Dette er den norske definisjonen av M0 og M2. I enkelte andre land er det helt andre inndelinger av M0,M1 og M2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er den norske definisjonen av M0 og M2. I enkelte andre land er det helt andre inndelinger av M0,M1 og M2"

Transkript

1 Av Martin Mjånes, Oppgave 1 M0 M0 er definert som basispengemengden. Dette tilsvarer pengeholdendes sektors beholdning av norske sedler og mynter i omløp( dette inkluderer ikke banker, pengemarkedsfond og statlige låneinstitutter), pluss bankens innskudd i Norges Bank. M2 M2 er definert som den brede pengemengden. sparebanker og forretningsbanker. Dette inkluderer M0, pluss innskudd i Dette er den norske definisjonen av M0 og M2. I enkelte andre land er det helt andre inndelinger av M0,M1 og M2 Oppgave 2 I 1819 besto hele pengebeholdningen av sedler og mynt, så M0 var på den tiden like stor som M2. Utviklingen siden den tid har vært at M0 stadig utgjør en mindre del av M2.

2 Oppgave 3 Av Martin Mjånes, Sammendrag av kapittel 12 (Mishkin) Den historiske utviklingen av banksystemet i USA I 1782 startet Bank of North America opp sin bankvirksomhet i Philadelphia som den første banken i USA. Dette vart en stor suksess, noe som førte til at mange andre banker vart startet i de påfølgende årene. Etter hvert vart det stor uenighet mellom statene og regjeringen om hvem som skulle styre over disse bankene, noe som førte til at Bank of United States vart etablert i Dette var en bank som fungerte som en sentralbank, men også drev med privat bankvirksomhet. I 1811 vart det bestemt etter politisk press at denne banken ikke skulle få fortsette, og banken vart lagt ned da konsesjonen gikk ut samme året. Etter hvert så skjønte myndighetene at det likevel var behov for en sentralbank, spesielt da de fikk problemer med å finansiere krigen som startet i Dette førte dermed til at Second Bank of the United States startet opp i Da Andrew Jackson vart valgt til president i 1832, la han inn veto mot at denne banken skulle få fornyet konsesjon og i 1836 var også Second Bank Of the United States et avsluttet kapittel i den amerikanske bankhistorien. Fra 1836 var hadde hver stat ansvar for sine banker, men reguleringen vart omtrent ikkeeksisterende. Dette førte til at mange banker gikk konkurs både på grunn av dårlig likviditet og i noen tilfeller banksvindel. Som en følge av dette vart National Bank Act opprettet i Dette var et banksystem som ga myndighetene større kontroll over de statlige bankene, ved at de skjerpet kapitaltilgangen, mens de føderale bankene fikk kjøre sitt eget løp. Som et resultat av denne ordningen fikk de da et dobbelt banksystem, der bankene ble holdt under oppsyn av statlige eller føderale myndigheter. Først i 1913 vart det igjen etablert en sentralbank igjennom Federal Reserve System. Dette vart gjort for å få i stand en enda sikrere bankvirksomhet. Alle de nasjonale bankene ble påtvunget medlemskap, mens de statlige bankene kunne velge. Svært få valgte da å melde seg inn på grunn av høye kostnader forbundet med et slikt medlemskap. I løpet av depresjonsårene gikk rundt 9000 banker konkurs, og innskyterne i disse bankene mistet da innskuddene sine. Som en følge av dette vart Federal Deposit Insurance Corporation etablert i Dette var en forsikringsordning som forsikret kundens innskudd i tilfelle nye bankkonkurser. Samme året vart det også opprettet nye regler for hvilke aktiviteter bankene kunne ta del i under navnet Glass-Stegall Act. Bankene måtte da skille ut sine investeringsvirksomheter, som da vart videreført som egne investeringsbanker. Denne loven vart gjeldende helt frem til opphevelsen i 1999

3 Finansiell innovasjon og bankøkonomisk vekst I takt med utviklingen ellers, så har også banksektoren opplevd store forandringer. Før skjedde som regel all finansiering gjennom innskudd fra kunder og andre banker, men i den senere tid har stadig mer av denne kapitalen blitt finansiert gjennom obligasjonslån og andre verdipapirer. Utviklingen har også ført bankene nå tilbyr langt flere produkter og tjenester enn de gjorde tidligere. I boken har de delt inn den finansielle innovasjonen i 3 hovedkategorier: 1. Respons knyttet til etterspørselen 2. Respons knyttet til tilbudet 3. Produkter og løsninger for å vri seg unna nye reguleringer Innovasjon i forbindelse med endret etterspørsel Fra 1950 og frem til ca 1970 lå rentenivået på et ganske stabilt lavt nivå, men utover på 70- tallet begynte rentene å svinge mer enn de hadde gjort tidligere, det vart da behov for produkter som kunne redusere denne rente-risikoen. Løsningen på dette problemet ble da finansielle derivater og boliglån med fast rente. Innovasjon knyttet til endret tilbud Den største delen av innovasjonen på tilbudssiden har kommet som følge av den teknologiske utviklingen. Minibanker, bank- og kredittkort, nettbanker og virtuelle banker er eksempler som følge av teknologisk fremskritt. I tillegg har de kommet en rekke finansielle produkter som for eksempel tilbud av høyrisiko-obligasjoner og verdipapirifisering av produkter som i utgangspunktet er lite likvide. Innovasjon som følge av følge av strengere reguleringer Som følge av stadig strengere reguleringer tilknyttet banknæringen, har bankene laget nye produkter for å vri seg unna slike reguleringer. Finansiell Innovasjon og nedgang i tradisjonell bankvirksomhet Den tradisjonelle bankvirksomheten gikk i hovedsak ut på å plassere pengene langsiktig, ved hjelp av kortsiktige lån. Disse lånene var kontoer som innskyterne fritt kunne bruke via sjekker. Dette tjente bankene gode penger på siden denne formen for innlån var svært billig for bankene. Frem til 1980 betalte ikke bankene renter for slike innlån, men etter en ny regulering i 1980 vart det satt en øvre grense på 5 % rente. I 1960 finansierte bankene 60 % av all kapital ved hjelp av slike innlån, men denne andel er ikke større enn rundt 6 % i dag.

4 Bankenes andel av utlån til ikke-finansielle låntagere har også sunket kraftig. I 1974 hadde de kommersielle bankene en andel på nesten 40 % og sparebankene en andel på rundt 20 % av slike utlån. I dag er ikke disse andelene større enn 29 og 2,5 %. Grunnen til denne nedgangen er i hovedsak at andre finansielle selskaper har tatt over mye av bankenes andel, og i tillegg har en del mindre selskaper nå mulighet til å hente inn kapital i form av høyrisikoobligasjoner. Konsekvensen av slike endringer, er at det er langt mindre lønnsomt å drive med tradisjonell bankvirksomhet i dag enn det var tidligere. De betaler mer for kapitalen, som de i tillegg får dårligere avkastning får. Selv om bankene tjener mindre på sin lånevirksomhet, så tilbyr de i dag en rekke andre produkter som ikke eksisterte tidligere. Disse produktene genererer også inntekter. Når tradisjonell bankvirksomhet har blitt mindre lønnsom, har dette ført til at bankene har blitt villige til å ta mer risiko får å kompensere for lavere lønnsomheten. Bruken av off-balance instrumenter har eksplodert de seneste årene. Selv om slike instrumenter ble skapt for å redusere risikoen, blir de i enkelte tilfeller også brukt for å øke risikoen. Bankene har også økt risikoen på utlånene i et forsøk på å øke avkastningen. Dette gikk bra lenge, men finanskrisen som inntraff i 2007 er godt bevis på at når en stadig øker risikoen så smeller det før eller senere. Strukturen i den kommersielle bankindustrien I dag finnes det omtrent 7000 banker i USA, hvor størstedelen av disse er veldig små. Dette antallet står i stor kontrast til mange andre land, der kun noen få banker dominerer hele industrien. Over 40 % av bankene har en forvaltningskapital på under $100 millioner. Noe som er veldig lite i denne bransjen. Grunnen til at det er så mange mindre banker har nok mest å gjøre med tidligere lover. Hver enkelt stat hadde sine egne regler på hvor mange bankfilialer hvert selskap kunne drive, og hvem som skulle få lov til drive bank. Det var også sjelden at en bank med opphav fra en nabostat fikk lov til å starte opp sin bank. Konsolidasjon og landsomfattende baker Ut fra figuren (FIGUR 3 side 298, Mishkin) ser vi at det i 1934 var litt i overkant av kommersielle bankeri USA. Med tanke på at rundt 9000 banker gikk konkurs i årene , så vil det tilsi at det på slutten av 20-årene var snakk om langt over banker. Fra 1934 til rundt 1985 låg dette tallet ganske stabilt rundt 14000, men de siste årene har det vært en markant nedgang. Denne nedgangen skyldes konkurser, oppkjøp og sammenslåinger. Maine var den første staten som tillot interstat bankvirksomhet. Dette var i 1975, men det gikk ikke mange årene før alle de andre statene hadde fulgt etter. Bankene fikk nå muligheten til å diversifisere sine plasseringer, ved å spre sine utlån i flere stater. I 1994 kom Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act. Denne loven tillot bankene å åpne filialer I alle de statene de måtte ønske. Dette førte blant annet til at Bank of America og Nationsbank fusjonerte i 1998, og de var da den første banken som opererte både på øst- og vestkysten av USA. I de senere årene har tendens vært at det blir stadig flere store banker samtidig som det totale antallet har gått ned. Enkelte av de største bankene opererer nå i nesten alle de 50 statene. Denne utviklingen kommer nok til å fortsette også i tiden fremover, og enkelte frykter

5 at det ikke vil være mer enn noen få hundre banker igjen om 10 år, men ser en på forskningen som har vært gjort på dette fenomenet, så vil USA fortsatt ha en unik bankvirksomhet med flere tusen banker i lang tid fremover. Selv om mange er positive til at det oppstår flere landsdekkende banker, så er også en del skeptiske til denne utviklingen. De frykter at mindre bedrifter vil få det vanskeligere med å ta opp lån, og at når noen få aktører dominerer, så vil de mindre bankene bli mindre konkurransedyktige. Seperasjon innenfor den finansielle industrien Som nevnt tidligere vart de amerikanske bankene tvunget til å kvitte seg med en rekke aktiviteter som forsikring og investeringsvirksomheter innenfor aksjer og eiendom etter at Glass-Stegall Act loven vart vedtatt i Selv om bankene klarte å finne smutthull som ga de lov til å investere deler av kapitalen i verdipapirer, så vart ikke denne loven fjernet før i Da vart den byttet ut med Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act, som igjen tillot bankene å drive med forsikring, eiendom og verdipapirer, samtidig som andre finansielle institusjoner kunne kjøpe opp banker. Denne utviklingen har ført til at det har oppstått flere store finanskonsern som driver med alle slags tenkelige finansielle aktiviteter. Eurodollar og utenlandske banker i USA Eurodollar er dollar som er holdt i banker utenfor USA. I dag eksisterer det $5,2 billioner Eurodollar, noe som gjør dette til et av de største finansielle markedene i verden. Den minste tillatte transaksjonen i form av Eurodollar er $1milion, og 75 % av alle utestående Eurodollar er holdt av banker. Amerikanske banker som opererer i utlandet nyter godt av dette produktet siden de kan låne billigere i form av Eurodollar, enn de ville gjort ved å ta opp lån de respektive landene. Tidligere var det vanskelig for utenlandske banker å etablere seg i USA på grunn av alle reguleringene, men da loven om International Banking Act kom i 1978, førte det til at de utenlandske bankene vart mer sidestilt med de innlandske. Siden den tid har mange utlandske banker gjort stor suksess i USA, og de får stadig en større andel den totale bankvirksomheten. Kilder: Mishkin, Frederic S., Ninth edition (2010), The Economics of Money, Banking and Financial Markets

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2

HVORDAN SER DET UT TIL AT SIRKULERENDE SEDLER OG MYNT (CURRENCY) UTVIKLER SEG SOM ANDEL AV M2 1819 1828 1837 1846 1855 1864 1873 1882 1891 1900 1909 1918 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 Fagkode: SØK 2500 Studentnr: 0851300 DEFINER BEGREPENE BASISPENGEMENGDE OG M2 Vi skiller mellom

Detaljer

M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd

M1 er definert som: valuta + reisesjekker + bankinnskudd + andre kontrollerbare innskudd Publisering 1 - frist 25.01.10 OPPGAVE 1: Definer begrepene basispengemengde og M2 Basispengemengde: Basispengemengden eller M0(monetær base), er samlebegrepet på bankers og pengeholdende sektors (publikum

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene?

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? For å kunne besvare oppgaven, velger jeg å ta utgangspunkt i Hyman Minsky og Charles Kindelberger s modell (Minsky-Kindelberger modellen)

Detaljer

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand) Denne oppgaven har tre delspørsmål hvor vi blir bedt om årsaker til krisene i 1920, 1987 og den siste internasjonale krisen, jeg begrenser denne oppgaven til å diskutere årsaker før og under opptakten

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Fastrentelån. Alltid ulønnsomt? Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa. Veileder: Jan Tore Klovland. Masterutredning i Finansiell Økonomi

Fastrentelån. Alltid ulønnsomt? Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa. Veileder: Jan Tore Klovland. Masterutredning i Finansiell Økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.2012 Fastrentelån Alltid ulønnsomt? Av Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell Økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Sammendrag av kapittel 8 i Mishkin En kritisk suksessfaktor for en sunn og frisk økonomi er et effektivt finansvesen som

Detaljer

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 7 1 De siste årene er finansmarkedene i ulike land blitt vevet

Detaljer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank Hugin & Munin Special Report ODIN om bank Innhold Innledning 3 Sammendrag 3 Hva er en bank? 4 - Hvordan oppstod banker? 4 - De første bankene 5 - Den enkle bank 5 Type banker 6 Bankene og finanskrisen

Detaljer

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE INNLEDNING I mellom første og andre verdenskrig ble Norge rammet av en finansiell krise, som først og fremst rammet bankene og forsikringsselskapene.

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjoner med fortrinnsrett - Konsekvenser av en ny finansieringskilde for norske banker Anette Aaning Hordnes Lene Asphaug-Hansen Veileder Arne Dag Sti Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Vil de små sparebankene på Sørlandet overleve?

Vil de små sparebankene på Sørlandet overleve? Vil de små sparebankene på Sørlandet overleve? En analyse av lønnsomhetsfaktorer for sparebankene på Sørlandet Erik Rønning Veileder Roy Mersland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 3 Uke 15 Innleveringsdato: 12. 04. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1. Hva var årsakene til den norske

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

SIKKER SOM BANKEN. arne jon isachsen

SIKKER SOM BANKEN. arne jon isachsen 78 arne jon isachsen SIKKER SOM BANKEN Å jobbe i bank bør bli like kjedelig som det var før i tiden. Men sterke særinteresser vil trolig sørge for at så ikke skjer. fra tidlig på 1900-tallet og frem til

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad

Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad Eivind Bollum Berge Veileder: Jøril Mæland Masterutredning i finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Årsaker til den Norske bankkrisen i 1920-årene. Før jeg går inn på årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene er det

Detaljer