Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund"

Transkript

1 Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund

2 MANDAT 2 Mandat Musikkens studieforbund mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge gjennomfører tilsyn med tilskuddsmottakere, jf lov om voksenopplæring av , 11. Kompetanse Norge hadde siste tilsyn med Musikkens studieforbund Varsel om at vi ville gjennomføre tilsyn med Musikkens studieforbund ble sendt i brev , med beskjed om at hovedelementene i tilsynet i 2017 vil være: Kontroll med at statstilskuddet brukes i samsvar med Lov om voksenopplæring, forskrift og tilskuddsbrev Systemkontroll, interne rutiner for kurs som mottar statstilskudd, herunder rutiner for kontroll med kurs i medlemsorganisasjoner Kurskontroll, herunder kontroll av studieplaner, frammøtelister, utgiftsbilag for et mindre antall kurs Vi ba om å få følgende dokumentasjon tilsendt elektronisk innen : Veiledningsmateriell om voksenopplæringstilskudd som studieforbundet bruker ovenfor medlemsorganisasjoner, regionale ledd og lokale kursarrangører Komplett sett av skjema som brukes i forbindelse med kursvirksomheten; innmelding, ferdigmelding og lignende, eventuelt i form av utskrifter fra elektronisk kursprogram Kontrollrutiner knyttet til saksbehandling av kurs som mottar statstilskudd Beskrivelser av rutiner og praksis for internkontroll i studieforbundet I vårt varsel om tilsynet gjorde vi oppmerksom på at regnskap, rapporter og andre relevante dokumenter for tilskuddsåret 2015 skulle være tilgjengelig ved tilsynet. Tilsynet ble gjennomført i studieforbundets lokaler i Oslo Fra Musikkens studieforbund møtte daglig leder Ludvig Claeson, styreleder Jon G. Olsen og seniorrådgiver Mari Tangen. Fra Kompetanse Norge, seksjon for forvaltning, møtte rådgiverne Mona Halvorsrud og Åsa Astrup Brustad og seniorrådgiver Sigrun Røstad. Jon G. Olsen orienterte kort om Musikkens studieforbund. Sigrun Røstad orienterte om Kompetanse Norges mandat for og organisering av tilsynsvirksomheten, målet med tilsyn og status for endelig rapport. Oslo,

3 INNHOLD 3 Innhold Mandat... 2 Innhold Musikkens studieforbund (MSF) Rutiner knyttet til saksbehandling av kurs Rutiner og praksis for intern kontroll i studieforbundet Stikkprøvekontroller Regnskap og økonomi Oppsummering og vurdering... 12

4 MUSIKKENS STUDIEFORBUND (MSF) 4 KAP 1 1.Musikkens studieforbund (MSF) Musikkens studieforbund har kontor i Oslo og er samlokalisert med Norsk Musikkråd. Studieforbundet har to ansatte i 1,5 årsverk knyttet til kap. 254 post 70 og kjøper administrative tjenester fra Norsk Musikkråd tilsvarende 0,2 årsverk. I tillegg har MSF ansatt prosjektleder i tre prosjekter, tilsvarende to årsverk, som finansieres gjennom tilskudd fra andre departementer og direktorater. Studieforbundet har gjennom fylkesmusikkrådene regionledd som dekker alle fylker. Disse er selvstendige enheter med eget styre og ansatte. Studieforbundet har avtale med fylkesmusikkrådene om veiledning og saksbehandling av kurs i sitt område. Den økonomiske kompensasjonen for dette arbeidet besluttes i studieforbundets styre og omfatter likt basistilskudd, vektet administrasjonstilskudd og timetilskudd til aktivitet. Musikkens studieforbund har også noen selvstendige lokalledd; i alt ca. 100 lokale musikkråd i kommunene. Hovedoppgaven for Musikkens studieforbund er opplæring innenfor musikkområdet. Forbundet har 30 medlemsorganisasjoner i 2017 og medlemsmassen opplyses å ha vært svakt økende. Kravene til medlemskap er at organisasjonen er landsomfattende, er demokratisk oppbygd og støtter studieforbundets formål. For å få tilskuddsrett må medlemsorganisasjonene ha en rammeplan for opplæring som skal godkjennes av styret i studieforbundet. Vedtektene fastsetter medlemmenes stemmer i årsmøtet ut fra rapporterte studietimer. Hvert regionalledd med avtale har en delegat hver. Representantskapet vedtar strategi- og handlingsplan, som er felles for Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd. Studieforbundet har to utvalg knyttet til studieaktiviteten; studieplanutvalget (SPU) og kvalitetssikringsutvalget (KSU). Musikkens studieforbund mottar over kap. 254 post 70 grunntilskudd på 1,5 mill. kr. I 2015 var opplæringstilskuddet kr og studieforbundet mottok kr i tilretteleggingstilskudd. I 2016 var tilsvarende beløp henholdsvis kr og Studieforbundet hadde i 2015 aktivitet i 19 fylker og på Svalbard. I 2015 rapporterte de kurs med deltakere og studietimer. Kursene gjennomføres i all hovedsak i medlemsorganisasjonenes lokallag. Aktiviteten er økt med vel 60 prosent siden etableringen i Musikkens studieforbund er landets nest største målt i antall studietimer og sto i 2016 for 12,7 prosent av alle studieforbundenes rapporterte timer. Gjennomsnittlig kurslengde i MSF er 51 timer, som er noe høyere enn gjennomsnittet for alle studieforbund. Musikkens studieforbund organiserer ikke opplæringsaktiviteter ut over studietiltak som rapporteres over kap. 254 post 70. De mottar imidlertid betydelige offentlige prosjektmidler. Musikkens studieforbund tilfredsstiller kravene til godkjenning som studieforbund, jf. Lov om voksenopplæring 4.

5 RUTINER KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING AV KURS 5 KAP 2 2.Rutiner knyttet til saksbehandling av kurs Forskrift 18. desember 2009 nr 1661: 9 (1) Studieforbundene har ansvar for å rapportere korrekt antall kurstimer. Det er en forutsetning at samlinger som arrangeres ved elektronisk kommunikasjon, har samme omfang som tilsvarende antall kurstimer i fysiske samlinger. Tid til selvstudium skal ikke inngå i innrapportert timetall. Grunnlaget for rapporteringen skal dokumenteres. 8 (4) Beregning av statstilskudd til studieforbund Tilretteleggingstilskuddet gis som et tillegg til opplæringstilskuddet. Tilretteleggingstilskudd fastsettes på grunnlag av antall kurstimer gjennomført av deltagere med dokumentert behov for særskilt tilrettelegging av undervisningen. Det skal foreligge materiale som redegjør for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av undervisningen. Kompetanse Norge fikk forut for tilsynet oversendt studieforbundets rutiner for godkjenning av studieplaner og prosessen fra søknad om godkjenning av kurs, bekjentgjøring, frammøte- og timeregistrering, ferdigmelding av kurs og utdeling av kursbevis. Administrasjonen av kursvirksomheten er i all hovedsak nettbasert og MSF har fra 2013 benyttet kurs- og administrasjonsprogrammet KursAdmin. De fleste lokale arrangørene anvender nå elektronisk søknad, deltakerregistrering og sluttrapportering, men det er også mulig å laste ned deltakerlisten for manuell utfylling. Signerte lister scannes og legges inn i KursAdmin av saksbehandler i studieforbundet regionalt. Typiske mangler ved sluttrapporteringen ble opplyst å være manglende klokkeslett på deltakerlisten. Utarbeiding av veiledningsmateriell, medarbeideropplæring for fylkesleddene og utbetaling av statstilskuddet ivaretas av studieforbundet sentralt. Veiledning og saksbehandlingen av kurs administreres av ansatte i regionleddene i henhold til avtale, jf. kapittel 1. Oversikt for godkjente kurs legges ut på studieforbundets nettside slik at den tjener som utlysning av kurs. Veiledning om søknads- og rapporteringsprosessen er tilgjengelig på nettsiden, som også har korte videoer om de ulike trinnene i bruken av KursAdmin. Fylkesleddene gjennomfører halvårlige informasjonsmøter og/eller åpne telefonkvelder for lokale kursarrangører. Studieplanutvalget godkjenner alle studieplaner før de behandles i studieforbundets styre, enten de er utarbeidet sentralt, på fylkesnivå eller lokalt. Kompetanse Norge stilte spørsmål om mulige utfordringer med å skille mellom organisert opplæring og aktiviteter i form av øvinger og framføringer. Styreleder presiserte at MSF har en klar avgrensning for den pedagogiske innretningen for et kurs. Alle godkjente studieplaner ligger i kursbasen, sortert på emner. De fleste studieplanene har et relativt vidt timespenn. Ved søknad om godkjenning av kurs skal imidlertid lokal kursarrangør laste ned en repertoarliste som beskriver kursets tematiske innhold og derved avgrenser kursenes varighet. Antall godkjente planer i studieplanbasen er redusert fra ca til vel 130 planer i dag. Studieforbundet har egen regel om minst tre deltakere på et kurs for å ivareta gruppedynamikken. For kurs med tilrettelegging kan det godkjennes unntak. Musikkens studieforbund har så langt ikke rapportert nettbaserte timer. KursAdmin opplyses å ikke være tilfredsstillende mht å kunne registrere nettbaserte studietimer, og VOFO er ikke innstilt på å utvikle denne tjenesten i programmet. MSF gjorde i 2015

6 RUTINER KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING AV KURS 6 KAP 2 og 2016 forsøk med e-læring, som har resultert i to utviklingsprosjekter for orkester og kor i Studieforbundet har satt en frist på rapportering innen tre uker etter kursslutt. Manglende sluttrapportering følges opp av saksbehandler i fylket. Studieforbundet har utarbeidet skjema for evaluering av lokale kurs, men disse rapporteres ikke i KursAdmin. De har en mal for kursbevis, basert på godkjent studieplan og som kan lastes ned. Krav til innhold i kursbeviset er i samsvar med regelverket. Opplæringstilskuddet Musikkens studieforbund fordeler årlig ramme for opplæringstilskuddet til fylkene på grunnlag av rapportert timeaktivitet to år før, altså samme prinsipp som for fordelingen mellom studieforbundene. MSF holder tilbake en liten del av rammen til eventuell utjamning på grunn av aktivitetsendringer i enkelte fylker. Styret fastsetter hvert år timesats for opplæringstilskuddet, differensiert for timer med og uten lærer. I 2015 var satsene inntil henholdsvis kr.100 og kr.40 per time. Det ble foretatt mindre justeringer i timesatsen for høstsemesteret. MSF gir forhøyet tilskudd til kurs innenfor satsingsområder som styret årlig prioriterer (priokurs). Til landsomfattende kurs kan styret innvilge ekstra tilskudd med inntil kr per kurs. I 2017 er avsatt ramme til slike kurs kr og 16 medlemsorganisasjoner har søkt. Tilretteleggingstilskudd Studieforbundet informerer om muligheten for å søke tilretteleggingstilskudd, inklusive eksempler på hva tilretteleggingen kan være, relevante merkostnader og krav til dokumentasjon. MSF opplyste at de får flere henvendelser om kursdeltakere med behov for tilrettelagt opplæringsmateriell, tilpassede metoder og/eller behov for praktisk bistand. Lokal arrangør må beskrive hva tilretteleggingen gjelder og dokumentere merkostnadene med den. Både antall kurs og antall timer med tilrettelegging er økt i perioden Studieforbundets andel av samlet tilretteleggingstilskudd har imidlertid gått ned, selv om rammen har økt. Studieforbundets behov for dette tilskuddet kan derfor ikke imøtekommes. I 2015 ble det utbetalt kr til 4834 timer i 151 kurs, som tilsier et gjennomsnitt på kr. 185 kr pr. time med tilrettelegging. Kompetanse Norge anser at Musikkens studieforbund gir tilfredsstillende informasjon om kravene til hva som kan rapporteres som tiltak med opplæringstilskudd under kap. 254 post 70. Retningslinjene for bruk av tilretteleggingstilskudd anses å reflektere intensjonen med denne tilskuddskomponenten.

7 RUTINER OG PRAKSIS FOR INTERN KONTROLL I STUDIEFORBUNDET 7 KAP 3 3.Rutiner og praksis for intern kontroll i studieforbundet Forskrift nr 1661: 9 (5): Studieforbundene har ansvar for at sine respektive organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner har tilfredsstillende system for intern kontroll, og for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med lov, forskrifter og forutsetninger i tilskuddsbrev. Dokumentasjon på rutiner for intern kontroll skal foreligge. 9 (8): Revisjon i studieforbund, medlemsorganisasjoner og regionale ledd skal utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Revisor skal i tillegg til regnskapsrevisjonen avgi særskilt attestasjon om beregningsgrunnlaget for tilskudd, herunder kontrollere om kurs og deltakere er dokumentert i henhold til bestemmelsene i denne forskriften. Revisor skal bekrefte at han er kjent med vilkårene for tilskudd. Forut for tilsynet fikk Kompetanse Norge tilsendt kontrollrutinene for sluttrapportering og utbetaling av tilskudd til kurs. Disse omhandler prosedyrer og framgangsmåter knyttet til all saksbehandling i fylket og sentralt. Studieforbundet innhenter hvert halvår oppdaterte medlemslister for medlemsorganisasjonenes lokallag. For sluttmeldte kurs kontrollerer saksbehandler i fylket arrangør og deltakerregistrering og sender godkjent sluttrapport til utbetaling fra studieforbundet sentralt. Saksbehandler foretar dessuten stikkprøvekontroll blant alle kurs i et semester i fylket og registrerer utført kontroll i eget skjema som sendes studieforbundet sentralt. Vi fikk tilsendt eksempel på slikt kontrollskjema. Før timetilskuddet kan utbetales, gjennomfører studieforbundet administrative stikkprøvekontroller av kurs i alle fylker. Kvalitetssikringsutvalget (KSU) foretar løpende kontroller ved behov, og større kontroller to ganger i året. Studieforbundets styre behandler rapportene fra KSU. Utbetaling av tilskudd foretas halvårlig etter at de tre kurskontrollnivåene er gjennomført. KSUs kontroller har resultert i at kurs er avvist for tilskudd, og saksbehandler i fylket orienteres om dette. Vi fikk opplyst at identifiserte tilfeller av urealistisk rapportering har vært knyttet til at det ikke er benyttet lærer og at det er rapportert for mange grupper. Kompetanse Norge er kjent med at studieforbundet i 2015 politianmeldte misbruk av tilskudd og krevde tilbakebetaling. Revisor i Musikkens studieforbund gjennomfører og dokumenterer stikkprøvekontroller i samsvar med krav i tilskuddsbrevet fra Kompetanse Norge. Et tilfeldig utvalg på ca 30 kurs kontrolleres og følger den årlige rapporteringen til SSB og Kompetanse Norge per 1. mars. Musikkens studieforbunds rutiner for internkontroll knyttet til bruk av voksenopplæringsmidler omfatter kontroll på tre nivåer. Revisors kontroller kommer i tillegg. Kompetanse Norge vurderer at rutinene ivaretar behovet for kvalitetssikrede kontroller på en god måte.

8 STIKKPRØVEKONTROLLER 8 KAP 4 4. Stikkprøvekontroller Kompetanse Norge ba etter tilsynsmøtet om å få tilsendt dokumentasjon for 10 rapporterte kurs gjennomført i 2016 som grunnlag for stikkprøver på kursnivå. Vi ba om å få tilsendt studieplan med repertoarplan, frammøteliste, dokumentasjon på utbetalt tilskudd og dokumentert kontroll for utbetaling. Kompetanse Norge kommenterer innhentet dokumentasjon fra hvert av kursene i rubrikken «merknad» i tabellen nedenfor. Kurs-id Arrangør Kursnavn Timer Deltakere Tilskudd Studieplan - Timer Totalt Delt., herav Kurs Id Kursarrangør Kurstittel timer fullført Tilskudd Merknad Fellesøvelser Oslo Trekkspillklubb v Oslo Trekkspillklubb Fellesøvelser vår Avvik 1 deltaker Barratt Due junior BARDUSv Danger! Man Samspill band v Uten lærer Donna Bacalao en Konsertfore stilling h Kristiansund operakor Justert støtte * Baby Heartless Høst Uten lærer Justert støtte * Østfold Musikkråd Miff Ravneberget 2 V * kr i TRT Narvik Byorkester V16 Konsert Samspill i Gerilja band Vestfold Kulturnettverk Uten lærer Justert støtte * Tilrettelagt oppl Blackout v * kr i TRT Kompetanse Norge mottok all dokumentasjon vi ba om. I oversendingsbrevet opplyser MSF at ingen av de 10 kursene er trukket ut i tilfeldig stikkprøvekontroll hverken av fylkesavdelingene eller sentraladministrasjonen. Brevet omtaler kontrollhandlinger i KursAdmin og i Kvalitetssikringsutvalget (KSU), saksbehandlers løpende kontroll og rutinene for studieplan med repertoarliste/litteraturliste og frammøtelister. Avvik fra vedtatt timetilskudd for tre kurs* skyldes at MSF foretok en nedjustering av den faste timesatsen for kurs avholdt i høstsemesteret 2016, grunnet økt aktivitet. Rapport etter møter i KSU er vedlagt (oktober 2016 og februar 2017). Disse kontrollene skjer i forkant av utbetaling. KSU undersøker bl.a. lokal arrangør, og har avslått tilskudd fordi denne er medlem i et annet studieforbund. Et annet forhold som KSU pekte på er at kurs avholdt på en folkehøgskole også kan være innrapportert av skolen som eget kortkurs. KSU har for øvrig pekt på at bevisstheten rundt bruk av studieplaner ikke er god nok mht feilvalg. Mottatt dokumentasjon viser at Musikkens studieforbund har omfattende kontrollgrunnlag for å utbetale opplæringstilskudd i samsvar med regelverket og egne kriterier og kontrollrutiner. Vi fant ingen avvik i de kursene vi innhentet dokumenter for.

9 REGNSKAP OG ØKONOMI 9 KAP 5 5. Regnskap og økonomi 5.1 Studieforbundets økonomiske stilling Musikkens studieforbund kjøper regnskapstjenester fra Norsk Musikkråd. Regnskapet for 2015 viser underskudd i driften på - kr Etter finansinntekter var årsresultatet - kr Ved utgangen av 2015 hadde studieforbundet en egenkapital på kr , som gir en egenkapitalandel på 21 prosent. Daglig leder opplyste at målet er å ha en egenkapital som dekker ca. ett års drift sentralt, samt at studieforbundet har et etisk ansvar i forhold til kjøp av tjenester fra fylkesmusikkrådene tilsvarende ca. fem årsverk. Regnskapet for 2016 viser et driftsoverskudd på kr , som vi fikk opplyst at i hovedsak skyldes mottatt momskompensasjon og refusjon av sykepenger. På spørsmål fra Kompetanse Norge om forvaltning av egenkapitalen, ble det opplyst at ubenyttet opplæringstilskudd ett år tilføres egenkapitalen, men ikke er avsatt på egen rentebærende konto. Etter anbefalinger fra revisor foretok studieforbundet i 2016 en prinsippendring mht overskuddsanvendelse, med egen egenkapitalkonto «avsetninger til egenkapital med selvpålagte restriksjoner». Med bakgrunn i noter til årsregnskapet 2016, ser det imidlertid ut for at beregnet statstilskudd som ikke er utbetalt, berøres av denne endringen. «Avregnet ikke utbetalte VO-midler (kurstilskudd)» framkommer i egen note under annen kortsiktig gjeld. Alle utgiftsbilag attesteres av daglig leder før de oversendes regnskapsansvarlig i Norsk Musikkråd for utbetaling. Daglig leder og regnskapsansvarlig i Norsk Musikkråd tegner hver for seg i nettbank. Daglig leder avstemmer bankkontoen hver måned. Kompetanse Norge anser studieforbundets økonomiske stilling som tilfredsstillende. Målet om egenkapital som tilsvarer ca. ett års drift tas til etterretning. Interne kontrollrutiner anses tilfredsstillende. 5.2 Revisor Studieforbundet benytter Langseth Revisjon AS. Det har ikke vært merknader/forbehold i revisorrapporten. Kompetanse Norge tar til etterretning at revisjonsberetningen de siste årene er uten forbehold/merknader og at det ikke foreligger nummererte brev til styret. 5.3 Overordnet analyse av relevante regnskapsposter Studieforbundets gjelds- og regnskapsposter: Under tilsynet stilte Kompetanse Norge spørsmål om det i løpet av året forelå lån til ansatte. Daglig leder opplyste at det ikke er utlånt midler. Studieforbundets inntekter I regnskapet for 2015 har Musikkens studieforbund inntektsført kr i grunntilskudd, kr i opplæringstilskudd og kr i

10 REGNSKAP OG ØKONOMI 10 KAP 5 tilretteleggingstilskudd, totalt kr over kap 254 post 70. Samlet utgjør statstilskuddet 74 prosent av driftsinntektene. Medlemskontingenten fastsettes av representantskapet og utgjorde i 2015 kr , eller 0,2 % av driftsinntektene. Tilskuddet fra Kompetanse Norge overføres til en brukskonto. Det er ikke knyttet bankkort til kontoen. Inntektsført tilskudd for prosjektene Musikk i fengsel og frihet, Musikk.no og Krafttak for sang utgjør kr , som er 25,8 % av driftsinntektene. Studieforbundets kostnader Studieforbundets kostnader er knyttet til anvendelsen av voksenopplæringsmidlene i forbundet sentralt og i fylkene. Kostnadene omfatter dessuten de tre prosjektene Musikk i fengsel og frihet, Musikk.no og Krafttak for sang. Prosjektregnskap for disse framkommer i egen note. Studieforbundets disponering av midler til studieaktivitet Studieforbundet inntektsfører midler fra Kompetanse Norge i sin helhet på tidspunktet de mottas. Av inntektsført opplæringstilskudd i 2015, kr , har studieforbundet kostnadsført kr Balansen viser Annen kortsiktig gjeld på kr , hvorav kr er «Avregnet ikke utbetalt voksenopplæringstilskudd» spesifisert i egen note (note 9). Årsmeldingen viser i en oversikt (s.11) fordelingen av mottatt statstilskudd. For 2015 er kr eller ca 30 % av grunntilskuddet og opplæringstilskuddet satt av til drift sentralt og i fylkene. På spørsmål fra Kompetanse Norge vedrørende regnskapet for 2016, har daglig leder spesifisert fordelingen av tilskuddsbeløpet for hver av de tre tilskuddskomponentene. Denne viser at andelen av opplæringstilskuddet som benyttes til drift i 2016 utgjorde 22 %. Musikkens studieforbund fatter vedtak om å beholde en andel av mottatt opplæringstilskudd til drift og administrasjon, slik Rundskriv F-16-10, pkt. 4 åpner for. Kompetanse Norge anser at studieforbundets virksomhet er avhengig av tilskuddet som bevilges over kap. 254 post 70. Det er ingen avvik mellom Kompetanse Norges samlede tilskudd over kap. 254 post 70 i 2015 og inntektsførte tilskuddsbeløp i regnskapet. De tre tilskuddskomponentene er spesifisert med egne poster i regnskapet. Regelverket åpner for at studieforbund kan bruke en mindre del av årlig opplæringstilskudd til drift og administrasjon. Det har også vært akseptert praksis at en eventuell ubenyttet del av opplæringstilskuddet i tildelingsåret kan overføres til neste år, for å kunne opprettholde kursaktivitet mellom år. Det er imidlertid ikke anledning til å bruke opplæringstilskuddet for å bygge opp egenkapitalen. Kompetanse Norge anbefaler at Musikkens studieforbund i egen note til regnskapet spesifiserer Eventuell andel av årlig opplæringstilskudd som benyttes til drift og administrasjon. Eventuell ubenyttet del av rammen til opplæring i bevilgningsåret som overføres til kursvirksomhet neste år.

11 REGNSKAP OG ØKONOMI 11 KAP 5 Fortsetter å føre opplærings- og tilretteleggingstilskudd som utbetales etter 31/12 som en forpliktelse, men det er ønskelig at det i noten skilles mellom Ot og TRT. Kompetanse Norge oppfatter at ST-rapporteringen kan gi et feilaktig bilde av hvor stor andel av opplæringstilskuddet som et studieforbund beholder til drift og administrasjon. Dette forholdet vil bli formidlet internt i Kompetanse Norge.

12 OPPSUMMERING OG VURDERING 12 KAP 6 6.Oppsummering og vurdering Musikkens studieforbund oppfyller kravene til studieforbund, jf. Lov om voksenopplæring 5. Vilkårene for tilskudd til studieforbundet er oppfylt. Musikkens studieforbund anses å ha tilfredsstillende økonomi. Kompetanse Norge anbefaler at studieforbundet presiserer i regnskapet dersom en andel av opplæringstilskudd overføres til nytt tilskuddsår, samt at eventuell andel benyttet til drift og administrasjon tydeliggjøres i egen note til regnskapet. Musikkens studieforbund vurderes å ha omfattende og gode rutiner for internkontroll knyttet til bruk av voksenopplæringsmidler over kap. 254 post 70. På grunnlag av stikkprøvekontroll i 10 kurs, anser Kompetanse Norge at tilskudd er utbetalt i tråd med regelverket og studieforbundets interne kontrollrutiner.

13 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: kompetansenorge.no

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø 27.04.2017 MANDAT 2 Mandat Studieforbundet natur og miljø mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund 24.05.2017 MANDAT 2 Mandat Venstres Studieforbund mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge gjennomfører tilsyn

Detaljer

Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med Studieforbundet KOR

Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med Studieforbundet KOR Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med Studieforbundet KOR 29.09.2017 MANDAT 2 Mandat Studieforbundet KOR mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge gjennomfører

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet 07.12.2016 MANDAT 2 Mandat Studieforbundet Folkeuniversitetet mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent.

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent. vox Vår ref.: 2009/548 Deres ref.: Vår dato: 20.1 1.2009 Deres dato: 07.09.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8 119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Detaljer

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser Forslag til forskrift (fra departementet) Kapittel 1. Innledende bestemmelser SOLs forslag og merknader Generelt er Sámi oahppolávdegoddi SOL fornøyd med forskriftene som omfatter samiske studieforbund.

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet FUNKIS, 21. juni 2016

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet FUNKIS, 21. juni 2016 Rapport fra tilsyn med Studieforbundet FUNKIS, 21. juni 2016 MANDAT 3 Mandat Studieforbundet FUNKIS mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Vox gjennomfører tilsyn med

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss frivillighet under tildeling for 2015 Caritas Norge,

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss frivillighet under tildeling for 2015 Caritas Norge, Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss frivillighet under tildeling for 2015 Caritas Norge, 14.09.2017 MANDAT 2 Mandat Det framgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse

Detaljer

Rapport fra tilsyn med studieforbundet K-stud

Rapport fra tilsyn med studieforbundet K-stud Rapport fra tilsyn med studieforbundet K-stud 27.8.2015 Avdelingsdirektør Tom Sigurd Sørhus, Seniorrådgiver Torbjørn Bergane, Seniorrådgiver Charlotte Wold MANDAT 3 Mandat Det fremgår av lov om voksenopplæring

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

REFERAT STYREMØTE MANDAG

REFERAT STYREMØTE MANDAG REFERAT STYREMØTE MANDAG 20.3.2017 Sted: Hamar kulturhus, møterom på Messaninen Tid: 1130-1345 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Tone Vold, Birgitte Rosenberg, Jertru Stallvik og Jan

Detaljer

Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA)

Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) 08.02.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Kompetanse

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Sarpsborg kommune under tildeling for 2015,

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Sarpsborg kommune under tildeling for 2015, Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Sarpsborg kommune under tildeling for 2015, 28.04.2017 MANDAT 2 Mandat Det framgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Block Watne AS under tildeling for 2015,

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Block Watne AS under tildeling for 2015, Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Block Watne AS under tildeling for 2015, 23.01.2017 MANDAT 2 Mandat Det framgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Veiledning til kursstøtte

Veiledning til kursstøtte Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati BOKMÅL Veiledning til kursstøtte

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Studieforbund AOF Norge avd. Buskerud under tildeling for 2015,

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Studieforbund AOF Norge avd. Buskerud under tildeling for 2015, Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Studieforbund AOF Norge avd. Buskerud under tildeling for 2015, 21.02.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Kunnskapsdepartementets

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring.

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 200903305 09/01871-013 011019/09 PS Oslo, 18.11.09 670.13 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos OrbitArena AS under tildeling for

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos OrbitArena AS under tildeling for Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos OrbitArena AS under tildeling for 2015 02.05.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Fastsatt av Miljøverndepartementet XX 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Trondheimsvn. 2, Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988

Detaljer

KursAdmin. Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund. Versjon pr

KursAdmin. Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund. Versjon pr KursAdmin Saksbehandlingsrutiner avsluttede kurs i KursAdmin Musikkens Studieforbund Innhold Innledning... 2 Huskeliste saksbehandling avsluttede kurs... 3 1 Sjekke at det er lagt inn kontonummer og SSB-kode

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid under tildeling for 2015 Vesterålsprodukter AS,

Rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid under tildeling for 2015 Vesterålsprodukter AS, Rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid under tildeling for 2015 Vesterålsprodukter AS, 04.04.17 MANDAT 2 Mandat Det framgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund)

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvert semester kan alle lokalforbund søke økonomisk støtte fra K-stud. K-Stud er et studieforbund. I Norge har vi 15 slike studieforbund, og Forbundet

Detaljer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET kap. 225 post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Opplæringen i finsk i videregående opplæring er ikke hjemlet i opplæringsloven.

Opplæringen i finsk i videregående opplæring er ikke hjemlet i opplæringsloven. ^J /Z-2)6 Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, videregående opplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til finsk, videregående opplæring, under statsbudsjettets kap. 225 post 67.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET

RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET Rundskriv nr.:.... 6/14 Saknr:... 13/4665-5 Arkivkode:... A10 Vår ref.:.kristine Jelstrup Thomsen Dato:... 03.06.2014 RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET Forbundsstyret vedtok

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner

KursAdmin. Gjennomgang av tilleggsfunksjoner KursAdmin Gjennomgang av tilleggsfunksjoner September 2012 Tilleggsfunksjoner versjon 0.4.9.9 2 Innhold Innledning. side 4 1 Kopiere kurs.. side 5 2 «Kopiere deltakere... side 7 3 Knytte navn/kursdeltaker

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Kompetansepluss-prosjekter hos Podium AS under tildelingen for

Rapport fra tilsyn med Kompetansepluss-prosjekter hos Podium AS under tildelingen for Rapport fra tilsyn med Kompetansepluss-prosjekter hos Podium AS under tildelingen for 2015 19.01.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse Norge for 2017

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven.

Forskriften gjelder skoler som mottar offentlig tilskudd etter folkehøyskoleloven. Forskrift til lov om folkehøyskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.10.06 med hjemmel i lov av 06.12.02 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) 4 og 6. 1. Virkeområde Forskriften gjelder skoler

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Våren 2013 tar Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Dette første semesteret

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

til den nye loven om voksenopplæring og tilhørende forskrift (trådt i kraft 1. januar 2010)

til den nye loven om voksenopplæring og tilhørende forskrift (trådt i kraft 1. januar 2010) STUDIEHEFTE til den nye loven om voksenopplæring og tilhørende forskrift (trådt i kraft 1. januar 2010) 2 INNHOLD Innledning side 3 Første samling side 5 Formål og målsetting Forskriften Statstilskudd

Detaljer

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Fredag 7. november 2014 TID: 09.30 13.30 (inkludert møte med BLD) STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse

Detaljer

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870043 (Kun for

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226 post 60 Tilskudd til kommuner og *Ikeskommtmer

Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226 post 60 Tilskudd til kommuner og *Ikeskommtmer DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref 2011/1392 Vår ref 201101683-/YAH Dato 24.04.2012 Oversendelse av fastsatte retningslinjer for kap. 226

Detaljer

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012)

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) KursAdmin Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) Godkjenning av kurs ny rutine Føring av fremmøte - Avslutning av kurs Illustrasjon av fanen «Kurssenter» i KursAdmin 1 Innhold Godkjenning av kurs ny

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Oppfølging av akuttmedisinforskriften

Oppfølging av akuttmedisinforskriften Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870175 (Kun for

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å

BSFs veiledning. studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å BSFs veiledning studiearbeid fra A-Å Denne veiledningen hjelper deg i arbeidet med å søke om godkjenning av voksenopplæringstiltak og sluttrapportering av disse. Alle

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2014 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018

Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018 Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018 VEDTATT 30.10.2017 REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 03.10.1994 Godkjenning

Detaljer

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 (Kun for

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Kompetansepluss-prosjekter hos Abbra Norge AS under tildelingen for

Rapport fra tilsyn med Kompetansepluss-prosjekter hos Abbra Norge AS under tildelingen for Rapport fra tilsyn med Kompetansepluss-prosjekter hos Abbra Norge AS under tildelingen for 2015 17.01.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Kompetanse Norge

Detaljer

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til frittstående skoler under statsbudsjettets kap. 228 post 70. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer