Rapport fra tilsyn med studieforbundet K-stud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra tilsyn med studieforbundet K-stud"

Transkript

1 Rapport fra tilsyn med studieforbundet K-stud

2 Avdelingsdirektør Tom Sigurd Sørhus, Seniorrådgiver Torbjørn Bergane, Seniorrådgiver Charlotte Wold

3 MANDAT 3 Mandat Det fremgår av lov om voksenopplæring 11 at Vox skal gjennomføre tilsyn med tilskuddsmottagere. Studieforbundet K-stud mottar tilskudd over statsbudsjettets kap. 254 post 70. Vox varslet K-stud om at vi ville gjennomføre tilsyn med studieforbundet. Vi ba om å få tilsendt følgende dokumenter innen : Veiledningsmateriell som studieforbundet bruker ovenfor lokale arrangører. Komplett sett av skjema som brukes i forbindelse med innmelding, ferdigmelding og lignende. Detaljert resultatregnskap og balanse spesifisert på konto for 2013 og 2014 / saldobalanser. Vedtekter Innkalling og referat fra årsmøte/generalforsamling i 2014 Innkalling og referat fra styremøter i 2014 Skriftlige rutinebeskrivelser Skriftlige internkontrollrutiner Vox gjorde også oppmerksom på at regnskap, rapporter og andre relevante dokumenter for tilskuddsårene 2013 og 2014 måtte være tilgjengelig under tilsynet. Tilsynet ble gjennomført i K-studs lokaler i Oslo Fra K-stud møtte daglig leder Hege Irene Fossum og styreleder Harald Skarsaune. Fra Vox møtte avdelingsdirektør for avdeling for tilskuddsforvaltning, Tom Sigurd Sørhus, seniorrådgiver Torbjørn Bergane og seniorrådgiver Charlotte Wold. Oslo,

4 INNHOLD 4 Innhold Mandat... 3 Innhold Studieforbundet K-stud Regnskap og økonomi Studieforbundets økonomiske stilling: Revisor: Overordnet analyse av relevante regnskapsposter Rutiner knyttet til saksbehandling av kurs Rutiner og praksis for kontroll med tilskuddsmottaker Stikkprøver under tilsynet Stikkprøver i etterkant av tilsynet Oppsummering og vurdering... 17

5 INNHOLD 5 1. Studieforbundet K-stud K-stud er et studieforbund som holder til i Oslo. I forbindelse med ny lov om voksenopplæring (2010) fusjonerte de to tidligere studieforbundene Norsk kristelig studieråd og Kristelig studieforbund. Studieforbundet har 4 ansatte, inkludert daglig leder. Ved utgangen av 2014 hadde studieforbundet 74 medlems- og samarbeidsorganisasjoner. I 2014 innrapporterte de 5074 kurs fordelt på kurstimer. I forhold til 2013 var det en økning på 5,8 prosent, da de i 2013 innrapporterte kurstimer. Studieforbundet har regionale ledd i 17 fylker. K-stud har ingen egne ansatte i de regionale leddene, men det kan være ansatte i medlemsorganisasjonene. Noen av de regionale leddene får betalt av K-stud for arbeidet de utfører knyttet til studieforbundet, mens i andre tilfeller bistår K-stud de regionale leddene med administrative oppgaver, herunder regnskap etc. Over halvparten av den innrapporterte aktiviteten for 2014 er knyttet til kristendomsfag. K-stud er det studieforbundet som har flest yngre kursdeltagere.

6 REGNSKAP OG ØKONOMI 6 KAP 2 2. Regnskap og økonomi 2.1 Studieforbundets økonomiske stilling: Det var underskudd knyttet til driften på ca ,- i både 2013 og Studieforbundets årsresultat var henholdsvis kr. 0,- i 2013 og kr i Ved utgangen av 2014 hadde Studieforbundet en egenkapital på ,- som gir en egenkapitalandel på ca. 11,6%. Egenkapitalandelen viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen. K-stud opplyste om at de har som mål å ha en egenkapital som vil dekke ca. 3 måneders drift. Våre beregninger viser at K-stud per hadde egenkapital til å dekke i underkant av to måneder med løpende drift. Vi har da sett bort fra formidling av statstilskudd som en driftsutgift. Videre fremgår det av årsregnskapet for 2014 at Studieforbundet har dekning for avsatte forpliktelser. Forpliktelsene bestod i stor grad av statstilskudd som ikke var utbetalt. Vurdering: Ut fra årsregnskapene for 2013 og 2014 er det Vox vurdering at K-stud har en stabil økonomisk utvikling. Videre vurderes det fornuftig av studieforbundet å ha en målsetning om en egenkapital som tilsvarer ca. 3 måneders drift. Egenkapitalen per var derimot etter våre beregninger under målsetningen. 2.2 Revisor: Under tilsynet stilte Vox spørsmål om det i forbindelse med revisjonen av studieforbundet for 2013 og 2014 ble avgitt nummererte brev fra revisor, og/eller om revisjonsberetningene inneholder merknader/forbehold. Vi stilte også spørsmål om studieforbundet hadde skiftet revisor. Daglig leder redegjorde for at det i forbindelse med at én medlemsorganisasjon hadde innrapportert kurs som ikke var gjennomført, inneholdt revisjonsberetningen for 2013 merknad fra revisor. Det var også 4 nummererte brev til styret dette året. For 2014 var det verken merknader i revisjonsberetningen eller nummererte brev til styret. I etterkant av tilsynet fikk Vox på forespørsel tilsendt kopi av de nummererte brevene fra revisor til styret i K-stud. Vurdering: Vox vurderer det dithen at det ovennevnte forholdet er korrekt håndtert. Styret har fattet vedtak og dette har blitt fulgt opp av administrasjonen og styreleder. 2.3 Overordnet analyse av relevante regnskapsposter Studieforbundets gjelds- og fordringsposter: Vox har i forberedelsen til tilsynet ikke merket seg unormale forhold i balansen, og vi har heller ikke merket oss store økninger fra 2013 til Under tilsynet stilte

7 REGNSKAP OG ØKONOMI 7 KAP 2 Vox spørsmål om det i løpet av året forelå lån til ansatte og/eller daglig leder. Daglig leder redegjorde for at de ikke åpnet for dette. Vurdering: K-stud har etter vår vurdering en ryddig balanse. Videre er det vår vurdering at studieforbundet har en fornuftig holdning til dette med lån til ansatte etc, men vi mener at det kunne vært nedfelt i studieforbundets interne rutiner. Studieforbundets inntekter: Gjennomgang av årsregnskapene viser at K-stud i all vesentlighet er avhengig av tilskuddet som bevilges over kap. 254 post 70. For 2013 mottok K-stud kr i tilskudd. For 2014 mottok de kr Vox har merket seg at det er en differanse på kr , mellom hva studieforbundet fikk i tilskudd, og hva de inntektsførte i Se fotnote 1 under. For begge årene utgjorde tilskuddet fra Vox i overkant av 99 prosent av de totale inntektene til studieforbundet. Det er underskudd knyttet til driften i både 2013 og 2014, men på grunn av renteinntekter blir årsresultatet i , og i 2013 kr Den neststørste inntektsposten til K-stud er renteinntekter. Vurdering: Vi vurdere det dithen at det ovennevnte viser at K-studs virksomhet i sin helhet er avhengig av tilskuddet som bevilges over kap. 254 post 70. Studieforbundets kostnader: Under tilsynet stilte Vox spørsmål om hvor mye av de samlede driftskostnadene som er knyttet til voksenopplæring. K-stud redegjorde for at alle driftskostnadene vedrører virksomheten knyttet til voksenopplæring. Vurdering: I vår gjennomgang av årsregnskap og årsrapporter er det vår vurdering at K-studs virksomhet i all vesentlighet er knyttet til voksenopplæring, og at kostnadene er relevante for denne virksomheten. Studieforbundets disponering av midler til studieaktivitet: Vox har basert på regnskapsinformasjon for årene 2013, 2014 og 2015 utført en overordnet analyse av hvor mye av midlene fra Vox som videreformidles til kursarrangører og hvorvidt studieforbundet har opparbeidet seg kapital som stammer fra ubenyttede studiemidler. K-stud praktiserer en rutine der midler fra Vox inntektsføres i sin helhet på tidspunktet de mottas. Videre kostnadsføres midler som utbetales til kursarrangører løpende samt at det gjøres en avsetning ved årets slutt. K-stud har i 2014 inntektsført midler fra Vox på totalt kr ,- 1. Beløpet er fordelt mellom kr ,- i grunntilskudd, kr i opplæringstilskudd og kr ,- i tilretteleggingstilskudd. Totalt er det utgiftsført midler til opplæring mv. (videreformidling av tilskudd fra Vox) på totalt kr ,-. Beløpet er fordelt 1 Det er et avvik mellom inntektsførte midler og sum midler som fremgår i Vox tilsagnsbrev på kr ,-. Dette skyldes i hovedsak at K-stud har gjort en avsetning mot konto «2920 bundne midler opplæringstilskudd på kr ,-.

8 REGNSKAP OG ØKONOMI 8 KAP 2 mellom kr i «Tilskudd til opplæring» (VO-midler), kr ,- i «tilretteleggingsmidler» og kr i «tilskudd til PU i midler.org». Oppsummert har K-stud for 2014 inntektsført kr ,- i midler fra Vox foruten grunntilskuddet. Av dette er kr ,- videreformidlet. K-stud har dermed i tillegg til grunntilskuddet på kr ,- regnskapsmessig beholdt kr ,- (ca. 17,5% av opplærings- og tilretteleggingstilskudd) av midlene mottatt av Vox. Av totale midler mottatt av Vox i 2014 synes ca. 27% å vært benyttet internt i K-stud. Som beskrevet i kapittel 2.1 var K-studs årsresultat i 2013 og 2014 henholdsvis kr 0,- og kr 6 288,-. Studieforbundet har heller ikke opparbeidet seg betydelig egenkapital. På konto «2910 Kortsiktig gjeld studiearbeid» og «2920 Bundne midler opplæringstilskudd» fremgår VO-midler som K-stud anser som gjeld. Beløpet på konto «2910 Kortsiktig gjeld studiearbeid» var ved utgangen av 2014 kr ,-. Motposten er i hovedsak konto «7770 tilskudd til opplæring». Beløpet er således en avsetning for kurs gjennomført i 2014 som enda ikke er utbetalt til arrangør. Fra 2015 regnskapet ser vi at per var disse midlene utbetalt. Det er bokført kr på konto 7770 merket med «Dekning kostnader 2014». Vi er per i dag ikke kjent med hva dette beløpet gjenspeiler. Beløpet på konto «2920 Bundne midler opplæringstilskudd» (kr ,-) består av kr ,- som er restmidler fra opplæringstilskudd 2013, kr ,- som er en avsetning i 2014 mot inntektsposten «3130 periodisert inntekt opplæringstilskudd» og kr ,- som er merket «driftsoverskudd». Kontoen synliggjør dermed mottatte VO-midler som er «fryst» i Studieforbundet. Vurdering: Lov og forskrift åpner for at studieforbundet kan benytte deler av opplæringstilskuddet til administrasjon og drift. Det er vår vurdering at studieforbundet ikke benytter en urimelig stor andel av opplæringstilskuddet til dette. Videre er det ingen tegn til at K-stud har bygget betydelig kapital basert på midler fra Vox som ikke er videreformidlet til kursarrangører. Vox finner det også positivt at K-stud i sin balanse synliggjør utestående til gjennomførte kurs i 2014 og andre «ikke forbrukte VO-midler» på to ulike kontoer. Vi er imidlertid usikre på deler av beløpet knyttet til konto «2920 Bundne midler opplæringstilskudd». Beløpet på kr , som studieforbundet besitter, men ikke har inntektsført, samt beløpet på kr som studieforbundet har merket «driftsoverskudd». Vi er også usikre på kr på konto 7770 merket med «Dekning kostnader 2014». Vi ber om studieforbundets redegjørelser til disse tre beløpene.

9 RUTINER KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING AV KURS 9 KAP 3 3. Rutiner knyttet til saksbehandling av kurs Forskrift 18. desember 2009 nr 1661: 9-1 Studieforbundene har ansvar for å rapportere korrekt antall kurstimer. Det er en forutsetning at samlinger som arrangeres ved elektronisk kommunikasjon, har samme omfang som tilsvarende antall kurstimer i fysiske samlinger. Tid til selvstudium skal ikke inngå i innrapportert timetall. Grunnlaget for rapporteringen skal dokumenteres. Under tilsynet redegjorde K-stud for rutinene knyttet til saksbehandling i forbindelse med VO-kurs. Rammeplaner Studieforbundet godkjenner rammeplaner, hvor det er spenn i kurstimetallet. I vurderingen legger K-stud vekt på at opplæringen er godt beskrevet, herunder hvordan læringen skal skje. Ved beregning av tilskudd til kursarrangør for gjennomført og innrapportert kurs, er det faktisk gjennomført timetall som legges til grunn. VO-kurs Kursarrangører som benytter en allerede godkjent studieplan trenger ikke å informere K-stud på forhånd om igangsettelse av kurset. Studieforbundet opererer også med en minstegrense på 5 deltagere, men dersom det er gode grunner kan de også godkjenne 3 deltagere. Når kurset er ferdig rapporterer kursarrangør inn via hjemmesiden til K-stud. Den elektroniske frammøtelisten fylles ut, med deltagernes navn, fødselsår og adresse. Frammøtelisten inneholder også opplysninger om kursdatoer og antall kurstimer. Dersom kontrollen til K-stud avdekker at det er ufullstendige opplysninger, sendes rapporteringen tilbake til kursarrangør. Studieforbundene skal gi kursdeltagerne en dokumentasjon på gjennomført opplæring. Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold og omfang av kurset og læringsmålene i kursets opplæringsplan. Under tilsynet bekreftet daglig leder at alle deltakere får tilbud om dokumentasjon i henhold til forskriften, men opplyste at kun et fåtall benytter seg av tilbudet. Studieforbundet utbetaler tilskudd fortløpende. Kurset må innrapporteres senes 3 måneder etter avslutning. Når det gjelder kurs som avholdes i desember, er fristen for å rapportere 15. januar i det påfølgende året. Det benyttes differensierte satser for kurs og studieringer. Satser 2013: - 55 kr pr kurstime i studiegrupper (studieringer) - 75 kr pr kurstime i kurs og opplæring av sang- og musikkgrupper (tilsvarer kurs med lærer) kr ekstra pr deltakende menighet i felles konfirmasjonsundervisning (for frimenigheter med små konfirmasjonskull. Disse får ikke finansiert sin undervisning fra det offentlige, slik det er med konfirmasjon i Den norske kirke)

10 RUTINER KNYTTET TIL SAKSBEHANDLING AV KURS 10 KAP 3 Satser 2014: - 60 kr pr kurstime i studiegrupper (studieringer) - 80 kr pr kurstime i kurs og opplæring av sang- og musikkgrupper (tilsvarer kurs med lærer) kr ekstra pr deltakende menighet i felles konfirmasjonsundervisning (for frimenigheter med små konfirmasjonskull. Disse får ikke finansiert sin undervisning fra det offentlige, slik det er med konfirmasjon i Den norske kirke) Dessuten opererer studieforbundet med en maksgrense på 8 kurstimer pr dag. Tilretteleggingsmidler Tilretteleggingstilskudd utbetale på bakgrunn av et eget skjema, hvor dokumentasjon på kostnader knyttet til tilrettelegging legges ved i form av kvitteringer, fakturaer eller regnskapsrapporter. Tilretteleggingstilskuddet fordeles dels prosentvis etter tilskuddsberettiget søknadssum, og dels etter skjønn. Kursarrangør søker ikke i forkant av opplæringen om tilretteleggingstilskudd. Regnskapsføring og utbetaling Daglig leder konterer bilag og sender det deretter til ekstern regnskapsfører. Både daglig leder og regnskapsfører har tilgang til nettbanken. Studieforbundet praktiserer ikke dobbel signatur. Banken avstemmes månedlig av regnskapsfører. Innrapportering til SSB I forbindelse med innrapportering til SSB og Vox benytter K-stud KursAdmin. Studieforbundet benytter imidlertid WinRegis til kursregistrering. Dette medfører at de overfører data fra WinRegis til KursAdmin. Studieforbundet benytter en rapport som VOFO har utarbeidet og som «vasker» data en som overføres fra Winregis til KursAdmin. Vurdering: Studieforbundet har detaljerte rutinebeskrivelser knyttet til behandlingen av studieplaner og søknader om tilskudd. Det er vår vurdering at studieforbundet har forbedringspotensialet når det gjelder å ha oversikt over løpende kursaktivitet. Dette fordi studieforbundet ikke får beskjed om at kurs settes i gang.

11 RUTINER OG PRAKSIS FOR KONTROLL MED TILSKUDDSMOTTAKER 11 KAP 4 4. Rutiner og praksis for kontroll med tilskuddsmottaker Forskrift 18. desember 2009 nr 1661: 9-1 Studieforbundene har ansvar for å rapportere korrekt antall kurstimer. Det er en forutsetning at samlinger som arrangeres ved elektronisk kommunikasjon, har samme omfang som tilsvarende antall kurstimer i fysiske samlinger. Tid til selvstudium skal ikke inngå i innrapportert timetall. Grunnlaget for rapporteringen skal dokumenteres. Forskrift nr 1661: 9-5 Studieforbundene har ansvar for at sine respektive organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner har tilfredsstillende system for intern kontroll, og for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med lov, forskrifter og forutsetninger i tilskuddsbrev. Dokumentasjon på rutiner for intern kontroll skal foreligge. Studieforbundet gjennomfører 3 kontroller pr måned knyttet til innrapportert kursaktivitet. Man kontakter deltagere som er ført opp på ulike frammøtelister. Studieforbundet har nedskrevne rutiner på at de skal kontakte minimum tre deltagere på hvert kurs som det gjennomføres kontroll med. Deltagerne blir spurt om de har deltatt på kurs i regi av xx, navnet på kurset, navn på lærer, antall deltagere og kursperiode. I forbindelse med hver kontroll fylles det ut et skjema. Styreleder får rapporter fra administrasjonen om resultatene fra de gjennomførte kontrollene. Under tilsynet ble Vox forevist resultatene fra gjennomførte kontroller i I tillegg gjennomfører daglig leder en overordnet analyse av aktiviteten hos medlemsorganisasjoner. Hvor det vurderes om det foreligger en unormal økning i innrapportert aktivitet. Studieforbundet gav under tilsynet eksempel på resultatet av en slik analyse. Vurdering: Studieforbundet har nedfelt internkontrollen knyttet til de månedlige kontrollene. Vox er av den oppfatning at den analysen som daglig leder også gjennomfører bør nedfelles.

12 STIKKPRØVER UNDER TILSYNET 12 KAP 5 5. Stikkprøver under tilsynet I forbindelse med innrapporteringen til Vox 1. mars, skal studieforbundene levere inn oversikt over gjennomførte kurs, spesifisert med kurs-id, kursarrangør, tidsperiode, deltagere og timer. Under tilsynet foretok vi 3 stikkprøver: Vi kontrollerte opplysninger i det elektroniske saksbehandlingssystemet. Vi fikk se studieplanen og frammøtelistene, og vi kontrollerte opp mot innsendt dokumentasjon fra studieforbundet. Kurs-ID Kursarrangør Periode Timer Deltagere Merknad bwd7 Jar Menighet til Ingen avvik ehcy Jar Menighet til Ingen avvik vug1 Jar Menighet til Ingen avvik Vurdering: Ingen avvik

13 STIKKPRØVER I ETTERKANT AV TILSYNET 13 KAP 6 6. Stikkprøver i etterkant av tilsynet I etterkant av tilsynet ba Vox om å få tilsendt følgende dokumentasjon for de nedenstående 36 kursene: 1. Kunngjøring 2. Søknad om godkjenning av studieplan 3. Innmelding av kurs 4. Ferdigmelding / rapport og frammøteliste 5. Dokumentasjon på at tilskuddet er utbetalt År Kurs-ID Fylke Arrangør Kursnavn nx2 Kristent Interkulturelt Arbeid Viderekomne 1 norsk for innvandrere zpq Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for nybegynnere me1j Frelsesarmeen i Sarpsborg Frelsesarmeens konfirmasjonsuke mgqz KABB Barne- og familieleier apvf HEKTA på Gud, fellesskap og jon4 Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for nybegynnere o46p HEKTA på Gud, fellesskap og btxk HEKTA på Gud, fellesskap og irr HEKTA på Gud, fellesskap og j6f HEKTA på Gud, fellesskap og tofz HEKTA på Gud, fellesskap og y8rw HEKTA på Gud, fellesskap og yi6b Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for nybegynnere c4f Grimstad, Lyngdal, Randesund, Vennesla, Hånes Tentro/Tenbibelskole/Frikirkelig konfirmasjon mm mp2j KABB Go for it bi5tj HEKTA på Gud, fellesskap og e7q5s Kristent Interkulturelt Arbeid Begynnerkurs 1 norsk språk for innvandrere efh6p Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for viderekomne, boka «Stein på stein» ehbqv HEKTA på Gud, fellesskap og hgoi9 Kristent Interkulturelt Arbeid Norskkurs for innvandrere i Norge. Nybegynnere jd5iy HEKTA på Gud, fellesskap og jiuu8 HEKTA på Gud, fellesskap og kfsdy Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for viderekomne, boka «Stein på stein» koeos HEKTA på Gud, fellesskap og 47

14 STIKKPRØVER I ETTERKANT AV TILSYNET 14 KAP mpmjf Bragernes menighet Kreativ mestring pwryu Døvekirken MILK qd3ej KABB KABBs Påskeleir for synshemmede qw17x Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for nybegynnere rmmbt KABB Sommerstevne 2014 på Haugetun «En ny tid» tbuxx Frimisjonen, Det Norske Misjonsforbund Tentro/Tenbibelskole/Frikikelig konfirmasjon tk1xt Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for nybegynnere vjntx HEKTA på Gud, fellesskap og Normisjon region Nord Høsttakke-samling ycbp zctxr HEKTA på Gud, fellesskap og Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for nybegynnere zf1mf zh3ny Kristent Interkulturelt Arbeid Norsk for nybegynnere Oppsummering av stikkprøvene: Kurs-ID Kunngjøring Søknad Tidspunkt Innmelding Ferdigmelding Frammøteliste Timer Utbetalt TT nx OK zpq OK me1j OK , mgqz OK men det opplyses om at det ikke var plass apvf OK jon OK o46p OK btxk OK irr OK j6f OK tofz OK y8rw OK

15 STIKKPRØVER I ETTERKANT AV TILSYNET 15 KAP yi6b OK c4f OK , mp2j bi5tj OK e7q5s ok efh6p OK ehbqv OK hgoi jd5iy OK jiuu OK kfsdy OK koeos OK mpmjf OK pwryu ? qd3ej OK qw17x OK rmmbt OK 45 48? 35 28? tbuxx ok ,5 men det opplyses om at det ikke var plass tk1xt OK vjntx Mangler ycbp OK zctxr OK zf1mf OK zh3ny OK

16 STIKKPRØVER I ETTERKANT AV TILSYNET 16 KAP 6 Kunngjøring: På alle rapportene fra kursene var det opplyst at kunngjøringen ble foretatt via hjemmesidene. Vox har ikke blitt forevist slik dokumentasjon. Søknad om godkjenning av studieplan: Det er krav om at kurs ikke skal igangsettes før studieplanen er godkjent. For 4 tilfeller (2014-7yi6b, 2014-efh6p, 2014-tk1xt og zpq) fant vi at kursene ble igangsatt før studieplanen var godkjent. Frammøtelister og antall deltagere: For 6 kurs fant vi avvik mellom antall deltagere på frammøtelistene og antall innrapporterte deltagere. Dette gjaldt følgende kurs mgqz, c4f, 2014-pwryu, 2014-rmmbt, 2014-vjntx og mgqz. Dette påvirker statistikken som SSB publiserer. Frammøtelister og innrapporterte timer: For 15 kurs fant vi at det var avvik mellom innrapporterte timer og timer på frammøtelistene. Dette gjaldt følgende kurs: nx2, zpq, me1j, jon4, yi6b, c4f, 2014-e7q5s, 2014-efh6p, hgoi9, 2014-kfsdy, 2014-qw17x, 2014-rmmbt, 2014-tk1xt, 2014-zf1mf og zh3ny. Dette påvirker statistikken som SSB publiserer og har også konsekvenser for beregningsgrunnlaget. Dokumentasjon på utbetalt tilretteleggingstilskudd: Vox fikk tilsendt dokumentasjon som viser utleggene til de ulike kursarrangørene. For 21 kurs var det differanse mellom hva kursarrangør søkte om å få, og hva K- stud har utbetalt. Dette gjelder kursene mgqz, apvf, o46p, btxk, irr, j6f, tofz, y8rw, mp2j, bi5tj, 2014-ehbqv, 2014-jd5iy, 2014-jiuu8, 2014-koeos, 2014-mpmjf, 2014-pwryu, 2014-qd3ej, 2014-rmmbt, 2014-vjntx, 2014-ycbp8 og 2014-zctxr. Vox er usikre på hvordan tilretteleggingstilskuddet fordeles. Det er imidlertid ingen avvik mellom hva studieforbundet har inntektsført som tilretteleggingstilskudd og samlet kursdokumentasjon (utskrift fra WinRegis). Det er også lagt frem dokumentasjon som viser at studieforbundet videreformidler hele tilretteleggingstilskuddet.

17 OPPSUMMERING OG VURDERING 17 KAP 7 7. Oppsummering og vurdering Vox vil konkludere med at Studieforbundet K-stud i all hovedsak oppfyller kravene til studieforbund, som er satt i lov og forskrift. Vilkårene for tilskudd til Studieforbundet er derfor oppfylt. Vi vil imidlertid påpeke at stikkprøvene som Vox foretok for å teste studieforbundets rutiner knyttet til godkjenning av studieplaner og søknad om tilskudd, viser at det er avvik knyttet til flere kurs. Det er Vox vurdering at dette må utbedres.

18 vox.no Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: , Telefaks: vox.no

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund 24.05.2017 MANDAT 2 Mandat Venstres Studieforbund mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge gjennomfører tilsyn

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø 27.04.2017 MANDAT 2 Mandat Studieforbundet natur og miljø mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1/8. Kapittel 1. Innledende bestemmelser Forslag til forskrift (fra departementet) Kapittel 1. Innledende bestemmelser SOLs forslag og merknader Generelt er Sámi oahppolávdegoddi SOL fornøyd med forskriftene som omfatter samiske studieforbund.

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Detaljer

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent.

I det følgende gir vi noen synspunkter knyttet til forskriftsforslaget for den enkelte tilskuddskomponent. vox Vår ref.: 2009/548 Deres ref.: Vår dato: 20.1 1.2009 Deres dato: 07.09.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8 119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato F-16-09 200903305

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund

Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund 15.06.2017 MANDAT 2 Mandat Musikkens studieforbund mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge gjennomfører tilsyn

Detaljer

RESULTAT. Kristelig studieforbund. Tilskudd og prosjektbidrag Salgsinntekter Annen driftsinntekt

RESULTAT. Kristelig studieforbund. Tilskudd og prosjektbidrag Salgsinntekter Annen driftsinntekt RESULTAT Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd og prosjektbidrag 3 13 546 925 13 425 255 Salgsinntekter 4 820 925 Annen driftsinntekt 4 49 250 65 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 13 596 995 13 491 180

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet 07.12.2016 MANDAT 2 Mandat Studieforbundet Folkeuniversitetet mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med Studieforbundet KOR

Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med Studieforbundet KOR Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med Studieforbundet KOR 29.09.2017 MANDAT 2 Mandat Studieforbundet KOR mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Kompetanse Norge gjennomfører

Detaljer

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund)

Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvordan søke penger hos K-stud (Kristelig Studieforbund) Hvert semester kan alle lokalforbund søke økonomisk støtte fra K-stud. K-Stud er et studieforbund. I Norge har vi 15 slike studieforbund, og Forbundet

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Oslo, 7.3.16 Dato: Mandag 14. mars Styremøte: Kl. 10.15 14.00 Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo Møterom Nidaros Det serveres lunsj under møtet. Faste representanter og 1. vara kalles

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring.

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. september 2009 om ovennevnte høring. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 200903305 09/01871-013 011019/09 PS Oslo, 18.11.09 670.13 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet FUNKIS, 21. juni 2016

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet FUNKIS, 21. juni 2016 Rapport fra tilsyn med Studieforbundet FUNKIS, 21. juni 2016 MANDAT 3 Mandat Studieforbundet FUNKIS mottar tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 254 post 70. Vox gjennomfører tilsyn med

Detaljer

Rapport fra tilsyn med stiftelsen Falstadsenteret,

Rapport fra tilsyn med stiftelsen Falstadsenteret, Rapport fra tilsyn med stiftelsen Falstadsenteret, 12.4.2016 Seniorrådgiver Torbjørn Bergane, Seniorrådgiver Sigrun Røstad, Seniorrådgiver Charlotte Wold MANDAT 3 Mandat I henhold til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Vi viser til deres søknad om tilskudd for 2015 over Statsbudsjettet kap. 257 post 70, Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Studieforbundet Aof Midt-Norge Att. Monika Danielsen Vestre Rosten 81 7075 TILLER Vår ref: 2014/1012 Vår dato: 22.01.2015 Deres ref: FZQNHD Deres dato: 11.11.2014 Prosjektnummer B2533, Referansenummer

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref. Deres ref. Dato r.g.h. 1109/2 200903305 19.11.09 Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Norges Handikapforbund (NHF) avgir

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Sarpsborg kommune under tildeling for 2015,

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Sarpsborg kommune under tildeling for 2015, Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Sarpsborg kommune under tildeling for 2015, 28.04.2017 MANDAT 2 Mandat Det framgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Oslo, 23.3.17 Dato: Torsdag 30. mars 2017 Styremøte: Kl. 10.15 14.00 Sted: Rådhusgaten 1-3 i Oslo Møterom Borg Det serveres lunsj under møtet. Faste representanter og 1. vara kalles

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet

Notat 2/2011. Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet Notat 2/2011 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Kommentarer til utviklingen i studieforbundenes kursaktivitet fra 2009 til 2010 Karl Bekkevold Vox 2011 ISBN:

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA)

Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) Tilsynsrapport med Skolert AS B2519 i Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) 08.02.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Kompetanse

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen

Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Tilskudd til opplæring i finsk, kap. 225 post 67, grunnskolen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk, grunnskolen, under statsbudsjettets kap. 225 post 67. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016 Dato Desember 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for regnskapsår 2016

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring. Oppgaver. Lage kursplan. Legge inn deltakere. Registrere frammøte. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører kursgjennomføring Oppgaver Lage kursplan Legge inn deltakere Registrere frammøte 3 Kopiere kurs Kopiere deltakere Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 20.februar

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER

Vår ref: KOC Oslo, Saksnr: Ark.nr: HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Trondheimsvn. 2, Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 Telefaks: 22 00 56 01 www.musikkensstudieforbund.no NO 988

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Studieforbund AOF Norge avd. Buskerud under tildeling for 2015,

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Studieforbund AOF Norge avd. Buskerud under tildeling for 2015, Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Studieforbund AOF Norge avd. Buskerud under tildeling for 2015, 21.02.2017 MANDAT 2 Mandat Det fremgår av Kunnskapsdepartementets

Detaljer

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012)

KursAdmin. Godkjenning av kurs. Føring av fremmøte - Avslutning av kurs. ny rutine. Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) KursAdmin Midlertidig veiledning pr 24. april, 2012) Godkjenning av kurs ny rutine Føring av fremmøte - Avslutning av kurs Illustrasjon av fanen «Kurssenter» i KursAdmin 1 Innhold Godkjenning av kurs ny

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

21/12: Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøtet 14.2. var godkjent på epost av styremedlemmene som deltok.

21/12: Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøtet 14.2. var godkjent på epost av styremedlemmene som deltok. Protokoll Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl 10.00 til 15.00 Sted: Møterom, Studieforbundet næring og samfunn, Schweigaardsgate 34 F, Oslo Til stede: Steinar Klev (styreleder), Sjur Haanshus, Inge Carlén, Per-

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Block Watne AS under tildeling for 2015,

Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Block Watne AS under tildeling for 2015, Endelig rapport fra tilsyn med prosjekter i Kompetansepluss arbeid hos Block Watne AS under tildeling for 2015, 23.01.2017 MANDAT 2 Mandat Det framgår av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Kompetanse

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017)

Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017) Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017) Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx 2017 med hjemmel

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering) Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/828-13 29.06.2016 Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Detaljer

Studieforbundenes kursaktivitet,

Studieforbundenes kursaktivitet, Notat 8/2012 Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Effekter av ny voksenopplæringslov Studieforbundenes kursaktivitet, 2009 2010 Ørjan Lande Hansen ISBN 978-82-7724-174-6 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen

Detaljer

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015

Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår 2015 Dato Desember 2015 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015 for regnskapsår

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens 4 Forord For regnskapsåret 2015 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET

RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET Rundskriv nr.:.... 6/14 Saknr:... 13/4665-5 Arkivkode:... A10 Vår ref.:.kristine Jelstrup Thomsen Dato:... 03.06.2014 RETNINGSLINJER FOR BARNEPASS FOR TILLITSVALGTE I FAGFORBUNDET Forbundsstyret vedtok

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2017 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Rapport fra. Kontrollkomiteen:

Rapport fra. Kontrollkomiteen: Rapport fra Kontrollkomiteen For driftsåret 2011 Avgitt til Generalforsamlingen i Unge Funksjonshemmede Den 21. august 2012 Kontrollkomiteen: Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Anders Haave Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 2011

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 2011 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Runds kriv Kommunene Incestsentrene Voldtektssentrene Nr. Vår ref Q-22/2011 2010/06319 Dato 27. desember 2010 Retningslinjer for statstilskudd

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 2B/ /00022 SF GTE

Nr. Vår ref Dato V 2B/ /00022 SF GTE Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 2B/2010 2010/00022 SF GTE 22.02.2010 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2010 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs. Oppgaver. Legge inn deltakere. Legge inn regnskap.

KursAdmin. Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs. Oppgaver. Legge inn deltakere. Legge inn regnskap. KursAdmin Veiledning 3 for kursarrangører Kursgjennomføring avslutte kurs Oppgaver Legge inn deltakere Legge inn regnskap Lagets bankkonto Avslutte kurs 3 Illustrasjon av fanen «Kurs» i KursAdmin 15.mai

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under statsbudsjettets kap. 225 post 68. Fastsatt av Utdannings- og

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer