Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no"

Transkript

1 Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn Oppgave 1 - Sammendrag av kapittel 8 i Mishkin En kritisk suksessfaktor for en sunn og frisk økonomi er et effektivt finansvesen som på en fornuftig måte kan allokere kapitalen dit hvor den hører hjemme. Mishkin bruker eksempelet Produktive Paula, fremfor Benny the Bum. Gordon Gekko fra filmen Wall Street i 1987 har et utspill som passer fint som en sammenfatning av dette kapittelet; The most valuable commodity I know of, is information. Etter å ha lest dette sammendraget bør man forstå hvorfor. Mishkin innleder med en oppramsing av ulike karakteristika ved finansvesenet, som det senere søker å forklare. Jeg vil ikke ramse opp alle faktaene,da de lett kan oppsummeres i to punkter: Finansvesenet er den mest gjennomregulerte bransjen vi kjenner til, og offentlig omsatte verdipapirer brukes svært lite relativt mot privat kapitalformidling (i motsetning til hva man skulle tro). Dette strider mot naturlige effektivitetsgevinster med tanke på transaksjonskostnader, og det må opplagt være en grunn til dette. Det kan i grove trekk tilskrives to ulike problemer, henholdsvis asymmetrisk informasjon og interessekonflikter. Asymmetrisk informasjon Asymmetrisk informasjon er en situasjon hvor den ene partens informasjon er utilstrekkelig til å kunne ta presise beslutninger om transaksjoner. Dette er et viktig problem ved kapitalformidling, og leder ut i to tilfeller kjent som skjevt utvalg og moral hazard, som gjør seg gjeldende henholdsvis før og etter en transaksjon gjennomføres. Skjevt utvalg: Långiver har utilstrekkelig informasjon om låntager, og det må derfor være naturlig å anta at de som mest aktivt søker lån er de minst betalingsdyktige da de er fullt klar over at de ikke vil tilbakebetale lånet. Når renten stiger er det dem som har tenkt til å betale tilbake som trekker seg unna da de føler det blir urettmessig dyrt. Moral hazard: Låntager vil kunne gå inn i engasjementer som ikke er ønskelig for långiver, ettersom det kan øke risikoen for mislighold. Med andre ord, når det ikke er deres egne penger, føler de ikke det samme ansvaret, og dette kan gi uønsked atferd. Dette fører igjen til at långiver ikke ønsker å gi lån, selvom et lån muligens burde vært gitt. På aggregert nivå vil lite utlån virke dempende på økonomisk aktivitet ettersom lønnsomme investeringer ikke blir gjennomført.

2 Geork Akerlof har illustrert problemet i et anerkjent eksempel kjent som lemons-problemet. Eksempelet tar for seg bruktbilmarkedet, der bruktbiler av samme type kan være i svært ulik stand. En dårligstelt bil refereres til som en lemon, mens en strøken bil refereres til som en peach. Ettersom en bruktbilkjøper ikke vet om bilen han ser på er en lemon eller en peach vil rasjonell atferd tilsi at han byr en pris midt i mellom. Dette vil i det lange løp vil føre til at noen selges for billig og noen for dyrt, men i snitt blir dette en riktig pris. Problemet gjør seg likevel gjeldende ettersom selgerne som har gode biler, ikke ønsker å selge dem for billig, mens de som skal selge dårlige biler mer enn gjerne vil selge til overpris. Konsekvensen er at de gode bilene forsvinner fra markedet mens de dårlige bilene blir værende, som igjen fører til liten omsetning og et dårlig fungerende marked. Her bør vi minnes sitatet i innledningen hadde kjøperen hatt god informasjon om bruktbilene kunne han gjort en meget god handel, følgelig eksisterer det et insentiv til å produsere informasjon ettersom den viser seg å være lønnsom. Den samme analogien overføres direkte til finansmarkedene. Kan man ikke skille mellom et sterkt eller svakt selskap vil man betale gjennomsnittspris, som fører til at sterke solide selskaper trekker seg unna. Investoren er ikke dum, så derfor ønsker han ikke å investere i obligasjoner, som igjen fører til et svakt fungerende verdipapirmarked. Dette er med på å forklare hvorfor offentlig omsatte verdipapirer ikke er den vanligste formen for gjeld. Produksjon av informasjon vil løse problemet med asymmetrisk informasjon, men her dukker det opp enda en utfordring, nemlig gratispassasjerproblematikken ved kollektive goder. Dersom en investor bruker penger på å fremskaffe informasjon som viser seg å være lønnsom, kan andre investorer slenge seg på bølgen og følgelig etterlate seg svært liten profitt til vedkommende som har betalt for informasjonen. Dette fører til at investoren ikke kjøper informasjonen i utgangspunktet, og for lite informasjon blir produsert. Man kunne tenkt seg at myndighetene kan produsere informasjon, men hvor populært er det om myndighetene skal spre negativ publisitet om enkeltselskaper? Man har til en viss grad ved krav om revisjon oppmuntret selskapene til å produsere informasjon på egenhånd, men dette er likevel ikke nok til å forhindre at privat kapitalformidling forblir den viktigste formen for gjeldsopptak. Banker som blir eksperter på informasjonsproduksjon kan trekke til seg innskudd ettersom de tjener penger på informasjonen de produserer. hvis det ikke er mulig å omsette lånet offentlig vil ikke gratispassasjerer kunne tjene på andres informasjon. I det siste tiåret hvor vi får stadig bedre informasjonsteknologi har det vist seg at aktiviteten i aksje og obligasjonsmarkedene har tatt seg opp, som forventet.

3 Tiltak mot asymmetrisk informasjon: Ved å kreve at låntager stiller sikkerhet kan man redusere både skjevt utvalg og moral hazard, da låntager ikke føler seg like fri for ansvar som han ellers ville gjort. Myndighetene kan også pålegge reguleringer, som eksempelvis revisjonsplikten nevnt over. Finansielle formidlere kan unngå gratispassasjerproblematikken og følgelig produsere lønnsom informasjon. Restriktive kontrakter som legger sterke føringer til låntager kan også bidra til å redusere informasjonsproblemer både pre og post-transaksjon. For eksempel kan et billån inneholde avtaler om at låntager må sende bilen på service slik at sikkerheten for lånet holder seg verdifull. Interessekonflikter Her er stordriftsfordeler et nøkkelord. Store finansinstitusjoner kan redusere kostnadene ved informasjonsproduksjon ved å etablere langsiktige, brede kundeforhold. En annen ting de da også produserer er kostnadene ved interessekonflikter. Dette gjør seg utslag i informasjon av lavere kvalitet. Dette er et generelt problem når man har flere mål. Som jeg nevnte over er det ikke lett for myndighetene å publisere negativ informasjon om enkeltselskaper fra et politisk synspunkt. På samme måte vil det ikke være lett for en finansinstitusjon å spre negativ publisitet om sine kunder. Et eksempel er investeringerbanker som både driver med corporate finance og aksjeanalyse av samme selskap. Dersom analysene er helt ærlige, og selskapet ikke er i toppform, kan man forvente at corporate finance-avdelingen vil få færre oppdrag. Det samme kan sees i selskaper som både driver med revisjon og konsulentvirksomhet: Kan man på en ærlig og forventningsrett måte revidere arbeidet til sine kollegaer? Ulike tiltak har blitt gjennomført for å hanskes med problemet, foreksempel Sarbanes-Oxley act, og Global Legal settlement, begge fra Et problem ved disse løsningene er at separering fører til lavere stordriftsfordeler, men her kreves det en avveiing mellom hva som er mest alvorlig interessekonflikter eller svakere stordriftsfordeler?

4 Oppgave 2 Svar på spørsmål til excel-ark Spørsmål 1: BNP er et mål på den samlede økonomisk aktiviteten i et land. Det samfunnsøkonomiske kretsløpet, også kjent som generalbudsjettet, kan illustreres slik 1 ; Bokstavene har følgende tolkning; (X-Q) blir derfor nettoeksport, og er i vårt tilfelle lik (-0,1128*BNP). Spørsmålet blir da; , Spørsmål 2: Her er vi nødt til å benytte oss av innsikten i oppgave 1, i kombinasjon med en ny variabel, D. Løser generalbudsjettet med hensyn på bruttoinvesteringene; 1 Steigum. Side 39ff

5 År: Privat konsum C Offentlig konsum G Eksport X Import Q Netto nasjonalprodukt NNP Kapitalslit D Bruttoinvesteringer I Spørsmål 3: Deler KPI på 100 for å finne kpi-deflatoren, og benytter denne til å finne bruttoinvesteringer i faste priser. Resultatet følger i tabellen: År Bruttoinvesteringer KPI / ,429 1,595 Bruttoinvesteringer, faste priser 765,67 433,10 630,09 Spørsmål 4: KPI Hva skjer fra 1914 til 1920, for så gjennom 20-tallet? Hvis vi kaster et blikk på konsumprisindeksen ser vi at den har vokst fra 100 til 300, bare fra Denne perioden er svært viktig for å forstå bankkrisen i starten av 20-årene som er tema for neste publisering.

6 Bruttoinvesteringer, faste priser 1000,00 500,00 0, Nicolai Rygg så det som sin oppgave å bekjempe den kraftige inflasjonen og bringe kroneverdien tilbake til sin førkrigsverdi. Dette kaller vi for Paripolitikken ettersom kronen skulle tilbake til pari. Det som det derimot er viktig å skille mellom her er om deflasjonen fra 1920 og fremover skyldes paripolitikk eller noe annet. Den kraftige internasjonale krisen som forplantet seg i Norge fra og med høsten 1920 var årsaken til at prisene begynte å falle 2. Den Norske deflasjonen er blant annet mildere enn i både Sverige og Danmark, som kom tilbake til parikurs tidligere enn Norge. Rygg iverksatte noen kontraktive tiltak, men måtte gi opp og heller gi produksjonsstøtte til bankene, da den Norske bankkrisen virkelig forsterket seg i Hjelpen de ga til bankene dempet faktisk prisfallet i Norge 3. Likevel må det være liten tvil om at paripolitikken ga uønskede konsekvenser for Norsk økonomi. Hvis vi ser på bruttoinvesteringer i faste priser ser vi at de sank betydelig fra , for deretter å ta seg noe opp igjen frem til Data på BNP viser også at den økonomiske veksten i Norge var svært dårlig i perioden , men også dårlig i perioden Knutsen og Ecklund Side 124ff 3 Samme 4 Knutsen og Ecklund 2000, side 130ff

7 Spørsmål 5: Hvis vi 6000 ser på utviklingen av 5000 pengemengden ser det ut til at den 4000 synker hele veien fra og med 3000 Nominell M til Korrigerer vi for Realpengeme endringer i 1000 prisnivået ser vi at ngden M2 0 realpengemengden faktisk ikke begynner å synke før i perioden Som påpekt over var paripolitikken ment å starte fra Funnet vårt tyder på at dette ble utsatt til tallet 5. Årsaken til at paripolitikken ble utsatt var de store problemene som eksisterte i banksektoren. Det vil være en logisk umulighet å hevde at paripolitikken var årsaken til bankkrisen, da den ikke kom skikkelig i gang før bankkrisen var over toppen. Fra slutten av 23 frem til starten av 26 styrket kronen seg jevnt, og det ble foreslått å gullfeste den på 80% av opprinnelig pari kurs 6. 5 Knutsen og Ecklund 2000, side 124ff 6 Samme

8 Oppgave 3 - Hovedtrekk i utviklingen av det Norske bankvesenet før 1920 I denne oppgaven vil jeg ta for meg utviklingen av det Norske bankvesenet før Jeg vil så langt det lar seg gjøre, ikke skildre utviklingen i forsikringsvesenet og meglervesenet. Hvordan selve strukturen hva antall og type banker angår, henger tett sammen med hvilke reguleringer og tilsyn som eksisterer i en økonomi. Dette påpekes særlig av Mishkin, så jeg anbefaler leseren å kaste et blikk på sammendraget av Mishkin kapittel 12, som du finner her på bloggen min. Ulike banktyper Før jeg tar for meg utiklingen av banksystemet i Norge er det hensiktsmessig å ta en gjennomgang av ulike typer banksystem. Gjennom 1800-tallet vokste det frem hovedsakelig to ulike hovedtyper, henholdsis universalbanker og spesialiserte banker. Spesialiserte banker var eksempelvis sparebanker, investeringsbanker og forretningsbanker, og her var det særlig depositobanker som ble de mest vanlige. Disse bankene fundet seg med innskudd, og drev i stor grad med kortsiktig handelsfinansiering, noe som ga bankene god likviditet. Dette ble kalt for et anglosaksisk banksystem da dette var den dominerende formen i England, Skottland og USA. (Norge hadde ikke et velutviklet verdipapirmarked på 1800-tallet 7, derfor vokste ikke investeringsbanker frem på samme måte som i utlandet.) Universalbanker kombinerer derimot ulike typer av spesialbanker og gir både langsiktig og kortsiktig kreditt, såkalt mixed-banking. Dette gir ikke like god likviditet for banken gitt at innskudd stadig er kortsiktige. Det holder imidlertid ikke bare å ha en kombinasjon av korte og lange utlån for å karakteriseres som en universalbank. Særegent ved universalbankene er at de involverer seg sterkt i sine klientbedrifter, som bidrar til å minimere kostnader ved informasjonsasymmetri, såkalte agentkostnader. Økonomisk teori (se sammendraget av Mishkin kapittel 8) peker derfor på at universalbanker er den naturlige, mest effektive formen for bankvirksomhet. Likevel skal vi senere i oppgaven se at dette ikke vokste frem i Norge under denne perioden. Den tidlige oppstart Ved inngangen til 1800-tallet var Norge svært forskjellig både fra Norske forhold i dag, og fra Europa og resten av verden i datiden. I denne oppgaven skal jeg som tittelen antyder kun fokusere på utviklingen i Norge, men det er likevel verdt å nevne at Italia hadde finansielle virksomheter allerede fra middelalderen av, der vi så fødselen av moderne regnskap med dobbel bokføring 8 7 Knutsen 2001, side 12 8 Knutsen 2001, side 3

9 Finansvesenet var ikke i særlig grad utviklet i Norge, og dette kan muligens henge sammen med at industrialiseringen ikke for alvor var kommet i gang 9. Senere i oppgaven skal vi se at den finansielle strukturen som vokste frem på 1800-tallet ble svært desentralisert, og dette korresponderte sterkt med utviklingen som skulle vokse frem i Norsk industri 10. Mesteparten av kapitalfordmidlingen skjedde via private aktører ettersom det ikke fantes banker i Norge før på 1820-tallet hvor forretningsbanker (tidligere kalt aksjebanker)ikke eksisterte før på 1850-tallet! Derimot hadde forsikringsselskaper vokst frem ved inngangen til 1800-tallet. Dette var i forbindelse med Napoleonskrigene som medførte at allmuen ønsket å sikre seg økonomisk - særlig mot dødsfall. Ettersom dette markedet vokste så raskt ble det fort uoversiktlig, og dette medførte at Kongen av Danmark-Norge grep inn og opprettet en offentlig tilsynskommite, dette var det første offentlige tilsynet med finansvesenet som vi hadde i Norge. Dette tilsynet hadde ingen myndighet til å gripe inn, men produserte informasjon for allmuen (se også sammendraget av Mishkin kapittel 8, som omhandler tiltak mot informasjonsproblemer). Ettersom de ikke hadde myndighet, samtidig som de rådet over lite ressurser, ble ikke denne kommiteen like effektiv som man hadde ønsket. En Dansk sparekasse som hørte innunder en forsikringsanstalt dannet forbildet for den første Norske sparebanken. Denne ble opprettet i 1822 som følge av en kommisjon nedsatt av stortinget i 1821 for å adressere om en Norsk sparebank var hensiktsmessig hvor hensikten var at vanlige folk skulle ha mulighet til å spare penger til alderdom eller sykdom 11. Sparebankene, i motsetning til forsikringsselskapene, ble underlagt tilsyn nærmest fra starten av. Dette var delvis fordi sparebankene skulle være almennyttige Indretninger 12. I 1824 ble det derfor vedtatt en lov for sparebanker, som skulle kontrollere driftsprinsipper og soliditet ettersom det hadde vokst frem sparebanker i flere storbyer. Loven var organisert på en slik måte at bankene frivillig måtte søke om approbasjon, og dersom de ikke ønsket dette kunne ikke myndighetene verken kontrollere dem eller nekte dem drift. På denne måten ble det et slags kvalitetsstempel, og bankene så det derfor som lurt å bli med i denne ordningen, dersom de skulle tiltrekke seg innskudd. Antallet sparebanker vokste raskt, og i 1840 eksisterte det 25 sparebanker, hvorav 21 av disse var i de store byene. I de neste 20 årene vokste antallet kraftig, først til 90, for deretter så mange som 174 i Dette må sees i sammenheng med en sterk økonomi og særlig sterk vekst i industrien ettersom Norge ble mer industrialisert, og dette medførte behov for finansiering. Sparebanker drev nemlig også med finansiering av bedrifter ettersom forretningsbankvesenet ikke var utviklet i like 9 Knutsen og Ecklund 2000, side Knutsen 1995,side Se Knutsen 2001, side 11 eller Knutsen og Ecklund 2000, side Knutsen og Ecklund 2000, side 24

10 stor grad. Den Første forretningsbanken ble etablert i 1848 Arendalskrakket: (Christiana Kreditkasse), men veksten var ikke like kraftig -Utgangspunkt i Norsk skipsfart som den hadde vært i sparebankvesenet. -Mange banker i Arendal hadde finansiert shipping Så langt har jeg tatt for meg den første startfasen av det -Første store krisen i norsk Norske bankvesenet. Fra og med 1870 begynner den såkalte formative perioden i bankvesenet, der særlig bankvesen, og tydeliggjorde forretningsbankene vokser kraftig. Dette varte helt frem til og behov for tilsyn med med første verdenskrig 13. Flere forretningsbanker forsøkte å sparebankene. ekspandere og utvikle seg til universalbanker, men siden Norges-Bank hadde monopol på å utstede sedler var det ikke lett å finansiere seg. En annen svært viktig årsak var den sterke lokale motstanden de ble møtt med i distrikene. Det var en frykt for at store nasjonale banker ville trekke kapital inn til storbyene. Dette førte til at lokale sparebanker i Norge gjorde mye av det samme som universalbanker gjorde i andre land, og som nevnt over ble det svært mange sparebanker utover 1800-tallet. Dette gjorde igjen at myndighetene på 1850-tallet så seg nødt til å stramme opp reguleringene overfor sparebankene. På 1880-tallet ble det tatt opp i regjeringen å styrke kontrollen med sparebankvesenet, som en videreføring av den gradvise skjerpingen siden 1850-tallet. Spesielt var det observert i våre naboland at en bankinspektør som sentraliserte tilsynet muligens også kunne være bra for Norge. På samme måte som med forsikringsbransjen nevnt innledningsvis var dette av hensyn til innskyterne, som tilhørte de mindre bemidlede Klasser 14. Dette er også en delforklaring til man ikke var spesielt opptatt av å regulere forretningsbankene, ettersom de hadde en helt annen kundegruppe. Free banking stod sterkt i Norge, og forretningsbanker skulle ikke bli underlagt kontroll før aksjeloven av Styrkingen av sparebank-reguleringene ble delt i to. På den ene siden skulle det være en intern gruppe som skulle drive kontroll med bankenes bøker, samtidig skulle det ansettes en bankinspektør som en ekstern uavhengig kontroll. Dette ville ha en effektiviserende egenskap ved informasjonsinnhenting. Dette kan muligens sammenlignes med de informasjonsfordelene en universalbank typisk har ved klientkontakt, som vi i Norge ikke hadde på den tiden. Mange var svært skeptiske til en slik sentralisert tilsynsmyndighet. Samtidig som debatten om økt tilsyn pågikk, opplevet Norge sin første alvorlige krise det såkalte Arendalskrakket. Krakket illustrerte at sparebankene drev med virksomhet som var forbeholdt forretningsbanker i andre land. Det var en bred enighet om at offentlig kontroll med sparebankene måtte 13 Knutsen 2003, side 148/ Knutsen og Ecklund 2000, side Knutsen og Ecklund 2000, side 33

11 forbedres, ettersom sparebankene som non-profit organisasjoner ikke hadde noen eiere med interesser av forsvarlig drift. Arendalskrakket ble brukt som eksempel da det i 1887 ble gjennomslag for å styrke tilsynet av sparebankene, som i 1882 hadde blitt avvist av stortinget. Norges Bank Så langt i oppgaven har jeg implisitt sagt at Norge hadde en sentralbank da jeg nevnte seddelmonopolen. I dette avsnittet skal jeg si litt om rammeverket for fremveksten av det finansielle systemet som eksisterte i Norge. Norges-Bank ble etablert allerede så tidlig som 1816, hvis hensikt var å sikre etableringene av et stabilt, nasjonalt pengevesen 16. Seddelmonopolen til Norges-Bank var svært uvanlig i forhold til andre land. (I England var det riktignok seddelmonol i storbyen.) Banken hadde store stor andel utlån til publikum, hvor disse i all hovedsak var langsiktige. Svak likviditet på eiendelssiden gjorde Norges-Bank i liten grad i stand til å fungere som en LOLR (lender of last resort), som er blant en sentralbanks viktigste funksjoner. Det var da et behov for å etablere en ny bank, Hypothekbanken (opprettet 1851), som kunne avlaste Norges-Bank. Det var særlig på langsiktige pantelån at Hypothekbanken ble stor. Selv om Norges- Bank ble mer likvid ble de ikke en skikkelig LOLR av den grunn, dette viste seg under bankkrisene på 1880-tallet og særlig under Kristiana-krakket i Kontrasten er stor i motsetning til våre naboland, som tidlig fikk en virkelig sentralbank. Dette er også en delforklaring til at Norge ikke utviklet et universalbanksystem - avhengighet av en LOLR, grunnet sin iboende ustabilitet tilknyttet mismatchen mellom aktiva og passivasiden 17. Forretningsbanker også? - Uten tilsyn? Som vi har sett var det sparebankene som var størst i Norge på 1800-tallet. Forretningsbankene passerte ikke sparebankene i forvaltningskapital før århundreskiftet etter en kraftig vekst i antall i 1890-årene 18. Den kraftige veksten både i sparebanker og forretningsbanker, 1800-tallet sett i sin helhet, ledet veien for økt tilsyn. Stortinget behandlet forslaget om å ansette en nasjonal sparebankinspektør i Norge. Flertallet i næringskomiteen var negativ til denne formen for regulering. Blant annet ble det hevdet at en slik sentralisert kontrollmyndighet var ineffektiv, som også hang sammen med en prinsipiell motstand mot å utvide byråkratiet. Videre ble det argumentert for at hvis ansvaret ble overført fra det lokale til det sentrale ville fenomenet moral hazard oppstå. Knutsen og Ecklund argumenterer også for at 16 Knutsen 2001, side For en grundig gjennomgang av on-balance immunisering se foreksempel Saunders, Financial Institutions Management. 18 Knutsen 2001, side 13

12 sparebankinspektøren var et skritt på vei mot å erstatte tilliten som var så sentral i Norske banker med et formalisert og upersonlig tilsyn 19. Dette er igjen et eksempel på den sterke lokale forankringen som eksisterte i Norge på denne tiden. Forsøk fra hovedstadsbankene på å bygge ut lokale avdelinger og filiaer i distriktene ble møtt med så sterk motstand at det måtte oppgis. På denne måten var utviklingen i Norge preget av et svært desentralisert forretningsbanksystem. Sparebankene opererte nærmest som forretningsbanksubstitutter i store deler av 1800-tallet. Den første sparebankinspektøren ble ansatt i år 1900, noe senere enn tilsvarende tilsyn i naturlige sammenligningsland. Dette ble først tatt opp i 1887, men denne gangen var det, med kristianiakrakket friskt i minnet, betraktelig mindre motstand. Det kan likevel ikke sies å være en direkte sammenheng mellom dette initiativet og kristianiakrakket. 20 Intensjonen var å fremme en sikrere forvaltning i sparebankene, ettersom det var påpekt svikt i administrasjonen av bankene flere ganger. Det var eksempelvis vanskelig å kontrollere om informasjonen som bankene sendte inn var ærlig, og en inspektør ville således gi mer troverdig informasjon. Første verdenskrig Med svært begrensede muligheter for å frakte gull til sjøs brøt gullstandarden sammen, og Norges Bank var ikke lenger forpliktet til å veksle sedler til gull. Dette førte til at seddelpressen fikk en helt ny verdi, ettersom den nå kunne brukes fritt av myndighetene. Dette førte ikke overraskende til kraftig inflasjon, og en sterk kredittdrevet vekst i økonomien, men særlig i aksjemarkedet. Samtidig kunne Norge som nøytral aktør nyte godt av de stigende prisene på verdensmarkedene. Forretningsbankene vokste kraftig ettersom de stilte med kassekreditt til selskapene, samt tok på seg stadig mer risikable prosjekter. Fra 1914 til 1920 vokste antall forretningsbanker fra 119 til I 1915 startet sparebankinspektør Haugaard et omfattende arbeid med å avdekke og rette opp i alvorlige lovbrudd og mangler. Det ble foretatt omfattende undersøkelser, i mye større grad en hva tidligere var blitt gjort. Dette avdekket spekulasjonsvirksomhet blant sparebankene, eksempelvis høy belåning og kassakreditter uten 19 Knutsen og Ecklund 2000, side Knutsen og Ecklund 2000, side Knutsen og Ecklund 2000, side 56 tabell 3.1 Kristianiakrakket: -Kraftig innflytting til Kristiania, samt industrialisering skapte en massiv boligboble fra Da boblen sprakk i 1899 gikk samtlige forretningsbanker startet etter 1875 konkurs. -Ga også tragiske konsekvenser for aksjonærene som ble tvunget til å betale inn ytterligere nominell aksjekapital.

13 sikkerhet. Myndighetene gikk inn med ulike tiltak både for å få lagt om driften av sparebankene, og for å advare publikum om underliggende risiko. Daværende sparebankinspektør Haugaard ledet denne prosessen, med en mer aktiv stil en tidligere sparebankinspektører hadde hatt. Denne aktive forebyggingen førte også til at sparebankene ikke ble rammet av krisen på 1920-tallet (se publisering 3) like hardt som forretningsbankene. Haugaard tok initiativ til et styrket tilsyn med sparebankene, og kom med forslag om flere bankinspektører. Senere ble det også utviklet et rammeverk for et offentlig tilsyn, men dette ble ikke tatt med storm i stortinget. I 1919 var det likevel bred enighet om at sparebankinspektøren var ute av stand til å gjennomføre et effektivt tilsyn, og det ble vedtatt å gjøre sparebanktilsynet til et direktorat. Hvorfor ble det utviklet en hybridkarakter? Slik vi har sett utviklet det seg ikke universalbanker i Norge, men heller spesialiserte institusjoner som sparebanker, forretningsbanker. Likevel har vi sett at eksempelvis sparebankene ikke bare drev med nonprofit, konservativ drift. Som jeg skrev innledningsvis var det sterk motstand fra distriktene når det gjaldt sentralisering. I et slikt land var det ikke naturlig å få sentraliserte kapitalmarkeder, men snarere tvert imot fragmenterte. Dette spiller en viktig rolle i hva slags banksystem som blir naturlig. I 1910 gikk bare 15 % av skatteinntektene til staten, mens hele 85 % gikk til kommunene. Norge kan ifølge Knutsen trygt karakteriseres som en semi-sentralisert stat 22. At periferien hadde meget sterk innflytelse på sentrum, samtidig som innskudd var jevnt fordelt mellom profit og nonprofit-institusjoner begrenset mulighetene for universalbanker i Norge. Dette illustreres av et rammeverk utviklet av Daniel Verdier, omtalt i Knutsen 2003, som påpeker konflikten mellom sentrum og periferien samt at grad av segmenterte kapitalmarkeder har en sterk tilknytning til en segmentert bankstruktur 23. Dette ble også styrket i form av hovedstadsfiendtlig banklovgivning 24. En annen svært viktig grunn til at universalbanker ikke utviklet seg skikkelig i Norge er behovet for en LOLR, som Norges Bank ikke klarte å yte skikkelig før etter den formative fasen. Hvorfor har det seg da slik at sparebankene drev med forretningsgeskjefter, og kortsiktige roll-over kreditter som i realiteten var langsiktige og ga dem svekket likviditet? Universalbanker har tidligere utviklet seg i semisentraliserte stater som Sverige, Østerike og og Tyskland, men dette skjedde ikke skikkelig i Norge. Istedenfor fikk man en hybridkarakter som i utgangspunktet bestod av spesialiserte banker, men hvor det også var tegn til universalisme. 22 Knutsen 2001, side Knutsen 2003, side Knutsen 2001, side 17

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjoner med fortrinnsrett - Konsekvenser av en ny finansieringskilde for norske banker Anette Aaning Hordnes Lene Asphaug-Hansen Veileder Arne Dag Sti Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 3 Uke 15 Innleveringsdato: 12. 04. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1. Hva var årsakene til den norske

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån

En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån Mulige implikasjoner for husholdninger, banker og finansiell stabilitet Gry Flatabø Veileder: Professor

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Innhenting etter resesjoner Betydningen av resesjonens dybde og banksystemets størrelse

Innhenting etter resesjoner Betydningen av resesjonens dybde og banksystemets størrelse 02/14 ARBEIDSNOTAT WORKING PAPER Innhenting etter resesjoner Betydningen av resesjonens dybde og banksystemets størrelse Espen Bolghaug Samfunns- og næringslivsforskning AS Centre for Applied Research

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Peter Istad Brobakken Jørgen Rønning Valstadsve Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på

Detaljer

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 2008 28. jan. Permisjoner 1825 Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 43): 1. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen 2. Innstilling fra

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Finansiell endring Publisering 3

Finansiell endring Publisering 3 Page1 FINANSIELL ENDRING: PUBLISERING 3 Spørsmål 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? You never know who's swimming naked until the tide goes out. Warren Buffet, Investor Innledning

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer