Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015"

Transkript

1 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur i forhold til deres utlån, investeringer og andre eiendeler i et ettårs perspektiv. NSFR er definert som tilgjengelig stabil finansiering relativt til nødvendig stabil finansiering. NSFR skal gjenspeile hele institusjonens balanse. I tillegg inngår enkelte ubenyttede kommiterte kredittfasiliteter. EBA skal innen utgangen av 2015 levere en "Impact Assessment" samt anbefalinger om endelig definisjon av NSFR. Innen utgangen av 2016 skal Kommisjonen komme med et lovforslag knyttet til NSFR. Et eventuelt minstekrav til stabil finansiering er foreslått innført fra Inntil det foreligger konkrete anbefalinger fra EBA, og inntil den endelige definisjonen av NSFR er klar, vil Finanstilsynets beregning av NSFR være basert på Baselkomitéens endelige anbefalinger fra oktober Endringer i Baselkomiteens anbefalinger fra januar til oktober I oktober 2014 kom Baselkomiteen med sin endelige anbefaling til utforming av NSFR. Dette innebærer noen endringer sammenlignet med høringsforslaget fra januar 2014: - Redusert vekt på krav på sentralbanker med løpetid mindre enn 6 måneder. - Endrede vekter på ikke-pantsatte lån til finansinstitusjoner med løpetid mindre enn 6 måneder, se post Rapportering av derivater, se postene 1.11 og Generelle definisjoner EBA har forsøkt å samordne definisjonene i LCR- og NSFR-skjemaet. De generelle definisjonene i hovedveiledningen til LCR vil derfor også gjelde NSFR. I tillegg er enkelte poster i NSFR-skjemaet knyttet opp til poster i LCR-skjemaet. I veiledningen til enkeltposter i NSFR er det laget henvisninger til LCR-skjemaet på aktuelle poster. For enkelte poster er det også laget link til poster i kapitaldekningsskjemaet. - Med pantsatt menes en eiendel som er belånt eller som på annen måte er beheftet. - Husholdningssektoren defineres ved sektorene f.o.m t.o.m , og jf. SSBs sektorgruppering. - Ikke-finansielle foretak defineres ved sektorene f.o.m t.o.m og f.o.m t.o.m jf. SSBs sektorgruppering. I tillegg inkluderes sektor Finansielle kunder se artikkel 411(1).

2 - Kredittinstitusjoner er definert som virksomheter som yter lån og som finansierer disse utlånene med innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige innlån fra allmennheten. - Med PSE (Public Sector Entities) menes her fylkeskommuner, kommuner, statlige foretak, fylkeskommunale-, interkommunale- og kommunale foretak, og tilsvarende i utland, definert ved sektorene f.o.m t.o.m , og (SSBs sektorkoder). I tillegg inkluderes enkelte spesialiserte kredittinstitusjoner som Kommunalbanken, Kommuneinvest (SE) og Municipality Finance (FI). Merk at norske kommuner og Kommunalbanken har 20 % risikovekt, mens Kommuneinvest og Municipality Finance har 0%-risikovekt. - Med tredjestat menes et land som ikke er medlem av EU/EØS. - Med rating menes rating fra Standard & Poor's og/eller Moody's og/eller Fitch Ratings. Ved "delt rating" gjelder den dårligste. - Linken mellom rating og kredittkvalitetstrinn er som følger: Kredittkvalitetstrinn 1: Rating AAA til AA- Kredittkvalitetstrinn 2: Rating A+ til A- Kredittkvalitetstrinn 3: Rating BBB+ til BBB- - Med OMF menes obligasjoner med fortrinnsrett. Norske OMF kan kun utstedes av kredittforetak (med rett til å utstede OMF), mens utenlandske covered bonds kan utstedes av både banker og kredittforetak. Rapportering Vektede beløp I rapporteringsskjemaet fra EBA er det kun lagt opp til rapportering av uvektede beløp. For å kunne beregne en NSFR-indikator har Finanstilsynet valgt å legge inn ekstra kolonner for vekter og vektede beløp i rapporteringsskjemaet. I kolonnen for vektet beløp er det lagt inn formel, slik at det i de fleste tilfeller kun er kolonnen for uvektet beløp som skal rapporteres. Det finnes imidlertid enkelte unntak, der vekten på posten ikke er entydig må både uvektet og vektet beløp rapporteres. Rapporteringen av NSFR er delt inn i to deler: Del I: Poster som krever stabil finansiering Del II: Poster som gir stabil finansiering Del I: Poster som krever stabil finansiering Poster som krever stabil finansiering skal rapporteres i skjema C 60.00, etter følgende hovedinndeling: 1.1 Eiendeler som kvalifiserer som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416.

3 1.2 Verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, andre enn de rapportert i post 1.1, som kvalifiserer for kredittkvalitetstrinn 1 i artikkel Verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, andre enn de rapportert i post 1.1, som kvalifiserer for kredittkvalitetstrinn 2 i artikkel Andre verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, ikke rapportert annet sted. 1.5 Ikke-finansielle aksjer som inngår i en større indeks på en anerkjent børs. 1.6 Andre aksjer. 1.7 Gull. 1.8 Andre edle metaller. 1.9 Ikke-fornybare lån og fordringer Ikke-fornybare lån og fordringer rapportert i post 1.9 som har pant i fast eiendom Derivatfordringer Andre eiendeler Eiendeler som er trukket fra i ansvarlig kapital, og som ikke krever stabil finansiering Ubenyttede kommitterte kreditt- og likviditetsfasiliteter Alle eiendeler på selskapets balanse skal rapporteres her. De ulike eiendelene skal rapporteres etter løpetid og pantsettelse, og en del av eiendelene skal også rapporteres etter likviditet- og kredittkvalitet. Løpetid Eiendelene skal rapporteres etter gjenstående kontraktsmessig løpetid i følgende fem løpetidsbånd: Inntil 3 måneder. Mellom 3 og 6 måneder. Mellom 6 og 9 måneder. Mellom 9 og 12 måneder. Over 12 måneder. Pantsettelse Eiendelene skal også rapporteres etter pantsettelse inndelt i følgende kategorier: Ikke pantsatt. Pantsatt i inntil 3 måneder. Pantsatt mellom 3 og 6 måneder. Pantsatt mellom 6 og 9 måneder. Pantsatt mellom 9 og 12 måneder. Pantsatt i mer enn 12 måneder. Eiendeler med svært god og god likviditet og kredittkvalitet, og andre eiendeler En del av postene skal deles inn etter henholdsvis svært god og god likviditet og kredittkvalitet, og andre eiendeler. Der en post per definisjon er av enten svært god (nivå 1) og god (nivå 2) likviditet og kredittkvalitet i LCR, eller definert som andre eiendeler (dvs. ikke godkjent i LCR), har Finanstilsynet valgt å markere de cellene som anses som uaktuelle å rapportere i. Se arkfanen "Info" i rapporteringsskjemaet og omtalen under post 1.1 for nærmere omtale av markeringen av de ulike cellene. Post 1.1: Eiendeler som kvalifiserer som likvide eiendeler i henhold til artikkel 416.

4 I postene under hovedpost 1.1 skal eiendeler som kvalifiserer som likvide eiendeler i LCR i henhold til artikkel 416 rapporteres. I NSFR sees det bort fra de operasjonelle kravene til likvide eiendeler i artikkel 417. I LCR må eiendelene etter (a) være ubeheftet for at de skal kunne telle med som likvide eiendeler, pantsatte eiendeler kan derfor ikke tas med. I rapporteringen av hovedpost 1.1 i NSFR bes det om rapportering av eiendelene etter pantsettelse. Finanstilsynet har valgt å tolke dette på følgende måte: - Eiendelene som er rapportert som likvide eiendeler i LCR-skjemaet rapporteres i linjen "Ikke pantsatt". Her kan også aktuelle eiendeler fra post 2.1 og 2.2 i LCR-skjemaet inkluderes gitt at de ikke er pantsatt. I Baselkomiteens endelige anbefaling om utforming av NSFR fra oktober 2014, gis nasjonale myndigheter anledning til å sette en lavere vekt på eiendeler som er pantsatt i Norges Bank, eller andre sentralbanker, i forbindelse med eksepsjonelle likviditetsoperasjoner 1. Finanstilsynet har foreløpig ikke tatt stilling til om en det skal åpnes for en slik reduksjon. - I linjene for ulik pantsettelse skal de eiendelene som ville kvalifisert som likvide eiendeler i LCR dersom de ikke hadde vært pantsatt rapporteres. Også her sees det bort fra de operasjonelle kravene i artikkel I "totallinjene" skal summen av ikke-pantsatte og pantsatte eiendeler rapporteres. Eiendelene skal i tillegg rapporteres etter løpetid, og om de er eiendeler av svært god eller god likviditet og kredittkvalitet, eller andre eiendeler. Som nevnt har Finanstilsynet valgt å markere de cellene som anses som uaktuelle å rapportere. For postene under hovedpost 1.1 anses kolonnene under "Andre eiendeler" som uaktuelle, siden post 1.1 per definisjon skal inneholde de eiendeler som er godkjent i LCR, disse kolonnene er derfor markert ut. Kolonnen "Eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet" er markert ut for eiendeler som per definisjon er nivå 1-eiendeler, slik som statspapirer og sentralbankpapirer. Tilsvarende er kolonnen "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" markert ut for eiendeler som per definisjon er nivå 2-eiendeler, slik som foretaksobligasjoner og RMBS. For OMF er både kolonnen "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" og kolonnen "Eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet" åpne, tilsvarende som i LCR-skjemaet. I kolonnen "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" skal OMFer med beste rating og utstedelsesvolum over 500 millioner euro rapporteres, mens i kolonnen "Eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet" skal OMF med beste rating og utstedelsesvolum over 250 millioner euro rapporteres. For postene fra er det etter Finanstilsynets mening kun kolonnen "Andre eiendeler" som er aktuell, kolonnene "Eiendeler med svært god likviditet og kredittkvalitet" og "Eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet" er derfor markert ut. På post 1.1.7, og må både uvektet og vektet beløp rapporteres. Vekten på post vil avhenge av om de underliggende eiendelene er kontanter og sentralbankeksponeringer, andre nivå 1-eiendeler, nivå 2A- eller 2B-eiendeler. På post og vil vekten avhenge av om det er snakk om nivå 2A- eller 2B-eiendeler. 1 Baselkomiteen definerer dette som ikke-stående fasiliteter av midlertidig karakter, kun brukt i perioder med vesentlig markedsuro.

5 Post 1.2: Verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, andre enn de rapportert i post 1.1, som kvalifiserer for kredittkvalitetstrinn 1 i artikkel 122. I postene under hovedpost 1.2 skal verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som ikke kvalifiserer som likvide eiendeler i LCR i henhold til artikkel 416, men som har rating AAA til AA-, rapporteres. Dette vil eksempelvis være OMFer med beste rating, men som ikke oppfyller kravene til utstedelsesvolum for å telle med som likvide eiendeler i LCR. Aksjer skal rapporteres i post 1.5 og 1.6. Post 1.3: Verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, andre enn de rapportert i post 1.1, som kvalifiserer for kredittkvalitetstrinn 2 i artikkel 122. I postene under hovedpost 1.3 skal verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som ikke kvalifiserer som likvide eiendeler i LCR i henhold til artikkel 416, men som har rating A+ til A- rapporteres. Dette vil eksempelvis være foretaksobligasjoner som har god nok rating, men som ikke oppfyller kravene til utstedelsesvolum for å telle med som likvide eiendeler i LCR. Aksjer skal rapporteres i post 1.5 og 1.6. Post 1.4 Andre verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, ikke rapportert annet sted. I postene under hovedpost 1.4 skal øvrige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter rapporteres. Aksjer skal rapporteres i post 1.5 og 1.6. Post 1.5 Ikke-finansielle aksjer som inngår i en større indeks på en anerkjent børs. I postene under hovedpost 1.5 skal ikke-finansielle aksjer som inngår i en større indeks på en anerkjent børs rapporteres. I post "Ikke pantsatt" skal de aksjene som er godkjent som 2Beiendeler i LCR rapporteres. I de resterende postene skal aksjer som ville vært godkjent som 2Beiendeler i LCR dersom de ikke hadde vært pantsatt rapporteres. I skjemaet fra EBA er det kun kolonnen for "Andre eiendeler" som er åpen, derfor må denne benyttes selv om disse aksjene er godkjent som nivå 2B-eiendeler og derfor intuitivt sett skulle vært rapportert i kolonnen "Eiendeler med god likviditet og kredittkvalitet". Post 1.6 Andre aksjer I postene under hovedpost 1.6 skal alle andre aksjer rapporteres. Post 1.7 Gull I postene under hovedpost 1.7 skal gull rapporteres. Post 1.8 Andre edle metaller I postene under hovedpost 1.8 skal andre edle metaller enn gull rapporteres. Post 1.9 Utlån og fordringer. I postene under hovedpost 1.9 skal utlån og fordringer rapporteres. Postene er inndelt etter sektor, løpetid og pantsettelse. På postene 1.9.1, og skal kun utlån med risikovekt 35% eller lavere rapporteres. Utlån fra sektorene på postene 1.9.1, og med høyere risikovekt enn 35% skal rapporteres på post Utlån til kredittinstitusjoner skal rapporteres på post 1.9.5, mens utlån til øvrige finansielle kunder skal rapporteres på post På post og må

6 både uvektet og vektet beløp rapporteres. Vektene vil avhenge av om det er mottatt sikkerhet i form av Nivå 1-eiendeler (10 prosent) eller ikke (15 prosent). Post 1.10 utlån og fordringer rapportert i post 1.9 som har pant i fast eiendom. I postene under hovedpost 1.10 skal de utlånene og fordringene som er rapportert i postene under 1.9 som har pant i henholdsvis næringseiendom og bolig rapporteres. Post antas å ikke være relevant for norske banker. Post 1.11 Derivatfordringer. På post 1.11 skal netto derivatfordringer rapporteres dersom derivatfordringer, beregnet etter avsnitt 34 og 35 i Baselkomiteens endelige anbefalinger om NSFR fra oktober 2014 (http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf), er større enn derivatgjeld beregnet etter avsnitt 19 og prosent av derivatgjelden skal uansett føres på post 1.11, se avsnitt 43(d) i Baseldokumentet. Post 1.12 Andre eiendeler. På post 1.12 skal alle andre eiendeler som ikke er rapportert andre steder i skjemaet rapporteres. Husk at alle eiendeler på balansen skal rapporteres. Post 1.13 Eiendeler som er trukket fra i ansvarlig kapital, og som ikke krever stabil finansiering. På post 1.13 skal eiendeler som er trukket fra i ansvarlig kapital, og som ikke krever stabil finansiering rapporteres. Dette gjelder alle poster fratrukket ansvarlig kapital gitt i hhv. art. 36, 56 og 66 i CRR. Dette er tatt inn i beregningsforskriftens Del B 17 og 18 (overgangsbestemmelser i 20). Dette innebærer at alle fradrag i ansvarlig kapital i COREP skal rapporteres her. Merk at løpetidsfordeling av slike poster er omtalt i EBA Q&A 2013_673. Post 1.14 Ubenyttede kommitterte kreditt- og likviditetsfasiliteter På post 1.14 skal alle ubenyttede kommitterte kreditt- og likviditetsfasiliteter rapporteres. Både gjenkallelige og ikke-gjenkallelige fasiliteter skal tas med. Til tross for at det kun er åpnet for å rapportere beløp i løpetidsbåndet inntil 3 måneder, skal alle slike fasiliteter rapporteres her, uavhengig av løpetid. Del II: Poster som gir stabil finansiering Poster som krever stabil finansiering skal rapporteres i skjema C 61.00, etter følgende hovedinndeling: 1.1 Ansvarlig kapital etter relevante fradrag. 1.2 Forpliktelser ekskl. ansvarlig kapital. Alle gjelds- og egenkapitalposter på selskapets balanse skal rapporteres her. De ulike gjelds- og egenkapitalpostene skal rapporteres etter løpetid. Løpetid Gjeldspostene skal rapporteres etter gjenstående kontraktsmessig løpetid i følgende fem løpetidsbånd: Inntil 3 måneder.

7 Mellom 3 og 6 måneder. Mellom 6 og 9 måneder. Mellom 9 og 12 måneder. Over 12 måneder. For postene under ansvarlig kapital rapporteres alt i løpetidsbåndet "Over 12 måneder" Post 1.1 Ansvarlig kapital etter relevante fradrag Under hovedpost 1.1 skal kjernekapital (tier 1), tilleggskapital (tier 2) og øvrige kapitalinstrumenter som ikke inngår i regulatorisk kapital, rapporteres. I post skal tilsvarende beløp som er rapportert i post 1.1 i C Ansvarlig kapital (CA1) rapporteres. I post skal tilsvarende beløp som er rapportert i post 1.2 i C Ansvarlig kapital (CA1) rapporteres. Post 1.2 Forpliktelser ekskl. ansvarlig kapital Forpliktelser ekskl. ansvarlig kapital inkluderer innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak, forpliktelser til ikke-finansielle kunder og finansielle kunder herunder forpliktelser knyttet til sikrede lånetransaksjoner og kapitalmarkedsdrevne transaksjoner og operasjonelle innskudd, forpliktelser knyttet til OMF og andre verdipapirer, og øvrige forpliktelser. På post skal netto derivatgjeld rapporteres dersom derivatgjelden beregnet etter avsnitt 19 og 20 i Baseldokumentet er større enn derivatfordringene beregnet etter avsnitt 34 og 35. Det vises til veiledningen til enkeltposter. Her gis det en henvisning til CRD IV-skjemaene for LCR og kapital på aktuelle poster, samt øvrige presiseringer til de enkelte postene. Det presiseres at denne veiledningen er Finanstilsynets egne vurderinger, og kun gjelder inntil andre presiseringer kommer fra EBA eller EU-kommisjonen.

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET

1 INNLEDNING 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon,

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Jernbanepersonalets Sparebank 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering og konsernstruktur...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 ANDEBU SPAREBANK Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Ørje, 20.03.2013 1 Innhold Side 1.0 Innledning og formål med dokumentet 3 2.0 Konsolidering 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 ANDEBU SPAREBANK Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer