdi. Inflasjon fører dermed til at pengesystemet fungerer dårligere. Siden pengesystemet er en viktig del av moderne økonomier, innebærer høy inflasjon betydelige kostnader for økonomien. 16

17 En annen kostnad ved inflasjon skyldes samspillet med skattesystemet. Økonomer skjelner ofte mellom overraskende og forventet inflasjon. o Lønninger og priser tilpasser seg til forventet inflasjon I ny-keynesiansk teori: inflasjon gir kostnad ved vridninger i relative priser, fordi prisene kommer i utakt når de gradvis må heves. Kostnadene ved inflasjon er svært avhengig av hva som skjer med valutakursen. I land med fast valutakurs vil prisstigning som er høyere enn hos handelspartnerne, føre til at konkurranseevnen svekkes. Hvor høy inflasjonen være før det blir alvorlige kostnader for økonomien? Inflasjonen over prosent i året er kostbart, mer omdiskutert om for eksempel 5 6 prosent inflasjon innebærer kostnader for økonomien. Hvorfor ikke null inflasjon? To hovedårsaker til dette. o 0-grensen for nominell rente begrenser mulighet til lav realrente o nominell lønn er rigid nedover => inflasjon gir fleksibilitet nedover 17

18 Sentralbank og inflasjonsmål De første sentralbankene opprettet på 1600-tallet i Sverige og Storbritannia. Et viktig formål med sentralbankene var å sørge for lån til statsmyndighetene, dvs. til konge/regjering og parlamentet. Norges Bank ble opprettet i 1816, to år etter at vi fikk vår egen grunnlov. De siste tiårene har imidlertid sentralbankene i de aller fleste industriland igjen fått stor selvstendighet i gjennomføringen av pengepolitikken. Politikerne bestemmer målet for pengepolitikken, og i Norge og mange andre land har man valgt lav og stabil inflasjon som hovedmålet. Hvorfor delegere pengepolitikken til en uavhengig sentralbank? o Høy inflasjon er skadelig for økonomien; kostnader ved å få ned inflasjonen Uavhengig sentralbank for å unngå «inflation bias», dvs. en skjevhet i retning av høy inflasjon, fordi det er upopulært å heve renten 18

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Finansmarkedet. Forelesning ECON 1310. 8. april 2015

Finansmarkedet. Forelesning ECON 1310. 8. april 2015 Finansmarkedet Forelesning ECON 1310 8. april 2015 1 Aktørene i markedet Sparere/långivere utsetter bruk av inntekt/formue o tilbyr kapital, dvs. stiller sine penger til disposisjon, Låntaker/prosjekter

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Generalbudsjettligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

No. 18 2012. Staff Memo. Eurokroneobligasjoner. Jan Engebretsen, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen

No. 18 2012. Staff Memo. Eurokroneobligasjoner. Jan Engebretsen, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen No. 18 2012 Staff Memo Eurokroneobligasjoner Jan Engebretsen, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Settes renta fornuftig? Februar 2003

Settes renta fornuftig? Februar 2003 Settes renta fornuftig? Februar 2003 av Kai Leitemo, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Det er få forhold som påvirker vår privatøkonomi mer enn de rentebeslutningene som fattes i

Detaljer

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING -ÅRSAKER BAK FINANSKRISEN Mariam Kharbouch-Yedri Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell økonomi

Detaljer

Årsrapport om betalingsformidling

Årsrapport om betalingsformidling Årsrapport om betalingsformidling 23 m a i 2 4 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge?

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Rentepolitikk Rentenivået bestemmes i et samspill mellom innenlandske og utenlandske aktører. På kort sikt kan Norges Bank bestemme renten. Men på lengre sikt

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering 15/13 Arbeidsnotat Working Paper Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering Hvordan påvirker kvantitative lettelser i USA, eurosonen og Storbritannia norske bankers finansiering? Roger Drange Olav

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Norske husholdningers sparing

Norske husholdningers sparing Økonomiske analyser 3/211 Elin Halvorsen Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom

Detaljer

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv NORGES BANK PENGEPOLITIKK 6. oktober 2010 Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv 1. Bakgrunn Under finanskrisen i 2008-09 var tilførsel av reserver (likviditet)

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Kapittel 7. Prisstabilitet

Kapittel 7. Prisstabilitet Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 7. Prisstabilitet 7.1 Målet for pengepolitikken Pengepolitikk er myndighetenes styring av renter og likviditet i markedet for norske kroner. Regjeringen fastsatte

Detaljer