HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2"

Transkript

1 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: DEFINER BEGREPENE BASISPENGEMENGDE OG M2 Vi skiller mellom 3 forskjellige pengemengdestørrelser: M0 Basispengemengde: sedler, mynt og innskudd i Norges Bank M1 M1 Smale pengemengdebegrepet: publikums beholdning av norske sedler og mynt, samt innskudd i forretnings-, sparebanker og Norges Bank M2 Brede pengemengdebegrepet: M1 + publikums øvrige bankinnskudd inkl deres beholdning av sertifikater. SSB definerer basispengemengden som summen av bankenes og pengeholdende sektors beholdning av norske sedler og mynt i omløp samt deres innskudd i Norges Bank (herunder bankenes folioinnskudd og F-innskudd). HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2 Gå til Norges Banks hjemmeside og finn frem til "Historical Monetary statistics, Kapitlet Monetary aggregates: aspx. Lag en figur i Excel som viser utviklingen (veksten) av M0 og M2 (målt som årsgjennomsnitt av månedsobservasjoner, jfr. tabell 3) , , , , ,0 100,0 M0 M2 10,0 1,0 Utviklingen av M0 og M2 i Norge.

2 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: ,200 1,000 0,800 0,600 0,400 M0 som andel av M2 0,200 0,000 Utviklingen av M0 i forhold til M2. UTVIKLINGEN AV M0 OG M2 Helt siden 1848 har Norge opplevd en jevn vekst av M0 og M2. Dette skyldes den industrielle revolusjonen og en stadig vekst i finans og bank sektoren som følge. Internasjonal konjunkturoppgang ga tilløp til økt produktivitet, større offentlig pengebruk og større intensiver til investering, dette gjelder særlig i begynnelsen av 1900-tallet. Dette førte til en voksende trend i pengemengden. UTVIKLINGEN AV M0 SOM ANDEL AV M2 I 1819 ser vi at M0 = M2, det betyr i praksis at all pengemengden var valuta i form av sedler og mynt. Det var først i 1820 at den første sparebanken i Norge ble etablert, og ikke først på midten av århundre før forretningsbanker komi gang 1. Fram til andre verdenskrigen synker M0 som andel av M2. Dette gjenspeiler utviklingen av den norske bankvesen hvor vi har en stor vekst i etableringen av sparebanker og finansbanker. I perioden har antall banker økt fra 119 til 192, forvaltningskapitalen gjennomgikk en jevn økning fra 979 til 5461 millioner kroner 2. M0 andelen synker og det er stadig flere som plasserer sine penger i banker. Siden 1905 hadde norsk økonomi vært preget av vekst innenfor internasjonalt system med frihandel og stabilt pengevesen basert på gullstandard. Ved krigsutbruddet gikk dette systemet i oppløsning. Dette bidro til at den stabile veksten ble avløst av en økonomisk boom som danner en avgjørende bakgrunn for krisen i 1920-årene. Som nøytralt land kunne Norge dra nytte av sterk stigende priser internasjonalt og økt etterspørsel etter importvarer fra parter i konflikten. Etter at gullstandarden var 1 Knutsen Sverre - Vern Mot Kriser (2000) s.21 2 Knutsen Sverre - Vern Mot Kriser (2000) tabell 3.1

3 fjernet kunne myndigheten finansiere seg ved å trykke penger. Myndigheten kunne bruke mer penger og føre en ekspansiv pengepolitikk, dette førte til en sterk inflasjon. Børsen kom i en sterk stigende trend der stadig flere ble tiltrukket av store og raske gevinster. Totalindeksen har steget fra 106 poeng i 1915 til 305 poeng i Forutsetningen for den sterke og vedvarende ekspansjonen i aksjemarkedet var en sterk vekst i utlånsmengden. Noe som fører til en oppgang i pengemengden. Under andre verdenskrig viste bankene synkende lønnsomhet ettersom det var veldig liten etterspørsel etter nye lån. Bankenes utlån ble mer enn halvert mens innskuddsmassen økte. Det ser vi tydelig på grafen hvor vi får en kraftig økning av M0 i forhold til M2. Etter andre verdenskrig og til i dag har andelen mynter og sedler gått sakte ned. Det er særlig under innføringen av informasjonsteknologien som har åpnet muligheter for e-banker, kredittkort, minibanker. Denne utviklingen er i tråd med grafene som viser at M2 har vokst til å bli over ti ganger så stor som M0. SAMMENDRAG AV MISHKIN, KAPITTEL 12 HISTORISK UTVIKLING AV BANKSYSTEMET Utviklingen av det moderne banksystem i USA begynte med stiftelsen av the Bank of North America i 1782 i Philadelphia. Perioden var preget av spørsmålet om hvorvidt bakene skulle styres av enkelte stater eller et sentralisert organ. I 1791 the Bank of the United States ble opprettet, den fungerte både som en privat og som sentralbank. Det kom store protester fra bønder og andre som hadde interesser i å ha en mer lokal bankvesen. Under presser ble Bank of the United States lagt ned. Krigen med britene i 1812 førte til et akutt behov for å reise midlene til krigsføringen. Det førte til at kongressen vedtok å opprette the Second Bank of United States i Det var det andre forsøket for å sentralisere bankvesenet. USAs syvende president Andrew Jackson ( ) var sterkt imot denne sentraliseringen av banksystemet og han la ned veto mot the Second Bank of the United States i Sentralbank funksjonen dukket ikke opp igjen før i 1913 i form av the Federal Reserves. Frem til 1863 var det ingen nasjonal valuta i USA. Bankene funderte seg i all hovedsak med banknotes, som var pengesedler som kunne veksles mot gull. Disse ble ofte verdiløse pga av svindel, svikt i rutiner og manglende statlige reguleringer. I 1863 ble et nytt banksystem innført, kalt national banks. Disse ble holdt under oppsyn av det nye organet the Office of the Comptroller of the Currency, en avdeling av US Treasury. Under depresjonen i gikk 9000 banker konkurs. Dette førte til opprettelsen av Federal Deposit Insurance Corp, som skulle sikre innskuddene i bankene. Banker som var medlemmer av 3 Knutsen Sverre - Vern Mot Kriser (2000) s.54, 55

4 Federal Reserves systemet var pålagt å bli medlemmer av FDIC, og de som ikke var pålagt medlemskap valgte å bli medlemmer. I kjølevannet av mange finansielle fiaskoer av kommersielle banker, ble de vedtatt nye reguleringer av FDIC. Disse reguleringene er kjent som Glass-Steagel Act og gikk ut på å forby spekulasjon i verdipapirmarkedet. FINANSIELL INNOVASJON OG UTVIKLING AV BANKSYSTEMET Endringer i det finansielle miljøet i starten av 1960-årene førte til at den gamle måten å drive bank på ble mindre og mindre lønnsom. Uforutsigbare endringer i inflasjonen og renter førte til at det ble vanskelig å forutsi fremtidige økonomiske utsikter. Man innså at for å overleve måtte man endre kursen, for å holde takten med utviklingen. Finans institusjoner har brukt mye energi på å finne nye produkter som kunne treffe kundenes behov og skape fremtidige inntekter, en prosess som kalles for financial engineering. Forfatteren foreslår at vi har 3 typer for finansiell innovasjon: 1) respons på endring i etterspørsel 2) respons på endring i tilbud 3) og respons på nye forskrifter og regler En avgjørende faktor som har forandret etterspørsel etter finansielle produkter er en dramatisk økning i volatiliteten på styringsrenten. På 1950-tallet har renten på T-bills variert mellom 1,0% til 3,5%. På 1970-tallet svingte den mellom 4,0% til 11,5%. Stor variasjon i styringsrenten førte til både store gevinster og store tap på kapitalen. Den økte renterisikoen førte til en økning i etterspørselen etter finansielle produkter som kunne eliminere eller redusere denne risikoen. I 1975 kom bankenes svar på denne problematikken i form av flytende lån og finansielle derivater. Ved bruk av futures og swap kontrakter kunne man hegde seg mot risikoen, samtidig som finansielle institusjoner kunne tjene penger på slike standardiserte kontrakter. Utviklingen av informasjonsteknologi hadde to store virkninger på finansielle institusjoner. Den første har ført til en mye lavere kostnad på finansielle transaksjoner. Den andre har gjort det enklere for investorer å innhente informasjon, dermed gjøre det enklere å utstede verdipapirer. Informasjonsteknologien har åpnet nye muligheter som kreditt- og debetkort, minibanker og etter hvert internettbanker. Bank industrien er en av de mest tung regulerte industrier i Amerika. Innføring av reservekrav og rentetak førte til en begrensning på bankenes profittmuligheter. Slike tiltak skapte incentiver til finansiell innovasjon. En løsning i form av Money market mutual funds og Sweep accounts har kommet ganske fort på plass. Money market mutual funds betaler renter på vanlig måte, men var ikke pålagt noe reservekrav eller rentetak. Sweep accounts tok ut eventuelle overskudd på kundekontoer og investerte de i verdipapirer over natten, slik at kapitalen ikke var utsatt for reservekrav.

5 BANKSYSTEMETS STRUKTUR Det er omtrent banker i USA, noe som er langt flere enn i de fleste andre land. De 10 største bankene i USA står for bare ca 50% av den samlede forvaltningskapitalen i bank industrien. I mange europeiske land det er en tendens til at det er få store banker som dominerer. En slik situasjon skyldes et såkalt branching forbudet, eller forbudet mot sammenslåing av banker på tvers av stater. Som en respons til dette problemet ble det utviklet bank holding companies og minibanker, som gjorde det mulig å føre drift på tvers av stater. I 1994 ble oppkjøp av andre banker i andre stater legalisert med vedtaket om The Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficency Act. Dette førte til fusjoner og oppkjøp av andre banker. Fra bankenes perspektiv var det en positiv utvikling da de hadde flere stater å operere i og dra nytte av stordriftsfordeler. I tider hvor det går dårlig i en stat hadde man andre stater å forholde seg til. Fjerningen av restriksjoner hadde til hensikt å føre til større konkurranse og dermed en mer effektiv bankbransje med mindre sjanser for bankkriser. En viktig begivenhet i bankvesenet i USA fant sted i 1933 ved Glass-Stegall forskriftene. Denne forskriften gikk ut på at bankene hadde ikke lov å drive med forsikring eller verdipapirhandel. I 1999 ble denne forskriften opphevet. Dette ga opphav til nye konsolideringsmuligheter mellom banker og finansinstitusjoner. BANKBRANSJEN INTERNASJONALT I 1960 bare 8 amerikanske banker hadde operert i utlandet. I dag har vi omtrent 100 slike banker med forvaltningskapital over 1,5 trillioner dollar. En slik økning har sine årsaker i globalisering, stor etterspørsel etter utenlandsvaluta og lån, potensiell høy inntjening.

6 KILDER Knutsen Sverre - Vern Mot Kriser (2000) Norges Bank (Chapter 5 Monetary aggregates in Norway)

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Pengeflytting før og nå

Pengeflytting før og nå Pengeflytting før og nå Gunnvald Grønvik og Leif Veggum 1 I løpet av 100 år har det skjedd store endringer i måten betalinger skjer på. Det har skjedd endringer i hva slags penger som blir brukt i det

Detaljer

Working Paper Series 2/08

Working Paper Series 2/08 Working Paper Series 2/08 BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Noen innledende

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

Norges Banks system for å styre renten

Norges Banks system for å styre renten Norges Banks system for å styre renten Lars-Christian Kran, konsulent i Markedsoperasjonsavdelingen, Grete Øwre, kontorsjef i Avdeling for finansiell infrastruktur og betalingsmidler 1 I artikkelen gjør

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

No. 18 2011. Staff Memo. Når staten tar kontroll. Bankkrisen fra 1991 1993. Trond Gram

No. 18 2011. Staff Memo. Når staten tar kontroll. Bankkrisen fra 1991 1993. Trond Gram No. 18 2011 Staff Memo Når staten tar kontroll Bankkrisen fra 1991 1993 Trond Gram Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

KAPITTEL 2. Prisstabilitet kommer ikke av seg selv. Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1

KAPITTEL 2. Prisstabilitet kommer ikke av seg selv. Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Prisstabilitet kommer ikke av seg selv Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Vi kan gå til historien for å lære, slik at vi står bedre rustet til å treffe de rette valgene framover. Svein Gjedrem tar utgangspunkt

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 Mye vil ha mer Kina er tjent med den valutapolitikken

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Gunnvald Grønvik og Eline Vedel 1 Sentralbanken er bankenes bank og har dermed en viktig oppgave som oppgjørsbank, det vil si som formidler av betalinger

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Overgangen til inflasjonsstyring, som for vår del skjedde i 21, fortonte seg kanskje der og da som overgang til et nytt og

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer