Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)"

Transkript

1 Denne oppgaven har tre delspørsmål hvor vi blir bedt om årsaker til krisene i 1920, 1987 og den siste internasjonale krisen, jeg begrenser denne oppgaven til å diskutere årsaker før og under opptakten til disse krisene og ikke spesielt hva som ble gjort midtveis og senere i krisen, samt en sammenligning til slutt. Innhold Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)... 2 Bankvesenet Spekulasjonen starter Pengepolitikk... 4 Prisene faller... 5 Konklusjon... 5 Diskuter årsakene til den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen... 6 Dot.com-bobla... 6 Dereguleringer og finansiell innovasjon... 7 Huslån, subprime mortgages... 7 Federal Reserve... 8 Konklusjon... 8 Sammenlign årsakene til den norske bankkrisen med krisene i spm. 1 og 2. Er det noen felles trekk? (maks 2 s., 1,5 linjeavstand)... 9 Kort om bankkrisen i Hovedårsak til bankkrisen... 9 Sammenligning de tre nevnte kriser... 10

2 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand) Årsakene er, som vanlig i slike systemkrasjer, mange, men enkelte aktørers handlinger og resultat har større påvirkning enn andre. Jeg skal her prøve å påvise de viktigste hendelsene som førte til den store norske bankkrisen i Norge. Norge holdt seg nøytrale under den første verdenskrigen, som varte fra 1914 til 1918, dette førte til en kraftig økonomisk vekst i Norge fram mot Litt fakta for å illustrere veksten.: - Antall forretningsbanker vokste fra 116 i 1913 til 193 i Innbetalt aksjekapital i bankene vokste fra 71 millioner i 1913 til 510 millioner i Forretningsbankenes forvaltningskapital vokste i gjennomsnitt med 39% i samme periode, fra 910- til 4720 millioner. - Samlede utlån økte gjennomsnittlig med 36 % i året fra 720- til 3346 millioner. - Verdipapirbeholdningen ble nesten femdoblet. Alt dette i perioden 1913 til Etter dette fortsatte veksten videre, men i noe lavere takt. Bankvesenet. I mangel av myndighet og lovrestriksjoner så hadde myndighetene liten mulighet til å overvåke og styre bankene på en god måte i denne vekstperioden, sparebankene hadde dog et tilsyn, men dette gikk mer på et publisringsprinsipp der myndighetene publiserte deres tilsynsresultater og lot almuen selv vurdere hver bank sin drift. Motstykket vil være et autorisasjonsprinsipp der hver bank får konsensjon av

3 myndighetene og vil gjennom denne konsensjon bli vurdert, myndigheten har da et virkemiddel( våpen ) for å oppnå god bankdrift ved å true med å trekke tilbake en eventuell konsensjon om man finner brudd på retningslinjer. Tilsynet hadde svært begrenset med ressurser så man kan så tvil om publiseringenes egentlige verdi. Denne veksten var i det store og hele lånefinansiert, hvor i flere tilfeller sikringen av lånene skjedde ved pant i aksjer i samme prosjekt som lånet skulle finansiere. Dette gjorde utlånerne svært sårbare for systemrisiko. Så lenge økonomien er i vekst så er det typisk en fordel med en høy gjeldsgrad, denne gjeldsgraden økte kontinuerlig under vekstperioden. Bankene lånte ut stadig mer penger og til stadig lavere krav, det skal også sies at mulighetene til å vurdere kredittrisiko hos en potensiell lånetager den gangen var mye vanskeligere enn i dag. Grunnet denne assymetriske informasjonen så man kan anta at mange banker lånte ut penger til låntagere med høyere risiko enn de selv visste. Spekulasjonen starter. Norge hadde en stabil økonomisk vekst fra 1905 til 1914, veksten i Norge bar preg av veksten til et internasjonalt system med frihandel og stabilt pengevesen basert på gullstandarden. Når krigen startet endret de økonomiske og institusjonelle rammebetingelsene seg fundamentalt, systemet gikk i oppløsning og for Norge, som nøytral part, bidro dette til en økonomisk boom. Dette kan påstås å være en hovedårsak/bakgrunn for bankkrisen. Norge dro nytte av stigende priser internasjonalt og økt etterspørsel etter varer fra alle involverte parter i konflikten. I 1915 ser myndigheten de første tegn til spekulasjoner, særlig i vekstområdene skipsfart, hvalfangst, fiskekesport og i den fremvoksende industrien, blant annet ble Norsk Hydro ble etablert i 1905.

4 Pengepolitikk I tillegg til de internasjonale hendelsene og hva det resulterte i for Norges del så ble det ført en sterk ekspansiv pengepolitikk i Norge under krigen, med bakgrunn i oppløsningen av gullstandarden. Med oppløsningen vedtok den norske regjeringen å senke avgiften for overskridelse av seddelutstedelsesretten, til Norges Bank, til 2% under den til hver tid gjeldende diskontoen, dette førte til at det lønte seg for Norges Bank å overskride grensene for seddelutstedelse. Dette økte myndighetenes mulighet til å bruke seddelpressen til finansiering, dette førte til en svært ekspansiv pengepolitikk og som etter hvert slo ut i kraftig inflasjon. Boomen ble forsterket, direkte ved at folk fikk mer penger mellom hendene og indirekte ved at realrenten falt og gjorde lånefinansiering rimeligere. Fra ekspansiv- til restriktiv pengepolitikk og paripolitikk Vedtaket om å gå bort fra gullstandarden var midlertidig, en forutsetning i alle politiske kretser var at man skulle tilbake til gullinnløsing til den kursen som var fastsatt i loven, dvs. førkrigsparitet. Det har vært hevdet at når man startet dette arbeidet høsten 1920, så førte dette til en brå overgang fra prisstigning til prisfall, men denne overgangen kan heller ses på som et resultat av det internasjonale prisfallet som startet høsten Til tross for at man nå skulle gjeninnføre paripolitikken så skjedde ikke dette umidelbart. Det var først fra 1924 at Norges Bank begynte sin restriktive pengepolitikk og føring av paripolitikk. Da spesielt ved å heve diskontoen. Kronen begynte å styrke seg ved årsskiftet 1924/25, i 1926 var den mellom 75 og 80 % av pari kurs. Enkelte politiske partier ønsket gjeninnføring til en lavere kurs, men det ble nedstemt av hensyn til låntagere og innskytere. Faktisk gjeninnføring skjedde faktisk ikke før i kroneverdien fortsatte å stige og kostnadene ved paripolitikken kom til syne i form av synkende fortjeneste, økende arbeidsløshet og konkurser, når lånene ble dyrere å tilbakebetale. Hensikt - gjenopprette tillit til kronen Virkemidler:

5 - Mindre pengemengde - Redusert utlån fra bankene - Høyere rente Prisene faller Høykonjunkturen varte til 1919 og vi så en endring i denne på høsten. Det internasjonale prisnivået sank med 50 % og dette gikk hardt utover Norges eksport. Prisene snudde med en kraftig deflasjon med en tilsvarende økning i realrenten. Denne økningen i realrenten førte til at lånene ble dyrere å betale tilbake og stadig flere mislykkes i dette, noe som førte til konkurser hos private, bedrifter og så bankene. Veksten førte også med seg en sterk forbruksvekst i Norge, med en boom etter krigens slutt. Denne etterkrigsboomen gjaldt også i andre land som USA, Storbritannia, Frankrike, Japan og de øvrige skandinaviske land. Etterspørselsvekst = prisvekst! Aksjekrakket startet i 1918 Det norske aksjemarkedet stupte høsten 1918 etter dets eventyrlige vekst fra Bare på en måned(oktober) sank verdien av de daglig omsatte aksjene ved Kristiania børs med 236,8 millioner. I løpet av de neste to årene sank omsetningsverdien ved børsen fra 207 millioner til 17 millioner. Dette verdifallet førte til at det bare var igjen 250 av 1304 meglerhus i 1919/20. Konklusjon Det er vanskelig å skylde på feilaktig pengepolititkk, assymetrisk informasjon eller bare bankene år det kommer til denne krisen. Men, krigens utløp førte med seg en økt etterspørsel etter norske eksportvarer, vi fikk forbruksvekst, stigende priser og etter hvert inflasjon. Bankene(spesielt forretningsbankene) var ikke regulert og bør tildeles store deler av skylden for den likviditetsbomba som lå i bunn, indirekte er dette myndighetenes feil som ikke lager reguleringer tidsnok. Bankene vil jo som enhver markedsaktør gripe en hver potensielle fortjenesemulighet, om ikke vi gjør det, så vil noen andre gripe muligheten. Mens denne veksten påvirker oss så kjører myndighetene fortsatt en ekspansiv pengepolitikk, noe som

6 underbygger vekst i inflasjonen, når økonomien snur i 1920 så går myndighetene tilbake til pariplitikk, den restriktive pengepolitikken blir ikke igangsatt med en gang da man ser behovet for en støttefunksjon med Norges Bank som lender of last resort, men fortsatt gir dette signaler om en mer restriktiv pengepolitikk og investeringer blir dyrere og mer riskikofylte. Bankene opplever innskyterrun fra 1920, befolkningen føler mistillit til bankene grunnet deres spekulasjonsvirksomhet som de ikke føler de vet nok om, frykten for assymetrisk informasjon tar overhånd. Alt i alt så er det kombinasjonen av disse nevnte punktene som er skylden i krisen og dets omfang, altså, krigen, pengepolitikken, manglende reguleringer av bankene og at myndighetene ikke greide å skape tillit som lender of last resort. Kilde: vern mot kriser? Av Sverre Knutsen og Gunhild J. Ecklund. Side Diskuter årsakene til den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen Krisen Krisen begynte sommeren 2007, først i USA for deretter å spre seg videre til Europa og Asia. Selve krisen varte til 2009 mens vi nå lever i kjølvannet av den med de utfordringer det fører med seg, ikke alle land er oppe å går igjen og for eksempel Hellas og Island sliter med å holde hjulene i gang. Dot.com-bobla Mange sier at dot.com bobla som sprakk i 2000 og 2001 la grunnlag for den siste krisen. Dette fordi det ble akkumulert store mengder kapital som strømmet over i eiendomsmarkedet, dette førte til økte priser på hus og eiendom, i privat- og i næringseiendom. Foreløpig var veksten i lånefinansiering relativt lav, men investorer så denne muligheten i å tjene penger på eiendom og også bankene så stor profitt i

7 det voksende eiendomsmarkedet. Investeringer og spekulasjoner innen eiendom økte kraftig fram til Kilde: multinational business finance, 12th ed. Eiteman, Stonehill og Moffett. p.106 Dereguleringer og finansiell innovasjon The glass-steagall Act of 1933 ble nedsatt nettopp for å forhindre tilstander man så i The great depression. I 1999 ble denne ordningen deregulert ved at det nå ble lov å kombinere en sparebankdrift med en investeringsbank. Dette betydde at sparebankene kunne ta på seg mer risiko og investere i nye sektorer. En investeringbank brukte ikke direkte innskyteres sparepenger, men egenkapital og lånte penger, etter dereguleringen kunne en sparebank og en investeringsbank slå seg sammen med en kraftig økning i investeringsmidler. Resultatet av dette var at det skjedde en kraftig tilspissing i kampen om lånekundene, en innovasjon i låne- og spareprodukter og lavere og lavere renter, rentene var iallfall lave ved avtaleinngåelse. Som, i den norske bankkrisen i 1920, fikk flere og flere lån, til stadig lavere krav. Huslån, subprime mortgages Mens rentene sank og stadig flere fikk lån så steg markedsverdien av sikkerheten til lånene, nemlig hus og eiendom. Etterspørselen presset prisene opp og markedsverdien økte. Denne verdiøkningen ble så brukt til refinansiering av gamle lån og også til å øke gjelden på huset hvorpå lånet ble brukt på alt annet enn verdiskapende tiltak, det ble et huslån brukt på forbruksartikler som TV og bil. Som er resultat av dette var det mange huslånskunder, som tidligere var betalingsdyktige og hadde en sunn gjeld, som økte gjelden kraftig og ble selv spekulanter i den økonomiske veksten. Utlånere tjente også masse penger på refinansiering og nye lån da de hadde inntekt basert på avgifter og kommisjoner i forbindelse med avtaleinngåelser, dette ga de et intenciv til å overse kredittrisikoen hos kunden.

8 Federal Reserve For å oppnå en stabil økonomi er det slik at man hever renta i gode tider og senker renta i dårlige tider, dette for å bremse den aktuelle utviklingen. Etter dot.com-bobla og terrorangrepet mot twin towers i 2000 og 2001 senket Fed styringsrenta for å hjelpe økonomien i gang. Dette gjorde til at incentivene og mulighetene for å fortsette gjeldsutviklingen økte. Styringsrenta var nede i 1,67 % i 2002, 1,35 % i 2004, med en økning til 3,22% i 2005, for deretter å øke videre. Dette er et tegn på at myndighetene så potensielle problemer ved gjelds- og spekulasjonsutviklingen. Det som fungerer i teorien fungerte imidlertid ikke nå, det store problemet lå i at de aller fleste låntagere hadde fast rente på lånene. I motsetning til i Norge hvor de aller fleste har flytende rente. Kilde: - multinational business finance, 12th ed. Eiteman, Stonehill og Moffett. ch.5 - historisk oversikt over styringsrenta. Konklusjon Den amerikanske og internasjonale krisen startet ved at man oppdaget et nytt markedspotensiale(subprime mortgages) samtidig som det oppsto dereguleringer på bankdrift. Sparebanker blant annet fikk som resultat muligheten til å eksponere seg mot mer risiko, mens investeringsbanker fikk muligheten til funde seg gjennom å kapre kunder fra en mer risikoavers del av befolkningen(sparepenger), i tillegg ga lønnssystemer meglere og utlånere incentiver til å låne ut og refinasiere gamle lån til stadig lavere krav hos debitor. Dette skapte en ond spiral hvor spekulanter tjente masse penger helt til boblen sprakk i Det ble skapt bassenger av dårlige lån som ble videresolgt som pakker, disse pakkene var det vanskelig å måle risikoen på og gjerne kjøpt opp av selskaper etablert i regimer uten opplysningsplikt(for å skjule risikoen). I 2005 begynte husprisene å falle, låntagere greide ikke å betjene sine lån og markedet begynte å kollapse. Dette spredde seg til Australia og Storbritannia, hvor markedet liknet på det amerikanske, og krisen var et faktum. Bank etter bank satt

9 med flere og flere hus som sikkerhet for sine utlån, den økte markedsverdien de hadde opplevd og brukt som sikkerhet var nå fallende igjen, husene ble ikke solgt og bankene måtte nedlegges eller settes under administrasjon da gjelden ble for stor. Sammenlign årsakene til den norske bankkrisen med krisene i spm. 1 og 2. Er det noen felles trekk? (maks 2 s., 1,5 linjeavstand) Kort om bankkrisen i Aksjemarkedet kursindeksen hadde falt nærmest kontinuerlig gjennom store deler av 60-tallet, 1969 snudde det med jevnt vekst mot Mars 1973 hvor det skjedde et klart brudd, underliggende lå en stor tro på profitt i oljenæringen, i 1973 kom oljekrisen hvor det fulgte en skipsfartskrise. Som i de fleste kriser var det også her i forkant av krisen dereguleringer og ekspansiv pengepolitikk. Denne liberaliseringen førte til en kraftig vekst fra 1980 og utover. Blant annet senket man bindingstiden for skattefritak på aksjegevinster fra fem til to år, skatt på aksjegevinster ble senket fra 50 % til 30 %, samt at man fikk skattefritak for aksjesparing, noe alà boligsparing for ungdom i dag. Alt i alt stimulerte dette til økt aksjesparing/spekulasjon med mer penger i omløp, større likviditet i aksjemarkedet og en sterk vekst i aksjepriser. Etter en verdiøkning på nesten 500 % i femårsperioden kom krakket i Kilde: Vern mot kriser? Av Ecklund og Knutsen, side 269 og 296. Hovedårsak til bankkrisen I boken Vern mot kriser? av Ecklund og Knutsen var hovedårsaken til bankkrisen den voldsomme kredittekspansjonen som fant sted , som igjen var utløst av liberaliseringen på begynnelsen av 1980-tallet samtidig som det ble ført en ekspansiv penge- og finanspolitikk(side 296). Årsaker til krisen ble da en kombinasjon dereguleringer sammen med en ekspansiv penge- og finanspolitikk, bankers vekststrategi, manglende kontroll- og styringssystemer samt sviktende kredittvurdering i bankene.

10 Sammenligning de tre nevnte kriser Krisene har i stor grad utviklet seg av samme årsaker, først oppstår et nytt marked. I 1920 var dette skipsnæringa, krigs- og etterkrigsboomen, på 1980-tallet kom oljeeventyret og etter 2000 kom eiendomsspekulasjonen, alle underliggende årsaker til veksten i de periodene. Felles for de alle er at det oppstår et lånemarked med lave renter og lavere og lavere kredittkrav, bankene tenker kortsiktig profitt istedenfor god risikostyring og et langsiktiv syn på driften. Det som også har vært felles for disse krisene er dereguleringer eller mangel av reguleringer, 1920 kan man anta at det var manglende reguleringer da den økonomiske forskningen ikke hadde kommet langt og man rett og slett manglet verktøy. De to neste krisene som er omtalt i denne oppgaven bærer preg av bortfall av reguleringer, det var først på 1980-tallet at Norge gikk markant fra en planstyrt økonomi til en mer markedsstyrt økonomi, man kan anta at disse dereguleringene kom for fort og med for mye kraft, man forsto ikke riktig virkningene av dette. I den siste krisen vi har opplevd var det også bortfall av reguleringer en viktig årsak, da med tanke på reguleringer angående bankdrift og risikoeksponering, asset-exposure. Alle tre krisene bar også preg av en ekspansiv finans- og pengepolitikk lave renter og mild skattepolitikk. Spesielt i krisen på 80- og 90-tallet var det særlige skattelettelser når det gjaldt investering i aksjer og ved lån, dette førte til negativ realrente og at det faktisk lønte seg å låne penger. Alt i alt har disse nevnte grunnene gitt incentiver til en kraftig kredittekspansjon hos bankene med det resultat at risikoeksponeringen har gått til himmels, dette har så ført til en kraftig inflasjon som igjen har gått over til deflasjon. Pengene har blitt mindre verdt, priser har gått ned og folk har ikke greid å betjene sine lån. Igjen har dette gitt signaler om insolvens hos bankene som har ført til innskyterrun, statens garantiordning for innskudd forhindret innskyterrun til dels i 87-krisen og enda mer økt tillit til Norges Bank forhindret dette i den siste krisen. Resultatet ble det samme i alle krisene når veksten nådde sitt toppunkt, inflasjonen gikk over til deflasjon, stadig flere greide ikke å betjene sine lån, prisene sank og samtidig sikkerheten til bankene, bankene ble engstelige og stoppet utlån, noe som igjen førte til at selskaper med liten kontantbeholdning ikke fikk låne arbeidskapital til drift, banker og bedrifter måtte legge ned driften eller reddes av staten. Slik sett har økonomien gått i sykluser kontinuerlig og spørsmålet er om tilsynsmyndigheter nå har nok eksemplar på hvordan det ikke skal gjøres og om de makter å forhindre/begrense slike utfall disse alvorligste krisene får.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 3 Uke 15 Innleveringsdato: 12. 04. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1. Hva var årsakene til den norske

Detaljer

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE INNLEDNING I mellom første og andre verdenskrig ble Norge rammet av en finansiell krise, som først og fremst rammet bankene og forsikringsselskapene.

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene?

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? For å kunne besvare oppgaven, velger jeg å ta utgangspunkt i Hyman Minsky og Charles Kindelberger s modell (Minsky-Kindelberger modellen)

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Årsaker til den Norske bankkrisen i 1920-årene. Før jeg går inn på årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene er det

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Sammendrag av kapittel 8 i Mishkin En kritisk suksessfaktor for en sunn og frisk økonomi er et effektivt finansvesen som

Detaljer

Finansiell endring Publisering 3

Finansiell endring Publisering 3 Page1 FINANSIELL ENDRING: PUBLISERING 3 Spørsmål 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? You never know who's swimming naked until the tide goes out. Warren Buffet, Investor Innledning

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING -ÅRSAKER BAK FINANSKRISEN Mariam Kharbouch-Yedri Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell økonomi

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

Sverre Knutsen. Institutt for Innovasjon og økonomisk organisering og Senter for Næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI

Sverre Knutsen. Institutt for Innovasjon og økonomisk organisering og Senter for Næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI Sverre Knutsen Institutt for Innovasjon og økonomisk organisering og Senter for Næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI Finansielle kriser i aktuelt og historisk perspektiv Den pågående bankkrisen i USA

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 13.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 13. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 3. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2 1819 1828 1837 1846 1855 1864 1873 1882 1891 1900 1909 1918 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: 0851300 DEFINER BEGREPENE BASISPENGEMENGDE OG M2 Vi skiller mellom

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket Boligpriser i fritt fall? Et av de mest markante trekkene ved den internasjonale finanskrisen, som vi så konturene av allerede i 2007, og som for alvor

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Vil historien gjenta seg?

Vil historien gjenta seg? NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, JUNI 2010 Vil historien gjenta seg? En historisk analyse av den store depresjonen 1929 1933 og finanskrisen 2007-2009 Adel Homayouni Asgeir Aga Nilsen Veileder: Professor

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Bankkriser i Norge. Av Trond Gram

Bankkriser i Norge. Av Trond Gram Bankkriser i Norge Av Trond Gram Norges Banks rolle i krisehåndtering har endret seg drastisk gjennom i løpet av bankens historie. Etter Kristianiakrakket ble sentralbanken mer sentral i å løse norske

Detaljer

Lærdommer fra finanskrisen

Lærdommer fra finanskrisen Lærdommer fra finanskrisen I kjølvannet av finanskrisen nedsatte Finansdepartementet et utvalg for å drøfte finanskrisens årsaker, vurdere virkningen av de krisetiltak som ble iverksatt, samt se på hvilke

Detaljer