Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos OrbitArena AS under tildeling for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos OrbitArena AS under tildeling for"

Transkript

1 Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos OrbitArena AS under tildeling for

2 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse Norge for 2017 at: Kompetanse Norge skal gjennomføre kontroll med et utvalg tilskuddsmottakere og rapportere om gjennomført kontroll i henhold til departementets rutiner for dette. Det vises for øvrig til Stortingets bevilgningsreglement 10. Oslo,

3 INNHOLD 3 Innhold Mandat... 2 Innhold Innledning Full gjennomgang av prosjekt B Kontroller i prosjekt B2468 under tildelingen i Gjennomførte timer for begge prosjekter Samlet vurdering og konklusjon... 13

4 INNLEDNING 4 1. Innledning OrbitArena AS (kalt OrbitArena) søkte om tilskudd til to prosjekter fra programmet Kompetansepluss arbeid i november Søknadene ble innvilget med til sammen kr Kompetanse Norge varslet i brev av tilsyn med OrbitArena. Formålet med tilsynet var å føre kontroll med at tilskuddet ble benyttet etter forutsetningene. Hovedelementene i tilsynet var å føre kontroll med grunnlaget for tildeling, jf. søknad, kontroll med at tilskuddet ble brukt i samsvar med tilsagnsbrev, utlysning og kontroll av økonomirapporten med underliggende dokumentasjon. I forkant av tilsynet ba vi om å få tilsendt følgende dokumentasjon for prosjektene B2468 og B2469: Informasjonsmateriell i forbindelse med tilsyn Avtale mellom virksomhet og tilbyder Dokumentasjon på kartlegging Dokumentasjon på læringsutbytte Dokumentasjon på oppmøte Rapport vedrørende opplæringen Annen relevant dokumentasjon for opplæringen Under tilsynet opplyste Kompetanse Norge at vi ville foreta en full gjennomgang av prosjektet B2469. Tilsynet ble gjennomført den i OrbitArenas lokaler i Jessheim ved rådgiverne Mona Halvorsrud og Uzoma Florence Egbosi. For OrbitArena møtte jobbkonsulent Nora Westgaard Jacobsen, adm. direktør Hanne Ulsletten og økonomiansvarlig Susanne Rotnebo. Nora Westgaard Jacobsen tok over som kontaktperson for prosjektene i slutten av Administrerende direktør gav først en kort presentasjon av OrbitArena. Uzoma Florence Egbosi orienterte deretter om tilsyn, om prosessen fram til endelig rapport, om grunnen til at det blir gjennomført tilsyn og om ulike kriterier for valg av tilsynsobjekter. Det ble også opplyst om at endelig tilsynsrapport blir offentliggjort på Kompetanse Norge sin nettside.

5 FULL GJENNOMGANG AV PROSJEKT B KAP 2 2.Full gjennomgang av prosjekt B Forholdet mellom tilbyder og etterspørrer Etterspørrer i prosjektet er eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune. Det fremgår av søknaden at eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune skulle innføre digitale verktøy i arbeidet for å effektivisere og forenkle arbeidshverdagen. OrbitArena fortalte at kommunens initiativ ble omtalt i mediene, og at det kom fram at de ser en del utfordringer i forhold til grunnleggende ferdigheter. Kontrakten med kommunen ble etablert på grunnlag av medieomtalen og søknaden om tilskudd ble skrevet av OrbitArena. Antall deltakere som inngikk i søknaden ble fastsatt etter samtaler med eiendomssjefen i kommunen. Under tilsynet ble det opplyst om at partene inngikk avtale i forkant av opplæringen. OrbitArena tok på seg alt ansvaret i forbindelse med gjennomføring av kurset, fordi de ønsket å ha et eierskap til prosjektet. Kompetanse Norges vurdering: Ingen merknad. 2.2 Prosjektets innledende fase OrbitArena kartla deltakerne med digitaltesten og egenutviklet kartleggingsskjema. Skjemaet viser at deltakerne ble bedt om å vurdere eget mestringsnivå på forskjellige oppgaver og forventninger til kurset. Kartleggingen viste at det var varierende nivå blant teknikerne. Vi fikk tilsendt eksempler på gjennomført kartlegging. Deltakerne var teknikere, renholdere og ansatte innen vedlikehold. Flertallet av deltakerne har grunnskole/videregående skole som høyeste fullførte utdanning. Deltakerne ble opplyst om registering av personnummer og om muligheten til å reservere seg. Noen av deltakerne ønsket ikke å oppgi personnummer. Kompetanse Norges vurdering: Ingen merknad. 2.3 Organisering og gjennomføring av opplæringen Søknaden omfatter 65 deltakere, fordelt på 5 grupper. Økonomirapporten viser at 40 deltakere begynte på kurset og at 25 av disse fullførte. Tilbyder opplyste at det lave deltakertallet skyldes manglende motivasjon hos deltakerne for å delta på kurs etter arbeidstid, samt utfordringer med kombinasjon av kurs og arbeid. Vi fikk tilsendt frammøtelister som viser deltakernes navn, uker og antall gjennomførte opplæringstimer, men ikke datoer og klokkeslett for opplæringen. Det er gitt undervisning fra 3-11 timer i uken. OrbitArena fortalte at kartlegging er gjennomført i uker med lange kursøkter, og at timene er ført ut ifra antall lærere som var tilstede. Etter tilsynet mottok Kompetanse Norge nye frammøtelister som også viser kursdatoer og klokkeslett. Tilsagnet gjaldt opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Mottatt dokumentasjon viser at opplæringen er gjennomført i samsvar med ferdigheter oppgitt i søknaden. Den gir ingen grunn til å tro at opplæringen er

6 FULL GJENNOMGANG AV PROSJEKT B KAP 2 gjennomført utenfor rammene av læringsmålene. Kompetanse Norge fikk blant annet eksempel på undervisningsmateriell brukt i opplæringen. OrbitArena opplyste at opplæringen var tilpasset kommunen og deltakernes behov. De hadde samtaler med deltakerne om hvilke utfordringer de opplevde med det nye digitale programmet. Opplæringen ble tilpasset problemstillingene og utfordringene deltakerne har i jobb og fritid. Kommunens behov ble diskutert før oppstart og OrbitArena tok ansvaret for å tilpasse opplæringen til det de så som utfordringer. Kompetanse Norges vurdering: Kompetanse Norge merker seg at antallet som begynte på opplæringen er betydelig lavere enn forutsatt i tilsagnet. Av de som startet, er frafallet stort. Tilbyder forklarer dette med manglende motivasjon og utfordringer med å kombinere kurs og arbeid. Vi mener det er naturlig å se dette i lys av tilbyders ønske om eierskap til prosjektet og at det kan ha medført at etterspørrer ikke har opplevd å skulle ha en rolle med bl.a. forutsetningene for å kunne delta. Vi anser at prosjektet ikke er tilstrekkelig forankret hos etterspørrer og at opplæringen ikke er godt nok tilpasset deltakernes arbeidssituasjon. Kompetanse Norges merknader på dokumentasjon av frammøte behandles under rapportens kapittel Læringsutbytte for deltakerne og nytte for virksomheten I tilsynsmøtet fortalte OrbitArena at det har gjennomført samtaler med deltakere og Eidsvoll kommune i etterkant av opplæringen. De mente det var tydeligst å se utbyttet av opplæring i digitale ferdigheter. Deltakerne ga tilbakemelding om at de føler seg tryggere på jobben og har økt mestringsfølelse. Opplæringen ble også en positiv arena for å møtes utenfor jobb. Dokumentasjonen av samtalene var ikke tilgjengelig. Kompetanse Norges vurdering: Kompetanse Norge tar informasjonen om gjennomførte samtaler til orientering. Vi understreker betydningen at gode rutiner for å kunne vurdere deltakernes læringsutbytte og nytten for virksomheten. Resultatene må kunne dokumenteres. 2.5 Økonomi Tilbyder opplyste at opplæringen har foregått delvis i arbeidstiden. I tillegg har kommunen hatt en egenandel ved at de sørget for kursmateriale og stilte kurslokaler til disposisjon. Tilskuddsmottaker har sendt inn økonomisk rapport til fristen, vedlagt revisorrapport fra firmaet BDO AS og en detaljert oversikt over kostnader knyttet til gjennomført opplæring. Tilskuddsbeløpet for dette prosjektet er kr for 570 timer opplæring. Kompetanse Norge har utbetalte kr på grunnlag av 207 oppførte timer i økonomisk rapport. Økonomirapporten viser at det er gjennomført 207 timer av 570 omsøkte timer. Kompetanse Norge har etter tilsynet stilt oppfølgingsspørsmål om kursdager, kursvarighet og antall kartleggingstimer som inngikk i opplæringen. Dette materiellet er mottatt.

7 FULL GJENNOMGANG AV PROSJEKT B KAP 2 OrbitArena opplyste i tilsynet at en undervisningstime i deres rutine var på 60 minutter inklusive pauser. Kompetanse Norges vurdering: Kompetanse Norge bemerker at det er et stort avvik mellom antall timer i søknaden og det som er gjennomført. Slike avvik gjør at ikke anvendte tilskuddsmidler ville gitt rom for at andre søknader kunne fått støtte fra Kompetansepluss arbeid, dersom avviket hadde blitt rapportert til Kompetanse Norge på et tidligere tidspunkt. Vår vurdering av gjennomførte timer i dette prosjektet er gjort i kap. 4.

8 KONTROLLER I PROSJEKT B2468 UNDER TILDELINGEN I KAP 3 3. Kontroller i prosjekt B2468 under tildelingen i Forholdet mellom søknad, tilsagn og gjennomført opplæring Etterspørrer i prosjektet er Læringsverkstedet AS. Læringsverkstedet AS er en privat barnehagekjede med mange ansatte. Tilsagnet gjaldt opplæring for 20 deltakere delt på to grupper: 1 gruppe à 110 timer i regning, muntlige og digitale ferdigheter 1 gruppe à 100 timer i lesing og skriving, muntlige og digitale ferdigheter Innsendt økonomirapport viser at 5 deltakere har deltatt og fullført opplæringen, og at det er gitt 86 timer opplæring. På spørsmål om hvorfor det ble så få deltakere til kurset, opplyste tilbyder at dette skyldes høyt sykefravær og at det var utfordrende for etterspørrer å skaffe vikarer for deltakere som skulle på kurs. OrbitArena opplyste videre at den lave deltakelsen skyldes manglende forankring av opplæringen hos ledelsen i Læringsverkstedet AS og at de tar lærdom av erfaringene til neste gang. OrbitArena sa at de hadde kontaktet Kompetanse Norge om det lave deltakertallet og reist spørsmål om å kunne gjennomføre individuelle veiledningstimer med noen av deltakerne. Kompetanse Norges svar er sitert i kapittel 4. Kompetanse Norge fikk tilsendt frammøtelister i forkant av tilsynet. Listene viser deltakernes navn, uker, antall gjennomførte timer, men ikke klokkeslett og kursdatoer. Etter tilsynet ba vi om å få frammøtelister som viser kursdatoer, kursvarighet og antall kartleggingstimer som inngikk i opplæringen. Dette materiellet er mottatt. Kompetanse Norges vurdering: Kompetanse Norge bemerker at det er stort avvik mellom det faktiske antallet deltakere og forutsetningene i vårt tilsagn. Tilsvarende gjelder antall timer. Urealistiske deltaker- og timetall i søknaden kan føre til at en søknad får tilskudd på feil grunnlag. Søker skal tilstrebe et realistiske volum i søknaden. 3.2 Gjennomført opplæring Deltakerne er ufaglærte assistenter i barnehage og alle er registrert med grunnskole/videregående skole som høyeste fullførte utdanning. Før tilsynet mottok Kompetanse Norge opplæringsmateriell som er brukt i opplæringen. Samtaler i tilsynet ga ingen indikasjoner på at opplæringen har beveget seg utenfor læringsmålene i grunnleggende ferdigheter. Mottatt dokumentasjon på gjennomført deltakerevaluering viser at deltakerne er mer trygge i sine rolle og har påtatt seg mer ansvar. OrbitArena har sendt inn økonomisk rapport innen fristen. Vedlagt denne var rapport fra revisjonsfirma BDO AS og en detaljert oversikt over kostnader knyttet til opplæringen. Kompetanse Norges vurdering: Ingen merknad.

9 GJENNOMFØRTE TIMER FOR BEGGE PROSJEKTER 9 KAP 4 4.Gjennomførte timer for begge prosjekter Tilsendt frammøtelister for begge prosjekter viser ikke datoer og klokkeslett for gjennomført opplæring. Det ble opplyst under tilsynet at gjennomførte kartleggingstimer inngikk i rapporterte timer, og at kartleggingstimer er beregnet ut ifra at flere lærere var tilstede samtidig. Kartlegging er gjennomført i uker med lange kursøkter. Gjennomgangen av frammøtelistene viser også at noen av opplæringstimene er beregnet ut ifra antall lærere tilstede på opplæringen. Videre ble det opplyst at det er gitt individuelle veiledningstimer til 3 av 5 deltakere i prosjekt B2468. Etter tilsynet sendte Kompetanse Norge brev av til OrbitArena og ba om nye frammøtelister som spesifiserer kursdatoer, tidspunkt, antall lærere tilstede og antall timer brukt til kartlegging og individuell veiledning. Kompetanse Norge har mottatt nye frammøtelister som spesifiserer dette. B2468 Læringsverkstedet AS Det er innrapportert 86 timer opplæring på innsendt økonomirapport for prosjektet. Mottatt frammøteliste viser imidlertid at det er gjennomført 83 timer (68 +15) opplæring, slik at det er innrapportert 3 timer for mye. Gjennomgangen av frammøtelistene viser følgende: Gruppe 1: Faktiske Rapporterte gjennomførte Uke Klokkeslett Klokkeslett timer timer Avvik Kommentar 15 09:00-14: Feilberegning - 3 lærere deltok på kartlegging :30 3 1,5 1,5 Feilberegning - 1,5 time for mye 19 09:00-15: Feilberegning - 2 lærere deltok på kartlegging 20 09:30-11:00 12:00-13:00 3 2,5 0,5 Feilberegning - 0,5 time for mye 21 09:30-10:30 13:00-14: Individuell opplæringstimer i Dal og Gystadmarka 22 09:30-10:30 13:00-14: Individuell opplæringstimer i Dal og Gystadmarka 23 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 24 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 25 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 32 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 33 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 34 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 35 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 36 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 38 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye 39 09:30-10:30 13:00-14: Feilberegning - 1 time for mye Gruppe 2: Faktiske Rapporterte gjennomførte Uke Klokkeslett timer timer 45 13: : : : : Oversiktene viser følgende avvik i beregningen av timer: Kartlegging 15 timer Opplæring - 18 timer

10 GJENNOMFØRTE TIMER FOR BEGGE PROSJEKTER 10 KAP 4 Av avviket på 18 timer gjelder 6 timer gitt som individuell veiledning, og 12 timer er feilberegnet i forhold til faktiske gjennomførte timer. Avviket på 15 timer skyldes at timene er beregnet ut fra antallet lærere som deltok på kartleggingen. Faktiske gjennomførte timer i oversiktene er beregnet ut ifra klokkeslettet opplæringen og kartleggingen har funnet sted. Når det gjelder individuelle veiledningstimer ble det opplyst under tilsynet at tilbyder har vært i skriftlig kontakt med Kompetanse Norge. OrbitArena skrev følgende til Kompetanse Norge i e-post av «Vi startet med nytt kurs ved Læringsverkstedet 1. desember. Per i dag har vi kun to som har startet på kurset. Det var forespeilet at flere ville starte, men pga mye sykefravær har styrerne ansett det problematisk å sende flere på kurs likevel. Vi har forhåpning om å få med flere i januar. Tilbakemeldingene fra forrige kurs var gode, og det ble fremhevet som spesielt bra at kurset ble tilpasset den enkeltes behov og at vi reiste ut i barnehagene og ga leksjoner der. Vi håper det er i orden at vi organiserer det på samme måte denne gangen med kombinasjon av samling og individuell veiledning/undervisning i barnehagene.» Kompetanse Norge ga følgende tilbakemelding i e-post av : «Når det gjelder B2468, minner vi om at tilsagnet er gitt etter en søknad på 10 deltakere pr. kurs. Vi synes det begynner å bli vel lavt deltakertall hvis det var 3 på det første, og foreløpig 2 på det andre. Det er greit at dere gjennomfører i barnehagen, MEN vi presiserer at BKA-kursene forutsetter opplæring for samlet gruppe. Dere må gjerne ha individuell tilpasning innenfor denne rammen.» OrbitArena skriver i sin redegjørelse til Kompetanse Norge i forbindelse med tilsynet, at det ble gitt individuelle veiledningstimer til noen av deltakerne på grunn av lang reisevei til kurslokale i Jessheim. B2469 Eidsvoll kommune Økonomirapporten viser at det er gjennomført 207 timer opplæring for 4 grupper. Gjennomgangen av frammøtelistene viser følgende: Renhold 1: Faktiske Rapporterte gjennomførte Uke Klokkeslett Klokkeslett Klokkeslett timer timer Avvik Kommentar 34 8,0 8,0 0,0 Kartlegging for både Renhold 1 og ,0 4,0 4,0 Feilberegning - 2 lærere tilstede ,0 5,5 5,5 Feilberegning - 2 lærere tilstede ,0 4,0 0, ,0 4,0 0, ,5 3,5 0, ,5 3,5 0, ,5 3,5 0, ,5 3,5 0, ,5 3,5 0, ,5 3,5 0, ,5 3,5 0, ,5 3,5 0, ,0 4,0 0,0 67,0 57,5 9,5 Oversikten viser at det er gjennomført 8 timer kartlegging. Avviket på 9,5 timer skyldes at opplæringstimene er beregnet dobbelt ut fra at det var to lærere tilstede.

11 GJENNOMFØRTE TIMER FOR BEGGE PROSJEKTER 11 KAP 4 Renhold 2: Uke Klokkeslett Avviket på 8 timer skyldes at kartleggingstimene er beregnet dobbelt for begge grupper. Mottatt frammøteliste viser at kartleggingen fant sted på samme tidspunkt. Vedlikehold Avviket på 4 timer skyldes at opplæringstimene er beregnet ut fra at det var to lærere tilstede. Teknikere Rapporterte timer Faktiske gjennomførte timer Avvik Kommentar Kartlegging for både Renhold 1 og Faktiske Raporterte Uke Klokkeslett timer gjennomfør te timer Avvik Kommentar Kartlegging Feilberegning - 2 lærere tilstede Faktiske Rapporterte gjennomførte Uke Klokkeslett Klokkeslett timer timer Avvik Kommentar timer kartlegging, 2 timer feilberegnet Kartlegging Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Feilberegning - 2 lærere tilstede Oversikten viser at det er brukt 8 timer på kartlegging. Her er det avvik på 2 timer grunnet feil timeberegning. Avviket på de øvrige 32 timene skyldes at opplæringstimene er beregnet dobbelt ut fra at det var to lærere tilstede. Kompetanse Norges vurdering av gjennomførte timer Kartleggingssamlinger Det er gjennomført til sammen 31 kartleggingstimer for begge prosjekter. Reglene for Kompetansepluss arbeid til og med 2014 gjorde mulig å søke om egne midler til

12 GJENNOMFØRTE TIMER FOR BEGGE PROSJEKTER 12 KAP 4 kartlegging av deltakerne. Fra 2015 ble det en forutsetning at kartleggingen skulle inngå i opplæringen og kostnadene dekkes i tilskuddet som ble gitt ut fra antall timer opplæring. Kompetanse Norge finner imidlertid at utlysningsteksten for Kompetansepluss i 2015 kan oppfattes utydelig ved at den ikke eksplisitt tydeliggjøre at timer til kartlegging ikke kunne inngå i grunnlaget for timeberegning. Sett i lys av dette, finner Kompetanse Norge at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å kreve tilbakebetaling for dokumenterte kartleggingstimer. Individuelle veiledningstimer i prosjekt B2468 Det er gitt 6 individuelle veiledningstimer til tre deltakere. Tilsagnet om tilskudd fra Kompetansepluss arbeid er gitt på grunnlag av antall grupper og timer. Opplæringen forutsetter samtidighet og åpner ikke for individuelle veiledningstimer, noe som ble presisert i vår e-post av Kompetanse Norge vil på denne bakgrunn vurdere å kreve tilbake et beløp tilsvarende de 6 timene som er ført som individuelle veiledninger. Føring av frammøtelister Gjennomgangen av timelistene viser at OrbitArena har beregnet opplæringstimer ut ifra antallet lærere som var tilstede. Dette gjelder både timer til opplæring og kartlegging. Timeberegning skal skje uavhengig av om det har vært flere lærere tilstede i samme time. Kompetanse Norge kan ikke godta timeberegning ut fra antallet lærere som er tilstede samtidig. Antall timer er det avgjørende elementet i beregningsgrunnlaget for tilskudd i programmet. Det fremgår av tilsagnsbrevet at midlene skal benyttes til antall opplæringstimer som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Kompetanse Norge vil vurdere å kreve tilbake et beløp tilsvarende de 68,5 timene som er ført flere ganger ut ifra antall lærere tilstede.

13 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 13 KAP 5 5. Oppsummering og konklusjon Når det gjelder 1. gjennomgang av prosjekt B kontroll i prosjekt B2468 under 2015-tildelingen finner Kompetanse Norge at kursdeltakerne er innenfor programmets målgruppe for begge prosjekter. opplæringen har vært innenfor læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. OrbitArena fikk tilsagn om kr basert på 780 timer for begge prosjekter. Kompetanse Norge har totalt utbetalt kr på grunnlag av 293 rapporterte timer opplæring. Kompetanse Norge peker på at det er et stort avvik mellom antallet timer og deltakere som var grunnlaget for vårt tilsagn og det som er rapportert gjennomført. Urealistiske deltaker- og timetall i søknaden kan føre til at en søknad får tilskudd på feil grunnlag. Søker skal tilstrebe et realistisk volum i søknaden. Tilsynet har avdekket at antallet faktisk gjennomførte timer til opplæring og kartlegging for begge prosjekter er mindre enn det som er sluttrapportert. Dette beror på feilberegning av timer, jf. vurderinger i kapittel 4 og oversikten nedenfor. Avviket samlet er på 91,5 timer. Kurs Feilførte timer med flere lærere Individuelle timer Feilberegnet timer Innrapportert for mye i økonomiskrapport Sum timer Sum mulig krav B B , ,5 68, , Dette avviket medfører at OrbitArena må betale tilbake midler for et avvik tilsvarende de 91,5 timer. Etter gjeldende timesats utgjør dette kr Kompetanse Norge har fattet vedtak om å kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd for prosjektene B2568 og B2469, kr på grunn av avvik mellom tildelte og gjennomførte timer. Vedtaket sendes i eget brev sammen med endelig tilsynsrapport.

14 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: kompetansenorge.no

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter. Opplæring i Grunnleggende ferdigheter. Steinar Brun Mjelve Avd.leder, spesialundervisning Begrepsavklaring Grunnleggende ferdigheter: Lese Skrive Regne Uttrykke seg muntlig Bruke digitale verktøy Jf. UDIR

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761.

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761. v2.2-18.03.2013 Landers kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/7551-22 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 13.02.2015 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 1 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 1 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde:

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde: Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013 MENTAL HELSE STORGATA 38 0182 OSLO TELEFON 09875 Til Fylkeslagene i Mental Helse Oslo, 21. februar 2013 Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere.

Del 3 Vurdering av læringsprestasjoner. Denne delen klarlegger kriterier som er knyttet til læringsprestasjoner og tilbakemelding til deltakere. 1 2 Beskrivelse av evalueringsskjemaet Dette evalueringsskjemaet består av et spørreskjema i fire deler og et område for generell informasjon om kurstilbyder. Hver av de fire delene skal måle effektiviteten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Arbeidserfaring en ressurs for voksnes læring

Arbeidserfaring en ressurs for voksnes læring Arbeidserfaring en ressurs for voksnes læring Etterutdanningskurs i voksenpedagogikk Høst 2013 Arbeidserfaring Læring i arbeidslivet Læring i skole 1 arbeid opplæring arbeid Arbeid/språkpraksis opplæring

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 71 og kapittel 769, post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN ERFARINGER FRA FYLKESMENNENES TILSYN Introduksjonsordningen 10 år konferanse Bergen okt. 2014 Johan Sverre Rivertz Fylkesmannen i Hordaland 1 Om fylkesmannens tilsyn Tilsynshjemmel

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING

TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING TEMATILSYN VEDRØRENDE BANKENES KAPITALDEKNINGSRAPPORTERING Finanstilsynet gjennomførte i perioden fra 16. september til 25. november 2010 et tematilsyn om kapitaldekningsrapportering i et utvalg banker.

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Muntlige ferdigheter på et sykehjem

Muntlige ferdigheter på et sykehjem 1 Muntlige ferdigheter på et sykehjem Heftet «Muntlige ferdigheter på et sykehjem» gir et eksempel på hvordan du kan utvikle de ansattes muntlige ferdigheter slik at kommunikasjonen i et sykehjem kan bli

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Maskegruppen AS Att: Jan Kronberg Postboks 44 1407 Vinterbro Deres referanse Vår referanse Dato 2010/184 20.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Jobb og muligheter Follo

Jobb og muligheter Follo Jobb og muligheter Follo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42097867.aspx Ekstern anbuds ID M310598/NOV207464 Saksnummer Jobb og muligheter Follo Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.237/05/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 4.12.05 FHSR-rundskriv

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Evaluering tilflytterpakke. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Evaluering tilflytterpakke. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/9385-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Evaluering tilflytterpakke Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt.

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt. Side I av 5 Vår saksbehandler REGION MlDT-NoRGE Kristin v/oradmann 7100 Deres dato 27.06.16 Tflefon 92600407 Deres referanse 23 JUN ZU15 13 Rissa RISSA KOMMUNE Kompetansetilskudd til prosjekt Vi viser

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer